Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница1/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Задание

за обхват и съдържание на

Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение

„Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тона ”
ИНВЕСТИТОР: „ИНТЕРПАЙП” АД
ИЗП.ДИРЕКТОР:

инж.Валери Ковачки

София, април, 2008год.

Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ 5

1 Характеристика на инвестиционното предложение 6

1.1 Местоположение 6

1.2 Описание на основните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 9

1.3 Фази на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение 13

1.3.1 Строителство 13

1.3.2 Експлоатация 14

1.3.3 Закриване и рекултивация 14

1.4 Инфраструктура 14

1.5 Източници на енергийни и водни ресурси 15

1.6 Вид и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 16

1.6.1. По време на строителство 16

1.6.2. По време на експлоатация 17

1.6.3. По време на закриване и рекултивация 19

1.7 Мониторинг 20

2 Алтернативи на предлаганите решения и технологии за осъществяване на инвестиционното предложение 20

2.1 Нулева алтернатива 20

2.2 Предлагани алтернативи и сравнение на предлаганите технологии, инсталации и съоръжения със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники 20

2.3 Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното предложение 22

2.4 Алтернативи по транспорт 22

3 Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза за въздействието 23

3.1 Атмосфера 23

3.2 Атмосферен въздух 24

3.3 Води 26

3.4 Почви 27

3.5 Земни недра 29

3.6 Ландшафт 30

3.7 Минерално разнообразие 32

3.8 Природни обекти - Защитени територии 32

3.9 Биологично разнообразие 33

3.10 Материално и културно наследство 36

3.11 Здравно състояние на населението 38

3.12 Отпадъци и опасни вещества 43

3.13 Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, радиации) 43

3.14 Хигиенно-защитни зони 44

4 Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в Довос 45

5 Структура на доклада за ОВОС 52

Информация за Инвеститора 52

Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС 52

Кратко представяне на Инвеститора 52

Инвестиционна програма 52

1.1 Обща информация за инвестиционното предложение 53

1.2 Връзка с други съществуващи/планирани дейности 53

1.3 Местоположение 53

1.4 Необходими площи за изгражданне, експлоатацията и закриване и рекултивация 53

1.5 Етапи на реализиране на инвестиционното предложение 53

1.5.1.Строителство 53

1.5.2.Експлоатация 53

1.5.3. Закриване и рекултивация 53

1.6 Производствена структура 53

1.6.1.Основни дейности, инсталации и съоръжения 53

1.6.2.Спомагателни инсталации и съоръжения 53

1.6.3.Други 53

1.7 . Основни суровини и материали - количествена и качествена оценка 53

1.7.1 По време на строителство 53

1.7.2. По време на експлоатация 53

1.7.3. По време на извеждане от експлоатация и закриване 53

1.8 Използвани енергоносители – вид и количество; характеристика на горивата; ефективност на енергоползването 53

1.9 Източници на водоснабдяване. Водни количества. Разрешителни за водоползване и ползване на воден обект. Баланс на водите. 53

1.9.1.Водоснабдяване и воден баланс 53

1.9.2.Управление на водите на обекта 53

1.10 Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка 53

1.10.1. При строителство 53

1.10.2. При експлоатация 54

1.10.3. При закриване и рекултивация 54

1.11 Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка. 54

1.11.1.При строителство 54

1.11.2. При експлоатация 54

1.11.3. При закриване и рекултивация 54

1.12 Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка 54

1.12.1.При строителство 54

1.12.2.При експлоатация 54

1.12.3.При закриване и рекултивация 54

1.13 Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка 54

1.14 Риск от аварии 54

1.15 Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития 54

1.16 Мониторинг 54

2.1. Нулева алтернатива 54

2.2. Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение, съгласно най-добрите налични техники (НДНТ) 54

2.3. Алтернативни местоположения на елементите на инвестиционното предложение 54

3.1. Атмосфера 54

3.2. Атмосферен въздух 54

3.3. Води 54

3.3.1. Повърхностни води 54

3.3.2. Подземни води 54

3.4. Почви 54

3.5. Земни недра 55

3.6. Ландшафт 55

3.7. Природни обекти 55

3.8. Минерално разнообразие 55

3.9. Биологично разнообразие 55

3.9.1. Флора 55

3.9.2. Фауна 55

3.10. Културно наследство 55

3.11. Здравен статус на населението 55

3.12. Рискови енергийни източници 55

3.13. Отпадъци и опасни вещества 55

4.1. Атмосфера 55

4.2. Атмосферен въздух 55

4.3. Води 55

4.4. Почви 56

4.5. Земни недра 56

4.6. Ландшафт 56

4.7. Природни обекти - Защитени територии 56

4.8. Минерално разнообразие 56

4.9. Биологично разнообразие 56

4.10. Материално и културно наследство 56

4.11. Здравен риск 56

4.12. Рискови енергийни източници 56

4.13. Отпадъци и опасни вещества 56

4.14. Хигиенно-защитни зони 56

4.15. Дискомфорт 57

4.16. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда 57

4.17. Трансгранично въздействие 57

6.1. По време на фазите на проектиране 57

6.2. По време на строителство 57

6.3. По време на експлоатация 57

6.4. По време на извеждане от експлоатация и рекултивация 57

7.1. Становища и мнения на компетентните органи и специализирани ведомства 57

7.2. Становища и мнения изразени от обществеността в региона при провеждането на консултации от Инвеститора за определяне на обхвата съдържанието и формата на ДОВОС 57

6 Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС. 57

7 Други условия и изисквания 58

8 Заключение 59приложения:

Приложение №1 -

Генерален план на „Интерпайп”АДПриложение № 2 -

Копие от информиране на заинтересованите страни чрез печатни медии


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница