Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница18/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Наименование:

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията — субсидии по дялове 1 и 2Забележки:

След параграф

Възстановените в съответствие с член 16 от Рамковия финансов регламент суми ..........6 6 0 0 от общата приходна част на бюджета.

Добавя се следният текст:

Позиция 17 03 03 01 съдържа неоправдан резерв в размер на 6 868 000 евро. Предложеният резерв би оказал сериозно отрицателно влияние върху цялостното развитие на ECDC и по-специално върху равнището на очакваната през следващата година дейност. ECDC е единствената определена агенция, за която е предложен бюджетен резерв и се замразява по-нататъшен прогнозен растеж за 2009 г.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Позиция 17 03 03 01 съдържа неоправдан резерв в размер на 6 868 000 евро. Предложеният резерв би оказал сериозно отрицателно влияние върху цялостното развитие на ECDC и по-специално върху равнището на очакваната през следващата година дейност. ECDC е единствената определена агенция, за която е предложен бюджетен резерв и се замразява по-нататъшен прогнозен растеж за 2009 г.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0380
=== ENVI/5952===

Индикативен бюджетен ред : 17 03 03 02

<< Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 03 03 02 Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията — субсидии по дял 3

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 03 03 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

18 400 000

18 400 000

18 768 000

21 200 000

18 768 000

21 200 000

1 350 000

0

20 118 000

21 200 000

Резерви1 350 000
1 350 000
-1 350 000


Наименование:

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията — субсидии по дял 3Забележки:

След параграф

Той е предназначен също да покрие разходите по поддръжката на ..........епидемии от заразни болести или от болести с неизвестен произход.

Добавя се следният текст:

Позиция 17 03 03 02 съдържа неоправдан резерв в размер на 1 350 000 евро. Предложеният резерв би оказал сериозно отрицателно влияние върху цялостното развитие на ЕЦПКЗ и по-специално върху равнището на очакваната през следващата година дейност. ЕЦПКЗ е единствената определена агенция, за която е предложен бюджетен резерв и се замразява по-нататъшен прогнозен растеж за 2009 г.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Позиция 17 03 03 02 съдържа неоправдан резерв в размер на 1 350 000 евро. Предложеният резерв би оказал сериозно отрицателно влияние върху цялостното развитие на ЕЦПКЗ и по-специално върху равнището на очакваната през следващата година дейност. ЕЦПКЗ е единствената определена агенция, за която е предложен бюджетен резерв и се замразява по-нататъшен прогнозен растеж за 2009 г.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0381
=== ENVI/5982===

Индикативен бюджетен ред : 17 03 06

<< Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 03 06 Действия на Общността в областта на здравеопазването

Цифровите стойности се изменят, както следва:

17 03 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

45 200 000

3 000 000

47 000 000

15 000 000

47 000 000

14 000 000

0

1 000 000

47 000 000

15 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0981
=== BUDG/4712===

Индикативен бюджетен ред : 17 03 06

BUDG/4712 Компромисно изменение между ENVI/5982<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 03 06 Действия на Общността в областта на здравеопазването

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 03 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

45 200 000

3 000 000

47 000 000

15 000 000

47 000 000

14 000 000

0

1 000 000

47 000 000

15 000 000

РезервиНаименование:

Действия на Общността в областта на здравеопазванетоЗабележки:

След параграф

Действията също биха включвали подходящи инициативи за последващи действия във ..........със стратегиите за предотвратяване на самоубийствата при всички възрастови групи.

Добавя се следният текст:

Целта е също Комисията да прилага стратегията за включване на здравето във всички политики в рамките на структурните фондове. Такъв проект следва да обхваща предложения за начини, по които здравните проблеми биха могли - в съответствие със стратегията за включване на здравето във всички политики - да бъдат включени в проектите за регионално развитие. Проектът е насочен към укрепване на общото здраве в Европейския съюз чрез укрепване на капацитета в рамките на агенциите за регионално развитие.

Добавя се следният текст:

Бюджетът следва да обхваща обучения, международни прояви, обмяна на опит, добри практики, международно сътрудничество, насочено към практическо прилагане на оценката на въздействието върху здравето (ОВЗ), както за местната администрация и агенции за развитие, така и за физически лица или фирми, желаещи да кандидатстват за помощ, предоставена от Европейския съюз.

Добавя се следният текст:

С оглед на определящото значение на малките и средни предприятия в Европейския съюз, на тях следва да се предоставя професионална подкрепа относно осъществяването на задължителните правила относно околната среда и здравето и да им се оказва помощ да направят положителни промени, свързани с околната среда и здравето, оказващи влияние върху дейността на фирмата.

Добавя се следният текст:

Европейска база данни от здравни проблеми и база данни от екологични проблеми следва да бъдат свързани с цел подобряване на допълнителните изследвания в областта на анализиране на връзката между качеството на околната среда и здравното състояние.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

ППБ се възстановява.

Новият пилотен проект следва да обхване предложения за начини, по които здравните проблеми да бъдат включени в проектите за регионално развитие. Идеята за включване на здравето във всички политики беше утвърдена по време на финландското председателство през 2006 г.: този ръководен принцип следва да бъде осъществен чрез реално включване на здравните проблеми в различните политики на ЕС. Бялата книга „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.” също изразява необходимостта от хоризонтален подход във връзка със здравните проблеми. Въпреки че идеята е изложена ясно, тя все още не е получила реална бюджетна подкрепа.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0982
=== BUDG/4670===

Индикативен бюджетен ред : 17 03 07 01

BUDG/4670 Компромисно изменение между ENVI/5983, BUDG/4124<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 03 07 01 Европейски орган за безопасност на храните — субсидии по дялове 1 и 2

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 03 07 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

42 121 000

42 121 000

47 340 000

47 340 000

45 460 000

45 460 000

-2 666 000

-2 666 000

42 794 000

42 794 000

Резерви4 546 000

4 546 000

4 546 000

4 546 000

Наименование:

Европейски орган за безопасност на храните — субсидии по дялове 1 и 2Забележки:

След параграф

Щатното разписание на Органа може да се види в част В Персонал от общата приходна част на бюджета (том 1).

Добавя се следният текст:

Европейският парламент е обезпокоен от нарастващото колебание в щата, поради което отправя искане към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да информира ЕП относно резултатите от проучването за степента на удовлетвореност на персонала, проведено през 2007 г. и, което е по-важно, относно прилагането на мерки във връзка с резултатите от това проучване.

Добавя се следният текст:

Средствата от резерва ще бъдат освободени, след като споменатата информация бъде получена в ЕП, а ЕОБХ докаже пред комисията по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните към ЕП, че прилага методи, които функционират пълноценно и работят ефективно, като отчитат заключенията на проучването.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

ППБ се възстановява.

Европейският парламент е обезпокоен от нарастващото колебание в щата, поради което отправя искане към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да информира ЕП относно резултатите от проучването за степента на удовлетвореност на персонала, проведено през 2007 г. и, което е по-важно, относно прилагането на мерки във връзка с резултатите от това проучване.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от László Surján и от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0383
=== ENVI/5988===

Индикативен бюджетен ред : 17 04 06

<< Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 04 06 Изпълнение на предходни ветеринарни и фитосанитарни мерки

Цифровите стойности се изменят, както следва:

17 04 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

546 814

p.m.

547 000

p.m.

277 000

0

270 000

p.m.

547 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0972
=== BUDG/4664===

Индикативен бюджетен ред : 15 04 44

BUDG/4664 Компромисно изменение между CULT/5862<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 04 44 «Култура» (2007—2013 г.)

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

15 04 44

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

44 639 000

39 700 000

51 226 000

41 000 000

51 226 000

41 000 000

500 000

500 000

51 726 000

41 500 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница