Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница2/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА


Настоящият Проспект е за първично публично предлагане на конвертируеми облигации, емитирани от публично дружество „Индустриален Холдинг България” АД („Емитентът”, „Дружеството"). Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужи публичното предлагане, е Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България.

Регистрационният документ е изготвен от Веселин Захариев – Директор на Дирекция „Корпоративни финанси” на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България, Атанас Чобанов - Сътрудник в Дирекция „Корпоративни финанси” на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България и Лидия Шумкова – Началник на Правен отдел на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България и от Богомилa Христова – Директор връзки с инвеститорите на ИХБ, Нели Керчева – Директор Финансови анализи и инвестиции на ИХБ и Гергана Атанасова – Експерт Финансови анализи и инвестиции на ИХБ.

Посочените служители на Инвестиционния посредник и Емитента декларират, че са положили всички разумни усилия да установят, че информацията, представена в целия Проспект, не е непълна, заблуждаваща или невярна.

Емитент на предлаганите конвертируеми облигации е „Индустриален Холдинг България” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев” № 42.

Членовете на Управителния съвет на Емитента, посочени в т. 14.1 от настоящия документ, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ.

Финансовите отчети на Емитента за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са изготвени от Главния счетоводител Тошка Златева Василева. Лицето по предходното изречение отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет на Емитента, в качеството си на лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводство, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в съставените от него финансови отчети на Емитента.

Лицето, одитирало финансовите отчети на Емитента за последните три финансови години – Добрина Димитрова Калоянова, регистриран одитор под номер 293, в качеството си на одитор в КПМГ България, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. България 45А, отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет на Емитента за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Декларации от отговорните за съдържащата се в този документ информация лица са предоставени като приложения към Проспекта и са неразделна част от него.


2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ


Годишните финансови отчети на Емитента за 2008, 2009 и 2010 г. са одитирани от Добрина Димитрова Калоянова, регистриран одитор под номер 293, в качеството си на одитор в КПМГ България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 45А. Добрина Калоянова и КПМГ България са членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България.

За периода 2008 - 2011 г., посоченият по-горе одитор на Емитента не е подавал оставка, не е бил отстраняван, като същият е бил назначен за одитор на Дружеството и за трите финансови години.


3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


В следващите Таблици №1 и №2 е представена систематизирана финансова информация за Емитента, на консолидирана и неконсолидирана база, през последните 3 (три) финансови години, както и за тримесечните периоди към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

Данните към края на 2008 г., 2009 г. и 2010 г. са от одитираните годишни финансови отчети на Емитента за съответните три години.

Данните за междинните тримесечни периоди са от неодитираните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети на Емитента за третите тримесечия на 2010 г. и 2011 г.

Таблица №1 Систематизирана финансова информация на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.Таблица №2 Систематизирана финансова информация на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 - 2010 г., и неодитирани междинни отчети към 31.03.2010 г. и към 31.03.2011 г.

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ


Инвестирането в конвертируеми облигации на Дружеството е свързано с определена степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, заедно с информацията за рисковете, характерни за предлаганите конвертируеми облигации, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, както и цялата информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият ценни книжа, емитирани от Дружеството.

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че действителните бъдещи резултати от дейността на Дружеството могат да се различават съществено от минали резултати в резултат на множество фактори, включително посочените по-долу рискови фактори.

4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството

4.1.1. Рискове, свързани с холдинговата структурата на Емитента


Доколкото дейността на Дружеството е свързана с управление на активи на други дружества, същата не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика и е изложена на отрасловите рискове на дъщерните дружества, посочени по-долу. При това влиянието на отделните рискове е пропорционално на дела на съответния отрасъл в структурата на дългосрочния инвестиционен портфейл на Холдинга.

Също така, основните дейности на Емитента се осъществяват чрез дъщерните дружества в холдинга, което означава, че финансовите му резултати са пряко свързани с финансовите резултати и развитието на дъщерните дружества. Лоши резултати на едно или няколко дъщерни дружества би могло да доведе до влошаване на резултатите на консолидирана база. Това от своя страна е свързано и с цената на ценните книжа на Емитента, която може се променя в резултат на очакванията на инвеститорите за перспективите на Дружеството.


4.1.2. Рискове, свързани с избор на стратегия от управленския екип на Емитента


Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията, избрана от управленския екип на Емитента и дъщерните му дружества. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби и пропуснати ползи. Емитентът се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в стратегията. Неподходящите или забавени промени в стратегията на Холдинга биха могли да имат значителен неблагоприятен ефект върху неговата дейност, оперативните резултати и финансово състояние.

4.1.3. Рискове, свързани със структурата на портфейла на Емитента


Инвестициите на Холдинга в отрасли, които се характеризират с ниска норма на рентабилност, бавна обращаемост на вложените средства (машиностроене, корабостроене) и силна цикличност, редуцират равнището на възвращаемост на портфейла като цяло.

4.1.4. Рискове, свързани с вертикалната интеграция на дружества от портфейла на Емитента


Наличието на дружества в портфейла, чиито нетни приходи от продажби се формират и от продукти, продавани на други дъщерни дружества, поставя ефективността на дейността на същите в пряка зависимост от равнището на доходност на клиентите - свързани лица, което може да рефлектира негативно върху рентабилността на цялата група.

4.1.5. Рискове, свързани с нормативната рамка, уреждаща опазването на околната среда


Законодателството на Република България, отнасящо се до екологията, предполага спазването на редица мерки относно предотвратяване, контрол и намаляване на различни видове замърсяване на околната среда. Политиката на ИХБ АД е да спазва всички нормативни задължения в тази насока, което е свързано с постоянни разходи по привеждане и поддържане на съоръженията и процесите в съответствие с изискуемите стандарти и норми. Независимо от предприетите действия, ако Холдингът бъде признат за отговорен за причиняване на екологични щети, той ще следва да заплати обезщетения и глоби, което може да засегне финансовото състояние и оперативните му резултати.

По-строго законодателство, отнасящо се до опазването на околната среда, безопасността и здравето, както и по-строги мерки от тези, които са в сила към настоящия момент, могат да генерират значителни задължения и разходи (капиталови и др.) за Групата, които да имат значителен ефект върху дейността и резултатите на Емитента.


4.1.6. Зависимост от допълнително финансиране на дейността и инвестиционните планове на Емитента


Значителна част от планираните инвестиции на Емитента се очаква да бъдат финансирани със собствени средства. При неблагоприятна икономическа конюнктура и настъпване на други неблагоприятни събития, може да се наложи финансиране на тези разходи преимуществено от външни източници. Няма сигурност дали външно финансиране ще може да бъде привлечено на приемливи условия. В резултат, Емитентът може да се окаже принуден да отложи, намали мащаба или прекрати някои от проектите си, което да намали печалбата или промени плановете на Групата.

4.1.7. Рискове по отношение цените на енергийните източници


Дейността на дружествата от Холдинга се влияе неблагоприятно от непрекъснатия ръст на пазарните цени на горивата и електроенергията, които са предмет на международно търсене и предлагане и се определят от фактори извън техен контрол. Енергоемки са производствата машиностроене и корабостроене. Дейността морски транспорт и речни круизи са зависими от цените на горивата.

4.1.8. Рискове, свързани с неизпълнение от страна на доставчици или други прекъсвания от различен произход


Пазарната реализация на продукцията на дружествата от Холдинга може да се повлияе от неизпълнение от страна на клиенти, доставчици или други прекъсвания от различен произход. Подобни трудности могат да бъдат както от правно естество, така и от технически характер и те биха могли да имат сериозен ефект върху обема на продукцията и продажбите и оттам върху печалбите на Групата.

4.1.9. Рискове, отнасящи се до привличането и задържането на опитни и квалифицирани кадри


Предвид занижените стандарти на образователната система в България и демографския срив в страната, много сектори на националната икономика изпитват недостиг на квалифициран персонал. В резултат конкуренцията между работодателите е много сериозна. Успехът на ИХБ АД ще се определя, от части, и от неговата способност на набира, обучава, задържа и мотивира качествени кадри.

4.1.10. Форсмажорни обстоятелства – пожар, земетресение, наводнение


Редица форсмажорни обстоятелства могат да причинят значителни имуществени щети в зависимост от силата на природното бедствие или авария, които да доведат до спирането и дори прекратяване на дейността на предприятията в групата. Към момента дружествата от групата са предприели нужните мерки за безопасност на труда.

4.1.11. Стачни действия


Рискът от стачни действия е свързан с риска от временно преустановяване на част от работните процеси или на цялостно спиране на работата на някои от заводите. Това би се отразило негативно върху финансовите показатели на компанията, а оттам и на цената на ценните книжа.

4.1.12. Кредитен риск


Кредитният риск за Групата се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

  • Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск на групата е резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти, които са различни за отделните сектори. Тази експозиция също така може да зависи от риск от неплащане, присъщ за всяка от индустриите или за пазарите, на които дружествата от групата оперират. Тъй като този риск е различен за отделните сектори, управлението му доколкото е възможно се осъществява по отрасли в съответствие с тежестта им в инвестиционния портфейл на Индустриален холдинг България АД. Кредитната политика на дружествата от групата предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Има опастност от концентрация на вземания – големи по размер вземания в отрасъл корабостроене, което води до риск при неплащане от страна на клиент, в резултат на което може да има финансови затруднения за Дружеството.

Групата отчита обезценка, която представлява очакваните загуби по отношение на търговските и други вземания и инвестиции. Обезценката се състои основно от компонент, който се отнася за индивидуално значими експозиции и колективен компонент за загуба за групи сходни активи по отношение на загуби, които са възникнали, но все още не са идентифицирани. Колективният компонент се определя на база исторически данни за плащанията по сходни финансови активи.


  • Инвестиции

Групата инвестира основно в бизнеси и дружества, в които има контрол и може да определя стратегията за развитието им. При портфейлни инвестиции, стремежът е да се инвестира в ликвидни ценни книжа.

Част от инвестициите се правят за значителен период от време, през което няма доходност за групата, има намаление на печалбите за периода и дори загуби.  • Гаранции

Политиката на групата е да дава финансови гаранции само след предварително одобрение от управителните органи. Информация за предоставени гаранции за задължения към трети страни се съдържа в т. 10.1 Капиталови ресурси на Емитента. Съществува риск при неизпълнение на задълженията гаранциите да бъдат предявени.

4.1.13. Ликвиден риск


Ликвиден риск възниква при положение, че групата не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Ликвиден риск може да възникне при забавени плащания от клиенти, забавено възстановяване на ДДС, особено при обемите на Булярд КИ. Групата прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на отделните дружества и групата като цяло.

Дружествата правят финансово планиране, с което да посрещат изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят при нормални условия.

Ръководството на Холдинга подкрепя усилията на дружествата от групата за привличане на банкови ресурси за инвестиции и използване на възможностите, които дават револвиращите оборотни кредити за осигуряване на производството. Обемите на тези привлечени средства се поддържат на определени нива и се разрешават след доказване на икономическата ефективност за всяко дружество. Привлечените средства подобряват ликвидността и са необходими за осъществяването на производствен растеж. Последните години политиката на ръководството е насочена към това холдингът да набира свеж ресурс от пазара - под формата на акции, облигации или други подобни инструменти, който да инвестира в дъщерните дружества в две посоки: отпуска заеми на дружества от групата си, с които те финансират свои проекти и придобива акции от капитала им, в т.ч. и записва акции от увеличение на капитала им.

4.1.14. Пазарен риск


Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходите на дружествата или стойността на техните инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. Световната икономическа криза доведе до значителни завишения на лихвените нива на финансиране на групата, оскъпяване на инвестициите и намаляване на печалбата.

  • Валутен риск

Някои от дружествата в Групата са изложени на лимитиран валутен риск основно при покупки и/или продажби и/или получаване на заеми, деноминирани във валути, различни от функционалната валута. Ръководството на Холдинга е свело до минимум плащанията във валута, различна от лева и евро с оглед да минимизира експозицията на Групата към валутен риск. Стремежът е сделките да се договарят предимно в лева и евро. Въпреки това са сключени договори за доставка в японски йени и съответно е взет кредит в тази валута. В този случай като компенсация се търси дългосрочност и по-добри лихвени нива. Вземат се мерки за хеджиране на валутния риск (вж. т.9.2.2. Влияние на инфлацията и промените във валутния курс).

  • Лихвен риск

Дружествата от Групата са изложени на лихвен риск, тъй като заемите се договарят с плаващи лихвени проценти, съответстващи на текущите пазарни цени. Управлението на лихвения риск е насочено към увеличаване на заемите с фиксирана лихва.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница