Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница6/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11, 90

“... Моят Господ е милосърден, любещ.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 4, 21

“Той ме е изпълвал с любовта Си чак до линеене на плътта ми.”Алма 5, 7-9

“... душите им бяха озарени от светлината на вечното слово... и душите им пораснаха и те възпяваха изкупващата любов...”1 Нефи 11, 25

“... видях също, че дървото на живота представляваше любовта Божия.”Алма 13, 29

“... като имате винаги в сърцата си Божията любов, та да може да бъдете вдигнати в последния ден и да влезете в Неговия покой.”


Гита:

5, 29

“Който знае,... че съм вселенска

Сила и Любещ всичко живо –

той мир получава.”7, 17

“... мъдрият... На него аз съм му

най-любимият. И той на мен

ми е най-любимият.”
  1. Милостив (милосърден).

Библия:

Изход 32, 7 – 14

“И рече Господ на Мойсея... твоя народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати; скоро се отклониха от пътя, който им Аз заповядах: направиха си излян телец и му се поклониха... тоя народ... е народ твърдоглав... остави Ме да се разпали гневът Ми против тях, и ще ги изтребя... Мойсей взе да моли Господа...: да се не разпалва, Господи, гневът Ти... отмени погубването на Твоя народ... И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.”Иеремия 9, 24

“... Аз съм Господ, Който върша милост, съд и правда на земята...”Матей 12, 7

“и ако знаехте що значи: “милост искам, а не жертви”, не бихте осъдили невиновните.”Исаия 55, 7

“Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконникът помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилува, защото е многомилостив.”Даниил 3, 90

“Благословете Бога на боговете, всички, които почитате Господа, пейте и славете, защото милосттта Му е вовеки.”


Коран:

9, 6

“И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място! Това е, защото са хора незнаещи.”4, 28

“Аллах иска да ви облекчи. Човекът бе сътворен слаб.”4, 7-8

“... което са оставили родителите и най-близките... И когато на подялбата присъстват близки и сираци и нуждаещи се, дайте им от него и им говорете благи думи!”2, 199

“... молете Аллах за прошка! Наистина Аллах е опрощаващ, милосърден.”93, 9-10

“... не огорчавай сирака! И не отпъждай умоляващия!”6, 12

“... Той отреди за Себе Си милостта...”


Книга на Мормон:

2 Нефи 28, 17

“... ако жителите на земята се покаят за нечестието си и мерзостите си, те няма да бъдат унищожени, казва Господ на Силите.”Мормон 3, 3

“... те не осъзнаха, че Господ беше Този, Който ги пощади и Който им даде възможност за покаяние...”2 Нефи 26, 30

“... Господ е дал заповед всички люде да имат милосърдие, което милосърдие е любов...”Алма 5, 33

“... ръцете на милостта Му са протегнати към тях и Той казва: Покайте се и Аз ще ви приема.”Яром 1, 3

“... при все това Бог е много милостив към тях и не ги е помел още от лицето на земята.”2 Нефи 9, 19

“О, величие на милостта на Бога наш, Светия Израилев!...”


Гита:

18, 56

“Дори непрестанно да върши действия,

щом се е приютил вече в мене,

по моя милост той придобива

неизменното вечно състояние.”

18, 58

“Съсредоточен в мене, по моя милост

всички трудности ще превъзмогнеш...”

18, 62

“... отдай му се с цялото си същество

- и тогава по негова милост ти ще

получиш върховен покой и

вечно жилище.”


  1. Състрадателен.

Библия:

2 Летописи 36, 15

“Господ, Бог на техните отци, им пращаше Свои посланици още от ранно утро, защото съжаляваше Своя народ и Своето жилище.”Иаков 5, 11

“... Господ е много милосърден и състрадателен.”2 Коринт. 7, 6

“Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита.”Матей 9, 36

“Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.”Прем. Иисуса 2, 11

“... Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.”


Коран:

24, 33

“... А за онези сред владените от десниците ви, които желаят договор [за освобождаване] – напишете им, ако виждате у тях добро! И им дайте от имота на Аллах, който Той ви е дал!...”24, 32

“... Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е прещедър, всезнаещ.”2, 215

“... Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]...”2, 280

“А ако [длъжник] е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И да се смилите е най-доброто за вас, ако знаете.”2, 143

“... Аллах към хората е състрадателен, милосърден.”


Книга на Мормон:

3 Нефи 12, 42

“Дай на оногова, който ти проси и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.”Яков 2, 8

“... приятното Божие слово, да, словото, което изцелява ранената душа.”2 Нефи 8, 12

“... Аз съм този, който те утешава...”Яков 2, 19

“... богатства... ще ги търсите с намерение да вършите добро – да облечете голите, да нахраните гладните, да освободите пленниците и да дадете помощ на болните и страдащите!”


Гита:

10, 11

“Понеже чувствам към тях състрадание,

в тяхната същност се установявам

и със сияен светилник от мъдрост

премахвам мрака на неведението.”


  1. Праведен (обича правдата).

Библия:

Плач Иеремиев 1, 18

“Праведен е Господ...”Псалом 5, 5

“... Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при тебе.”2 Тимотей 2, 13

“ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.”Левит 19, 35

“Не вършете неправда, кога съдите, кога мерите, кога теглите и кога измервате.”Псалом 10, 7

“... Господ е праведен – обича правда; лицето Му гледа праведника.”


Коран:

3, 57

“... Аллах не обича угнетителите.”17, 35

“И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни...”2, 275-276

“... Аллах позволи търговията и забрани лихварството... Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах не обича никой неблагодарник, грешник.”2, 205-206

“... той тича по земята, за да сее по нея развала и да погуби насажденията... А Аллах не обича развалата. И когато му се каже: „Бой се от Аллах!”, го обзема гордост от греха. Стига му Адът и колко лоша постеля е той!”3, 152

“Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато ги съкрушихте с Неговото позволение...”3, 148

“... Аллах обича благодетелните.”31, 18

“... и не върви по земята с високомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.”28, 59

“Твоят Господ не ще погуби селищата, докато не проводи в главното от тях пратеник да им чете Нашите знамения. И погубваме селищата само когато обитателите им станат угнетители.”3, 9

“Аллах не нарушава обещаното.”


Книга на Мормон:

Мосия 23, 6-7

“И народът пожела Алма да им бъде цар... Но той им каза: Ето, не е нужно да имате цар, защото тъй казва Господ: Не считай една плът повече от друга, или един човек да не се мисли за по-горен от другия; затова ви казвам, че не е нужно да имате цар.”Алма 37, 17

“И Той ще изпълни всички Свои обещания...”Етер 8, 19

“... Господ не действа чрез тайни заговори, нито пък иска людете да проливат кръв, а е забранил всичко това още от началото на човека.”2 Нефи 8, 6

“... Моето спасение ще пребъде навеки и праведността Ми няма да се отмени.”Еламан 13, 38

“Но ето, дните на вашето изпитание преминаха; вие отлагахте деня на вашето спасение, докато не стана безвъзвратно късно и вашето унищожение е сигурно... защото... вие търсехте щастие във вършенето на беззаконие, което е противно на естеството на тази правеност, която е в нашия велик и Вечен Глава!”Алма 26, 8

“... да въздадем благодарности на святото Му име, защото Той върши праведност навеки.”


Гита:

10, 36

“... Аз съм Волята.

И Добродетелта на праведните.”
IX. Други качества.


  1. Истинен (истина, съществува действително).

Библия:

2 Летописи 15, 3

“Много дни Израил ще бъде без истиннаго Бога, без свещеник, който да поучава, и без закон.”Евреите 11, 6

“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.”Откровение 19, 11

“И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва.”Иеремия 10, 10

“А Господ Бог е истина; Той е жив Бог и вечен Цар. От гнева Му трепери земята...”


Коран:

22, 6

“... Аллах е Истината и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.”18, 44

“Там закрилата е от Аллах, Истинния. При Него е най-доброто въздаяние и при Него е най-добрият завършек.”20, 114

“Всевишен е Аллах, Истинският владетел...”24, 25

“В този Ден Аллах напълно ще им изплати истинското въздаяние и ще узнаят, че Аллах е явната истина.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 17, 30

“... те вкоравиха сърцата си и заслепиха умовете си, и охулиха Мойсей и истинския и жив Бог.”Алма 11, 24

“... ти знаеш, че има Бог, но ти обичаш парите повече от Него.”Алма 5, 13

“... той проповядваше словото на бащите ви и в техните сърца също стана голяма промяна, и те се смириха и започнаха да се уповават на истинския и жив Бог...”Мормон 8, 10

“И няма никой, който да познава истинния Бог, освен учениците на Исуса...”Еламан 13, 18

“... Господ на Силите, да, нашият велик и истински Бог...”


Гита:

6, 21

“Това блаженство без край е достъпно

само чрез разума – надсетивно е.

Но йогин, който стигне до него

е неразделен с вечната Истина.”


  1. Жив (живот).

Библия:

Римляни 14, 11

“... жив съм Аз, казва Господ, пред Мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.”Иоан 5, 26

“... както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си.”1 Солуняни 1, 9

“... от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог.”Псалом 35, 10

“... у Тебе е изворът на живота...”


Коран:

22, 66

“Той е, Който ви дава живот...”25, 58

“И се уповавай на Вечноживия, Който не умира и Го прославяй с възхвала!...”


Книга на Мормон:

Алма 7, 6

“... надявам се, че вие не се покланяте на идоли, а че се покланяте на истинския и жив Бог...”3 Нефи 30, 1

“... послушайте словата на Исуса Христа, Сина на живия Бог...”1 Нефи 21, 18

“... Аз съм жив, казва Господ...”


Гита:

7, 9

“... Аз съм животът на всичко живо

и на аскета суровият подвиг.”

9, 4

“... Всичко смъртно в мен се съдържа.

Но аз не в смъртното се съдържам.”

18, 46

“Като изпълнява своята карма

за слава на Извора на съществата,

в чест на Едното – живота във всичко,

човек достига до съвършенство.”
3. Непроявен (изначално).

Библия:

1 Тимотей 1, 17

“А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог – чест и слава вовеки веков. Амин!”Деяния 17, 23

“... намерих жертвеник, на който бе написано: Незнайному Богу... за Него аз ви проповядвам.”Римляни 1, 20

“Защото онова, що е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и Божеството, се вижда още от създание мира чрез разглеждане Творенията...”Иов 9, 11

“Ето, Той ще мине пред мен, и аз не ще Го видя; ще отмине, и не ще Го забележа.”


Коран:

7, 143

“... Муса... рече: „Господи, покажи ми се да Те погледна!” Рече: „Не ще Ме видиш, ала погледни към Планината! И ако се здържи на мястото си, ще Ме видиш.” А когато неговият Господ се появи на Планината, Той я срина на прах...”57, 3

“Той е Първият и Последният, и Явният, и Скритият...”6, 103

“Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите...”41, 37

“... Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори...”


Гита:

7, 24

“Неразумните мислят за мене

като за някаква видима форма.

Те не познават моята вечна

непроявена, единствена същност.”

8, 18

“Щом денят настъпи – Творението

се проявява от непроявеното.

Щом настъпи нощта – пак се стапя

в непроявената моя същност.”

(Става дума за деня и нощта на

Брахма, дълги по хиляда епохи).

12, 1

“Тези, които с любов те почитат

като същност на Проявеното,

или които почитат в теб вечното

Непроявено – кои са по-висши?”
4. Невъобразим.

Библия:

Второзаконие 4, 12

“И Господ ви говори (на планината) изсред огъня; гласа на думите (Му) чухте, но образ не видяхте, а чухте само глас.”Иоан 14, 10

“Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.”Римляни 1, 23 - 25

“и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици... замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца...”Иов 36, 26

“Ето, Бог е велик и ние не можем да Го познаем; броят на годините Му е неизследим.”  1. Царе 19, 11 – 12

“И каза му Бог: излез и застани на планината... Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от тих вятър (и там е Господ).”
Коран:

6, 100

“... И в своето неведение Му измислиха синове и дъщери. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го описват!”55, 26-27

“Всичко тук погива. Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.”


Гита:

8, 9

“За изначалния, за всезнаещия,

по своята форма невъобразимия…”

13, 15

“Отвън и отвътре е за съществата –

и неподвижните, и подвижните.

Той е най-тънкото – непознаваем е!

Много е близък и много далечен.”
5. Дух.

Библия:

Битие 1, 2

“... Дух Божий се носеше над водата.”2 Коринтяни 3, 17

“А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода.”Иоан 4, 24

“Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.”


Книга на Мормон:

Алма 18, 28

“... Вярваш ли, че този Велик Дух, който е Бог, сътвори всички неща, които са на небесата и на земята?”Алма 31, 15

“Свети, Свети Боже, ние вярваме, че Ти си Бог и вярваме, че Ти си Свят, и че си бил Дух, и че Ти си Дух, и че Ти ще бъдеш Дух навеки.”


Гита:

4, 6

“Макар нероден, неизменен атман,

аз – Едното във всичко живо...”

4, 35

“... светът е в атмана. Аз съм атманът!”10, 20

“Аз съм Атманът...

в сърцевината на всичко живо...”
6. Вечно буден (не спи).

Коран:

20, 52

“... Нито пропуска моят Господ, нито забравя.”22, 61

“... Аллах е всечуващ, всезрящ.”22, 17

“Между вярващите и юдеите, и сабеите, и християните, и магите, и съдружаващите наистина Аллах ще отсъди в Деня на възкресението. Аллах на всяко нещо е свидетел.”55, 29

“Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело.”2, 255

“Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Вездесъщия! Не Го обзема нито дрямка, нито сън...”


Гита:

3, 22-23

“... Аз... вечно извършвам

действия... аз... съм буден...”
X. Създател и контрольор на неща, недостъпни за сетивните ни възприятия.


  1. Духът.

Библия:

1 Солуняни 4, 7 - 8

“... Бог не ни призва към нечистота, но към светост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.”Иоан 14, 26

“А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.”Иаков 4, 5

“Или мислите, че напразно говори писанието: “до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас.”Еклисиаст 12, 7

“И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.”


Коран:

40, 15

“... По Своя повеля Той праща Духа [Джибрил] на когото пожелае от Своите раби, за да предупреди за Деня на срещата-”58, 22

“Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си...”15, 28-29

“Твоят Господ каза на ангелите: „Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал. И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, поклонете се пред него!”17, 85

“И те питат за духа. Кажи: „Духът е от делото на моя Господ и ви е дадено само малко от знанието.”


Книга на Мормон:

Алма 17, 9

“постеха и се молеха много, та Господ да ги удостои с частица от Духа Си...”1 Нефи 2, 17

“И аз проговорих на Сам, като му сторих знайни нещата, които Господ ми беше показал чрез Светия Си Дух...”Еламан 6, 36

“... Господ започна да излива Духа Си върху ламанитите поради тяхната смиреност и готовност да повярват в словата Му.”3 Нефи 28, 11

“И Светият Дух свидетелства за Отца и за Мене; и Отец дава Светия Дух на чедата човешки заради Мене.”
  1. Душата.

Библия:

1 Коринтяни 6, 20

“... прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.”Псалом 65, 9

“Той запази живота на душата ни и не даде да се поклати ногата ни.”Прем. Соломон 3, 1

“А душите на праведниците са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне.”3 Царе 17, 22

“И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя.”Иов 12, 10

“В Неговата ръка е душата на всичко живо и духът на всяка човешка плът.”


Коран:

6, 60

“Той е, Който ви прибира [душите] през нощта и знае какво сте придобили през деня, после ви възкресява през него, докато се приключи определен срок...”86, 4

“Над всяка душа има надзорник.”32, 11

“Кажи: „Ще ви прибере душите Ангелът на смъртта, комуто сте възложени. После към вашият Господ ще бъдете върнати.”2, 286

“Аллах възлага на всяка душа само според силите й...”91, 1-7

“Кълна се... и в душата, и в Онзи, Който я е създал,”39, 42

“Аллах прибира душите по време на смъртта, а на онези, които все още не са мъртви – в съня им. Задържа Той душата на онзи, комуто е отсъдил да умре и връща другата до определен срок...”


Книга на Мормон:

Алма 28, 8

“... Господ, Изкупителят на човечеството, да благослови душите им навеки.”Алма 37, 7

“... и чрез дребни средства Господ обърква мъдрите и осъществява спасението на много души.”Мосия 17, 19

“... О, Боже, приеми душата ми.”Алма 40, 11-14

“Сега относно състоянието на душата между смъртта и възкресението: Ето, беше ми сторено знайно от един ангел, че духовете на всички човеци, след като напуснат смъртното тяло... били те добри или зли, се върщат при Този Бог, Който им даде живот... духовете на онези, които са праведни, ще бъдат приети в състояние на щастие, което се нарича рай, състояние на покой, състояние на мир, където те ще си почиват от безпокойствата си и от всякакви грижи и скръб... духовете на нечестивите, да, на тези, които са зли... ще бъдат изхвърлени във външния мрак; и там ще има плач и ридание... в тъмнина и в състояние на страшно и ужасно очакване на огненото негодувание на гнева Божий върху тях; и тъй те остават в това състояние, както праведните остават в рая до времето на тяхното възкресение.”


Гита:

15, 7

“Лъч или вечна частица от мене

е душата на живото тяло.

Петте сетива и ума от пракрити

са привлечени към душата.”


  1. Джиновете.

Библия:

Псалом 77, 49

“напрати върху тях пламъка на Своя гняв, и негодувание, и ярост, и нещастия – напрати зли ангели.”Марк 1, 23 – 26

“Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика... Иисусе... Дошъл си да ни погубиш ли?... Иисус му запрети, като рече: млъкни и излез из него! Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.”Матей 8, 28-32

“... срещнаха Го двама, хванати от бяс... бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път... бесовете Го молеха... ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето сурна се цялото стадо... в морето и се издави във водата.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница