Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часастраница4/5
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици х 7 часа седмично = 98 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема

на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

127

19

Писане на главната ръкописна буква Ш (УТ2, с. 63)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ш. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ш

Правилно писане на главната ръкописна буква Ш самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
128
Запознаване със звук и буква Жж (с. 74)

Нови знания

Открива звук [ж] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете срички, думи и текст с изучаваната буква. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.малка печатна буква ж, главна печатна буква Ж

Звуков и буквен анализ на думи. Четене на срички и на образувани от тях едносрични думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква ж. Четене на текст и преразказване на прочетеното с помощта на въпроси.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
129
Писане на малката ръкописна буква ж (УТ2, с. 64)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ж и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ж

Писане на буква ж изолирано и в срички, думи и изречения. Преписване на думи. Допълване на изречения с думи, съдържащи буква ж.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
130
Звук и буква Жж (с. 75)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Жж.

Отговаря на въпроси към съдържанието на текста. Преразказва прочетено.


Четене на съществителни собствени имена, които започват с главната буква Ж. Четене на текст с ключови думи пред него. Четене на пословица, съдържаща дума с буква ж.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

131
Писане на главната ръкописна буква Ж (УТ2, с. 65)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ж. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ж

Правилно писане на главната ръкописна буква Ж самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
132
Буквите Ш и Ж (с. 76, 77)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е със звучен или беззвучен съгласен в края на думата, а другата е за проверка на правописната особеност. Игра за свързване на букви в думи. Подреждане на думи в изречение. Четене на текст и отговаряне на въпроси към него за установяване на разбирането му.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
133
Буквите Ш и Ж (УТ2, с. 66, 67)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с правописна особеност при последната буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при изписването на двойките ръкописни букви. Преписванена текст. Решаване на кръстословица. Четене на изречение, написано с ръкописни букви. Допълване на дума в изречение.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
134

20

Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж (с. 78)

Обобщение

Знае всички съгласни звукове от тази група. Може да свързва по образец двойките съгласни Т – Д,
С – З, К – Г, П – Б, Ф – В и Ш – Ж.
Наблюдаване на звучните и беззвучните съгласни звукове в балон от дидактическото пособие, на което джуджето е с пет балона за групите звукове и букви. Свързване по двойки на буквите на звучните и беззвучните съгласни с опора на предложен образец. Съставяне на думи с двойките звучни и беззвучни съгласни.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
135
Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж (УТ2, с. 68)

Затвърдяване

Изписва графически правилно думи с двойките звучни и беззвучни съгласни.
Писане на думи с двойки звучни и беззвучни съгласни. Свързване на букви в думи и преписване на получените думи. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
136
Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж (с. 79)

Затвърдяване

Владее техники за четене на текст с разбиране.
Четене на текст. Разделяне на текста на два епизода с помощта на илюстрации. Отговаряне на въпроси относно съдържанието на текста. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
137
Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж (УТ2, с. 69)

Затвърдяване

Изписва графически правилно думи с двойки звучни и беззвучни съгласни.
Допълване на пропуснатите звучни съгласни б, в, г, д, ж, з в края на думи с помощта на образец. Свързване на букви в думи и преписване на получените думи. Писане на думи с двойки звучни и беззвучни съгласни.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
138
Запознаване със звук и буква Чч (с. 80)

Нови знания

Открива звук [ч] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете думи и текст с изучаваната буква.малка печатна буква ч, главна печатна буква Ч

Звуков и буквен анализ на думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква ч. Четене на

стихотворение и беседа за установяване на разбирането.Текущо формиращо оценяване, устна проверка
139
Писане на малката ръкописна буква ч (УТ2, с. 70)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ч и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ч

Писане на буква ч изолирано и в срички, думи и изречения. Образуване на словосъчетания от двойки думи, съдържащи буква ч. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
140
Звук и буква Чч (с. 81)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Чч.

Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетено.

Четене на съществителни собствени имена, които съдържат буква ч. Четене на текст с ключови думи пред него. Беседа с цел да се установи разбирането на текста. Четене на пословица, съдържаща думи с Чч.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
141

21

Писане на главната ръкописна буква Ч (УТ2, с. 71)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ч. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ч

Правилно писане на главната ръкописна буква Ч самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
142
Запознаване със звук и буква Хх (с. 82)

Нови знания

Открива звук [х] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете думи и текст с изучаваната буква. Преразказва текст.малка печатна буква х, главна печатна буква Х

Звуков и буквен анализ на думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква х. Четене на текст и беседа за установяване на разбирането. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
143
Писане на малката ръкописна буква х (УТ2, с. 72)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква х и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква х

Писане на буква х изолирано, а така също в думи и в изречения. Образуване на словосъчетания от двойки думи, съдържащи буква х. Преписване на изречения. Допълване на буквата х в думи.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
144
Звук и буква Хх (с. 83)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Хх.

Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетено.

Четене на съществителни собствени имена, които съдържат буква Хх. Четене на приказка с ключови думи пред нея. Беседа с цел да се установи разбирането на текста. Четене на пословица, съдържаща думи с Хх.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
145
Писане на главната ръкописна буква Х (УТ2, с. 73)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Х. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Х

Правилно писане на главната ръкописна буква Х самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
146
Запознаване със звук и буква Цц (с. 84)

Нови знания

Открива звук [ц] в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква.

Чете думи и текст с изучаваната буква. Преразказва текст.малка печатна буква ц, главна печатна буква Ц

Звуков и буквен анализ на думи. Сричкосливащо четене на двусрични и трисрични думи с буква ц. Четене на текст и беседа за установяване на разбирането. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
147
Писане на малката ръкописна буква ц (УТ2, с. 74)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ц и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ц

Писане на буква ц изолирано, а така също в думи и в изречения. Преписване на изречения и текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
148

22

Звук и буква Цц

(с. 85)


Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Цц. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.

Преразказва прочетено.


Четене на съществителни собствени имена, които съдържат буква Цц. Четене на текст с ключови думи пред него. Беседа с цел да се установи разбирането на текста. Четене на гатанка, съдържаща думи с ц.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
149
Писане на главната ръкописна буква Ц (УТ2, с. 75)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ц. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ц

Правилно писане на главната ръкописна буква Ц самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
150
Буквите Хх, Цц, Чч (с. 86, 87)

Затвърдяване

Чете думи с правописни особености и запомня тяхното писане. Чете с разбиране думи, изречения и текст.
Четене в колонки на двойка думи, от които първата е с правописна особеност, а втората е за проверка на тази особеност. Игра за четене на думи с проверка на разбирането. Лабиринт за четене на изречение. Четене на текст и отговаряне на въпроси към него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
151
Буквите Хх, Цц, Чч (УТ2, с. 76, 77)

Затвърдяване

Пише с главна буква начало на изречение и съществителни собствени имена. Следва образец за правилно писане на думи с главна или с малка буква.
Усъвършенстване на графичната правилност при изписването на буквите от тази група. Преписване на текст с особености при употребата на главните букви. Допълване на думи в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
152
Запознаване с буква Щщ (с. 88)

Нови знания

Познава главната и малката буква. Чете думи и текст с изучаваната буква. Преразказва текст.

малка печатна буква щ, главна печатна буква Щ

Сричкосливащо четене на трисрични и четирисрични думи с буква щ. Четене на текст и беседа за установяване на разбирането. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
153
Писане на малката ръкописна буква щ (УТ2, с. 78)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква щ и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква щ

Писане на буква щ изолирано, а така също в думи и в изречения. Преписване на изречения. Свързване на думи в словосъчетания. Добавяне на пропуснати букви в думи.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
154
Буква Щщ (с. 89)

Затвърдяване

Чете думи, текст и кратки жанрови форми с буква Щщ.

Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.


Четене на думи, които съдържат буква щ. Четене на стихотворение с ключови думи пред него. Беседа с цел да се установи разбирането на текста. Четене на гатанка, съдържаща думи с Щщ.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
155

23

Писане на главната ръкописна буква Щ (УТ2, с. 79)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Щ. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Щ

Правилно писане на главната ръкописна буква Щ самостоятелно и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст. Добавяне на пропуснати думи в изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
156
Запознаване с буква Юю (с. 90)

Нови знания

Познава главната и малката буква. Чете думи и текст с изучаваната буква. Преразказва текст.

малка печатна буква ю, главна печатна буква Ю

Сричкосливащо четене на думи с буква ю. Четене на текст и беседа за установяване на разбирането. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
157
Писане на малката ръкописна буква ю (УТ2, с. 80)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ю и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ю

Писане на буква ю изолирано, а така също в думи и в изречения. Преписване на изречения. Свързване на буквив думи и преписване на получените думи.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
158
Буква Юю

(с. 91)


Затвърдяване

Чете думи и текст с буква Юю. Отговаря на въпроси към съдържанието на текста.
Сричкосливащо четене на думи с буква ю. Четене на текст с водеща смислова догадка. Беседа по съдържанието на текста.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
159
Писане на главната ръкописна буква Ю (УТ2, с. 81)

Нови знания

Познава главната ръкописна буква Ю. Спазва графичните изисквания за нейното писане и за свързването ѝ с другите букви в думата.

главна ръкописна буква Ю

Правилно писане на главната ръкописна буква Ю самостоятелно, като първа буква в съществителни собствени имена и като първа буква в думи, които са начало на изречения. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
160
Запознаване с буква ь (с. 92)

Нови знания

Чете думи с изучаваната буква. Чете и преразказва текст.

малка печатна буква ь

Сричкосливащо четене на думи. Четене на текст и беседа за установяване на разбирането. Преразказване на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
161
Писане на малката ръкописна буква ь (УТ2, с. 82)

Нови знания

Спазва графичните изисквания при писане на малката ръкописна буква ь и при свързването ѝ с другите букви.

малка ръкописна буква ь

Писане на буква ь изолирано, а така също в думи и в изречения. Преписване на думи и изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
162

24

Четене на думи с ьо и йо (с. 93)

Затвърдяване

Чете думи с буквосъчетанието ьо и ги сравнява с думи, които се пишат с йо. Чете текст и отговаря на въпроси към него.
Четене на думи, които се пишат с ьо (след съгласен) и с йо (в началото на думата и след гласен). Четене на текст с водеща смислова догадка. Беседа по съдържанието на прочетеното.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
163
Писане на думи с ьо и йо (УТ2,
с. 83)

Нови знания

Пише графически правилно думи с ьо и с йо.
Добавяне на ьо или йо в думи с помощта на образец. Решаване на кръстословица. Преписване на изречения.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
164
Буквите Щщ, Юю и ь (с. 94, 95)

Затвърдяване

Чете думи с тази група букви и запомня тяхното написване. Чете с разбиране думи, изречения, текст и кратки жанрови форми.
Избор на сричка, подходяща за конкретната дума. Игра за ограждане на думи в редица от няколко букви. Четене и отгатване на гатанка. Художествено възприемане на текст и отговаряне на въпроси към него.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
165
Буквите Щщ, Юю и ь

(УТ2, с. 84, 85)Затвърдяване

Пише графически правилно думи с изучаваните букви. Съставя изречения с думи, съдържащи буквите щ, ю, ь. Прави връзка между тези букви и вече изучената буква я.
Свързване на срички в думи. Избор на дума, подходяща за конкретно изречение. Подреждане на думи в изречение. Преписване на текст.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
166
Четене на думи с дж и дз (с. 96)

Нови знания

Чете думи с дж и с дз. Чете текст и отговаря на въпроси към него.
Четене на думи, съдържащи дж и дз. Четене на текст с водеща смислова догадка. Беседа относно прочетеното. Устно преразказване на текста.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
167
Писане на думи с дж и дз
(УТ2, с. 86)

Затвърдяване

Умее да преписва думи сдж и дз. Спазва графичните изисквания при писане.
Преписване на текст, съдържащ думи, в които има дж и дз.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
168
Четене на думи с и и й (с. 97)

Затвърдяване

Чете думи с буква й и се опитва да запомни написването им. Прави разлика между й и и в края на съществителни имена, когато са в единствено и в множествено число.
Четене в съпоставителен план на дума, която в единствено число завършва на й, с нейна форма за множествено число, която е с и накрая. Четене на текст, съдържащ думи с й в различни позиции.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
169

25

Писане на думи с и и й (УТ2, с. 87)

Затвърдяване

Преписва думи с й. Прави разлика между форми на съществителни имена за единствено и множествено число.
Преписване на изречения, съдържащи думи, които се пишат с буква й.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
170
Звуковете и буквите в българския език (с. 98, 99)

Обобщение

Ориентира се в основните групи звукове (гласни и съгласни) и знае техните букви. Запомня буквите щ, ь, ю и я.
Проследяване на изучените групи звукове и букви в балоните на джуджето. Свързване на букви в последователността на азбучния ред. Четене на текст с историята за героите на буквара – джуджето и неговите приятели.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
171
Ред на буквите в българската азбука (УТ2,
с. 88)

Нови знания

Знае азбучния ред и може да изговаря последователно

всички букви от българската азбука.азбучен ред

Допълва пропуснати букви в азбучен ред, написан като верига от звезди. Допълва думи в изречения, свързани с българската азбука.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
172
Всички букви зная (с. 100)

Затвърдяване

Чете изразително стихотворение.
Четене на стихотворна реч – стихотворение и гатанка в стихове. Отговаряне на въпроси към прочетеното. Рецитиране на други стихотворения, свързани с училището.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
173
Всички букви зная (УТ2, с. 89)

Затвърдяване

Разграничава главните от малките ръкописни букви. Спазва изискванията за графична правилност при писане на думи и изречения.
Свързване на главна и малка ръкописна буква, означаващи един и същи звук. Подреждане на букви в думи. Дописване на букви с пропуснати елементи. Допълване на пропуснати букви в четиристишие.

Текущо формиращо оценяване, писмена проверка
174
Мога да чета
(с. 101)

Затвърдяване

Рецитира изразително стихотворение. Чете с разбиране.
Изразително четене на стихотворение. Отговор на гатанка.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
175
Мога да чета и да пиша (УТ2, с. 90, 91)

Диагностика на междинно ниво

Разграничава гласни от съгласни. Съотнася дума с нейния звуков модел. Пише четливо с ръкописни букви.

Чете текст с разбиране.


Отделяне на съгласни в група. Съставяне на думи с посочена начална буква. Свързване на дума с нейния звуков модел. Разпознаване на думи в редица от букви. Допълване на пропуснати думи в изречения. Четене на гатанка с проверка на разбирането чрез нейния отговор. Преписване на текст с правописни особености с цел да се запомни правилното написване на думите.

Тестова писмена проверка
Следбуквен етап (не по-малко от 4 седмици): продължителност – съобразно планирането на учителя езиково обучение – 3,5 ч. седмично,
от тях 1,5 ч. за създаване на текстове; литературно обучение – 3,5 ч. седмично, от тях 0,5 ч. извънкласно четене


176

26
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница