Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница17/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

5.8. Ландшафт

Анализ и оценка на миграцията на замърсителите в ландшафта


Измененията на ландшафтно-екологичните условия на разглеждания район ще настъпят при изграждането на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” и при тяхната експлоатация.

В периода на строителство на МВЕЦ ще бъдат използвани строителни площадки с временни помощни стопанства, изкопи за тръбопроводите и за основите на сградите на централите. Всички нарушения на терена трябва да се рекултивират.

Напорните съоръжения ще бъдат вкопани в земята и теренът над тях – рекултивиран.

За отбелязване е, че при прокарването на напорната деривация ще бъдат унищожени дървесни видове само върху 0,6 dka, защото тя се прокарва по трасе, което вече е използвано от рудодобива (хвостопровод).

Ситуирането на сградите на централите в план с мащаб на планинска вила е в хармония с релефа на терена и не създава проблеми с включването си в ландшафта. Съобразяването на тяхната архитектура с местните традиции изисква прилагането на четирискатен покрив и използването на облицовки от камък и дърво.

Оценка на потенциала за самоочистване
и възстановяване на ландшафта


МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” се разполагат в планински район с разнообразен и живописен релеф, с висока и ниска растителност. Неговият ландшафт притежава големи възможности да приобщава и съгласува мащабите на обектите, които човекът създава при своята стопанска и строителна дейност с околната природна среда.

Издължената форма на долината на река Мартиновска с нейните многобройни завои и с брегове, обрасли с ниска растителност, няма да се промени с изграждането на проектираните МВЕЦ.

Нарушенията на ландшафта по време на изграждане на хидротехническите съоръжения са минимални и подлежат на рекултивация, чрез която по естествен начин ще се свържат с околната природна среда.

В разглеждания случай няма замърсяване с газове , или изхвърляне на токсични отпадъци, както е при другите енергоизточници. Осигуряването на екологично водно количество в речното легло запазва речната екосистема. Няма и изменения в качеството на водата.

Общият извод от оценката на потенциала за самоочистване и възстановяване на ландшафта в разглеждания район е подчертаване на неговите значителни възможности за приобщаване и съгласуване на мащаба на новите изкуствени съоръжения и за възстановяване на нарушенията във флората и фауната и рекултивиране на нарушенията на терена при строителството.

Има много добри възможности за развитие на зона за отдих около яз.”Мартиново” със спортен и любителски риболов, която може да се съчетае със стратегията на община Чипровци за развитие на еко- и селски туризъм.Въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта е:

 • пряко;

 • дълготрайно;

 • постоянно;

 • без кумулативен ефект.

(Приложение: Космическа снимка на района на река Мартиновска; Фотокопия, документиращи съвременното състояние на ландшафта на разглеждания район)

5.9. Културно-историческо наследство


Не се засягат исторически, археологически и архитектурни паметници. Територията е значително антропогенно повлияна и много добре проучена относно наличие на културни паметници.

5.10. Защитени природни територии


Територията, която попада под въздействие на хидроенергийната система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”, е извън защитени зони съгласно Закона за защитените територии. В близост до нея няма резервати и Национални паркове, но граничи с потенциално “Натура 2000” място Западна Стара планина и Предбалкан, код BG 0001040. Проектът не нарушава възможните изисквания към прилежащото “Натура 2000” място поради следните съображения:

 • Схемата на инвестиционното предложение за изграждане на деривационни централи с положени в траншея и засипани напорни съоръжения води до пълно възстановяване на засегнатите земи след провеждане на рекултивация. От цялата схема видими остават двете сгради, от които МВЕЦ “Мартиново” е на рекултивирана строителна площадка под яз.”Мартиново”, а МВЕЦ “Чипровци-нова” е в близост до гр.Чипровци – също урбанизирана територия.

 • Не се нарушава ролята на реката за водните обитатели, като минималният отток е увеличен от Qек. = 0,060 m3/s (по математичен модел за оводняване) до Qек. = 0,080 m3/s с оглед подобряване условията (при изграждане на рибен проход към ВЕЦ ”Чипровци-стара”) за рибната фауна. Това ще създаде подходяща среда при запазване на морфологичните и хидравличните характеристики на речното легло за видрата. Достъпът до реката за всички животински видове – земноводни, бозайници, птици не се нарушава. Осигурени са води за водопой.

 • При осъществяване на инвестиционното предложение не настъпва фрагментация, с която да се отдели територията от прилежащите земи и с това да се предизвикат негативни последици в “Натура 2000” място.

 • От гледна точка на значимостта на реката за орнитофауната, не настъпват промени, които да окажат отрицателно влияние върху нея, а при възстановяване на миграцията на рибите, на рибните запаси по реката и редовно зарибяване на яз.”Мартиново” ще се създадат благоприятни условия за увеличаване на хранителната база на водолюбивите птици в цялата зона, включително прилежащите към обекта земи от “Натура 2000” място.

Тези обстоятелства определят инвестиционното предложение, независимо че е изключено от потенциално “Натура 2000” място, да отговаря на изискванията за съвместимост към прилежащите земи, които са потенциални “Натура 2000” територии.

5.11. Оценка на риска от производствени аварии
и природни бедствия


Рискът като вероятностен процес за възникване на природни бедствия може да се разглежда като:

 • риск за околната среда, пряко свързан с хидрологичен и сеизмичен риск, които водят до производствени аварии.

Рискът за околната среда се оценява по всички компоненти и фактори на средата в ДОВОС. Заключението по ДОВОС е относно риска за околната среда.

Рискът за околната среда (екологичен риск) съгласно изискванията на Закона за околната среда (ЗООС) се приема като опасност от замърсяване на водите. Анализите и оценките в ДОВОС сочат, че както в периода на строителство чрез избраните организация и технология, така и в процеса на експлоатация с предвиденото оборудване и производствен процес не се създава опасност за замърсяване на водите както в екстремни, така и в аварийни условия.Експлоатацията на двете централи не е свързана с вредни емисии или опасност за околната среда и при спазване на изискванията за експлоатация на съоръженията и тяхното оборудване могат в голяма степен и със сигурност да бъдат предотвратени нежелателни и опасни събития. Съвременните централи от този тип в зависимост от намеренията на Възложителя могат да са практически напълно автоматизирани. Автоматизацията може изцяло да включва управлението на системата както в нормални, така и в екстремни и аварийни условия. Системите за автоматично управление са така организирани, че да предотвратяват производствени аварии. Необходимо е да се подчертае, че МВЕЦ не представляват заплаха за населението или околната среда (в частност за качеството на водите), а са свързани единствено с нарушаване и/или спиране на работа на централите.

Хидрологичният риск представлява вероятността от определени щети при преминаване на високи води с определена обезпеченост. За предотвратяването в максимална степен на такива щети е необходимо:

 • Достатъчно надеждно да бъде определена нормативно предписаната за оразмеряването на такъв тип и клас съоръжения висока вълна. Това е извършено в специализираната хидроложка разработка към проекта за МВЕЦ “Мартиново”, като актуализацията на хидроложката разработка определя размера на Q1% = 65 m3/s.

 • Съоръженията на яз.”Мартиново” трябва да бъдат конструктивно оразмерени за безопасното провеждане на тази меродавна висока вълна, което е направено в проекта за яз.”Мартиново” (оразмеряване на преливник и основен изпускател). Ремонтът на основния изпускател ще осигури нормалното му функциониране.

 • Разработване на правила и план за действие на експлоатационния персонал, които регламентират експлоатацията на обектите и са формулирани в Инструкцията за експлоатация.

Сеизмичният риск се дефинира като вероятност от определени щети при възникване на земетресение с определена интензивност. За предотвратяването в максимална степен на такива щети е необходимо:

 • Специално изследване за площадките на централите. Съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, Комитет за териториално и селищно устройство, БАН, София, 1987 год., съоръженията на двете МВЕЦ не са с висок вторичен риск и по действащата нормативна база е достатъчно да бъдат спазени стриктно при проектирането нормите, като не се налага изчисляване за сеизмичен риск и за двете централи.

 • Сградите и съоръженията на двете МВЕЦ трябва да бъдат конструктивно оразмерени за безопасно поемане на меродавното сеизмично въздействие.

 • Разработване на правила и план за действие при силно земетресение (над VІ степен), регламентирани в Инструкцията за експлоатация на двете МВЕЦ.

Строителството и експлоатацията на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” не представляват опасност за населението от възникване на производствени аварии и природни бедствия. В страната се експлоатират МВЕЦ без основен ремонт (над 70 години), при които не са регистрирани както производствени аварии, така и аварии при природни бедствия, при спазвани нормативни изисквания.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница