Община роман общински план за развитие


ЧАСТ ВТОРА-СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТстраница10/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЧАСТ ВТОРА-СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
2.1. Визия за развитие на община Роман


ВИЗИЯ
НА ОСНОВАТА НА БЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ДА СЕ ОСИГУРИ ПЕРСПЕКТИВНОТО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН КАТО ТЪРСЕНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ СЪС СЪХРАНЕНА ПРИРОДА, МОДЕРНА ИНДУСТРИЯ, КАЧЕСТВЕНА СОЦИАЛНА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАПАЗЕНА КУЛТУРА И СПОКОЙНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ

2.2. Стратегически цели и приоритети в развитието на община Роман

в периода 2007 – 2013 г.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1.

Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на икономическия потенциал с ключов приоритет насърчаване на туризма в община Роман
Приоритет 2.

Хармонично развитие на територията на община Роман и модернизиране на техническата инфраструктура
Приоритет 3.

Подобряване на условията на живот на гражданите на община Роман и на качеството на природната и жизнената среда в общината


2.3. Модел на устойчиво и балансирано развитие на община Роман

Предлаганият модел за развитие на община Роман отразява резултатите от направения анализ на състоянието на основните социално-икономически и устройствени процеси в разгледаната територия, изведените стратегически насоки за развитие и се базира на визията, стратегическите цели и приоритети, като основа на развитието.Основните принципи, залегнали в основата на изграждането на модела на развитие са: динамичност, устойчивост, хармоничност, екологичност, интензификация на определени дейности, принципите на „4-те Е” /икономичност, ефективност, справедливост и ефикасност/, силна социална ориентираност на развитието и законност.

Самият модел на развитие на община Роман се базира главно на рационалното и ефективно използване на наличните потенциали, предимствата и бъдещи иновационни намерения. Основните параметри и характеристики на модела се формулират като:

А. Благоприятни възможности и съществуващи природни дадености за развитие на рекреацията и на разнообразни форми за развитие на туризма и отдиха.

Б. Засилен инвестиционен интерес за локализация на атрактивна икономика и възможност общината да отговори на възникналия инвестиционен интерес.

В. Благоприятна екологична обстановка, с възможност за бързо и качествено подобряване на ситуацията – заложени са проекти в сферата на газификацията, пречистване на отпадните води, събирането на битовите отпадъци, борбата с ерозията и залесяването и др.

Именно при отчитането на тези параметри на модела, при разработването на общинския план за развитие на община Роман бе обърнато специално внимание при дефинирането на специфични мерки на развитието, към които са приложени редица програми, проекти и конкретни действия именно с цел да се засили ангажираността на общината и нейното ръководство към провеждането на дългосрочна, специфично ориентирана политика на развитие.ГЛАВА ТРЕТА - ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН
Програмата за реализация е основен финализиращ документ на общинския план за развитие. Тя се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. По своята същност тя съчетава елементи на програмирането и съгласно ЗРР с нея се конкретизират мерките за развитие, оперативните програми, проектите за тяхното изпълнение и съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и дейностите за информация и публичност, контрола и оценката на изпълнението на програмата. Всъщност чрез програмата за реализация се осъществяват основните взаимовръзки между целеполагането, водещите приоритети, основните ресурси и потенциали на територията, проблемните мерки и присъщите действия по реализацията на самите цели и приоритети.

Програмата също така очертава основните продукти, свързани с изпълнението на плана и в този смисъл тя изпълнява определени планиращи функции, като съответните мерки, оперативни програми, проекти и програмни намерения се параметрират във времеви, функционален и институционален аспект.

В оперативен порядък в програмата за реализация условно се формират два взаимносвързани периода – първия преходен период обхваща 2005-2006 години, а втория, същностния период съвпада с прогнозния хоризонт на плана за развитие на община Роман. Създаването на тези периоди се налага от естеството на мерките, програмите и проектите, които в редица случаи стартират през първия и завършват във втория период. Разделяне е обосновано и от необходимостта за адекватна реакция при промяна на финансирането /възможността за използването на структурните фондове на Съюза/ и управлението на регионалното развитие, особено след пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

Конкретното обвързване на определената номенклатура и възможни мерки, програми и проекти с приоритетите и целите на общинския план за развитие се осъществява при спазването на изискванията за: • пълнота, еднозначност и измеримост на мерките по отношение на постиганите резултати от тяхното изпълнение;

 • съответствие, съпоставимост и обвързаността им с одобрената визия за развитие на общината, както и формулираните приоритети и цели на самия план;

 • важността им и ясно изразената потребност от провеждане на целенасочено междуобщинско сътрудничество и координация.


3.1. Основни мерки, програми и проекти за реализацията на

общинския план за развитие на Община Роман


Приоритет 1.

СЪЗДАВАНЕ НА АТРАКТИВНА БИЗНЕС СРЕДА И УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ С КЛЮЧОВ ПРИОРИТЕТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РОМАН
І. Мярка – Ускорено развитие на риболовния и ловния планински екотуризъм и на алтернативните форми на туризма /селски, културно-опознавателен, спортен, религиозен и други/ и експониране на културно-историческото наследство на територията на общината /М1/

а/ Разработване и реализиране на Проект за изграждане на съвременен „Туристически комплекс за риболовен и ловен туризъм” в с. Караш, 2006-2008 г., област, община, частен бизнес, европейски програми

б/ Разработване на активна маркетингова стратегия и програма за привличане на инвеститори и устройване на “рекреационни комплекси” в отделни части от територията на общината, 2006, д-ва, област, община, частен бизнес, европейски програми

в/ изграждане на колоездачни алеи, пешеходни пътеки, посетителски центрове и други, свързани с културно-историческото наследство и на зони за спорт в землищата на населените места в общината, 2007, община,

г/ създаване и поддържане на база данни в общината на съществуващите паметници на културното наследство и на обектите с културен потенциал, както и система за мониторинг за реалното състояние на обектите, 2007, община, културни институции, Министерство на културата, европейски фондове и програми

д/ създаване на исторически музей в гр. Роман и експониране на значимите исторически паметници на територията на общината, 2010-2013, държава, област, община, бизнес-център, Министерство на културата, европейски фондове и програми

е/ програма за опазване на култови сгради и места и развитие на живото културно наследство, 2006 –2013, община, културни организации, д-ва,

ІІ. Стабилизиране на традиционните промишлени сектори и стимулиране активността на икономическите субекти /М.2/

а/ създаване на общински бизнес център с цел подкрепа на бизнеса в района, 2005-2007, община, област, съвет за партньорство

б/ Създаване на съвет за партньорство с участието на общината, представители на бизнеса, граждански организации и граждани, 2005-2006г.

ІІІ. Привличане на външни инвестиции и оптимизиране инфраструктурата на бизнеса /М.3/

а/ програма за оптимизиране инфраструктурата на бизнеса /теренно и сградно осигуряване, газоснабдяване, транспортна инфраструктура, енергоснабдяване, далекосъобщения, ВиК, инсталации за отпадъци /твърди и течни/, 2006 г., община, частен бизнес , бизнес центъра, европейски фондове и програми;

б/ програма “Повишаване качеството на работната сила” 2006г., д-ва, област, община, Бюро по труда, бизнес център, европейски програми, учебни звена;

в/ Формиране на условия и разработване на проект за създаване на Индустриален парк „РОМАН” за привличане на инвестиции в екологическо чисти производства, 2006-2008г , д-ва, област, община, бизнес, европейски фондове и програми

г/ газификация на град Роман и на населени места от ядрото на общината, 2006-2007г. община, газоснабдителни дружества, частен бизнес и донорски програми, екофондове;


ІV. Насърчаване на заетостта и трайно намаляване на нивото на безработица в общината с 5-7 пункта /М.4/

а/ програма за насърчаване малкия и среден бизнес в общината, ориентиран към предприятия с преработващо и обслужващо предназначение с оглед увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата, 2005-2006, област, община, частен бизнес, бизнес центъра, европейски и национални програми

б/ реализиране на съвместни проекти за насърчаване на заетостта – предприемачество, обучение, преквалификация 2005-2008, община, служба по заетостта, работодатели , нестопански сектор

в/ Участие на общината в националните програми за заетост – 2005-2013 г.

първи етап - до 2007 г.: “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Осигуряване на заетост чрез реализация на екологични проекти”

втори етап – от 2007 до 2013 г.: Проект “Повишаване пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите” и други проекти

г/ участие в регионални програми за заетост по линия на регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране и на Националната оперативна програма за регионално развитие

V. Ефективно и екологично развитие на аграрния сектор в общината /М5/

а/ Програма за развитие на планинското животновъдство и за създаване на трайни насаждение в планинската част на територията, 2005-2013 г., д-ва, община, агрофирми, научно-производствени звена, европейски фондове и програми;

б/ програма за интензификация на растениевъдството в равнинната част, организиране на производството на екологически чисти селскостопански продукти, 2005 –2013 г., д-ва, община, агрофирми, европейски фондове и програми;

в/ стимулиране на условията за реализиране на окрупнени форми на стопанисване на земите и животинските стада, 2007-2013, държава, община, агрофирми, кооперации, научно-производствени звена

г/ подпомагане на дейността, свързана с изграждане на система за маркетинг и пазарна реализация на селскостопанската продукция, 2007г., община, д-ва, европейски и национални програми и фондове, агрофирми, производители


Приоритет 2.

ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

VІ. Рационално и ефективно използване на териториалните ресурси и хармонично устройство на територията на общината /М10/

а/ Създаване на “Програма за разработване и реализация на Общ градоустройствен план на центъра на общината, подробни устройствени планове на населените места и на специфичните територии /вилни, промишлени и рекреационни/”, 2005-2006, община,

б/ програма за комасация на земеделски земи:

първи етап - 2005-2007г. доброволна комасация – собственици, арендатори

втори етап – 2007-2010, след влизане на закона в сила, смесено – д-ва, община, собственици , арендатори.

в/ оземляване със земи от ДПФ, ОПФ и незаявени земи по ЗСПЗЗ, 2005-2008 г.

г/ подпрограма - възстановяване на разрушени хидротехнически съоръжения и напоителни системи, увеличаване на поливните площи 2005-2008, д-ва, община, инвестиционни.програми, Световна банка, ЕБВР

д/ подпрограма – борба с почвената ерозия , 2005-2013, д-ва, община

е/ подпрограма за възвръщане в оборот на годните изоставени земи и временно неизползвани обработваеми земи 2005-2010 , д-ва , община

ж/ програма за залесяване на негодни за земеделско ползване изоставени земи и в горския фонд, 2005-2013, д-ва, община, д-вно лесничейство, МЗГ

з/ програма за подобряване на формите на стопанисване и качеството на пасищата от поземления фонд 2005-2010, д-ва, община

VІІ. Мярка – Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в общината и подобряване организацията на транспортното обслужване в общината /М7/

а/ Програма за рехабилитация на общинската пътна мрежа в община Роман за периода 2005 –2013 г., 2006, д-ва, община, включваща като ключови проекти: • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

 • доизграждане на път........., отсечка ................., МРРБ, община – обща стойност ...................лв. без ДДС;

б/ Текущо поддържане и ремонт на общинската пътна мрежа, 2005-2006, община, д-ва

в/ Програма “Подобряване на уличната мрежа и цялостно благоустройство на населените места”, 2006, община, граждански организации, частен бизнес, съвет за партньорство.

г/ Програма за комплексно транспортно обслужване на населението от общината /с годишна актуализация/ за периода 2005–2013, 2006, община,транспортни фирми, бизнес партньориVІІІ. Мярка – Изграждане и модернизация на външните и вътрешните водопроводни мрежи и съоръжения към тях /М8/

а/ Програма за перспективно развитие на състоянието на водните ресурси и на външните водопроводни мрежи на територията на общината, както и на съоръженията към тях /ново строителство, реконструкция и модернизация/, 2005.2006г. - „ВиК”, Враца, община

б/ изграждане на външни водоснабдителни мрежи на неводоснабдените населени места в общината и подобряване на водоснабдяването на останалите населени места, съгласно приетата програма, 2007-2008, община, държава, частни средства, европейски програми, потенциални инвеститори, включваща:


 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

 • реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на ................., МРРБ, община – обща стойност .................... лв. без ДДС.

в/ програма за реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа на населените места от общината, 2006, община, д-ва, европейски фондове и програми,

г/ подобряване на водоснабдяването на населените места от ядрото на общината и на новоизгражданите нови производствени зони, предназначени за развитие на нови инвестиционни намерения и за малки и средни предприятия., 2005-2009, държава, община, структурни и кохезионен фонд, инвеститори и други донори

д/ текущо поддържане и ремонт на водопроводната мрежа по оперативна програма, изготвена от общината - текущо, община, инвеститори, фирми, д-ваІХ. Мярка - Развитие на канализационната система в общината /М9/

а/ Програма за изграждане на канализационни системи в населените места на общината /териториална насоченост, приоритети и предстоящи мерки/, 2006г., община

б/ проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Роман /организация на мрежата, изграждане на утаители, колектори и съоръжения, етапност на включване на отделните ползватели/, 2006-2009, д-ва, община, европейски и национални фондове, инвеститори, финансово предприятие към МОСВ /ПУДООС/, община.

Приоритет 3.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА РОМАН И НА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНАТА И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА

Х. Мярка - Подобряване на екологията в община Роман/М10/

а/ провеждане на трайна политика за запазване и подобряване на екологическата обстановка в общината /програма “Екология” и мерки за въздействие/, 2007, община МОСВ, специализирани фондове

б/ изграждане на организация за централизирано извозване на твърдите отпадъци в общината, система за обезвреждането им, 2007 г. ,община

в/ Проектиране и изграждане на ГПСОВ, 2005-2008 г., община, д-ва, фирми, фондове

г/ Проектиране и изграждане на регионално депо за твърди отпадъци, 2005-2008, община, д-ва, национални и европейски фондове, инвеститори - Изграждане на регионално съоръжение за обезвреждане на отпадъци, МОСВ, община – обща стойност 6 302 000 лв. без ДДС.

ХІ. Мярка “Децата наше настояще и бъдеще” /М11/

а/ програма за преференциално подпомагане на децата в детските градини и за пълно обхващане на потенциалните учащи в учебния процес, 2006 г., община, инспекторат по образованието, училищни настоятелства, неправителствени организации

б/ програма за саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на общината – подпрограма саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на образованието, 2005 – 2008 г., д-ва, община, ЕБВР, специализирани фондове и програми за повишаване на енергийната ефективност

в/ програма за компютъризация на училищата и за качествено езиково обучение, 2005г., д-ва, община, училищни настоятелства, частен бизнес, европейски програми

г/оптимизиране маршрутите на ученическите пътувания /годишна актуализация/

д/ подпрограма “Активно съдействие на местния бизнес за качествен учебен процес /трудово обучение, учебна практика, материална база, столово хранене/, 2006, община, бизнес центъра, училищни настоятелства, граждански организации

е/ активна работа на общината с училищните настоятелства и народните читалища за повишаване качеството на учебния процес, 2005 –2013

ХІІ. Мярка – Повишаване качеството на здравните услуги /М12/

а/ програма за саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на общината – подпрограма саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на здравеопазването, 2005 – 2008 г., д-ва, община, здравни фирми, ЕБВР, специализирани фондове и програми за повишаване на енергийната ефективност

б/ подпрограма за преференциално здравно обслужване на социално слаби хора, бедни, инвалиди и стари хора от населените места в планинската част на територията, 2005-2006, община, ЗОК, частен бизнес, граждански организации, социални програми, транспортни фирми

в/ разкриване на дневен дом за стари хора /полупансион/, 2006, община, социални грижи, граждански организации, социални програми

в/ организация на периодичен социален патронаж за възрастните и болни хора от селата, 2005-2006, община

ХІІІ. Мярка – Жилищно развитие и жилищна политика /М13/

а/ Програма за обновяване на съществуващия жилищен фонд, подобряване използваемостта на фонда и строителство на социални жилища за маргинални групи, 2006, община

б/ разработване на Дългосрочна общинска жилищна политика, 2007, община

ХІV. Мярка - Система за реализация на общинския план за развитие /М14/

а/ система за мониторинг, оценка и актуализация на ОПР /индикатори, оценки, доклади/, 2005-2006, 2007-2013, община

б/ създаване на група за подкрепа на плана, 2004-2005, община

в/ създаване на звена за реализация на общинския план за развитие /групи за междуобщинска координация, за координация във връзка с обвързването на плана с ОСРР, РПР и НОПРР, група за осигуряване на прозрачност и публичност на плана, група за разработване, обосновка и финансово обезпечаване на мерките, програмите и проектите и др./, 2005, община

г/ Създаване на раздел за общинския план за развитие и реализацията му в уеб-страницата на общината, 2005-2013, община

ХV. Мярка – Развитие на демократичното начало и управлението на общината /М15/

а/ изграждане на единна информационна система за управление на общината, в т.ч. и осигуряваща информация за нуждите на стратегическото планиране и програмиране на регионалното и местното развитие, 2005, общината

б/ разработване на мерки и механизми за активно участие на гражданите в управлението на общината, 2006 , общината

в/ разработване на организация за подобряване административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица на принципа “обслужване на едно гише”, 2005г. общината

г/ създаване на доброволни формирования на гражданите за опазване на обществения ред в населените места на общината, 2005, общината и органите на полицията.
Важен момент при разработването и изпълнението на настоящия план за общинско развитие е обвързаността му с бъдещите планове на развитие на съседните на община Роман общини. Това е така, защото нито една община не съществува изолирано от останалите и в голямата си част приоритетите за развитие на общините в рамките на съответната област са общи.

В рамките на разработения общински план за развитие на община Роман са предвидени два планови периода – първият включващ изпълнението на мерки, на които срока на приключване е през 2006 година, съгласно действащия план за развитие на общината за периода 2000 – 2006 г. и втори период, който обхваща интервала 2007 – 2013 г. , т.е. годините на фактически новия план за развитие на общината. За осигуряване на необходимата приемственост в процеса на стратегическо планиране и програмиране двата периода са условно обединени. До голяма степен в случая се създава възможност, в годината когато приключва първия условен етап, общината да е подготвила и създала основния набор от стратегически документи – мерки, програми и проекти, чиито стартиране започва през 2007 г. Така общината започва същностния планов период с един добре обоснован и подготвен задел /резерв/ от програми и проекти, за които в програмата за реализация за периода 2005-2006 г. ще бъдат вече предвидени определени финансови ресурси за създаваните програмни документи. От друга страна създадените нови проекти осигуряват възможността да се кандидатства с тях за целево финансиране от страна на европейските фондове и програми. В приложените две отделни таблици: “план за развитие на община Роман - Описание на мерките /2005-2013г./” и “програма за реализация на плана за развитие за 2005-2006 г.” се посочват не само мерките, програмите и проектите, но се дефинират и приоритетите, към които се отнася съответната мярка, както и отговорната институция, допълнителните участници при прилагане на мярката, срокът за нейното действие, и необходимите финансови средства по източници за финансиране.
3.2. Механизми и инструменти за реализация на общинския план

за развитие

Стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие на местно ниво е динамичен и непрекъснат процес и той не завършва с разработването и приемането на плана за развитие от общинския съвет. Особено важен момент в рамките на този процес е дейността, свързана с управлението и реализацията на самия план. Тази неразделна част от процеса на планиране е не по-малко важна и отговорна за ръководството на общината, не само поради факта, че това пряко го ангажира, но и защото от правилното и своевременно изпълнение на конкретните мерки, програми, проекти и действия зависят резултатите от реализацията на плана, т.е. дали те съответстват на поставените цели и приоритети.

Съвкупността от конкретните дейности, с помощта на които се осъществява самото изпълнение на плана формира т.н. “организация на изпълнението”. Организацията включва следната последователност от действия свързани с:

- ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на мерките;

- функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по изпълнение на мерките програмите и проектите на плана;

- оперативното управление и координацията между участниците в процеса на реализация;

- мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите;

- актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ и

- осигуряването на публичност и прозрачност на самия процес на разработване, приемане и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на демократичността в управлението.

Всички тези съставни етапи на реализацията следва да бъдат осигурени програмно, ресурсово, кадрово и организационно. Ето защо предвидените последни две мерки към плана за развитие на общината съдържат конкретни програми, проекти и действия по решаване на тези важни за реализацията въпроси.

От така изброените важни проблеми за решаване специално внимание следва да се обърне на две съставни фази на етапа на изпълнението на плана за развитие – “Мониторинг и контрол на изпълнението” и “Осигуряване на публичност и прозрачност чрез въвеждане на процедури и механизми на партньорство”.

Първата фаза “Мониторинг и контрол” разглежда мониторинга като важна контролна дейност непосредствено и пряко свързвана с оценката. Тя се разглежда като ключов инструмент за преценяване на целесъобразността на мерките, програмите и проектите, както и тяхната ефективност. В тази връзка адекватния механизъм за мониторинг включва два основни компонента – методи за оформяне на индикатори и методи за събиране на данни. Създаването на тези два инструмента е гаранция за осигуряване на полезна и надеждна информация за управление на плана за развитие, както и за процеса на вземане на решения, свързани с неговата реализация.

Мониторингът /наблюдението/ на изпълнението на плана съгласно ЗРР е важна задача на кмета на общината. Ето защо той със своя заповед създава група за наблюдение на общинския план за развитие. Групата за наблюдение:

1. разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

2. периодично извършва преглед на постигнатия напредък;

3. разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на целите

4. разглежда резултатите от междинната оценка, ако така е възложена;

ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който кметът внася в съвета;

5. прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.

За своята дейност групата изготвя регулярни или конкретни отчети, които предоставя на кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса при реализацията и изпълнението на показателите и индикаторите.

Втората фаза “Мерки за осигуряване на публичност и прозрачност на плана за развитие. Форми за партньорство” поставя важни изисквания към осъществяването на цялостната дейност по разработването, приемането и реализирането на общинския план за развитие. Това е така защото дейността на общината в областта на местното развитие е неразривно свързана с участието на населението в управлението на местните дела. В този дух и мерките за прозрачност и публичност, които следва да се прилагат при разработването и реализирането на плана са различни.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Съществен структурен елемент на общинския план за развитие е индикативната финансова таблица. Тя дава числен финансов израз на предвидените за реализация в плана мерки, по съответните приоритети. Основните групи финансови източници за финансиране на планираните дейности и проекти основно са групирани в четири групи:

1. национални източници, включващи средствата на държавното финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и общинско участие и финансиране от частни търговски дружества;

2. средства с източник Европейския съюз – те биват предприсъединителни фондове Фар, САПАРД и ИСПА до 2007 г. и след приемането на страната ни за пълноправен член на Съюза – Структурни фондове и Кохезионен фонд;

3. безвъзмездни средства от други източници;

4. привлечени средства чрез дългови инструменти

Таблиците съдържат и важна информация за приоритетните програми, проекти и действия, които са определящи за бъдещото развитие на общината. Именно за тези елементи на общинския план се изисква спазването на набор от изисквания, които са важни при обосноваването на програмата за реализация му за периода – 2007 –2013 г.:

- висока степен на готовност на програмите, проектите и действията;

- да са реалистични и ресурсно точно осигурени;

- да имат ясна финансова схема за реализация и да се ясни основните донори;

проектите с надобщинско значение /междуобщинска координация/ да са консенсусно приети и защитени;

- да са насочени към територията на цялата община и по изключение към общинския център;

Програмата за реализация следва да се обвързва с процедурата по изработването на проекта на бюджет на общината. Самата тя не изисква възлагане и изготвяне на предварителни и междинни оценки, а само последваща оценка, която се отразява в ежегоден доклад. Оценката се извършва от групата за наблюдение на общинския план за развитие.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Роман е основен документ за провеждане на политиката за регионално развитие на местно ниво. С негова помощ се обективизират действията на местната изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение решенията на общинския парламент.

От гледна точка на неговото последващо прилагане съществуват определени потенциални рискове, наблюдавани и в национален мащаб. От една страна по отношение на самия процес на планиране и програмиране налице е силен уклон, произтичащ от разбирането, че планът е еднократен акт със завършен краен продукт. Ударението се поставя върху партньорството, постигане на “пробиви” в самата негова реализация, изработване на механизъм за мониторинг и оценка и правилно съчетаване на секторното и регионалното развитие. От друга страна съществува рискът от изпадане в другата крайност, свързана с концепцията за “непрекъснатото планиране” в буквалния смисъл на думата, предполагащ перманентна цялостна реорганизация. Често пъти този процес е свързан с риска за тоталната промяна и отказ от приемственост. Реалната алтернатива е подходът към прилагането на т.н. “структуриран планов процес”, при който планирането и програмирането /в т.ч. и създаването на плана/ се разделя на стъпки /етапи/ и е предварително известно кога и с какъв резултат завършва всеки етап, кой отговаря за неговото осъществяване и кой – за приемането на крайния продукт, кога реално продължава и т.н.При разработването на общинския план за развитие на община Роман бе прилаган този подход, а именно той да се прилага при отчитане на динамично променящите се условия, фактори и предпоставки, с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните цели на местната политика за развитие. За целта се налага върху него да се осъществява непрекъснат мониторинг, с помощта на който да се провежда ефективен контрол при етапното му управление. На тази основа периодично планът за развитие следва да бъде актуализиран в програмната си част и поддържан винаги в актуалност при промяна на средата.


Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница