Наредба №2 от 18 май 2000 Г. За учебното съдържаниестраница1/24
Дата31.12.2017
Размер1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят равнищата на общообразователна подготовка на учениците в края на етап и степен на образование.

 

Чл. 2. Учебното съдържание на общообразователната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

Чл. 3. Изискванията за учебно съдържание по чл. 2 включват общи и специфични ключови групи умения, интегрални и междупредметни области на учебно съдържание в зависимост от спецификата на учебните предмети и на културно-образователните области.

 

Раздел II.
Учебно съдържание по културно-образователни области и учебни предмети


Чл. 4. Учебното съдържание по учебни предмети се разпределя по съответните културно-образователни области, както следва:

1. български език и литература (приложение № 1);

2. чужди езици (приложение № 2);

3. математика, информатика и информационни технологии (приложение № 3);

4. обществени науки и гражданско образование (приложение № 4);

5. природни науки и екология (приложение № 5);

6. изкуства (приложение № 6);

7. бит и технологии (приложение № 7);

8. физическа култура и спорт (приложение № 8).

 

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание се прилагат в съответствие с въвеждането на учебния план и се изменят след оценяване на тяхната приложимост.

 

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката. 

§ 3. Тази наредба се приема на основание чл. 17, т. 4 от Закона за народната просвета.

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


(ОБН. – ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.VII.2004 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


(ОБН. – ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)

§ 3. Параграф 2 влиза в сила за учениците, които през учебната 2006/2007 г. постъпват в I и в V клас.

 

§ 4. Учениците, постъпили в началния и в прогимназиалния етап преди влизане в сила на тази наредба, продължават обучението си в съответния етап съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание, действащи към момента на постъпването им в етапа. 

Приложение № 1 към чл. 4, т. 1

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Културно-образователна област:

Български език и литература

Учебни предмети:

български език и литература

Обща характеристика на културно-образователната област

Български език и литература

I. Място и роля на културно-образователната област "Български език и литература" в системата на общообразователната подготовка

Изучаването на български език и литература в средното училище цели постигане на определено равнище на комуникативна компетентност чрез:

1. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно:

- овладяване книжовната норма на българския език (ЗНП, ДВ, бр. 36 от 1998 г.);

- овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации;

- овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика.

2. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи литературната компетентност, а именно:

- овладяване принципите на строеж и функциониране на художествената творба;

- овладяване на основните инструменти за общуване с художествената творба;

- овладяване на основните моменти в историческото развитие на художествения процес.

Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на социокултурна компетентност, а именно:

- придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност;

- изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава.

II. Специфика на предметите от областта, връзки и зависимости между тях

Културно-образователната област "Български език и литература" се състои само от един общ предмет, при който двете части намират различен баланс в отделните етапи на образователния процес.

В периода първи и втори клас преобладава изучаването на знания и умения от българския език - начално ограмотяване, обучение по четене, овладяване основите на писмената и устната реч и др.

Специфичното образование по литература започва в трети клас, като някои от изискваните компетентности са общи и за двете части на предмета, например началното овладяване на системата от писмени работи в училище.

В етапа на основното образование обучението по български език и литература се провежда паралелно, като по български език трябва да приключи в общи линии овладяването на езиковата норма. Придобиват се знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика. Изграждат се умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно стилово-жанровите им особености.

 

В обучението по литература се цели овладяването на два блока компетентности. Първият е свързан с проблематизирането и специфицирането на основни въпроси от хуманитарната ценностна система: ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал. Тук се формират по-задълбочено и някои основни принципи на понятийния апарат на литературната терминология. Вторият блок е насочен преди всичко към овладяване на възловите моменти от развитието на българската литература, тъй като е вероятно част от учениците да не продължат в по-горна образователна степен, но трябва да познават най-важните постижения на националния литературен процес.В средната образователна степен проблематиката на българския език е насочена към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери; към овладяване на езикови средства с оглед на модалността в тяхната употреба с цел разширяване на възможностите за избор при създаване на собствен текст и за пълноценно разчитане на чужд текст.

Литературното образование в тази степен поставя акцент върху проследяване на основните етапи в развитието на човешката култура (преди всичко на европейската), като развитието на българската литература се вмества в общия европейски културен контекст. Така учениците осъзнават органичността на нашето литературно развитие и принадлежността му към един общ културен ареал и се преодолява изкуственото разграничение на българска и чужда литература.

Основният принцип за разпределение на учебното съдържание в етапите и степените на средното образование е:

поставяне на базовите проблеми и осъзнаването им от учениците (I-IV кл.);

разширяване и специфициране на проблематиката и работа върху разширяване и задълбочаване на компетентностите (V -VIII кл.);

историзиране на проблематиката в съответствие с влиянията, които оказва развитието на обществения и културния процес върху спецификата на хуманитарните проблеми, върху строежа и функциите на художествените творби и върху осъзнаването на литературните явления (IX -XII кл.).

III. Теми, понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер

Понятия и проблеми с интегрален характер:

комуникация, изказване, текст, комуникативна структура на изказването, аргументация, знак и смисъл, многозначност, тропи, редактиране, терминология.

 

Понятия и проблеми с междудисциплинарен характер:добро-зло, хуманитарна ценностна система, култура и общество, социокултурна ситуация, отговорност и търпимост, престъпление и наказание, разум и свобода, хуманизъм.

Б ъ л г а р с к и е з и к

 

Степен на образование: Основна

Етап: Начален

 
Ядра на

Знания, умения, отношения

учебно

(в края на IV кл.)

съдържание

В резултат на обучението по български

 

език в края на началния етап на основна-

 

та образователна степен ученикът:

Социокул-

Разказва, описва, задава въпроси, дава от-

турни ком-

говори, обяснява, като използва уместно

петентности

езикови средства, характерни за ситуа-

 

цията на общуване съобразно участници-

 

те в нея, темата, целта и условията.

 

Владее формулите за вежливост, използ-

 

ва формите за учтивост.

Езикови

Открива синоними и антоними.

компетент-

Показва многозначността на дума чрез

ности

употреба в различен контекст.

 

В речта си използва в определен обем

 

синтактичните ресурси на езика: служи

 

си с различни по цел на изказването и по

 

състав изречения; използва различни словоредни

 

варианти.

Социокул-

Говорене:

турна и ези-

- организира логически своето изказване;

кова компе-

- разказва свързано, предава чута исто-

тентност:

рия и може да я коментира;

Устно

- заема своето място в диалог;

общуване

- стреми се да се придържа към темата;

 

- владее основни норми на книжовния

 

изговор;

 

- говори с подходяща за ситуацията на

 

общуване интонация, жестове, поза.

 

Слушане:

 

- умее да изслушва другите говорещи;

 

- отнася се с уважение към мнението

 

на другите.

Социокул-

Четене:

турна и ези-

- чете на глас гладко, с адекватна инто-

кова компе-

нация и темпо, правилно поставя пау-

тентност:

зите; доказва, че е разбрал основния

Писмено

смисъл на прочетеното;

общуване

- чете наум и доказва, че е разбрал ос-

 

новния смисъл на прочетеното;

 

- чете и разбира материали от детски

 

списания;

 

- служи си с учебни речници.

 

Писане:

 

- владее основни норми на графичната и писмената

 

система на българското писмо: пише четливо; пише

 

правилно думи с правописни особености; владее

 

основната употреба на пунктуационните знаци;

 

отделя изреченията в текста, като означава

 

началото и края им; пише разделно думите без

 

собствено ударение.

 

Създаване и разбиране на писмени

 

текстове:

 

- създава съчинение по преживяване и по въображение; може да напише и да адресира лично писмо; създава текст, в който предава

 

 

 

съдържанието на чужд повествователен текст;

 

- създава съчинение описание на различни обекти;

 

- създава съчинение отговор на въпрос по

 

подходяща за възрастта тема;

 

- умее да планира свой текст и да прави план

 

на чужд текст; редактира текста си с оглед на

 

съдържанието, точността на израза, правописа.

 


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален

 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница