Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница29/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на обходен път на гр. Враца

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на пътен тунел Троян-Хр. Даново

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното вследствие на дрениране на подземни води в тунела.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение минните и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очакват въздействия върху почвите


Изграждане на тунел под прохода „Петрохан“

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното вследствие на дрениране на подземни води в тунела.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение минните и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очакват въздействия върху почвите


Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на таншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Проектиране и строителство на нов път Хърлец-Галово (област Враца)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Проектиране и строителство на нов път с. Ботуня-граница с област Монтана

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на нов мост над р. Дунав (Оряхово-Бекет)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Въздействието е незначително по отношение на водите и значително по отношение промяна на хидроморфологията на водното тяло и режима на оттока по време на строителството.

Описание на въздействието:

незначително, краткосрочно, локално, отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води


Не се очаква въздействие върху почвите.


Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на обходен път на град Луковит и път ІІ-35 в Троян с цел подобряване безопасността на движението и оптимизиране на трафика

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Улесняване на достъпа до ГКПП Оряхово-Бекет чрез изграждане на обходен път на гр. Мизия и трета лента на път ІІ-15 Мизия Оряхово и рехабилитация на път в Окръг Долж, Румъния

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателноПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи, дрениране на подземни води по откосите на траншейните изкопи и/или водоснабдяване от собствени водоизточници.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното вследствие на продължаващо дрениране на подземните води по откосите на траншейните изкопи.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти. Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход – битови отпадъци, нефтопродукти, прах, замърсители от изгарянето на горива в автомобилни двигатели Оценка на въздействието:

вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни
Изграждане на ГКПП Монтана-Пирот и Салаш-Ново корито

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното при евентуално водоснабдяване от собствен водоизточник.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Описание на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите


Път Враца – пещерата „Леденика“ (път III – 1002)

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се пренебрежимо малко въздействие от трафика на МПС и отлагане на атмосферни замърсители.

Описание на въздействието:

незначително, дългосрочно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието

Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното при евентуално водоснабдяване от собствен водоизточник.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Описание на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите


Модернизация на железопътната линия Видин-София

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието

Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното при евентуално водоснабдяване от собствен водоизточник.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Описание на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите


Подобряване и развитие на железопътната инфраструктура

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Предвидени са дейности за изграждане на пътна инфраструктура, при което би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или корекция на речното корито.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: може да се изразява в отнемане на ресурси от водното при евентуално водоснабдяване от собствен водоизточник.

Върху химичното състояние:

не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, отрицателно.


По време на строителството:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Описание на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите


Изграждане на фериботен комплекс Лом (България)-Раст (Румъния)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.
Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.Не се очаква въздействие върху почвите


Развитие на пристанищата като мултимодални логистични центрове

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите води на р. Дунав

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.
Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите.


Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.
Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.Не се очаква въздействие върху почвите.


Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Реконструкция и възстановяване на летище Видин

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване и запрашаване на въздуха.

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите
Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура

Изграждане на газопровод и свързване на област Видни с националната газопреносна мрежа

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможно е въздействие единствено при необходимост от пресичане на водни обекти. Въздействието е незначително по отношение на качеството на водите и значително по отношение промяна на хидроморфологията на водното тяло и режима на оттока по време на строителството.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Няма дейности, които биха оказали въздействие върху качеството и количеството на водите.


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите
Изграждане на нова комуникационна инфраструктура - мрежи и услуги на информационни и комуникационни технологии, въвеждане на широколентов достъп за всички общини, изграждането на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места и гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Изготвяне на инвестиционен проект за мост на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието

Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци

Изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се силно положително въздействие върху количеството и качеството на повърхностните води за питейно-битови цели от рехабилитираната водопреносна инфраструктура, както и от предотвратяване на загубите на вода.

Оценка на въздействието:

дългосрочно, положително, регионално


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при реконструкция и изграждане на водопроводни системи и пречиствателни станции.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: очаква се намаляване загубите и консумацията на подземни води.

Върху химичното състояние:

очаква се подобряване на качеството на подземните води, вследствие на намаляване на замърсяването им.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите.


Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предвиждат се дейности като строителство на нова канализационна инфраструктура и изграждане на ПСОВ– което е свързано с интервенции, пряко оказващи положително въздействие върху повърхностните води, чрез предпазването им от замърсяване;

Описание на въздействието:

дългосрочно, положително, локално, кумулативно


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

Очаква се подобряване на качеството на подземните води вследствие на намаляване и/или прекратяване на инфилтриращите се в тях замърсени води.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите.
Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предвиждат се дейности като строителство на пречиствателни съоръжения–с пряко положително въздействие върху повърхностните води, чрез предпазването им от замърсяване

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително, локално, кумулативноПо време на строителството:

Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при изграждане на пречиствателни станции.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

Очаква се подобряване на качеството на подземните води вследствие на намаляване и/или прекратяване на инфилтриращите се в тях замърсени води.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите.
Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Оптимизирането на събирането на отпадъците ще доведе до намаляване на неприятните миризми и емисии от вредни газове от гнилостни процеси.

Оценка на въздействието дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане на терени за нови такива

Ще има благотворно влияние върху микроклимата, както и намаляване на реемисията на прах.

Оценка на въздействието дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Увеличаването на потреблението на газ, ще намали нуждата от енергия добивана от тежки горива, което ще доведе до намаляване на парниковите и вредни газове в атмосферата, с благоприятен ефект върху КАВ и климатичните процеси.

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, положително


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

По време на строителството:

Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.
По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите.
Изграждане на хидровъзел „Черни Осъм“

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие при промяна на хидроморфологията на водното тяло и режима на оттока по време на строителството

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се отрицателно въздействие поради променената хидроморфология на водното тяло и режима на оттока

Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно, отрицателно


По време на строителството:

Описание на въздействието: Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи при изграждане хидровъзела.Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: ще се изрази в покачване на нивото на подземните води вследствие на завиряване на язовира.

Върху химичното състояние:

Не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху почвите


Подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на област Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

В зависимост от предвидените дейности може да окаже положително въздействие върху микроклимата.

Оценка на въздействието: дългосрочно, постоянно, положителноПо време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Очаква се въздействие по отношение на количеството на водите. Ще се постигне по-добра ефективност на ползването на води, в сравнение с текущото състояние, поради подобряване и обновяване на съоръженията. Дейностите не предполагат замърсяване на води и влошаване на качеството им.

Оценка на въздействието: дългосрочно, постоянно, кумулативно, положително
По време на строителството:

Описание на въздействието: Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи.Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието

Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, краткосрочно, временно, отрицателно.


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: не се очаква въздействие.

Върху химичното състояние:

подобряване на качеството на подземните води вследствие на намаляване и/или прекратяване на инфилтриращите се в тях замърсени води.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху почвите.Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност

Укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения)

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

По време на строителството:

Описание на въздействието:

В зависимост от обхвата на конкретното мероприятие, дейността може да доведе до незначително изменение на водното течение, но не води до нарушаване на качеството на водите. Дейностите съответстват на Плановете за управление на риска от наводнения на Басейновите дирекции.

Оценка на въздействието:

Незначително отрицателно, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Дейността ще има положително въздействие върху осигуряване на естествен отток в реката

Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно временно, локално и положително


По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и дрениране на подземни води от свлачищните тела.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието преки, кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: възможно е дрениране на подземни води чрез изградени дренажни системи за стабилизиране свлачищните тела.

Върху химичното състояние:

Очаква се подобряване на качеството на подземните води вследствие на намаляване и/или прекратяване на инфилтриращите се в тях замърсени води при наводнения.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможна е загуба или увреждане на малки площи почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти свързани с тях.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Подобряване на състоянието на почвите и опазването им от свлачищни процеси.

Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни
Борба с бреговата ерозия

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториПо време на строителството:

Описание на въздействието:

В зависимост от обхвата на конкретното мероприятие, дейността може да доведе до незначително изменение на водното течение, но не води до нарушаване на качеството на водите. Дейностите съответстват на Плановете за управление на риска от наводнения на Басейновите дирекции.

Оценка на въздействието:

Незначително отрицателно, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативност
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Дейността ще има положително въздействие върху осигуряване на естествен отток в реката

Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно временно, локално и положително


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Опазване на почвите

Оценка на въздействието:

Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Опазване на почвите от ерозионни процеси.

Оценка на въздействието:

Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни


Изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Описание на въздействието:

В зависимост от обхвата на конкретното мероприятие, дейността може да доведе до незначително изменение на водното течение, но не води до нарушаване на качеството на водите. Дейностите съответстват на Плановете за управление на риска от наводнения на Басейновите дирекции.

Оценка на въздействието:

Незначително отрицателно, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативност


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните водиНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.


Не се очакват въздействия върху почвите


Възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура

По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните факториНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води

По време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво вследствие на дрениране на подземни води.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: преки, кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: възможно е дрениране на подземни води чрез изградени дренажни системи.

Върху химичното състояние:

Не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително и отрицателно.По време на строителството:

Описание на въздействието:

Възможна е загуба или увреждане на почви при строителни дейности и реализиране на инфраструктурни проекти свързани с тях.

Оценка на въздействието:

преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие.
Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали

По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

По време на строителството:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Дейността ще има положително въздействие върху осигуряване на естествен отток в реката

Продължителност на въздействието:дългосрочно;

Обхват на въздействието: локално;.Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно временно, локално и положителноПо време на строителството:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво вследствие на дрениране на подземни води при добив на инертни материали.

Върху химичното състояние:

инфилтриране на замърсени води, генерирани при добива на инертни материали, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието: преки, кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:Върху количественото състояние: намаляване на отнеманите ресурси от подземни води.

Върху химичното състояние:

намаляване на инфилтрацията на замърсени води, генерирани при добив на инертни материали, при инцидентни разливи на горива, масла и пр.

Оценка на въздействието:

пряко, кумулативно, дългосрочно, постоянно, положително.Не се очакват въздействия върху почвите


Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането й

Превенцията от пожари ще предотврати обгазявания в различен мащаб

Оценка на въздействието:

дългосрочно, постоянно, положително


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Подприоритет 3.3.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура

Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони

Не се очакват въздействия върху почвите


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Внедряване на системи за устойчиво управление на горите

Внедряването на системи за устойчиво управление на горите ще спомогне за опазване на локалните климатични условия.

Оценка на въздействието дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Очакваните въздействия са вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и положителни и са свързани с опазването на почвите.


Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район

Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда

Изграждане на интегриран градски транспорт - разработване на планове за управление на трафика; подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания и др.; обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Ако се предвиждат строителни или ремонтни действия ще се повиши замърсяването на атмосферата с прах и отпадъчни газове от използваната техника.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Рехабилитацията на тротоари, пешеходни алеи, пътна мрежа ще спомогнат за намаляване на реемисиите на прах.

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, положително


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието на интегрирания градски транспорт върху водите е само косвено и с положителна посока, тъй като предвидените допустими дейности ще доведат до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата и от там до ограничаване на отлагането на атмосферни замърсители в повърхностните водни обекти в границите на градовете.

Оценка на въздействието: вторично, дългосрочно, локално, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.


Не се очакват въздействия върху почвите


Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни зони и пространства, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура

По време на строителството:

Строителните дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

При правилно отчитане особеностите на градския климат и ефекта на различните урбанистични решения върху него, то при дейностите може да се очаква смекчаване на ефекта и създаване на комфортен градски микроклимат.

Оценка на въздействието дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Кайлъка” гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Всички строителни или ремонтни дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Ефектът от формиране на парково пространство ще е положителен по отношение на комфортността на градския климат.

Оценка на въздействието дългосрочно, постоянно, положително
Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите.

Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Всички строителни или ремонтни дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Обектите за спорт в комбинация с парковото им обкръжение ще имат благоприятно въздействие върху градския микроклимат.

Оценка на въздействието: дългосрочно, постоянно, положителноНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Подприоритет 3.4.2. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони

Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Всички строителни или ремонтни дейности, ще са съпроводени с повишаване на замърсяването на въздуха с прах и отпадъчни газове от строителната техника и строителните работи.

Оценка на въздействието:

Краткосрочно, временно, локално и отрицателно
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Въздействието се изразява в замърсяване(SOx,NOx, CO2,) и запрашаване на въздуха (ФПЧ10)

Оценка на въздействието:

Дългосрочно, постоянно, локално, отрицателно


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието:

Загуба или увреждане на почви при строителни дейности.

Оценка на въздействието:

Въздействията са преки, кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни
По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Замърсяване на околни площи със замърсители от различен произход.

Описание на въздействието:вторични, кумулативни, временни, постоянни, отрицателни.

Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество

Подприоритет 3.5.1: Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР

Подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на околната среда

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.

Разработване на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии и ефективни механизми за регионална координация

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очакват въздействия върху почвите


Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на съвместни екологични проблеми

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Създаване на Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Изграждане на комуникационна мрежа на местната администрация в Западната част на трансграничната зона Connect West.

Не се очаква въздействие върху въздуха и климатичните фактори.


Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на повърхностните води.

Не се очаква въздействие върху качеството и количеството на подземните води.

Не се очаква въздействие върху почвите.


Подприоритет 3.5.2: Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС.

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница