Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница30/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   40Допустими дейности/проекти по подприоритети

Въздействие върху ландшафта

Въздействие върху биологичното разнообразие - Флора

Въздействие върху биологичното разнообразие - Фауна

Въздействие върху биологичното разнообразие – Защитени територии и Защитени зони

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес

Подприоритет 1.1.1. Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Подприоритет 1.1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности

Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

Визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от строителните дейности, свързани с емисии на прах, отнемане на зелени / природни площи, емисии на вредни вещества от строителната механизация и транспорта

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Вредни емисии и генериране на отпадъци и отпадъчни води от индустриалните предприятия

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на строителството:

Описание на въздействието:

унищожаване и увреждане на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и светлинно замърсяване, движение на хора и автомобили, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие.
По време на експлоатацията:

визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от строителните дейности, свързани с емисии на прах, отнемане на зелени / природни площи, емисии на вредни вещества от строителната механизация и транспорта

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Вредни емисии и генериране на отпадъци и отпадъчни води от индустриалните предприятия

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на строителството:

Описание на въздействието:

унищожаване и увреждане на местообитания, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и светлинно замърсяване, движение на хора и автомобили, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност

Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк в гр. Плевен

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от строителните дейности, свързани с емисии на прах, отнемане на зелени / природни площи, емисии на вредни вещества от строителната механизация и транспорта

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие
По време на строителството:

Описание на въздействието:

унищожаване и увреждане на местообитания, прогонване на индивиди, ако е в извън градска територия и засяга естествени природни местообитания.

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

шумово и светлинно замърсяване, движение на хора и автомобили, прогонване на индивиди

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и отрицателниНе се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони

Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика

Подприоритет 1.3.1. Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси

Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от строителните дейности, свързани с емисии на прах, отнемане на зелени / природни площи, емисии на вредни вещества от строителната механизация и транспорта

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Не се очаква въздействие
Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони

Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на загубите), достъпни цени и добро управление

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и от строителната механизация и транспорта.

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Намаляване на водните загуби

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниНе се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.)

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие от видимостта на обектите, което е слабо по степен на въздействие

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, отрицателно, локално.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

възможни са преки и косвени въздействия от ремонтно-строителните дейности, свързани с емисии на прах и от строителната механизация и транспорта.

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни, временни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Предотвратяване на природните рискове

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителниПо време на строителството:

Описание на въздействието:

промяна на местообитания при речни корекции, прогонване на индивиди, възможна смъртност на индивиди

Оценка на въздействието краткосрочни и временни, отрицателниПо време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

запазване на местообитания и видове

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и положителни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство

Очаква се положително въздействие върху ландшафтите от дейностите, поради подобряване на екологичното състояние и опазване на ландшафтите

Оценка на въздействието: вторично, дългосрочно, постоянно, положително, локалноОписание на въздействието:

Устойчиво стопанисване на горските ресурси

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Описание на въздействието:

Опазване на горски екосистеми и фауната

Оценка на въздействието дългосрочни, постоянни и положителни


Описание на въздействието:

Устойчиво стопанисване на горските ресурси

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, положителни


Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм

Развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм, както и на туристически атракции в област Монтана

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално.
По време на експлоатацията:

визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


Описание на въздействието:

Вторично положително въздействие от популяризирането на биологичното разнообразие и природните ресурси и вторично отрицателно въздействие от увеличаването на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природата

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни


Не се очаква въздействие върху фауната.


Описание на въздействието:

Косвено положително въздействие от популяризирането на биологичното разнообразие и природните ресурси и косвено отрицателно въздействие от увеличаването на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природата

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия


Изграждане на ски-комплекс в община Берковица

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

отрицателно визуално-естетическо въздействие в следствие видимостта на ски пистите и другите съоръжения.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.


По време на строителството:

Описание на въздействието:

Нарушаване и фрагментиране на природни местообитания; Пряко и косвено въздействие от строителните дейности, свързани с емисии на прах и от строителната механизация и транспорта

Оценка на въздействието кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, временни и постоянни, отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

увеличаване на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природата

Оценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателниПо време на строителството:

Описание на въздействието:

унищожаване и промяна на местообитанията и ландшафта. Прогонване на индивиди, безпокойство, замърсяване.

Оценка на въздействието: вторични, кумулативни, дългосрочни, постоянни и отрицателни


По време на експлоатацията:

Описание на въздействието:

Безпокойство, замърсяване, движение на хора и техника

Оценка на въздействието вторични, кумулативни, едновременни, дългосрочни, постоянни и отрицателни
Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват “Улпия Ескус”

По време на строителството:

По време на строителството:

Очаква се отрицателно визуално-естетическо въздействие и отрицателно въздействие, в следствие замърсяването на ландшафтите от строителните дейности.

Оценка на въздействието: пряко, краткосрочно, временно, отрицателно, локално въздействие върху ландшафтите.
По време на експлоатацията:

Очаква се положително визуално-естетическо въздействие от реализираните дейности по благоустрояване на съответните терени.

Оценка на въздействието: пряко, дългосрочно, постоянно, положително, локално.


Описание на въздействието:

увеличаване на човешкото присъствие и съответния антропогенен натиск върху природатаОценка на въздействието: кумулативни, дългосрочни, постоянни, отрицателни

Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Предприемане на постъпки от областното ръководство за предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически резерват, за да може този обект да получи съответна закрила и се спре с неговото продължаващо от години разграбване и да получи средства за археологическа дейност

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Проучване на ресурсите на минерални води във Видински регион, които са уникални по своите свойства и състав

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване

Подприоритет 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението

Засилване взаимодействието между образователните институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

Разработване на програми за ранно професионално ориентиране. Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална квалификация съвместно с бизнеса

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Оптимизиране на мрежата от професионалните и специализирани училища с цел повишаване на тяхната атрактивност в съответствие с нуждите на пазара на труда

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.


Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място

Не се очаква да има въздействие върху ландшафтите

Не се очаква въздействие върху флората.


Не се очаква въздействие върху фауната.


Не се очаква въздействие върху защитените територии и защитените зони.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница