Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница11/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.12Отпадъци и опасни вещества


Утайки от пречистване на отпадъчните води????

Двухромен триоксид

Цинк

????????????????????????


3.13Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, радиации)


3.13.1 Шум

Направени по-рано проучвания и анализ на количествена информация показват, че не са провеждани специални изследвания за установяване влиянието на „Кремиковци” АД, на чиято бивша територия попада площадката на разглежданото инвестиционно предложение, върху акустичната среда на заводската площадка и около нея. Измерванията на фоновото ниво в кварталите Яна и Ботунец, са извършени в рамките на разработената тогава Екологична характеристика на община „Кремиковци”.

Измервания на шумовите нива са извършвани периодично от оторизираните органи на МЗ при определяне на санитарно-хигиенните условия в работната среда. По-високи шумови нива на открито се създават от тежкотоварния и жп транспорт на територията на „Кремиковци” АД, респ. на площадката на разглежданото инвестиционно предложение. Тежкотоварният транспорт, превозващ скрап, твърди отпадъци и шлака по ул. „Буховско шосе” създава еквивалентно ниво на шума 70 dB(A) при интензивност на потока 234 МПС на час и относителен дял на тежкотоварните автомобили в общия поток 70%, на разстояние 7,5 м от близката ос на движение.

В квартал „Ботунец” на разстояние около 150 м от границите на рудника е измерено еквивалентно ниво на шума 51 dB(A) при технологични операции, свързани с технологично изпускане на пара.

По-ранна оценка на шумовото въздействие на промишлените обекти върху близките населени места е извършена съгласно нормативния действащ документ за хигиенните норми, в който са регламентирани допустимите нива на шум в различните територии и зони на населените места. Съпоставката е направена с хигиенната норма за деня - 55 dB(A), тъй като разгледаните източници на външен шум функционират само през деня. Превишаване на посочената норма с около 3 dB(A) е регистрирана в кв. Яна и се дължи главно на заводския тежкотоварен транспорт по ул. „Буховско шосе”. В останалите населени места шумовите норми са около и под хигиенната норма.


3.13.2 Вибрации и йонизиращи лъчения

Производствената дейност на „Кремиковци” АД, в непосредствена близост до която е площадката на разглежданото инвестиционно предложение не е източник на вибрации в околната среда.


В производствените процеси на територията на „Кремиковци” АД, респ. територията на инвестиционното предложение, се използват технологични източници на йонизиращи лъчения, които функционират в съответствие с изискванията на съответното законодателство и са в количества безопасни за околната среда.

3.14Хигиенно-защитни зони


Съгласно Наредба 7/1997 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда („Други дейности и комунални съоръжения”, т...... – ........................................., инвестиционното предложение попада към група производства, изискващи хигиенно-защитна зона от ..........м. Имайки предвид приблизителните разстояния до най-близко населените места се вижда, че са спазени всички хигиенно-защитни зони.

4Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в Довос


Базирайки се на данните на настоящото Задание относно вида и количествата на генерираните отпадъчни газове, отпадъчни води, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на експлоатация на инвестиционното предложение в ДОВОС да се оцени значимостта на въздействието върху: компонентите на околната среда, материалното и културно наследство, здравето на работниците и населението, рисковите енергийни източници, отпадъците и опасните вещества.

По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния риск в Доклада за ОВОС да се определи потенциално засегнатото население, като се идентифицират и охарактеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на хората и експозицията и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.

Значимостта на въздействията да бъдат определени като:


 1. преки- ПР

 2. непреки- НПР

 3. кумулативни- КУ

 4. краткотрайни- КТ

 5. среднотрайни- СТ

 6. дълготрайни- ДТ

 7. постоянни- ПО

 8. временни- ВР

 9. положителни- ПОЛ

 10. отрицателни- ОТР

Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо:

- Атмосфера;

- Атмосферен въздух;

- Води;

- Почви;


- Земни недра;

- Ландшафт;

- Природни обекти;

- Биологично разнообразие;

- Културно наследство

- Здравно състояние на населението и работниците

- Рискови енергийни източници

- Отпадъци и опасни вещества

Значимостта на въздействието да бъде оценена спрямо факторите, които замърсяват или увреждат околната среда по време на етапите на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение (таблици 4.1.÷ 4.11.)

Във ДОВОС да се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните въздействията (емисии във въздуха, отпадъчни води, отпадъци), върху компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство от инвестиционното предложение, по време на строителството, експлоатацията и етапa на закриване и рекултивация, съгласно таблици 4.5., 4.10.и 4.11.

Обхвата на потенциалните въздействия е отбелязан като:


 • въздействие само за площадката – С

 • локално въздействие, до 10 км – Л

 • регионално въздействие – Р

 • национално въздействие - Н

Таблица 4.1.

Въздействие върху околната среда на отпадъчните газове, генерирани при строителство на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Таблица 4.2.

Въздействие върху околната среда на отпадъчните води, генерирани при строителство на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница