Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод


Наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитиестраница12/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

4. Наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие

Един от основните въпроси свързани с разработването и изпълнението на Общинския план за развитие на община Якоруда е свързан с подбора на количествени критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от мерките/ приоритетите/ стратегическите цели, за да бъде постигната визията Общинския план за развитие на община Якоруда.

По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за напредъка по изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на плановия период.

Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани принципите за: • Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите)

 • Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни цели и базистно положение);

 • Надеждност (лесно формулиране и агрегиране);

 • Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение – матрични карти).

Наблюдението и оценката на изпълнение на общинския план за развитие се извършва съгласно разработен Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие (Приложение №2) и Правилника за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол (Приложение №3), разработени в рамките на изпълнение на проект „„Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда“, част от който е и разработването на настоящият документ.

Към настоящият Общински план за развитие е изготвена и Програма за реализация на плана, изведена като Приложение № 4 към настоящия документ.

Индикаторите, които се определят за наблюдение и на база които ще бъдат извършвани годишните оценки от изпълнението на Плана са посочени в таблици № 40 и 41, същите са налични и в Приложение №4, като са изведени от документа Система от индикатори за наблюдение и оценка.Таблица №40

Преки индикатори за наблюдение и оценка на Общински план за развитие на община Якоруда за периода 2014-2020г.

Индикатор за продукт

Мерна единица

Източник на проверка

Образование

Изграден център за обучение и квалификация в туризма

Брой

Община Якоруда

Изготвяне на програма за ранно професионално отриентиране

Брой

Община Якоруда

Реализирани информационни кампании за предотвратяване ранното отпадане от образователната система

Брой

Община Якоруда

Осигурени нови компютърни конфигурации в училищата

Брой

Община Якоруда

Разработване на стратегия за осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения за земеделски и горски стопани

Брой

Община Якоруда

Проведено проучване на потребностите на пазара на труда в община Якоруда с цел повишаване компетенциите на учащите в тези области

Брой

Община Якоруда

Реализирани проекти за участие в образователни и обучителни схеми

Брой

Община Якоруда

Реализирани проекти в областта на образованието

Брой

Община Якоруда

Социални дейности и здравеопазване

Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания

Брой

Община Якоруда

Разкриване на Дневен център за деца с увреждания

Брой

Община Якоруда

Въведени нови социални услуги и практики

Брой

Община Якоруда

Център за обществена подкрепа: изграждане, стартиране и предоставяне на услуги

Брой

Община Якоруда

Разработване на планове и стратегии в областта на социалните и образователни услуги на общинско ниво

Брой

Община Якоруда

Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания – изградени рампи и подстъпи

Брой

Община Якоруда

Благоустрояване, инфраструктура и транспорт

Населени места с изцяло изградена канализационна мрежа

Брой

Община Якоруда

Населени места с изцяло изградена водопроводна мрежа

Брой

Община Якоруда

ПСОВ

Брой

Община Якоруда

Подобрени / рехабилитирани общински пътища

Км

Община Якоруда

Подобрена улична мрежа в лошо състояние

Км

Община Якоруда

Построени нови общински пътища

Км

Община Якоруда

Реализирани проекти в областта на инженерно-техническата инфраструктура, благоустрояване и транспорт

Брой

Община Якоруда

Реализирани проекти за подобряване и поддържане на дребномащабна инфраструктура

Брой

Община Якоруда

Околна среда и води

Изградени депа за третиране на отпадъци

брой

Община Якоруда

Премахнати нерегламентирани сметища

брой

Община Якоруда

Дял на населението обхванато от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

%

Община Якоруда

Подменени контейнери

Брой

Община Якоруда

Реализирани информационни кампании свързани с опазване на околната среда

Брой

Община Якоруда

Реализирани проекти в областта на екологията и биорзнообразието

Брой

Община Якоруда

Култура, спорт, туризъм

Проведени културно-масови мероприятия

Брой
Новосъздадени туристически атракции

Брой

Община Якоруда

Обновени туристически атракции

Брой

Община Якоруда

Стратегически програми за развитие на туризма

Брой

Община Якоруда

Новоизградени/обновени/модернизирани културни обекти

Брой

Община Якоруда

Международни туристически изложения/панаири, на които общината е представена

Брой

Община Якоруда

Създаден Съвет по въпросите свързани с туризма

Брой

Община Якоруда

Икономика и общинска собственост

Енергийни обследвания на сгради, общинска собственост

Брой

Община Якоруда

Сгради, общинска собственост, внедрили мерки за енергийна ефективност

Брой

Община Якоруда

Реализирани информационни кампании сред бизнеса за алтернативни форми за осигуряване на заетост

Брой

Община Якоруда


Таблица №41

Косвени индикатори за наблюдение и оценка на Общински план за развитие на община Якоруда за периода 2014-2020г.

Индикатори за въздействие

Мерна единица

Източник на информация

Дял на населението със средно и по – високо образование

%

НСИ

Равнище на безработица

%

НСИ

Създадени / регионални клъстери и мрежи

Брой

НСИ, ИСУН, ДЗФ

Реализирани проекти за разработени/внедрени иновации в общината

Брой

НСИ, ИСУН, ДЗФ

Реализирани проекти в областта на селското и горското стопанство

Брой

ИСУН, ДЗФ

Реализирани проекти в областта на леката промишленост

Брой

ИСУН, ДЗФ

Средна работна заплата в Общината /годишна/

Лева

НСИ

Средногодишен туристически поток

Брой

НСИ, МИЕТ

Лица обхванати от предоставяните социални услуги

Брой

Община Якоруда

Отпаднали ученици – в процент от всички, средногодишно

%

МОН, Регионален инспекторат

Набюлдението по изпълнение на Програмата:

 1. се възлага на служител/и от общинска администрация Якоруда определен/и със Заповед на кмета на общината;

 2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в съответната общинска политика.

 3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време;

 4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие.

Оценката по изпълнение на Програмата:

 1. се възлага на служител/и от общинска администрация Якоруда определен/и със Заповед на кмета на общината;

 2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в съответната общинска политика.

 3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време;

 4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие.

Актуализация на Плана (графика за изпълнение): 1. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически документи за местно развитие.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница