Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зонастраница1/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Национална агенция “Пътна инфраструктура”

1606, София, бул. “Македония” № 3, тел. 02/917 32 95; факс 02/951 58 30ДОКЛАД
за

оценка на съвместимостта с

предмета и целите на защитена зона
СТРАНДЖА” BG 0002040, BG 0001007
на инвестиционно предложение
за
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА
ПЪТ ІІІ-9901 „ЦАРЕВО - РЕЗОВО”

УЧАСТЪК „ЦАРЕВО – АХТОПОЛ”

от км 2+997.06 до км 13+670
София

февруари, 2009 год.

Съдържание


Увод 1

1. Анотация на инвестиционното предложение 1

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 2

3. Описание на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 2

4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение 7

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното преедложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 11

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони 13

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение 17

5.3. Описание и оценка на въздействията върху животинския свят предмет на защита в зоната, при реализацията на инвестиционното предложение 19

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 23

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива” 25

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 26

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата 27

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение 27

9.2. Характеристики на други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 28

9.3. Характеристики на защитената зона 28

9.4. Област на въздействие 33

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания 33

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ 34

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона 34

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки 34

9.9. Наличие на алтернативни решения 34

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда 35

9.11. Предложени компенсиращи мерки 35

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение 35

11. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация 35

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 37
Увод


Докладът за Оценка на Съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ ІІІ - 9901 „ЦАРЕВО – РЕЗОВО”, УЧАСТЪК „ЦАРЕВО-АХТОПОЛ” от км 2+997.06 до км 13+670 е изготвен на основание чл. 2, ал.1, т.3 и във връзка с чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/30.08.2007 год., обн. ДВ бр. 73/11.09.2007 год.).
С писмо Изх. № 48-00-286/23.05.2008 компетентният орган – МОСВ е изискал разработването на доклада за Оценка на Съвместимостта като самостоятелно допълнение към доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е определил изискванията за обхвата му.
Докладът е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените и в съответствие с чл. 9, ал.1.
Съставители на доклада за Оценка на Съвместимостта са:
Маргарита Трифонова Войчева – биолог, д-р на биологическите науки – регистриран оценител по ОВОС, Удостоверение № 926/05.03.2003 г (повърхностни води, земи и почви, растителен и животински свят); Удостоверение № 1663/14.03.2006 г (ландшафт, природни обекти)

Ели Качаунова – сп. биолог, Институт по ботаника, БАН

Николай Караиванов – сп. биолог-орнитолог, Институт по зоология – БАН, удостоверение ОВОС № 1616 от 11.10.2004 год.

Иван Пандурски – зоолог, Институт по зоология при БАН
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница