Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница1/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ДОКЛАД

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение

”Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ ”Чипровци-нова”

София, януари 2008 година
СЪДЪРЖАНИЕ


І. Обща част 1

1.1. Информация за Възложителя 1

1.2. Кратка информация за развитието на проекта
за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ Чипровци-нова” 1

1.3. засегнати от осъществяването на Инвестиционното предложение за хидроенергийната система от две МВЕЦ физически и юридически лица 2

1.4. Използвани проектни материали и нормативни документи 2

1.5. Проведени консултации със заинтересованите лица, институции, компетентните органи и др. 3

ІІ. Анотация на Инвестиционното предложение
за “Изграждане хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” 4

2.1. Описание на Инвестиционното предложение 4

2.2. Местоположение на МВЕЦ “Мартиново”
и МВЕЦ “Чипровци-нова” 11

2.3. Описание на строителството на МВЕЦ “Мартиново”


и МВЕЦ “Чипровци-нова” 13

2.4. Описание на експлоатацията на МВЕЦ “Мартиново”


и МВЕЦ “Чипровци-нова” 15

2.5. Използвани природни ресурси по време


на строителството и експлоатацията
на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” 16

2.6. Необходими площи за строителство и експлоатация


на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” 17

2.7. Въздействие на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху компонентите и факторите на околната среда по данни от инвестиционното предложение 18

2.8. Здравен фактор 19

2.9. Съпътстващи инвестиционното предложение дейности 20

2.10. Риск от аварии. Риск за околната среда и населението 20

ІІІ. Алтернативи за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” 21

3.1. Алтернативи по местоположение 21

3.2. Алтернативи по тип на оборудване 22

3.3. Алтернативи по начин на управление на регулирания
обем на яз.”Мартиново” 23

3.4. Алтернативи по параметри на отделните съоръжения 24

3.5. Нулева алтернатива 24

3.6. Оценка на алтернативите с оглед въздействието


върху околната среда 24

3.7. Мотиви за предлагане на избрания от проектанта вариант 25

3.8. Допълващи проекта предложения по схемата
от страна на експертите по ОВОС 26

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите


на околната среда, които ще бъдат засегнати
от изграждането на хидроенергийната система 27

4.1. Атмосферен въздух 27

4.2. Води 33

4.3. Геоложка среда 37

4.4. Почви 41

4.5. Отпадъци 42

4.6. Вредни физични фактори 42

4.7. Растителен и животински свят 42

4.8. Ландшафт 53

4.9. Културно-историческо наследство 53

4.10. Защитени природни територии в близост до системата 54

V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда и населението


в резултат на осъществяването на инвестиционното предложение 54

5.1. Атмосферен въздух 54

5.2. Води 60

5.3. Геоложка среда 69

5.4. Почви 70

5.5. Отпадъци 71

5.6. Вредни физични фактори 74

5.7. Растителен и животински свят 78

5.8. Ландшафт 84

5.9. Културно-историческо наследство 85

5.10. Защитени природни територии 85

5.11. Оценка на риска от производствени аварии


и природни бедствия 86

VІ. Въздействие на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” върху здравето на работниците и населението. Анализ и оценка на риска за населението 88

VІІ. Социална значимост и обществен интерес към обекта 92

VІІІ. Методики, използвани за прогноза и оценка


на въздействието върху околната среда 93

ІХ. Мерки за предотвратяване, намаляване, компенсиране


и при възможност прекратяване на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 94

9.1. Мерки, предложени от проектанта на хидроенергийната


система МВЕЦ “Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” 94

9.2. Мерки, предложени от експертите, разработили ДОВОС,


които са приети от Възложителя за изпълнение.
Оценка на предлаганите мерки. Непреодолими въздействия 95

9.3. План за изпълнение на предлаганите мерки за предотвратяване, ограничаване и при възможност


отстраняване и компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда
съобразно етапността на осъществяване на инвестиционното предложение 99

9.4. Предложение за развитие на система за собствен мониторинг върху състоянието на околната среда 101

Х. Становища и мнения 101

Заключение 102

Литература 106ПРИЛОЖЕНИЯ


С П И С Ъ К

на колектива, изготвил Доклада за ОВОС на инвестиционно
предложение “Изграждане на хидроенергийна система
МВЕЦ ”Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”

Ръководител на колектива: доц. д-р инж. Росица Николаева

Удостоверение № 1179/11.11.2005 г.
”Ръководител на колектив”
Удостоверение № 27/13.04.2006 г.
“повърхностни води”, “отпадъци”
ЕКСПЕРТИ:

1. проф. дан. арх. Иван Никифоров


Удостоверение № 1132/10.10.2004 г.
“културно наследство”, “ландшафт”

2. проф. д-р Евгения Динчева


Удостоверение № 1097/28.05.2004 г.
“здравна оценка”

3. доц.д-р инж. Цено Витков


Удостоверение № 370/06.11.2006 г.
“атмосферен въздух”, “опасни вещества”,
“ръководител на колектив”

4. доц.д-р инж. Димитър Кисляков


Удостоверение № 420/17.11.2006 г.
”води”

5. доц. д-р Лъчезар Пехливанов


Удостоверение № 1291/26.06.2006 г.
“повърхностни води”, “животински свят”

6. д-р инж. Диньо Кючуков


Удостоверение № 002/07.04.2006 г.
“животински свят”

7. гл.ас. инж. Атанас Дамянов


Удостоверение № 1520/08.04.2003 г.
“хидрогеология”, “геоложка среда”

8. н.с.І ст Анна Ценкова – Братоева


Удостоверение № 13/02.08.2006 г.
”качество на атмосферния въздух – климатични фактори”,
“ръководител на колектив”

9. инж. Анна Пеева


Удостоверение № 30/31.03.2006 г.
“земи и почви”, “растителен свят”

10. Майя Константинова


Удостоверение № 158/02.08.2006 г.
“шум”
Консултанти:

1. проф. Иван Колев – ботаника

2. доц. д-р Владимир Бешков – херпетофауна

3. д-р инж. Весела Захариева – води

4. Сирма Зидарова – животински свят (бозайници)


С П И С Ъ К

на регистрираните експерти и ръководителя на колектива,
изготвили Доклада за ОВОС на “Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ ”Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова” и разработените от всеки експерт раздели на докладаРъководител на колектива:
доц.д-р инж. Росица Николаева
І; ІІ; ІІІ; 4.2, 4.5; 5.2, 5.5; VІІ; VІІІ;
9.1; 9.2; 9.3; 9.4; Х; Заключение


ЕКСПЕРТИ
1.

проф.дан арх. Иван Никифоров
4.8, 4.9; 5.8, 5.9; VIII; 9.22.

проф.д-р Евгения Динчева
5.6; VI; VIII; 9.23.

доц.д-р инж. Цено Витков
4.1; 5.1; VIII; 9.24.

доц.д-р инж. Димитър Кисляков
4.2; 5.2, 5.115.

доц. д-р Лъчезар Пехливанов
4.7.2; 5.7.2; VIII; 9.2, 9.46.

д-р инж.Диньо Кючуков
4.7.2; 5.7.2; VIII; 9.27.

гл.ас.инж. Атанас Дамянов
4.2, 4.3; 5.2, 5.38.

н.с. Іст. Анна Ценкова – Братоева
4.1; 5.1; VIII9.

инж. Анна Пеева
4.4,4.7.1, 4,10; 5.4, 5.7.1, 5.10; VIII10.

Майя Константинова
4.6; 5.6; 9.2
Оценка на въздействието върху околната среда

Изграждане на хидроенергийна система


МВЕЦ ”Мартиново” – МВЕЦ “Чипровци-нова”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница