Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gottстраница8/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Етер 9, 33

“... Господ накара змиите да не ги преследват повече, а да преградят пътя, тъй че людете да не могат да минат...”


Гита:

9, 5

“... Чрез йогамайа творя съществата.

Поддържам ги – без в тях да се съдържам.”

9, 7

“Когато се свърши денят на Брахма,

съществата изчезват в природата ми.

Когато новият ден започне –

Аз пак произвеждам същества.”

10, 30

“... Царят лъв съм сред зверовете...”


12. Човека.

Библия:

Битие 3, 9-11

“И извика Господ Бог на Адама... Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?”Битие 20, 17

“И помоли се Авраам Богу, и Бог изцери Авимелеха, и жена му и слугините му...”Битие 50, 19-20

“Отговори Йосиф: не бойте се, понеже аз се страхувам от Бога... вие кроихте зло против мене, но Бог обърна това на добро...”Изход 3, 7-8

“И рече Господ (на Мойсея): видях страданието на Моя народ в Египет и чух вика му... и отивам да го избавя...”Филипяни 2, 13

“... Бог е, Който ви прави и да искате, и да действате според благата Му воля.”Деяния 17, 28

“... ние чрез Него живеем и се движим и съществуваме...”


Коран:

4, 136

“О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди!...”3, 37

“... Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?“ Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.”74, 54-56

“... Той [-Коранът] е поучение. И който пожелае, ще се поучи. И не се поучават без Аллах да пожелае... ”3, 149-150

“О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще ви тласнат назад [към неверието] и ще се върнете губещи. Да, Аллах е вашият Покровител и Той е Най-добрият Помощник.”12, 52

“... Аллах възпира коварството на изменниците.”54, 52-53

“И всяко нещо, което са вършили, го има в писанията. Всичко, малко или голямо, е записано.”4, 1

“... Наистина Аллах ви наблюдава.”4, 86

“И щом ви поздравяват с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка.”6, 165

“Той... въздигна по степени някои от вас над други, за да ви изпита в онова, което ви е дарил...”3, 160

“Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите.”22, 40

“... И ако Аллах не отблъскваше едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много...”65, 2-3

“... За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал...”18, 23-24

“И за нищо не казвай: „Ще свърша това утрe.”, [без да добавиш]: „Само ако Аллах пожелае”...”14, 42

“И не мисли [о, Мухаммад], че Аллах е нехаен към онова, което угнетителите вършат! Той само ги забавя за Деня, в който погледите ще се вцепенят.”6, 42

“И на общностите преди теб изпращахме пратеници и с нищета и болести ги сграбчвахме, за да се смирят.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 1, 13 и 10, 3

“... много неща баща ми прочете относно Ерусалим – че той ще бъде унищожен и жителите му, мнозина ще погинат от меч и мнозина ще бъдат отведени в пленничество във Вавилон... в определеното от Господа време, те ще се завърнат отново...”1 Нефи 3, 6

“... ти ще бъдеш облагодетелстван от Господа, защото ти не роптаеш.”1 Нефи 1, 18

“... Господ беше показал толкова много чудни неща на баща ми Лехий...”Мосия 24, 19

“И на сутринта Господ стори дълбок сън да падне върху ламанитите, да, и всичките им надзиратели бяха в дълбок сън.”1 Нефи 3, 7

“... Господ не дава заповеди на чедата човешки, освен ако не подготви пътя за тях...”Енос 1, 10

“... и техните прегрешения ще стоваря Аз със скръб върху собствените им глави.”2 Нефи 27, 23

“... Аз не действам сред чедата човешки иначе, освен само според вярата им.”Алма 58, 39

“... Господ ги подкрепи, да, и ги предпази да не паднат от меч, тъй че нито един от тях не е убит.”Омний 1, 15-16

“... Мосия откри, че народът на Зарахемла е излязъл от Ерусалим по времето, когато Седекия, цар на Юда, е бил отведен в плен във Вавилон. И те пътували в пустошта и били преведени от ръката Господна през големите води до земята, където Мосия ги открил...”1 Нефи 17, 14

“... че Аз, Господ съм Бог и че Аз, Господ, ви избавих от унищожение...”1 Нефи 10, 4

“Да, точно шестотин години от времето, когато баща ми напусне Ерусалим, Господ Бог ще въздигне пророк между юдеите – тъкмо един Месия, или е други слова – един Спасител на Света.”Алма 57, 26

“... съществува справедлив Бог и всеки, който не се съмнява, ще бъде запазен от чудната Му сила.”1 Нефи 1, 20

“И доколкото вие ще пазите заповедите Ми, вие ще преуспявате и ще бъдете заведени в една земя на обета...”Мосия 2, 21

“... и ви съхранява от ден на ден, като ви дава дихание, за да можете да живеете и да се движите, и да действате според собствената си воля...”Aлма 60, 13

“... Господ допуска праведните да бъдат убити, за да може Неговото правосъдие и възмездия да връхлетят нечестивите...”Алма 44, 4

“... вие виждате, че Бог ни поддържа, пази и предпазва, докато бъдем верни Нему и на нашата вяра и религия; и Господ никога няма да допусне да бъдем унищожени, освен ако не изпаднем в прегрешение и не се отречем от вярата си.”1 Нефи 17, 37

“И Той въздига праведния народ и унищожава нечестивите народи.”2 Нефи 29, 10

“... понеже имате Библия, не трябва да мислите, че тя съдържа всички Мои слова, нито пък трябва да мислите, че не съм наредил да се пише повече.”


Гита:

15, 15

“Намирам се и в сърцата на всички.

Пораждам памет, мъдрост, забрава.

Аз съм Познавача на ведите,

техен Предмет и Творец на веданта съм.”
XII. Отношения с човека.

1. Създател (на човека).

Библия:

Битие 2, 7

“И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.”


Битие 2, 21-22

“И даде Господ Бог на човека дълбок сън... взе едно от ребрата му.... и създаде... от реброто... жена...”Исаия 63, 16

“Само Ти си наш Отец...”Иов 35, 10

“но никой не казва: де е Бог, моят Творец...”


Коран:

3, 59

“Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: „Бъди!” И той стана.”4, 1

“О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му...”2, 54

“... Муса рече на своя народ: „О, народе мой, ти угнети себе си, като прие телеца. Покайте се пред своя Създател...”55, 3-4

“сътвори човека, научи го да говори.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 8, 13

“И забравяш Господа, твоя Създател...”2 Нефи 29, 7

“... Аз, Господ, Вашият Бог, съм сътворил всички човеци...”1 Нефи 2, 12

“... И те роптаеха, понеже не познаваха делата на онзи Бог, Който ги бе сътворил.”Гита:

3, 10-12

“Праджапати – творецът на хората

и на приношенията, е казал:...

Принасяйте жертви на божествата

... Щом божествата почитате с жертви –

и те ще ви дават желаното благо...”


2. Съживява и умъртвява.

Библия:

1 Солуняни 1, 10

“и да очаквате от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите, Иисуса, Който ни избавя от идещия гняв.”Битие 38, 7

“Ир... беше лош пред очите на Господа, и го умъртви Господ.”Иоан 5, 21

“Защото, както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, когото иска.”Изход 14, 27

“И Мойсей простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си; а египтяни бяха насрещу (водата). Тъй потопи Господ египтяни всред морето.”Евреите 11, 5

“Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт...”


Коран:

7, 77-78

“... пренебрегнаха повелята на своя Господ... И ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени в домовете си.”3, 11

“Подобно на рода на фараона и на онези преди тях, те взеха за лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им. Аллах е строг в наказанието.”3, 154

“... Казват: „Ако делото с нещо зависеше от нас, тук нямаше да ни убиват.” Кажи: „И да си стояхте по домовете, онези, на които бе писано да бъдат убити, щяха да излязат към своите [смъртни] ложета...”2, 28

“Как отричате Аллах – бяхте мъртви, Той ви съживи! После ще ви умъртви, после ще ви съживи, после при Него ще бъдете върнати.”22, 7

“... Часът непременно ще настъпи. Няма съмнение в това. И ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 4, 2

“... войските на фараона ги последваха и бяха удавени във водите на Червено море.”1 Нефи 4, 13

“... Господ убива нечестивите, за да изпълни справедливите си цели...”Алма 8, 16

“... кажи им, че ако не се покаят, Господ Бог ще ги унищожи.”


Гита:

9, 19

“... Аз съм Смъртта и Безсмъртието.

Което е и Което не е.”

10, 34

“Аз съм Смъртта, отнасяща всичко.

Аз съм Бъдещите рождения...”

11, 32

“... Дойдох да изтребя тези две армии.

И без да воюваш – те пак ще загинат.”
3. Ще се завърнем при Него.

[Бог е всепроникващ и вездесъщ. Той ни обгръща от всички страни и ние сме постоянно във Него. Думите „Ще се завърнем при Него” означават, че ще отидем при Негова лична проявена форма, с която да можем да общуваме.]Библия:

Матей 5, 3-12

“блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно... Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога... Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно... Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.”Исаия 33, 15-16

“Оня, който ходи в правда и говори истина; който презира печалба чрез потисничество... той ще живее във висините...”


Коран:

6, 31

“Загубили са онези, които вземат за лъжа срещата с Аллах...”3, 157-158

“... опрощение и милост от Аллах е по-добро от онова, което трупат. И ако умрете или ви убият, при Аллах ще бъдете събрани.”2, 62

“Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях], които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях и не ще скърбят.”3, 14

“Разкрасена е за хората любовта към страстите – към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но най-прекрасния пристан е завръщането при Аллах.”3, 169

“И не смятай за мъртви убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! При своя Господ те се препитават,”


Книга на Мормон:

Алма 24, 16

“... ако нашите братя потърсят да ни унищожат, ето, ние ще скрием надалече мечовете си... и ако... ни унищожат, ето, ние ще отидем при нашия Бог и ще бъдем спасени.”Алма 14, 11

“... Господ ги приема при себе си в слава...”Етер 5, 5

“И ако бъде тъй, че те се покаят и дойдат при Отца в името на Исуса, те ще бъдат приети в царството Божие.”Алма 5, 58

“... имената на праведните ще бъдат записани в книгата на живота и на тях ще дам наследство от дясната Ми страна...”Алма 12, 34

“... който се покае и не вкорави сърцето си, ще има право на милост чрез Моя Единороден Син, за опрощаване на греховете му; и тези ще влязат в Моя покой.”Мороний 9, 6

“... нека се трудим усърдно... тъй че душите ни да почиват в царството Божие.”Алма 34, 36

“... праведните ще седнат в Неговото царство, за да не излязат никога повече оттам...”Мосия 2, 41

“... които спазват Божиите заповеди... и ако останат верни до края, те са приети в небесата, за да могат да живеят там с Бога в състояние на нескончаемо щастие...”


Гита:

4, 11

“... По безбройните свои пътища

хората стигат накрая до мене.”

7, 19

“В края на многобройни прераждания,

най-сетне мъдрият идва в мене...”

7, 23

“Такива хора са полусъзнателни.

И се стремят към блага краткотрайни.

Божествата почитат – при тях отиват.

Който мен ме почита – при мен ще дойде.”

7, 28

“Но вършещите добри деяния,

своите грехове победили,

освободени от раздвоеност,

със силна воля до мен достигат.”

8, 7

“... Устремен с ум и разум към мене

- без съмнение в мен ще пребъдеш.”

8, 16

“Умира всеки свят и отново

се ражда – дори и светът на Брахма.

Но който стигне до мен...

нито се ражда, нито умира.”

9, 25

“Поклонник на божества отива

при божества. На предци – при предците.

Поклонник на демони – при демоните.

А мойте поклонници идват при мене.”

12, 8

“В мен съсредоточиш ли ума си,

отдадеш ли на мен своя разум,

без съмнение в мен ще живееш

след това – оттатък прераждането.”

15, 5-6

“Без гордост, илюзии или привързаност,

без лични цели – слят с висшия атман,

свободен от двойственост – тъга и радост,

човек постига целта – непреходност.

Там слънце не грее, луна не свети –

там не гори световният огън.

Стигналите до там не се връщат:

там е мойта върховна обител.”
4. Направляващ във вярата (водещ в правия път).

Библия:

Числа 22, 28-32

“Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя продума на Валаама: какво ти сторих, та ме биеш... И отвори Господ очите на Валаама, и той видя Ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в ръка... И каза му Ангелът... защо би ослицата... Аз излязох да (ти) попреча, защото пътят (ти) не е прав пред Мене.”Второзаконие 8, 5

“И знай в сърцето си, че Господ Бог твой те учи, както човек учи сина си.”Иеремия 7, 25-26

“От оня ден, когато бащите ви излязоха из Египетската земя, до днес пращах при вас всичките Мои раби – пророците... но те не Ме послушаха... и станаха твърдоглави, постъпваха по-зле от бащите си.”Михей 6, 8

“О, човече, казано ти е що е добро и какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.”Псалом 22, 1-3

“Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая... подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата...”


Коран:

2, 87

“И дадохме на Муса Писанието, и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци и го подкрепихме със Светия дух...”10, 35-36

“... Аллах напътва към истината... Повечето от тях следват само догадки. Догадката с нищо не замества истината...”48, 28

“Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я въздигне над всички религии...”54, 17

“И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?”3, 86

“... Аллах не напътва хората – угнетители.”3, 3-4

“Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Евангелието за напътствие на хората...”4, 175

“А които вярват в Аллах и се привържат към Него – Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правия път.”


Книга на Мормон:

1 Нефи 1, 4

“... дойдоха много пророци, пророкуващи на людете, че трябва да се покаят, ако не – великият град Ерусалим ще трябва да бъде разрушен.”Яков 3, 5

“... заповедта Господна, която беше дадена на баща ни – че трябва да имат само една жена и да нямат никакви наложници, и че между тях не трябва да се извършват блудства.”1 Нефи 13, 40

“И ангелът ми говори, казвайки: Тези последни летописи, които си видял сред езичниците, ще установят истината за първите, които са на дванадесетте апостоли на Агнеца, и ще сторят знайни ясните и ценни неща, които са били премахнати от тях...”2 Нефи 25, 28

“... правият път е да се повярва в Христа и да не Го отричаме...”2 Нефи 9, 39

“... Помнете, да бъдете с плътски помисли е смърт, а да бъдете с духовни помисли, е живот вечен.”2 Нефи 2, 5

“И човеците са достатъчно поучени, че да различават доброто от злото. И законът е даден на човеците...”Мороний 8, 8-10

“... Аз дойдох в света, за да призова не праведните, а грешните към покаяние... и законът на обрязването е премахнат в Мене. И по този начин Светия Дух ми изяви словото Божие; ето защо... аз знам, че е сериозна подигравка пред Бога да кръщавате малки деца... покаяние и кръщение за онези, които са отговорни и способни да вършат грях...”Алма 29, 8

“... Господ дава на всички народи учители от собствения им народ и език да поучават словото Му... Господ съветва с мъдрост според онова, което е справедливо и истинно.”Мороний 10, 21

“И ако нямате милосърдие, вие не можете по никакъв начин да бъдете спасени в царството Божие...”2 Нефи 28, 29-30

“Горко на оногова, който ще каже: Ние сме получили словото Божие и нямаме повече нужда от слово Божие, защото си имаме достатъчно. Защото ето, така казва Господ Бог: Аз ще давам на чедата човешки ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко; и благословени са онези, които се вслушат в Моите учения и дават ухо на Моя съвет, защото те ще се научат на мъдрост; защото на онзи, който приема, ще дам повече; а от тези, които ще рекат: Имаме достатъчно, от тях ще бъде отнето дори онова, което имат.”


Гита:

7, 21

“Какъвто обект си пожелае

преданият да почита със вяра –

към този обект и аз му внушавам

вяра, която е непоклатима.”

10, 10

“На тези, които, уравновесени,

ме почитат с любов и преданост,

Аз давам това единство на разума,

чрез което се стига до мене.”

15, 4

“... Аз съм връщането към себе си –

пуруша – Изворът на развитието.”
5. Опрощаващ греховете.

Библия:

Исаия 43, 25

“Аз, Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене и греховете ти не ще спомена.”1 Иоан 4, 10

“В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.”Марк 2, 10

“... Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове...”Изход 34, 6-7

“И премина Господ пред лицето му и извика: Господ, Господ, Бог човеколюбивий и милосърдний, дълготърпеливий и истинний, Който... прощава вина, престъпление и грях...”Коран:

42, 25

“Той е, Който приема покаянието от Своите раби и опрощава лошите дела, и знае какво вършите.”53, 32

“... Твоят Господ е Щедрият в опрощението...”39, 5

“... Той е Всемогъщият, Многоопрощаващият.”5, 39

“А който се разкае и поправи, след като угнети, Аллах ще приеме разкаянието му. Аллах е всеопрощаващ, милосърден.”66, 8

“О, вярващи, покайте се пред Аллах с искрено покаяние и вашият Господ ще отмахне от вас прегрешенията...”20, 82

“Аз опрощавам всеки, който се покае и вярва, и върши праведни дела, сетне продължава по правия път.”


Книга на Мормон:

Алма 24, 10

“... благодаря... на моя велик Бог, че ни даде да можем да се покаем за тези неща и че ни прости многото извършени от нас грехове...”Мосия 26, 30

“Да, и всеки път, когато Моят народ се покайва, Аз ще прощавам постъпките им против Мене.”Енос 1, 4-8

“... аз коленичих пред Моя Създател и Го призовах в усърдна молитва и жалба за моята собствена душа; и аз Го призовавах през целия ден... дойде глас към мене, казвайки: Еносе, греховете ти са опростени и ти ще бъдеш благословен... И аз казах: Господи, как става това? И Той ми каза: Поради вярата ти в Христа, Когото ти никога не си виждал, нито чувал. И много години ще минат, преди Той да се яви в плътта; затова иди си, твоята вяра те изцели.”Етер 2, 15

“... И Господ му каза: Аз ще опростя греховете на тебе и на братята ти, но недей да грешиш повече...”3 Нефи 13, 14

“... ако вие простите на човеците постъпките им, вашият небесен Отец ще ви прости също.”


Гита:

18, 66

“Остави земните временни истини!

И намери убежище в мене!

Аз ще те освободя от всички

грехове: затова - не тъгувай!”
6. Спасяващ от ада (от самсара).

Библия:

1 Солуняни 5, 9

“... Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа.”Ефесяни 2, 8

“... по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е.”Иоан 3, 17

“Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.”Исаия 43, 11

“Аз, Аз съм Господ и няма спасител освен Мене.”


Коран:

52, 27-28

“Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящо мъчение. Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетелят на доброто, Милосърдният.”3, 103

“... помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него...”76, 11

“Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.”44, 51-57

“Богобоязливите ще са на сигурно място – сред градини и извори... Ще ги опази Той от мъчението на Ада – благодат от твоя Господ. Това е великото спасение.”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница