Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница5/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10, 20

“... Неведомото принадлежи единствено на Аллах...”6, 13

“Негово е онова, което живее през нощта и през деня...”48, 4

“... На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята...”20, 6

“Негово е всичко на небесата и всичко на земята, и всичко между тях, и всичко под пръстта.”


Книга на Мормон:

Мосия 2, 25

“... бяхте сътворени от праха на земята; но ето, и тя принадлежи на Оногова, който ви сътвори.”


Гита:

9,17

“Аз съм Бащата на всичко и Майката,

и Прародителя, и Вседържателя...”


  1. Всевластен (всеразпореждащ, господар, владетел на всичко).

Библия:

Битие 14, 22

“Но Аврам рече на содомския цар: дигам ръката си към Господа Бога Всевишни, Владетеля на небето и земята.”Псалом 90, 11

“ ... ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазят във всички твои пътища.”Исаия 14, 24

“С клетва казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане.”Псалом 102, 19

“Господ е поставил своя престол на небесата и царството Му всичко обладава.”


Коран:

2, 148

“Надпреварвайте се в добрините! Където и да сте, Аллах всички ви ще събере...”2, 107

“... и нямате освен Аллах нито покровител, нито избавител?”11, 56

“... Няма твар, която Той да не държи под Своя власт...”41, 43

“... Твоят Господ е владетел на опрощение и владетел на болезнено наказание.”5, 17

“Неверници са онези, които казват: „Аллах, това е Месията, синът на Мариам”. Кажи: „А кой ще попречи с нещо на Аллах, ако поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.”18, 26

“... В Неговото владение никой не Му е съдружник.”1, 2

“Хвала на Аллах – Господа на световете,”13, 16

“... Аллах е Творецът на всяко нещо. Той е Единственият, Всевластващият.”


Книга на Мормон:

3 Нефи 27, 13

“... Аз дойдох в света, за да върша волята на Моя Отец, защото Моят Отец ме изпрати.”2 Нефи 24, 24

“Господ на Силите се закле, казвайки: Непременно както съм намислил, тъй ще стане...”Еламан 10, 6-9

“Ето, ти си Нефи, а Аз съм Бог... ти ще имаш власт... и ще поразиш земята с глад и с мор, и с унищожение според нечестието на този народ. Ето, Аз ти давам власт, щото всичко, което запечатиш на земята, да бъде запечатано в небесата... И ако кажеш на тази планина, улегни се и се изравни, и това ще бъде сторено.”Яков 7, 14

“... Той има власт и на небесата, и на земята...”


Гита:

5,14

“Владетелят на света не поражда

нито действия... нито

привързване към плодовете...”

[плодове от дейността].

9,11

“Заблудените... Не виждат,

че съм Владетел на всичко.”

9,24

“... аз вкусвам всички жертви,

... аз съм на всичко Владетелят.

Но те не знаят моята същност.

И отново пропадат в самсара.”

10,15

“... Създател на съществата и

господар техен, Бог на боговете,

владетел световен!”
  1. Върховен съдник.

Библия:

Битие 18, 25

“не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно... Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?”Псалом 118, 160

“Истината е основа на Твоето слово и вечен е всеки съд на Твоята правда.”Деяния 17, 30 - 31

“Бог... определи ден, когато ще съди праведно вселената...”Псалом 81, 1

“Бог застана в събранието на боговете; всред боговете произнесе съд.”


Коран:

2, 113

“И рекоха юдеите: „Християните не се основават на нищо.” И християните рекоха: „Юдеите не се основават на нищо.” А четат Писанието. Така и незнаещите изричат подобни думи. Аллах ще отсъди помежду им в Деня на възкресението за онова, по което са в разногласие.”1, 2-4

“Хвала на Аллах... Владетеля на Съдния ден!”6, 57

“Единствено Аллах отсъжда. Той отрежда правдата. Той е най-добрият съдник.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 10, 21

“... ако вие сте се стремили да вършите нечестие в дните на изпитанието си, тогава ще бъдете намерени нечисти пред съдийския престол на Бога и нищо нечисто не може да живее с Бога, ето защо вие трябва да бъдете отхвърлени навеки.”2 Нефи 29, 11

“... Аз заповядвам на всички човеци и на изток, и на запад, и на север, и на юг, и на островите в морето да пишат словата, които им казвам; защото от книгите, които ще бъдат написани, ще съдя света, всеки човек според делата му, според онова, което е написано.”Мормон 8, 20

“... човек не трябва да поразява, нито да съди, защото съденето Ми принадлежи, казва Господ, и отмъщението Ми принадлежи също, и Аз ще платя.”Мороний 10, 34

“... Великия Иехова, вечния Съдия и на живи, и на мъртви...”
  1. Пребогат.

Библия:

Римляни 11, 33

“О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища!”


Коран:

63, 7

“... на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята...”4, 94

“... При Аллах има обилни богатства...”10, 68

“... Той е Пребогатият. Негово е всичко на небесата и всичко на земята...”


VII. ВСЕОБХВАТНОСТ НА ВЪЗПРИЯТИЯТА.

1. Всеобхватен (едновременно вижда, чува и знае всичко).

Библия:

Прем. Иисуса 17, 16 - 17

“Всичките им дела са като слънце пред Него, и очите Му са винаги към техните пътища. Не се укриха от Него техните неправди и всичките им грехове са пред Господа.”Прем. Соломон 1, 6

“... Бог е свидетел на вътрешните му чувства, истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му.”Прем. Иисуса 42, 18 - 20

“Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки, защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века, като възвестява минало и бъдеще и като открива дирите на скритото; не Го отминава никой помисъл и не ще се укрие от Него ни една дума.”


Коран:

3, 5

“Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.”4, 79

“... Достатъчен е Аллах за свидетел.”5, 105

“... При Аллах всички ще се върнете и Той ще ви извести какво сте вършили.”10, 61

“... И нищо не убягва от твоя Господ, дори и с тежест на прашинка, както на земята, така и на небето...”5, 117

“... Ти на всяко нещо си свидетел.”


Книга на Мормон:

Яков 2, 31

“... Аз, Господ, видях скръбта и чух плача на дъщерите на Моя народ... по всички земи...”2 Нефи 27, 27

“... Аз ще им покажа, казва Господ на Силите, че познавам всичките им дела...”


Гита:

7, 26

“Аз познавам добре съществата –

минали и настоящи...

също и тези, които ще бъдат.

Но мене никой не ме познава.”

11, 11

“... лица обърнал във всички посоки.”13, 12-13

“... Безначалният Върховен брахман е

отвъд битието и небитието.

Той има ръце и крака навсякъде,

очи, глави и усти – навсякъде.

...всеобхватен, тук, на този

свят, той пребивава.”
2. Всевиждащ.

Библия:

Прем. Иисуса 23, 27 – 28

“... очите на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места.”Евреите 4, 13

“И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оногова, пред Когото ние ще отговаряме.”Притчи Соломонови 15, 3

“Очите Господни са на всяко място: те виждат лошите и добрите.”Прем. Иисуса 15, 18

“Велика е премъдростта на Господа, силен е Той с могъщество и всичко вижда.”


Коран:

2, 96

“... Всеки от тях желае да би векувал хиляда години. Ала няма той да се отдалечи от мъчението, дори да векува. Аллах съзира техните дела.”17, 1

“... Той е Всечуващият, Всезрящият.”67, 19

“... Той съзира всяко нещо.”33, 52

“... Аллах всяко нещо наблюдава.”


Книга на Мормон:

Алма 43, 24

“... словото Господне дойде до Алма и Алма уведоми пратениците на Мороний, че войските на ламанитите напредват по заобиколен път в пустошта...”Алма 39, 8

“... ти не можеш да скриеш престъпленията си от Бога...” Нефи 9, 44

“... аз моля Бога на моето спасение, та да ме погледне Той с всевиждащото Си око...”
Гита:

11, 9 - 10

“... се показа... в своята най-върховна вселенска форма.

С усти и очи многочислени...”

11, 16

“С безброй ръце, усти и утроби,

и очи...”
3. Всечуващ.

Библия:

Иеремия 23, 25

“Аз слушах какво говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа. Те казват: “присъни ми се, присъни ми се.”Псалом 9, 38

“Господи! Ти чуваш желанието на смирените...”Прем. Соломон 1, 8 - 9

“... помислите на нечестивеца ще бъдат изпитвани и думите му ще възлязат при Господа да изобличат беззаконията му, понеже ухото на ревността чува всичко, и ропотът няма да се скрие.”


Коран:

18, 26

“... Негово е неведомото на небесата и на земята. Как добре Той [всичко] вижда и чува!...”2, 181

“А който подмени [завещанието] след като го е чул, грехът е само над онези, които са го подменили. Аллах е всечуващ, всезнаещ.”21, 4

“... Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята...”


Книга на Мормон:

3 Нефи 19, 22

“Отче, Ти си им дал Светия Дух, защото те вярват в Мене; и Ти виждаш, че те вярват в Мене, защото Ти ги чуваш и те се молят на Мене...”Алма 60, 10

“... известни Богу са всичките им вопли и всичките им страдания.”


Гита:

13, 13

“... Той чува всичко...”
  1. Всезнаещ.

Библия:

Битие 41, 15 – 16

“Фараонът рече на Йосифа: сънувах сън, пък няма кой да го изтълкува, а за тебе съм слушал, че можеш да тълкуваш сънища. Отговори Йосиф фараону и рече: не аз, а Бог ще даде отговор...”Псалом 43, 22

“... Бог... знае тайните на сърцето.”1 Коринт. 2, 11

“... Божието никой не знае, освен Божият Дух.”1 Царе 2, 3

“... Господ е Бог на знанието и делата Му са обмислени.”Колосяни 2, 3

“в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.”Прем. Иисуса 23, 29

“Нему е било известно всичко, преди да е било сътворено, тъй както и след свършването.”


Коран:

2, 30

“И когато твоят Господ рече на ангелите: „Ще създам на земята наместник.” - рекоха: „Нима ще създадеш там някой, който ще сее по нея развала и ще лее кърви, докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост?” Рече: „Знам, каквото вие не знаете.”2, 255

“... Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае...”2, 235

“... Аллах знае какво е в душите ви...”58, 6

“Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще ги извести за техните дела...”33, 63

“Хората те питат за Часа. Кажи: „Единствено Аллах знае за него”...”2, 33

“... знам неведомото на небесата и на земята, и знам какво разкривате и какво потулвате?”2, 231

“... И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах всяко нещо знае!”36, 78-79

“... „Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?” Кажи: „Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява...”4, 11

“... Аллах е всезнаещ, премъдър.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 9, 6

“... Господ познава всичките неща от началото...”Мормон 8, 32-33

“... ще бъдат изградени църкви, които ще кажат: Елате при мен и за парите си ще получите прошка за вашите грехове. О, вие нечестиви, извратени и коравовратни люде, защо си съградихте църкви, за да се обогатявате? Защо изопачихте святото слово Божие?...”3 Нефи 13, 8

“... вашият Отец знае от какво се нуждаете, още преди да поискате от Него.”Алма 18, 32

“... Той познава всички мисли и всички намерения на сърцето...”Мормон 8, 37

“... вие обичате повече парите, вашето имущество и изящните ви одежди, и украшенията на църквите ви, отколкото обичате бедните и нуждаещите се, и болните и нещастните.”2 Нефи 9, 20

“... Той знае всички неща и няма нищо, което Той да не знае.”Алма 40, 3

“... има много тайнства, които се пазят скрити, тъй че никой не ги познава освен самият Бог...”Словата на Мормон 1, 7

“... Господ знае всички неща, които ще станат...”


Гита:

10, 38

“... съм... На тези, които знаят –

Знанието.”

11, 38

“О, изначален и Вечен пуруша!

Всехранилище, Знаещ и Знание...”

13, 17

“... Знание, Цел и предмет на Знанието –

Той пребивава в сърцето на всеки.”
VIII. НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА.


  1. Свят.

Библия:

Исаия 6, 1 - 3

“... видях Господа, седнал на престол... Около Него стояха серафими; всякой от тях имаше по шест крила... И викаха един към друг и думаха: свет, свет, свет е Господ Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата слава!”Римляни 7, 12

“... законът е свет, и заповедта – света, справедлива и добра.”Левит 11, 45

“... Аз съм Господ, Който ви изведох от Египетската земя, за да бъда ваш Бог. И тъй, бъдете свети, защото Аз съм свет!”


Коран:

6, 108

“И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за да не похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят!...”7, 33

“Кажи: „Моят Господ възбрани само скверностите, явните от тях и скритите, и греха, и гнета без право...”2, 263

“Добри думи и прошка са за предпочитане пред милостиня, последвана от обида. Аллах е над всяка нужда, всеблаг.”4, 40

“Аллах не угнетява дори с тежестта на прашинката. А щом е добрина, Той я удвоява и дарява от Себе си огромна награда.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 9, 49

“Ето, душата ми се отвращава от греха и сърцето ми се наслаждава на праведността; и аз ще славя светото име на моя Бог.”Яков 2, 28

“... блудствата са мерзост пред Мен; така казва Господ на Силите.”2 Нефи 9, 15

“... и те ще бъдат съдени според светия съд Божий.”Алма 45, 16

“... Господ не може да гледа на греха и с най-малка степен на позволение.”2 Нефи 9, 46

“... Свети, свети са Твоите възмездия, о, Господи, Боже Всемогъщий...”Етер 3, 2

“... знаем, че Ти си свят и че... сме недостойни пред Теб...”
  1. Справедлив.

Библия:

Римляни 12, 19

“Не отмъщавайте за себе си възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: “отмъщението е Мое. Аз ще отплатя, казва Господ.”Иеремия 18, 7 - 8

“Понякога Аз кажа за някой народ и царство, че ще го изкореня, съкруша и погубя: но ако тоя народ, върху който съм изрекъл това, се обърне от лошите си дела, Аз отлагам злото, що съм намислил да му сторя.”Иаков 2, 13

“Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост...”Откровение 22, 11 - 12

“Неправедният нека върши още неправда; нечистият нека още се скверни; праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му.”


Коран:

4, 58

“Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Как прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ!”2, 233

“... На всяка душа се възлага само по силите й...”35, 18

“Никой съгрешил не ще носи греха на друг...”60, 8-9

“Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви...”4, 2

“И давайте на сираците имотите им и не подменяйте доброто с лошо, и не поглъщайте имотите им към вашите имоти! Това е голямо прегрешение.”5, 119

“Рече Аллах: „Това е Денят, когато за искрените ще е от полза искреността им.”4, 135

“О, вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките! Дали е богат или беден – Аллах е най-достоен за всеки от тях. И не следвайте страстта, за да не се отклоните!...”42, 42

“... които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение.”7, 29

“Кажи: „Моят Господ повели справедливост...”42, 30

“Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което сами сте извършили...”


Книга на Мормон:

2 Нефи 23, 11

“И Аз ще накажа света заради злото и нечестивите заради беззаконието им; и Аз ще накарам високомерието на горделивите да престане и ще унизя надменността на страшните.”3 Нефи 16, 1-3

“... имам други овце, които не са от тази земя, нито от земята на Ерусалим... които все още не са чули гласа Ми... получих заповед от Отца да отида при тях...”Алма 37, 28

“... унищожение ще сполети всички онези, които вършат тъмни дела, когато узреят напълно...”2 Нефи 25, 22

“... народите... ще бъдат съдени според словата, които са написани.”Алма 42, 24

“... правосъдието изпълнява всичките си изисквания, както и милостта има право над всичко, което й принадлежи; и тъй само истински покаялите се са спасени.”3 Нефи 14, 2

“... с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.”2 Нефи 26, 7

“... аз трябва да извикам към моя Бог: Твоите пътища са справедливи!”Етер 2, 10

“... И чедата човешки биват пометени едва при настъпване на пълнотата на беззаконието им.”Мосия 2, 28

“и моят безсмъртен дух да може да се присъедини към хоровете горе и да пее хваленията на един справедлив Бог.”2 Нефи 29, 7

“... Аз изпращам словото Си на чедата човешки, да, тъкмо на всички народи по земята.”


Гита:

10, 29

“... Сред царете съм царят на

смъртта – Яма.”  1. Казва истината.

Библия:

Второзаконие 7, 9 - 10

“... знай, че Господ... е Бог, Бог верен, Който пази до хиляди поколения (Своя) завет и милост към тия, които Го обичат и пазят заповедите Му... които Го мразят... ги погубва...”Евреите 6, 18

“та чрез две неизменни неща, в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха...”Числа 23, 19

“Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята...”Иоан 17, 17

“Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина.”Откровение 21, 5

“И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя. И ми казва: напиши, защото тия думи са истински и верни.”


Коран:

2, 91

“И когато им се каза: „Повярвайте в онова, което Аллах низпостла” - рекоха: „Вярваме в низпостланото нам”. И не вярват в онова, което е след него, а то е истината, потвърждаваща онова, което е у тях...”6, 134

“Онова, което ви бе обещано, непременно ще настъпи и не можете да го възпрете.”32, 2-3

“Низпостлаването на Книгата – без съмнение в нея – е от Господа на световете. А [неверниците] казват: „Той я е измислил!” Не, тя е истината от твоя Господ, за да предупредиш народ, при който дотогава не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.”10, 55

“... обещанието на Аллах е истина...”3, 95

“Кажи: „Аллах казва истината...”


Книга на Мормон:

Енос 1, 6

“И аз, Енос, знаех, че Бог не може да лъже...”Еламан 15, 17

“... И както е сигурно, че жив е Господ, тъй и тези неща ще станат, казва Господ.”3 Нефи 29, 2

“И вие ще научите, че словата Господни, които са били изречени от светите пророци, ще бъдат изпълнени всичките...”Мосия 2, 41

“... тези неща са истинни, защото Господ Бог ги е казал.”3 Нефи 27, 18

“... Той не лъже, а изпълнява всичките Си слова.”Етер 3, 12

“... Ти говориш истината, защото Ти си Бог на истината...”


Гита:

10, 14

“Вярвам на твоите слова, о, Сияйни –

всичко, което изричаш, е истина!...”  1. Любещ (любов).

Библия:

Римляни 5, 5

“... любовта Божия се изля в нашите сърца, чрез дадения нам Дух Светий.”Иоан 3, 16

“Защото Бог толкоз обикна света, че даде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.”Римляни 5, 8

“Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.”1 Иоан 4, 8

“който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов.”


Коран:

5, 42

“... Аллах обича справедливите.”3, 108

“... Аллах не иска гнет за народите.”3, 31

“Кажи: „Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне и ще опрости греховете ви.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница