Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитие


Структура на общинската икономикастраница3/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Структура на общинската икономика


Спектърът на икономическите дейности в града включва ограничен брой отрасли на икономиката. В отрасловата структура водещото място има “Преработваща промишленост” с 43% от нетните приходи от продажби и 33% от заетостта. На второ място с 37% от приходите е отрасъл “Търговия, ремонт на автомобили и битова техника”. Транспортът формира 6.9% от нетните приходи, селското стопанство – 3.4%, а хотелиерството и ресторантьорството – 2.4%. Останалите услуги през 2010 г. заемат дял от 3.5% в нетните приходите (вж.табл.5).

Таблица 4. Отраслова структура на икономиката на община Вълчедръм по показателя нетни приходи от продажби

Икономически дейности

2008

2009-

2010

2011

Общо за област Монтана

1331893

1219286

1331097

1631192

Селско, горско и рибно стопанство

64224

80274

96 020

129268

Добивна промишленост

..

..

3 506

5972

Преработваща промишленост

533330

438829

548 254

666600

Производство и разпределение на ел. и топлоенергия и газ

..

8107

4 706

11055

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

9471

..

44 477

..

Строителство

108304

98247

52 307

70109

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

492972

478668

479 921

617535

Транспорт, складиране и пощи

38422

28888

32 078

41814

Хотелиерство и ресторантьорство

14840

16604

15 600

19057

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

2416

4569

4 895

3099

Ооперации с недвижими имоти

4422

3783

3 947

5868

Професионални дейности и научни изследвания

5569

6391

5 042

5973

Административни и спомагателни дейности

5848

6097

4 259

4609

Образование

821

714

580

..

Хуманно здравеопазване и социална работа

25952

29153

29 100

31161

Култура, спорт и развлечения

4626

3790

4 659

5784

Други дейности

2409

1736

1 746

1477

Източник: НСИ

Трите отрасъла с относително най-висок дял нетни приходи от продажби са: селско стопанство, търговия и транспорт, складиране и пощи. През 2011 г. основният дял на нетните приходи от продажби в общината се дължи на селското стопанство – 76.5%.Земеделието е и ще бъде основен източник за осигуряване на доходи на населението в община Вълчедръм. След възстановяването на земята на собствениците й се стигна до раздробяване на големите масиви и така възможностите за прилагане на съвременни земеделски технологии отпаднаха. Унищожена бе и базата за развитие на модерно животновъдство.

Броят на земеделските стопанства в община Вълчедръм e 720 през 2011 г. В общината преобладава низинният и равнинен релеф, което е основна предпоставка средната площ на земеделските стопанства да е една от най-големите – 400 дка.Таблица 5. Община Вълчедръм - Разпределение на земеделските стопанства според размера на използваната земеделска площ (ИЗП) - 2011 г.

 

< 0.1

0.1-4.9

5.0-9.9

10.0-19.9

20.0-49.9

50.0-99.9

100.0-499.9

>=500.0

Общо за общината

Брой стопанства

3

460

23

25

42

45

70

52

720

ИЗП (дка)

 

383

144

388

1555

3140

17400

266190

289200

Източник: ОД "Земеделие", Монтана

Повече от половината от земеделските стопанства (460 бр.) са с размер на използваната земеделска площ (ИЗП) от 0.1 до 5 дка. В най-големите по площ (около 500 дка) земеделски стопанства, които са 52 бр., е съсредоточена 92% от ИЗП.

В периода 2004-2011 г. се наблюдава увеличаване на броя на регистрираните земеделски производители на площи и животни по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в Общинската служба по земеделие, което е показател за развитието на растениевъдството и животновъдството на територията на общината. Незначителен е броят на земеделските производители, обработващи единствено собствени (наследствени) имоти. Растениевъдството е съсредоточено в крупните арендатори, разполагащи и със съвременна техника за обработка на земята, и със складова база за съхранение на готовата продукция.

Основните култури, които се отглеждат са пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. В последните две години се увеличават площите с рапица. В Община Вълчедръм не са създавани нови площи с лозя, а съществуващите такива са маломерни, разпокъсани и в по-голямата си част бракувани.За периода 2007-2011 г. се наблюдава намаление на засетите площи (от 235691 на 232360 дка). Видовете земеделски култури според засетите площи през стопанската година 2010-2011 са: пшеница (30.8% от засетите площи); царевица за зърно (21.9%); маслодаен слънчоглед (22.6%); маслодайна рапица (14.6%) и ечемик (9.9%). Останалите видове култури обхващат общо под 1% от засетите площи.

Таблица 6 Община Вълчедръм - Засети площи със земеделски култури по стопански години

Вид култура, засети площи (дка)

2007 - 2008 г.

2008 - 2009 г.

2009 - 2010 г.

2010 - 2011 г.

2011 - 2012 г.

Пшеница

89351

94744

71016

55200

45000

Ечемик

27593

27122

14035

14430

14500

Тритикале

610

 

 

 

 

Маслодайна рапица

4160

21086

35811

36030

21370

Пролетен ечемик

1464

 

 

 

 

След период на намаление през последните години се наблюдава стабилизиране на площите на ечемик. Нямат съществено изменение площите на овощните насаждения..

За отделните периоди напояваните площи не се изменят съществено с изкл. на слънчогледа и царевицата, където е регистрирано постепенно намаление на напояваните площи, по-значително през последните 2 години. Като цяло делът на напояваните площи е малък. Основен проблем е лошото техническо състояние на изградените напоителни полета. Необходимостта от сериозна инвестиция за възстановяване и доизграждане на напоителната мрежа, както и високите цени на Напоителни системи, са предпоставки за липсата на инвестиционен интерес у производителите. В зависимост от отглежданите култури, някои земеделски производители осигуряват собствено напояване (овощна градина в с. Черни връх, с капково напояване, площи с тютюн, зеленчукови култури ).Животновъдството се извършва предимно в малки семейни ферми като основно се отглеждат говеда и овце. От регистрираните в Общинска служба по земеделие – Вълчедръм земеделски производители: 56 животновъди са с до 10 говеда, 12 животновъди – с над 30 говеда, 14 животновъди – с над 50 овце.

За намаляването на животновъдната продукция една от най-важните причини е преминаването на животновъдството в общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор, като основно се отглеждат говеда и овце. През последните години след период на намаление се наблюдава увеличаване на броя на отглежданите говеда и птици, задържане броя на козите и леко намаление броя на овцете.  • Промишленост

В Община Вълчедръм не функционират почти никакви предприятия на промишлеността, но е значителен потенциалът на хранително-вкусовата промишленост на основата на селското стопанство. На територията на общината има 1 фурна, 1 дървообработващ цех, шивашко предприятие и фирма за строителни материали.    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница