Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните водистраница9/11
Дата22.07.2016
Размер2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

а) изменението на химичния състав на подземните води;

б) обема от водното тяло, който ще бъде засегнат;

в) границата с нулево въздействие върху водното тяло;

6. прогнозиране на опасността от привличане на води от засегнатата част от водното тяло при реализиране на разрешените и в процедура на разрешаване водовземания;

7. прогнозиране на въздействието върху съседни подземни водни тела;

8. начин на инжектиране, реинжектиране и отвеждане;

9. проектирани мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;

10. проектирани мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се извършват дейностите.

(2) Проектът за изкуствено подхранване на подземните води по чл. 148, ал. 2, т. 3 съдържа:

1. характеристика на частта от водното тяло съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и данни за естествените и експлоатационните ресурси;

2. пречиствателна способност на покриващите пластове и самопречиствателна способност на водоносния хоризонт;

3. параметри на изкуственото подхранване на подземните води:

а) средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;

б) състав на подземните или повърхностните води, използвани за подхранването;

4. технически параметри и оборудване на съоръженията за водовземане и за изкуствено подхранване на подземните води;

5. оценка на въздействието на подхранването върху водното тяло, вкл. прогнозиране за срока на действие на разрешителното на изменението на нивото на качеството на подземните води;

6. начин на подхранването.

(3) Към проекта по ал. 1 се прилагат:

1. хидрогеоложкият доклад по чл. 30, актуализиран с данните от извършените проучвания в процеса на изграждане на съоръженията - в 2 екземпляра;

2. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони;

3. извадка от кадастралната карта с нанесени:

а) имотите, под които е разположена засегнатата част от водното тяло;

б) границата с нулево въздействие върху водното тяло;

4. чертежи на изградените съоръжения за инжектиране, реинжектиране, отвеждане и мониторинг с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;

5. програма за собствен мониторинг:

а) на отвежданите, инжектирените или реинжектираните води;

б) на подземните води в засегнатата част от водното тяло;

в) на съседни или попътно преминати водни тела - в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2;

6. проект за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържащ:

а) технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира инжектирането, реинжектирането или отвеждането;

б) мястото на монтиране на водомери за измерване на инжектираните, реинжектираните или отведените водни обеми;

в) вид и технически характеристики на оборудването за измерване на водното ниво;

г) място и начин на вземане на водни проби;

д) монтажен план;

е) срок за изпълнение на дейностите за оборудване на съоръженията.

(4) Към проекта по ал. 2 се прилагат:

1. хидрогеоложкият доклад по чл. 30 - в 2 екземпляра;

2. карта в подходящ мащаб с нанесени местоположението на съоръженията за изкуствено подхранване, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и техните охранителни зони;

3. чертежи на съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води;

4. програма за собствен мониторинг:

а) на използваните за подхранване води;

б) на подземното водно тяло;

5. проект за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържащ информацията по ал. 3, т. 6, букви "б" - "е", и технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира подхранването - при закрит тип съоръжения.

Раздел IV.

Издаване, изменение и продължаване на разрешителните

Чл. 162. (1) Заявлението за издаване на разрешително по чл. 143 се завежда в Министерството на околната среда и водите или в басейновата дирекция.

(2) Органът, приел заявлението, в едномесечен срок проверява дали съдържанието на заявлението и на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите и на тази наредба.

(3) Когато компетентен да издаде разрешителното е министърът на околната среда и водите, в срока по ал. 2 той може да изиска от директора на басейнова дирекция проверка на обстоятелства, свързани с преценка на искането по чл. 163.

(4) Ако не са изпълнени изискванията по чл. 144 - чл. 161, органът по ал. 2 уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.

(5) Когато заявлението е прието от директора на басейнова дирекция и недостатъците по ал. 4 са свързани с обстоятелствата по чл. 133, ал. 1 и 3 и с нарушаване на изискванията на тази наредба, се уведомява писмено и министърът на околната среда и водите за името на експерта или търговското дружество, подготвили документацията, и установените нарушения за вписване в регистрите по чл. 127.

(6) При неотстраняване на недостатъците в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Чл. 163. Органът, приел заявлението, преценява искането по критериите, определени в чл. 62 на Закона за водите, в т. ч.:

1. предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:

а) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло;

б) планираните мерки за опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползване;

2. съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се отчита и:

а) създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;

б) засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;

в) създаване на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48;

г) промяна в качеството на водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране;

д) опасност от влошаване качеството на водите в подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване;

е) определяне на привлекаеми ресурси от реки, при които не е осигурен минимално допустимият отток в реката, при условията на чл. 54;

3. съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

а) изпълнение на забраните и мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води;

б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води;

в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела;

г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло;

д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води;

4. възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:

а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;

б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;

в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане;

5. наличните водни ресурси по количество и качество:

а) наличието на свободни ресурси от подземни води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и общото черпене в частта от водното тяло;

б) пригодността на водата за заявената цел на водовземане;

6. съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:

а) необходими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление;

б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит;

7. наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:

а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане;

б) наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане;

в) наличие на повърхностни води.

Чл. 164. (1) В едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 162, ал. 2 и ако не са налице основания за отказ, органът, приел заявлението, провежда процедурата на обявяване на искането по реда и при условията на чл. 62а - 64 от Закона за водите.

(2) Обявяване и обнародване не се извършва в случаите по чл. 63 от Закона за водите и когато искането е за изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води.

(3) При искане за издаване на разрешително за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице изпраща съобщението по чл. 62а от Закона за водите и на кандидата, подал заявлението.

(4) В 14-дневен срок от получаване на съобщението кандидатът по ал. 3 декларира писмено, че е в състояние да изпълни предвидените условия.

(5) Разрешителното по ал. 1 не се издава, когато в срока по ал. 2 кандидатът по ал. 3 не декларира възможността си да изпълни предвидените условия.

Чл. 165. Разрешителното за водовземене или ползване на подземен воден обект се издава в 14-дневен срок от изтичане на срока по чл. 64 от Закона за водите, ако са спазени изискванията на Закона за водите и на тази наредба.

Чл. 166. (1) Разрешителното за водовземане или ползване на подземен воден обект съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаване на акта;

3. правни и фактически основания за издаване на акта;

4. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

5. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

6. наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води, посочени в регистрите на експлоатационните ресурси по чл. 41;

7. място на водовземане или ползване, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

8. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане или ползване, освен при водовземане от минерални води;

9. срок на действие на разрешителното в години;

10. условия, при които е разрешено водовземането или ползването;

11. контролиращ орган;

12. условия за изменение, продължаване, прекратяване или отнемане на разрешителното.

(2) Разрешителното за водовземане, освен данните по ал. 1, съдържа и:

1. цел или цели на ползване на водата;

2. обект на водоснабдяване;

3. параметри на разрешеното водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните цели на ползване на водата;

г) дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво - само за разрешителните за подземни води;

4. технически параметри и оборудване на съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води:

а) конструкция на съоръженията;

б) вид, наименование и дълбочина на монтиране на помпеното оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

5. технически параметри и оборудване на отклонението за захранване на обекта - за разрешителните за минерални води;

6. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за водовземане;

7. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг;

8. условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води.

(3) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на проучването;

2. параметри на разрешеното проучване:

а) вид на разрешените дейности;

б) обем на разрешените дейности;

в) конструкция на съоръженията за проучване.

(4) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, освен данните по ал. 1, съдържа и:

1. цел на изграждане на съоръженията;

2. параметри на разрешеното изграждане:

а) конструкция на съоръженията;

б) вид и обем на дейностите за проучване на подземните води;

в) проектен средноденонощен и максимален дебит;

г) проектно максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво - само за съоръжения, предназначени за водовземане;

3. предвидена дълбочина на монтиране на помпеното оборудване - само за съоръжения, предназначени за водовземане;

4. условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води - само за съоръжения, предназначени за водовземане;

5. предвиждани цели на ползване на водата - само при съоръжения, предназначени за водовземане;

6. специфични условия за контрол.

(5) Разрешителното за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води, освен данните по ал. 1, съдържа и:

1. цел на ползването;

2. начин на реинжектиране, инжектиране, отвеждане или подхранване;

3. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

4. параметри на разрешеното реинжектиране, отвеждане или подхранване;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната, отвежданата или ползваната за изкуствено подхранване вода;

д) максимално допустима концентрация за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

5. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване;

6. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг, вкл. за измерване на водните обеми, ползвани за различни цели;

7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;

8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.

Чл. 167. (1) В разрешителното за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, се включват целите за ползване на водата, групирани съгласно изискванията на тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите.

(2) Целите на ползване на водата по чл. 166, ал. 2, т. 1 не могат да бъдат различни от целите по чл. 166, ал. 3, т. 5, посочени в разрешителното за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане.

Чл. 168. (1) Условията, при които е издадено разрешителното за водовземане, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми;

2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;

3. уведомяване на контролиращия орган;

4. действия при повреда на водомерите;

5. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане:

а) при водовземане от минерални води;

б) когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, предназначени за водовземане, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените;

6. проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за:

а) ползване на минерални води за предвидените цели;

б) ползването на подземни води за цели, различни от питейно-битови цели, в сгради или части от сгради, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване;

7. предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от подземни води, и забрана за предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от минерални води;

8. условия за присъединяване на водопроводната система към:

а) съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води;

б) довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води;

9. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;

10. други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането;

11. обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка;

12. внасяне на парична гаранция за заплащане на дължимите такси за водовземане на минерални води в размер 25 на сто от дължимата годишна такса.

(2) В случаите по чл. 156, ал. 4 разрешителното се издава за срок не по-дълъг от 5 г. и освен условията по ал. 1 се включват условия за:

1. изпълнение на мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на извора;

2. осигуряване на техническа възможност за достоверно измерване на дебита на изворите и/или дренажите;

3. продължаване на разрешителното след представяне на резултатите от проведения мониторинг по т. 1 и представителна хидрограма, въз основа на които са оценени ресурсите.

(3) Условията по ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 се прилагат и при предоставяне на концесии за минерални води.

Чл. 169. Условията, при които е издадено разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. уведомяване на контролиращия орган;

2. методиката на изпълнение на разрешените дейности;

3. опазване на водите и околната среда;

4. предоставяне на резултатите от извършеното проучване;

5. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности.

Чл. 170. (1) Условията, при които е издадено разрешителното за ползване на подземен воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. уведомяване на контролиращия орган и министъра на околната среда и водите;

2. предоставяне на информация за изпълнени дейности;

3. опазване на водите и околната среда;

4. технологията на изграждане на съоръженията;

5. изпълнението на разрешените дейности;

6. изменение в разрешената конструкция на съоръженията при установени съществени различия в геолого-техническите условия, при които е проектирано съоръжението;

7. собствеността на съоръженията;

8. ликвидиране на съоръжения за проучване или съоръжения, собственост на титуляря на разрешителното, които по технически причини са негодни да изпълняват предназначението си;

9. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности.

(2) При ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане освен изискванията по ал. 1 в условията се включват и изисквания за:

1. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез изградените съоръжения;

2. предоставяне на услуги за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 171. Условията, при които е разрешено ползването на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. монтиране на измервателни устройства за отвежданите, реинжектираните или инжектираните обеми и обемите, ползвани за подхранване на подземните води;

2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;

3. уведомяване на контролиращия орган;

4. предприемане на мерки за:

а) ограничаване на замърсяването в рамките на прогнозираната площ;

б) предотвратяване на замърсяването на съседни подземни водни тела;

в) опазване на околната среда;

5. изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води в засегнатата от ползването част от водното тяло;

6. въвеждане на система за наблюдение и контрол на технологичния процес, вкл. за ежегодна оценка на херметичността на колоните;

7. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;

8. други изисквания съобразно вида на разрешителното.

Чл. 172. Разрешителните за водовземане се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при предоставяне на анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.

Чл. 173. (1) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания или за изграждане на съоръжения за подземни води се издава за срок от 1 до 3 години в зависимост от вида и обема на предвидените дейности.

(2) Продължаване на срока на разрешителното по ал. 1 се извършва еднократно след мотивирано искане от страна на титуляря на разрешителното за не повече от 1 година.

Чл. 174. (1) Разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води се издават за срок 4 г.

(2) Разрешителните по ал. 1 се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при представяне на проект по чл. 161, ал. 1, съдържащ данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на актуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.

Глава осма.

КОНТРОЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Чл. 175. (1) Контролът на разрешителните за водовземане включва:

1. параметрите на водовземане;

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг;

3. заплащане на таксите за водовземане;

4. изпълнението на условията в разрешителното;

5. спазване на разрешените цели и обекти за ползване на водата;

6. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.

(2) При контрол на параметрите на водовземане се:

1. измерва дебитът на черпене в момента на проверката;

2. отчита показанието на водомера;

3. измерва водното ниво.


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница