Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часастраница3/5
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5

Ъъ (с. 31)

Затвърдяване

Чете срички и думи с буква ъ. Чете изречения с изучените букви. Разказва устно по картини.
Свързване на пъзели от два елемента, съдържащи двусрични думи с буква ъ. Разказване на история по серия картини. Четене на изречение и създаване на устен преразказ по картина, съответстваща на това изречение.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
57

9

Писане на главната ръкописна буква Ъ (УТ2, с. 21)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква Ъ. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички и буквосъчетания с буквата Ъ.

главна ръкописна буква Ъ

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички и буквосъчетания с главната ръкописна буква Ъ.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
58
Запознаване със звук и буква Уу

(с. 32)


Нови знания

Разпознава особеностите на звук [у]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива

звук [у] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [у] от буква Уу. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Използва устна диалогична реч.малка печатна буква у, главна печатна буква У

Откриване на звук [у] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Уу. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [у] в различни позиции. Допълване на буква у в думи. Четене на срички и думи, съдържащи буквата у. Търсене на думи със звук [у] в звукова картина.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
59
Писане на малката ръкописна буква у (УТ2, с. 22)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква у. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата у.

малка ръкописна буква у

Звуков анализ на думи със звук [у]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с малката ръкописна буква у.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
60
Звук и буква Уу

(с. 33)


Затвърдяване

Чете срички и думи с буква у. Чете текст с изучените букви. Преразказва по картина.
Свързване на пъзели от думи с буква у. Четене на текстове и устно преразказване на съответстващите им истории, изобразени чрез картини.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
61
Писане на главната ръкописна буква У (УТ2, с. 23)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква У. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата У.

главна ръкописна буква У

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с главната ръкописна буква У.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
62
Гласни звукове

(с. 34, 35)Обобщение

Знае гласните звукове. Може да свързва по образец двойките гласни А – Ъ,
О – У, Е – И. Чете думи и изречения с всички изучени гласни.
Наблюдаване на гласните звукове и двойките гласни в балон от дидактическото пособие, на което джуджето е с пет балона за групите звукове и букви. Свързване на гласните по двойки с опора на предложен образец. Четене на изречения със звукоподражания, съставени от всички изучени гласни.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
63
Гласни звукове (УТ2, с. 24, 25)

Затвърдяване

Умее да пише срички, думи и изречения с изучените ръкописни букви. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквите.
Писане на срички, думи и изречения. Преписване на звукоподражания. Решаване на кръстословици.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
64

10

Запознаване със звук и буква Йй (с. 36)

Нови знания

Разпознава особеностите на звук [й]. Ориентира се в последователността на звуковете в думи. Открива звук [й] в състава на думи, в които той е в различни позиции. Разграничава звук [й] от буква Йй.

Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички, думи и изречения с буква й. Ориентира се в комуникативноречева ситуация.малка печатна буква й, главна печатна буква Й

Откриване на звук [й] в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на печатните букви Йй. Осъществяване на звуков анализ на думи със звук [й] в различни позиции. Допълване на буква й в думи.

Четене на срички, думи и изречения, съдържащи буквата й. Разказване по картина на комуникативноречева ситуация – кой с кого общува и за какво разговарят.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
65
Писане на малката ръкописна буква й (УТ2, с. 26)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква й. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата й.

малка ръкописна буква й

Звуков анализ на думи със звук [й]. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с малката ръкописна буква й.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
66
Звук и буква Йй

(с. 37)


Затвърдяване

Чете думи и изречения с буква й и с другите изучени букви. Прави разлика при писане между буквите и и й в края на думата. Разказва история по картини.
Свързване на предметни картини с двете форми на притежателното

местоимение мой и мои. Четене на изречения и словесно описание на историята, в контекста на която те са използвани.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
67
Писане на главната ръкописна буква Й (УТ2, с. 27)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква Й. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата Й.

главна ръкописна буква Й

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с главната ръкописна буква Й.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
68
Сонорни съгласни и глайд й (с. 38, 39)

Обобщение

Може да изговаря една след друга сонорните съгласни.

Може да чете срички, думи и текст с всички изучени букви.


Наблюдаване на сонорните съгласни като отделна група в балон от дидактическото пособие с джуджето, което държи петте балона с групите звукове и букви. Четене на срички с изучените букви чрез изделието „Буквена въртележка“, изработено в уроците по технологии и предприемачество. Четене на текст с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
69
Сонорни съгласни и глайд й (УТ2, с. 28,

29)


Затвърдяване

Изписва графически правилно главните и малките ръкописни букви М м,

Н н, Р р, Л л, Й й. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата.
Писане на срички, думи и изречения с всички букви от тази група.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
70
Запознаване с буква Яя (с. 40)

Нови знания

Познава главна и малка буква Яя. Чете срички и думи с буква я. Ориентира се в комуникативноречева ситуация.

малка печатна буква я, главна печатна буква Я

Четене на срички и думи, съдържащи буква я. Описване на ситуация на общуване – кой, с кого и защо говори.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
71

11

Писане на малката ръкописна буква я (УТ2, с. 30)

Нови знания

Изписва графически правилно малката ръкописна буква я. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише срички, думи и изречения с буквата я.

малка ръкописна буква я

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с малката ръкописна буква я.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
72
Буква Яя

(с. 41)


Затвърдяване

Чете думи и изречения с буква я. Прави връзка между уроците по четене и уроците по околен свят, като описва разликите между годишните сезони.
Сричкосливащо четене на думи, съдържащи буква я. Четене на изречения в диалог. Театрализиране на диалога и измисляне на негово продължение. Четене на изречение за сезоните и устно разказване за особеностите на зимата и пролетта.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
73
Писане на главната ръкописна буква Я (УТ2, с. 31)

Нови знания

Изписва графически правилно главната ръкописна буква Я. Спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата. Пише думи и изречения с буквата Я.

главна ръкописна буква Я

Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на думи и изречения с главната ръкописна буква Я.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
Втора група – буквите за означаване на беззвучни и звучни съгласни звукове, подредени по двойки

74
Запознаване със звук и буква Тт

(с. 42)


Нови знания

Открива звук [т] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.малка печатна буква т, главна печатна буква Т

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква т. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
75
Писане на малката ръкописна буква т (УТ2, с. 32)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква т и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква т

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква т изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Свързване на думи с буква т в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
76
Звук и буква Тт

(с. 43)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Тт. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които са с Т и т. Четене на текст с ключови думи пред него, които помагат за ориентиране в съдържанието на предстоящото четиво и за слято четене на трудно произносимите думи. Чете гатанка, съдържаща думи с буква т.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
77
Писане на главната ръкописна буква Т (УТ2, с. 33)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Т. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Т

Правилно писане на главната ръкописна буква Т самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Допълване на изречения с пропусната дума.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
78

12

Запознаване със звук и буква Дд (с. 44)

Нови знания

Открива звук [д] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.малка печатна буква д, главна печатна буква Д

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква д. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
79
Писане на малката ръкописна буква д (УТ2, с. 34)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква д и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква д

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква д изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква д.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
80
Звук и буква Дд (с. 45)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Дд. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които са с Д и д. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на гатанка, съдържаща дума с буква д.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
81
Писане на главната ръкописна буква Д (УТ2, с. 35)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Д. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Д

Правилно писане на главната ръкописна буква Д самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
82
Буквите Т и Д
(с. 46, 47)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е с обеззвучаване в края на думата, а другата е за правописна проверка. Игра за установяване на разбирането при четене на думи. Четене на изречение и текст. Отговаряне на въпроси към текста за проверка на разбирането му.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
83
Буквите Т и Д (УТ2, с. 36, 37)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при изписването на двойките ръкописни букви. Преписване на текст със съществителни собствени имена с начални букви Т и Д. Допълване на пропуснати букви в думи и на пропуснати думи в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
84
Запознаване със звук и буква Сс (с. 48)

Нови знания

Открива звук [с] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква с, главна печатна буква С

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква с. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
85

13

Писане на малката ръкописна буква с (УТ2, с. 38)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква с и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква с

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква с изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква с. Допълване на пропуснати думи в изречение.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
86
Звук и буква Сс

(с. 49)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Сс. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена със С и с. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на пословица, съдържаща думи с буква с.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
87
Писане на главната ръкописна буква С (УТ2, с. 39)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква С. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква С

Правилно писане на главната ръкописна буква С самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Допълване на пропусната дума в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
88
Запознаване със звук и буква Зз

(с. 50)


Нови знания

Открива звук [з] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква з, главна печатна буква З
Текущо формиращо оценяване, устна проверка
89
Писане на малката ръкописна буква з (УТ2, с. 40)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква з и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква з

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква з. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
90
Звук и буква

Зз (с. 51)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Зз. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква З. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на пословица, съдържаща дума с буква З.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
91
Писане на главната ръкописна буква З (УТ2, с. 41)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква З. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква З

Правилно писане на главната ръкописна буква З самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
92

14

Буквите С и З
(с. 52, 53)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е със звучен и беззвучен съгласен в края на думата, а другата е за правописна проверка. Игра за установяване на разбирането при четене на думи и изречение.

Четене на текст и отговаряне на въпроси към него за проверка на разбирането.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
93
Буквите С и З (УТ2, с. 42, 43)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при писане. Допълване на пропуснати ръкописни букви с и з в думи. Преписване на изречения с удвояване на предлога с (с, със).

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
94
Запознаване със звук и буква Кк (с. 54)

Нови знания

Открива звук [к] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква к, главна печатна буква К

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква к. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
95
Писане на малката ръкописна буква к (УТ2, с. 44)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква к и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква к

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква к изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква к. Свързване на думи в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
96
Звук и буква Кк (с. 55)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Кк. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква К. Четене на текст с ключови думи пред него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
97
Писане на главната ръкописна буква К (УТ2, с. 45)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква К. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква К

Правилно писане на главната ръкописна буква К самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения с допълване на думи в тях.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
98
Запознаване със звук и буква Гг (с. 56)

Нови знания

Открива звук [г] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква г, главна печатна буква Г

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква г. Четене на стихотворение за книгата и обсъждане на прочетени книги. Четене и коментиране на пословица.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
99

15

Писане на малката ръкописна буква г (УТ2, с. 46)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква г и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква г

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква г изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Избор на подходяща дума с оглед на контекста. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква г.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
100
Звук и буква Гг (с. 57)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Гг. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква Г. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на гатанка, съдържаща дума с буква г.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
101
Писане на главната ръкописна буква Г (УТ2, с. 47)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Г. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Г

Правилно писане на главната ръкописна буква Г самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения и допълване на пропуснати думи в тях.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
102
Буквите К и

Г (с. 58, 59)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е със звучен или

беззвучен съгласен в края на думата, а другата е за правописна проверка. Игра за подреждане на букви в думи. Лабиринт с изречения. Четене на текст и отговаряне на въпроси към него за установяване на разбирането му.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
103
Буквите К и

Г (УТ2, с. 48, 49)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при писане. Преписване на изречения с допълване на думи в тях. Писане на пропуснати букви к и г в думи.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
104
Запознаване със звук и буква Пп (с. 60)

Нови знания

Открива звук [п] в думи, в който той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква п, главна печатна буква П

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква п. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
105
Писане на малката ръкописна буква п (УТ2, с. 50)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква п и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква п

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква п изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Избор на подходяща дума за конкретно изречение.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
106

16

Звук и буква Пп (с. 61)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Пп. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква П. Четене на стихотворение с ключови думи пред него. Четене на скоропоговорка с думи, съдържаща буква Пп.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
107
Писане на главната ръкописна буква П (УТ2, с. 51)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква П. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква П

Правилно писане на главната ръкописна буква П самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения и допълване на пропуснати думи в тях.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
108
Запознаване със звук и буква Бб (с. 62)

Нови знания

Открива звук [б] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.малка печатна буква б, главна печатна буква Б

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква б. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
109
Писане на малката ръкописна буква б (УТ2, с. 52)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква б и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква б

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква б изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква б. Образуване на думи с противоположно значение.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
110
Звук и буква Бб

(с. 63)


Затвърдяване

Чете думи и текст с буква Пп. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста. Преразказва прочетеното.
Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква Б. Четене на текст с ключови думи пред него. Илюстриране на текста със собствени рисунки за красотата на природата в България.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
111
Писане на главната ръкописна буква Б (УТ2, с. 53)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Б. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Б

Правилно писане на главната ръкописна буква Б самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
112
Буквите П и Б
(с. 64, 65)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е със звучен или беззвучен съгласен в края на думата, а другата е за правописна проверка. Игра за установяване на разбирането при четене на думи. Свързване на илюстрация със съответстващото ѝ изречение. Четене на текст и отговаряне на въпроси към него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
113

17

Буквите П и Б (УТ2, с. 54, 55)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при писане. Допълване на пропуснати думи в изречения.

Съставяне на изречения по модел към илюстрация.Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
114
Запознаване със звук и буква Фф (с. 66)

Нови знания

Открива звук [ф] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква ф, главна печатна буква Ф

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква ф. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
115
Писане на малката ръкописна буква ф (УТ2, с. 56)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ф и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ф

Звуково-буквен анализ на думи. Писане на буква ф изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на изречения, съдържащи думи с буква ф. Образуване на думи с противоположно значение.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
116
Звук и буква Фф

(с. 67)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Фф. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена с Ф и ф. Четене на текст с ключови думи пред него. Отговаряне на въпроси към прочетеното. Четене на гатанка, съдържаща думи с буква Фф.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
117
Писане на главната ръкописна буква Ф (УТ2, с. 57)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ф. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ф

Правилно писане на главната ръкописна буква Ф самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Подреждане на думи в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
118
Запознаване със звук и буква Вв

(с. 68)


Нови знания

Открива звук [в] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

малка печатна буква в, главна печатна буква В

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думис буква в. Четене на стихотворение и беседа за проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
119
Писане на малката ръкописна буква в (УТ2, с. 58)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква в и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква в

Писане на буква в изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на думи. Допълване на изречения с думи, съдържащи буква в.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
120

18

Звук и буква Вв

(с. 69)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Вв. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетеното.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква В. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на гатанка, съдържаща думи с буква Вв.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
121
Писане на главната ръкописна буква В (УТ2, с. 59)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква В. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква В

Правилно писане на главната ръкописна буква В самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения с допълване на думи в тях.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
122
Буквите Ф и

В (с. 70, 71)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното написване. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е със звучен или

беззвучен съгласен в края на думата, а другата е за правописна проверка. Игра за избор на срички в думи. Гатанка с изборен отговор. Четене на текст и отговаряне на въпроси към него за установяване на разбирането му.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
123
Буквите Ф и

В (УТ2, с. 60, 61)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при писане. Допълване на пропуснати ръкописни букви в и ф в думи. Преписване на изречения с удвояване на предлога в (в, във). Кръстословици за откриване на думи.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
124
Запознаване със звук и буква Шш (с. 72)

Нови знания

Открива звук [ш] в думи, в които той е в различни позиции. Познава главната и малката буква. Чете срички, думи и текст с изучаваната буква.

малка печатна буква ш, главна печатна буква Ш

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква ш. Четене на текст и преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
125
Писане на малката ръкописна буква ш (УТ2, с. 62)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ш и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ш

Писане на буква ш изолирано, а така също в срички, в думи и в изречения. Преписване на думи. Допълване на изречения с думи, съдържащи буква ш.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
126
Звук и буква

Шш

(с. 73)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Шш. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста. Преразказва прочетеното.
Четене на съществителни собствени имена с Ш и ш. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на гатанка, съдържаща думи с буква ш.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница