Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова годинастраница21/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година


Морски транспорт

Според договорите за строителство, вкл. и тези, останали за изпълнение от предходната година, през 2011 г. се очаква бройката и тонажът на предадените нови кораби за насипни товари да бъдат по-големи спрямо тези през 2010 г. Това и очакваното сравнително благоприятно развитие на процеса на нарязване на старите кораби предполагат запазване на “нaтиска” върху пазара от страна на новите кораби на същите нива, за разлика от 2010 г., когато през втората половина на годината се увеличи (вж. т. 12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ, Морски транспорт). От значение за състоянието на пазара през новата година ще е ръстът на търсенето на услуги – обусловен от ръста на производството и потреблението в развитите и развиващите се страни, обема на нарязаните кораби, претоварване капацитетите на пристанищата, струпването на много кораби по тях и др.

Данните за нарастващия брой инфраструктурни проекти, които трябва да се реализират в следващите няколко години, особено в развиващите се страни и нововъзникващи пазари, големите инвестиции в газовия и петролния сектор, новите ветрогенераторни паркове и атомни централи означават, че повече проектови товари ще бъдат превозвани и търсенето на многоцелеви кораби ще расте, което би повлияло благоприятно за запазване или леко увеличение на ставките и навлата в този сегмент, в който оперират кораби Емона и Марциана от групата на ИХБ.

Редица наблюдатели и специалисти очакват и през 2011 г. развитието на определени страни и райони (на първо място Китай, Индия, някои от латиноамериканските държави, Русия и др.) да допринася за развитието на търсенето, респ. потреблението на стоки и транспортирането им, вкл. по море. Потенциалът за развитие е огромен, когато 1/6 от населението на света се придвижва към и заселва в основните китайски градове. В същото време по данни на Международния валутен фонд, през 2011 г. 6-те страни от BRIIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай, в последно време Южна Африка и неофициално Индонезия) показват над 4% устойчив ръст на развитие, като се предвижда темповете да се запазят и през следващите 5 години. Населението на тези страни наброява 3.2 млрд., което е над 46% от населението на Земята. То ще претърпи големи социални промени поради оформянето на по-силна средна класа, с по-голяма покупателна способност и повишено потребление, което ще засилва търсенето на готови продукти и суровини.

Решаващи за пазара през 2011 г. ще се окажат съдбата на старите кораби и потенциалният брой/тoнаж бракувани и нарязани кораби (вж. т. 12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ, Морски транспорт).

С експлоатацията и на четирите кораба през 2011 г. морският транспорт ще се превърне в един от най-значимите отрасли за групата на ИХБ както по отношение на приходите от продажби, така и на печалбата.Корабостроене и кораборемонт

Изпълнението на съществуващите договори от Булярд КИ ЕАД за строителство на кораби ще окаже съществено влияние върху консолидираните приходи на групата през 2011 г. и следващата 2012 г. През първото шестмесечие на 2011 г. е завършен кораб 101 и предаден на корабособственика Diler shipping – Турция, а кораб 103 се очаква да бъде предаден на същия корабособственик в края на 2011 г. Приходи ще се реализират и от кораборемонт, включително големи ремонти в докова камера, както и от строителство на големи метални конструкции.

Резултатите на Булярд КИ зависят на първо място от бързото и качествено строителство на започнатите кораби и спазване на поетите по договор срокове, а на второ - от сбъдване на очакванията за постепенно излизане от кризата и свързаните с това перспективи за нови договори.

Очакванията за ръст на корабната индустрия са свързани с развитието на световната икономика. През 2010 г. тя демонстрира растеж, макар и на значително ниско ниво. Оптимизъм вдъхват нарастващите нива на внос на желязна руда и въглища в Китай, а Индия, макар и производител на въглища, увеличава вноса им, за да покрие вътрешните си нужди. Маркетинговите анализатори очакват ръст на икономиката през 2011 г., като развиващите се страни запазят 6.7 до 10% ръст на БВП, а развитите държави следва да постигнат баланс, за да възстановят ръста и да добият повече промишлено производство (вж. по-горе Морски транспорт).

Пренасищането с кораби за насипни товари може да създаде проблеми, ако Китай забави тепмовете си на растеж, респективно вноса и износа си, особено на желязна руда. Ако възходящата тенденция на световната търговия продължи и корабите на възраст над 25 години се изведат от експлоатация, през 2011 г. ще има относително запазване на сегашното състояние (вж. по-горе Морски транспорт).

През първото шестмесечие на 2011 г. продажбата за скрап на кораби за насипни товари се повиши в сравнение с цялата 2010 г. В същото време старите кораби имат скъпа поддръжка и високи оперативни разходи, което ги прави неконкурентни на настоящия пазар с ниски фрахтови ставки. Затова делът на новото строителство на кораби за насипни товари в новото строителство в световен мащаб доминира както през цялата 2010 г., така и през изминалия период на 2011 г. (вж. по-горе Морски транспорт). Очаква се тенденцията да се запази.

След затихването на рецесията, според оптимистичните прогнози на Международния валутен фонд за по-бързи темпове на растеж от очакваните и повишаване на БВП през 2011 г. в развиващите се икономики, с най-голям потенциал се очертават Китай и Индия със съответно 9.6% и 8.4% ръст. Във връзка с подобряващата се световна икономика и предвид специфичната нужда, анализаторите прогнозират ръстът на пазара на многоцелеви кораби, отбелязан от началото на 2011 г., да продължи без спадове в средносрочен план (вж. по-горе Морски транспорт). Според някои анализатори нуждата от такива кораби до 2015 г. се очаква да расте средногодишно с до 7%.

Важна роля върху статуса на пазара имат броят, респ. тонажът на „свръхстарите” кораби, които би трябвало „да завършат своя път” на режищата в Далечния изток и спомогнат за намаляване на напрежението на пазара. Съдбата на старите кораби и потенциалният брой/тoнаж бракувани и нарязани кораби ще се окажат решаващи за пазара през 2011 г. (вж. по-горе и т. 12.1. Морски транспорт).

През 2011 г. не се очаква неизпълнение на задължения от доставчици на Булярд КИ, което да повлияе негативно върху дейността на дружеството. Риск от канцелиране на контракти, макар и минимален, съществува.

Пристанищна дейност

Политиката на КРЗ Порт - Бургас и през 2011 г. ще е насочена към привличане на нови товаропотоци и клиенти. През годината са изградени и предстои пускане в действие на новите 3 бр. силози за съхранение на зърно, всеки с вместимост от 3 хил. тона, с които общият капацитет на склада за съхранение на зърно достига 15 хил. тона. Към момента съоръженията се въвеждат в експлоатация за кампанията по обработване на зърнени товари през втората половина на годината.

По отношение на генералните товари, усилията ще са насочени към по-голям дял на обработваните по директен вариант като мярка за увеличаване на преминаващия кейовия фронт товаропоток. Дружеството търси възможност да привлича за обработка нови товари - минерални торове, цветни метали и др. Очаква се през 2011 г. товарооборотът да достигне 480 хил. тона.

Ще продължат подготвителните работи за стартиране на проекта за разширение на пристанището към морето след разрешаване на законовите неясноти около него.

Като отчита потенциала на собствените си ресурси и възможностите, които предлага увеличеният износ на икономиката, през 2011 г. Одесос ПБМ АД предвижда да разшири обхвата на обработваните товари, да подобри използваемосттта на кейовата стена и да предложи нови услуги.

При създаването на подходящи условия за претоварване и складиране на закрито, пристанището има възможност да извършва обработка на плоско стъкло в каси по индиректен вариант. Тази услуга не се предлага от конкурентните пристанища и би увеличила приходите от този товар със 150%.

С подходящи ценови условия за обработка и съхранение на алуминий на блокове и Т-бари, дружеството има потенциал да привлече част от очакван товаропоток във връзка с ремонта на голяма складова база на ключов за пристанището клиент.

Добрият опит, който Одесос ПБМ натрупа със складирането на зърно в Магазия, както и възможностите за директен достъп до кея, които складът предлага, пренасочването на зърното към европейския пазар и раздробяването на част от партидите на кораби от 3 до 5 хил. тона, а също и интересът на клиентите за товарене на корабни партиди през склад, дават добра основа за стъпване на пазара за претоварни услуги на зърно, състоящи се в обработка на насипни зърнени товари по вариантите склад-кораб и камион-кораб. Това може да се реализира след закупуване на машина за обработка на товари от зърнени храни (пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, трици, рапично семе) през кей, което за момента не е сред планираните инвестиции на дружеството до края на годината и се отлага за следващи периоди.

Дружеството активно обработва и ще продължи да обработва пълни 20- и 40-футови контейнери с товари по новите енергийни проекти за изграждане на фотоволтаични паркове и складирането им в режим Митническо складиране. Планира се обработка на близо 500 броя контейнери.

Класификация и сертификация

Промяната в елементите и участниците в пазарната среда изискват Български корабен регистър АД бързо, качествено и гъвкаво да откликва на изискванията на пазара и разширява дейността си.

Ръководството ще продължи тенденцията към постепенно увеличение дела на външните пазари. По-големият пазарен дял на чуждите кораби и очерталата се тенденция към постепенното му увеличение при относително запазване дела на българския пазар до нивата му от края на периода, ще се отразят пряко в увеличение на фирмените приходи, заедно с ликвидиране на кризисните ефекти. Маркетингът трябва да се насочи на изток – Китай, Индия, Виетнам. С големи и непроучени възможности е и руският пазар.

Тенденцията към разширяване на контактите на БКР с чужди корабособственици ще се поддържа чрез взаимоизгодни връзки със задграничните представители на БКР, особено в Китай, където има ръст на корабостроенето и кораборемонта. Стремежът е да се постигне разумен баланс между спазване на техническите изисквания към корабите и предоставяне на изгодни условия за присвояване на клас на БКР. Условие за разширяване и разнообразяване на пазарите е възстановяване на корабния бизнес в печеливши обеми и нива.

БКР може да се развие в областта на индустриалния одит и съпътстващи дейности чрез разширяване на дейността по освидетелстване и сертифициране на заводи - производители на материали, изделия и/или предоставящи други услуги за кораборемонт и/или корабостроене под наблюдението на БКР, навлизане в сферата на енергетиката и промишлеността.

Процесът по поддръжка и усъвършенстване на интернет базираната система за управление на инспекционната дейност е постоянен. Предвижда се поетапно разширяване и усъвършенстване на системата с няколко модула. Ефективното й използване изисква висококвалифицирани кадри. Планирани са обучения на инспекторите от БКР по програми, обхващащи запознаване с измененията в нормативната уредба и разширяване обхвата и качеството на предлаганите услуги (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Класификация и сертификация).

През 2011 г. БКР ще поддържа актуалността на своите Правила за класификация и строеж на морски кораби чрез издаване на съответни бюлетини към тях в партньорство с Технически университет – Варна и други доказани специалисти в конкретни области.

Машиностроене

Въпреки настъпилото оживлението в сектора от края на 2010 г. и началото на 2011 г., оптимизмът и очакванията за годината са умерени поради факта, че все още някои основни пазари за дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД остават на нивата от кризисната 2009 г. Поради естеството на произвежданата продукция, се очаква машиностроителните предприятия да бъдат от последните, които ще почувстват икономическото възстановяване при все още слабите външни пазари.

През 2011 г. усилията на дружествата в групата на ЗММ България холдинг са насочени в следните направления:


  • провеждане на централизирано договаряне с доставчиците на материали с най-голяма тежест в себестойността на продукцията;

  • търговска активност за търсене на нови пазари като Индия, ЮАР и др., както и развитие на пазари със затихнали функции към момента (страните от Южна Америка и Далечния Изток);

  • по-голяма гъвкавост в ценовата политика с цел съживяване на пазарното търсене, запазване на извоюваните пазарни позиции и обезпечаване производствения процес поне с минималния обем поръчки за гарантиране рентабилността на производството и запазване на работната сила;

  • оптимизиране на различните типоразмери стругове в зависимост от тенденцията за увеличаване на по-тежките стругове в сравнение с по-малките.

Мебелно производство

Очакванията на Августа мебел АД за 2011 г. са по-оптимистични, защото вече се работи по един от проектите за Ирландия, а се очаква договаряне за още два, има поръчки за Франция, получен е ангажимент за обзавеждане на нов кораб. Надеждите са свързани с разработка на мостри и воденe на преговори по поръчки, за които още не са достатъчно изяснени параметрите – модели, материали, цени и срокове на доставка. Клиентите предлагат по-ниски цени по предоставените оферти и се налага допълнително преговаряне, тъй като цените на материалите непрекъснато растат.

Приоритетите за дружеството са да запази бизнес отношенията с досегашните клиенти, а същевременно да продължи да търси нови. Целевата група, към която е обърнато и трябва да продължи да се стреми, са фирми с възможности за серийни или големи по обем поръчки.

Усилията на ръководството са насочени към установяване на преки контакти с търговци от ЕС, САЩ и други по-малки пазари, включително и вътрешния пазар. Тъй като резултатите от фирмения маркетинг (от установяване на връзка с нов клиент до евентуалното осъществяване на първата продажба) отнемат най-малко 6 месеца, през 2011 г. намирането на нови стратегически партньори на фирмата е и ще продължи да бъде приоритет на Августа мебел, който да даде тласък на продажбите и разширяване на пазарите през следващите години.

Продължава застоят на вътрешния пазар, търсенето е силно намалено. Ограничените финансови възможности на населението свиват потреблението и удължават срока за ползване на мебелите. По данни на проучване, възложено от Браншовата камара на дървообработваща и мебелна промишленост и електронното издание Капитал Маркет за четвъртото тримесечие на 2010 г. през последните 2-3 години едва 21% от населението в страната е купило нови мебели. Прогнозите за вътрешния пазар през 2011 г. не са оптимистични. В тази връзка идеите на ръководството на Августа мебел за продукти за вътрешния пазар са свързани с използване на евтини материали и производство на опростени модели с малко обков и олекотена опаковка, каквито са леглата, които в момента се работят за продажба във веригата магазини на Хиполенд. Дружеството е изложило свои маси за хранене, етажерки и стол - закачалка в магазин Лазур – Варна. Фирмите за търговия с мебели на вътрешния пазар изразяват предпочитания към продукти за дневни и детски стаи с атрактивни цени и добро качество и приемат изделията на Августа мебел за продажба, но в неголеми количества.

През 2011 г. дружеството залага на обзавеждане на обществени сгради и малки хотели, директно договорени с клиентите, и корабно обзавеждане за Булярд КИ.Речни круизи

Негативното отражение от свиването на туристическия пазар и водния транспорт като цяло е налице и през 2011 г., когато кризата все още няма да е отминала. В момента цените на туристическите услуги са достигнали своя минимум и са успокоени. Корабособствениците могат да изискват отново от чартьорите годишен ръст от 2%, с което донякъде да компенсират инфлацията. Това, което Дунав тус може да предложи на туристите, е консумация по системата all inclusive на два от корабите си. На останалите се предлагат пакети с напитки на преференциални цени. Задължителен елемент е предлагането на прясноприготвена и разнообразна храна.

През 2011 г. се очаква експанзия и засилена конкуренция на круизния пазар на реките Рейн, Майн, Мозел и Дунав, където оперират петте кораба на Дунав турс (вж. т. 12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ, Речни круизи). Въпреки глобалните икономически промени, речната круизна индустрия ще продължава да се развива с положителен ръст всяка година. Това се дължи на много фактори, но най-вече на факта, че над 90% от клиентите са доволни от прекараната ваканция на кораб. Те се връщат отново, което не би могло да се каже за множество хотели, независимо от дестинацията.

Амбициите на ръководството на Дунав турс и неговите собственици са насочени към:  • успешно въвеждане в експлоатация на новия пасажерски кораб в началото на 2012 г.;

  • увеличаване заетостта на легловата база по време на, пред и след активния туристически сезон, в т.ч. използване на някои от корабите като хотели извън сезона;

  • увеличаване броя на круизите чрез организиране на допълнителни пътувания около коледните и новогодишни празници;

  • развитие на собствения понтон на река Дунав в град Русе;

  • готовност за концесиониране на пасажерските пристанища по река Дунав.

Решението за финансиране на изброените мероприятия ще зависи от пазарната ситуация, необходимите средства и наличния ресурс в дружеството към всеки конкретен момент.

Земеделска земя

Интересът на ИХБ към пазара на земеделска земя у нас е продиктуван от няколко фактора. От една страна, отрасълът има потенциал за развитие, а от друга, не е цикличен за разлика от повечето отрасли, формиращи портфолиото на ИХБ АД. Ръководството счита, че стъпвайки на пазара на земеделска земя, ще балансира инвестиционния портфейл на холдинговото дружество. Към датата на Регистрационният документ ИХБ придоби 33.33% от капитала на Агроменидж АД – управляващо дружество на ЕЛАРГ АДСИЦ и притежаващо 49.5% от капитала на ЕЛАРГ АДСИЦ.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница