Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница2/15
Дата25.03.2017
Размер1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3.Информация за инвестиционното предложение и връзката му със защитени зони от Натура 20003.1. Характеристика на инвестиционнoтo предложение


Инвестиционното предложение на „Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД е свързано с добив и преработка на златосъдържащи руди от находище „Хан Крум” – участък „Ада Тепе”, община Крумовград, област Кърджали. Основната площадка, на която ще се реализира ИП е разположена на около 3 км югозападно от гр. Крумовград, област Кърджали. Основните дейности предвидени в предложението (Алтернатива 1) са:

 1. Добив на златосъдържащи руди по открит способ;

 2. Преработка на рудата до концентрат чрез трошене, смилане и флотация;

 3. Съхранение на минни отпадъци (скални маси и отпадък от обогатяване), почвени материали, руди и некондиционни руди.

Находище Хан Крум включва следните участъци – Ада Тепе, Къклица, Къпел, Сърнак, Синап и Скалак.

Инвестиционното предложение ще се разработва само в участък Ада тепе на находище Хан Крум и предвижда добив и преработка на руда в количество 0.85 млн.т/г. при очакван експлоатационен период около 9 години.

Общата предвидена площ, необходима за реализация на инвестиционното предложение е 85 ха, в която са включени следните обекти (Приложение V):


 • Открит рудник (Aда тепе) – 17 хектара;

 • Табан за руда – 3 хектара;

 • Инсталация за производство на златно-сребърен концентрат (Обогатителна фабрика) – 6 хектара;

 • Интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци - 41 хектара;

 • Депо за почвени материали – 2 хектара;

 • Резервоар за оборотна вода (в близост до рудника) и 2 бр. събирателни шахти (в петата на съоръжението за съхранение на минни отпадъци) – 4 хектара;

 • Пътища – 12 хектара;

 • Сондажен кладенец.

Предвидените необходими площи за реализация на инвестиционното предложение попадат изцяло в горски фонд. Тези площи са включени в бъдещата концесионна площ. Според изготвения транспортен план подходът към мината ще се осъществява през с. Токачка, т.е. ИП няма да генерира тежкотоварен трафик през град Крумовград и река Крумовица, което минимизира вероятността от пътни инциденти с екологично въздействие.

Реализацията на ИП е планирано да стартира с добив на вече дефинираното рудопроявление Ада Тепе. Паралелно с това ще продължат проучвателни дейности в съседно разположените участъци Къклица, Сърнак, Скалак, Синап и Къпел. При установяване на ефективни за добив запаси от някои от останалите участъци ще се провежда отделна процедура по Оценка на въздействието върху околната среда, както и Оценка за съвместимост с предмета и целите на защитена зона „Източни Родопи”.Алтернатива 2 предвижда преработване на рудата до блоков метал като краен продукт (т. нар. ”сплав Доре”) по схема на цианидно извличане на златото и среброто. Реализацията й изисква двойно по-голяма площ (156 ха), изграждане на хвостохранилище в горната част на Калджик дере и използването на токсични вещества (цианиди). За по-подробно описание на алтернатива 2, виж Доклад по ОВОС.

3.2. Описание на осъществени, предложени или други одобрени планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които могат да имат неблагоприятни интерактивни или кумулативни въздействия в съчетание с инвестиционното предложение (Алтернатива 1)


Към момента на изготвяне на доклада за ОС на ИП с предмета и целите на ЗЗ Източни Родопи са известни следните инвестиционни предложения в или около зоната:

1.Изграждане на 16 броя ветрогенератори в землището на с. Пашкул и с. Попско, община Ивайловград, Област Хасково;

2. Изграждане на 17 броя ветрогенератори в землището на с. Чал и с. Качулка, община Крумовград, област Кърджали;

3. Изграждане на 15 броя ветрогенератори в землището на с. Пелин, с. Перуника и с. Качулка, община Крумовград, област Кърджали.На този етап не е ясно дали биха имали и какви неблагоприятни кумулативни въздействия заедно с разглежданото ИП.

3.3. Описание на елементите на инвестиционното предложение (Алтернатива 1), което самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП могат да окажат въздействие върху защитените зони3.3.1. Елементи на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП могат да окажат въздействие върху защитената зона


Разработка на открит рудник Ада Тепе с площ 17 ха:

 • пряко унищожаване и увреждане на местообитания (унищожаване на сухи поляни, унищожаване на тревисти и горски съобщества; изземване на повърхностния почвен слой заедно с всички живи организми, характеризиращи даденото местообитание и превръщането му в силно антропогенизирано, друго по тип местообитание).

 • смъртност на индивиди (пряко унищожаване по време на разработката на рудника на типични видове за местообитанието).

 • фрагментация на местообитанията;

 • шумово замърсяване (шум и мощни почвени вибрации) - безпокойство и прогонване на животните.

 • въздушно замърсяване (очаквани неорганизирани прахови и газови емисии) - повлияване на растителните видове и растителните съобщества – физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм.

 • светлинно замърсяване – привличане на нощно активните животни от светлинните източници, което води до тяхната дезориентация и лесна смърт.

 • повишена опасност от пожари (наличие на взривни вещества, горивно-смазочни материали, осветителни тела, работещи двигатели, електропроводи и др.).

 • опасност от инцидентни замърсявания при аварии, срутвания;

 • прогонване на животните заради засилено присъствие на хора, земекопна техника и взривни дейности.

Разкриване на депа за почвени материали (2 ха) и табани за руди и некондиционни руди (3 ха) с обща площ 5 ха:

 • пряко унищожаване или увреждане на местообитания;

 • влошаване качеството на местообитанията (респ. влошаване състоянието на хранителните хабитати и промяна на почвените ценози):

 • унищожаване на първичната растителна покривка, изсичане на стари дървета

 • в резултат на почистване на храстовата и дървесна растителност в района на ИП ще се увеличи ерозията и ще се повиши количеството на твърди частици в река Крумовица, което ще окаже негативно влияние върху фотосинтетичните процеси на растителните организми във водата, а от там и върху трофичната база на мидите в района.

 • в резултат на рязкото увеличаване на СО2 в почвата поради натиска на депонираната скална и почвена маса и утъпкване от тежки машини;

 • прекъсване на важни екотони и прекъсване на достъпа до ключови местообитания;

 • смъртност на индивиди (унищожаване на популациите на типични видове за местообитанието);

 • прогонване на уязвими към засилено човешко присъствие животински видове;

 • въздушно (генериране на неорганизирани прахови и газови емисии), - повлияване на растителните видове и растителните съобщества – физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества или групировки;

 • шумово (генериране на енергетични замърсители – шум и вибрации) и светлинно замърсяване на етапа на изграждане и експлоатация;

 • замърсяване със строителни и твърди битови отпадъци, вкл. и на съседните терени;

Прокарване на пътища с площ 12 ха:

 • фрагментация на биокоридорите и прогонване на уязвими към засилено човешко присъствие животински видове; извън зоната също може да допринесе за фрагментирането на биокоридорите, особено, ако пътната инфраструктура е силно натоварена с трафик;

 • влошаване на статуса на хранителните местообитания и хранителната база чрез унищожаване или замърсяване на първичната растителна покривка с прах и техногени;

 • смъртност на животни (сблъсък с МПС);

 • шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на животни);

 • светлинно замърсяване (отблъскване и безпокойство на животните или обратното, привличане към пътя и светлинните източници на него и край него и пряка връзка с повишаване на смъртността);

 • атмосферно замърсяване – прах, азотни и серни оксиди, в резултат повлияване на растителните видове и растителните съобщества – физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества или групировки, токсичен ефект, нитрификация);

 • почвено замърсяване от дъждовните, снежните и оросителните води, отмиващи от пътното платно масла, бензин, дизелово гориво и др.;

 • повишена опасност от възникване на пожари (наличие на взривни вещества, гориво-смазочни материали, осветителни тела, работещи двигатели, електропроводи, изхвърляне на фасове, и др.);

 • опасност от инцидентни замърсявания при пътни катастрофи най-вече в дъждовно време или в близост до р. Крумовица; особенно опасни могат да бъдат замърсяванията вследствие на транспортираните химични съединения, които се използват при технологията, и които могат да причинят смъртност на индивиди и трайно замърсяване на почвения слой;

 • прогонване на животни заради засилено човешко присъствие;

 • обратно – улеснено нахлуване на чужди видове в природните местообитания;

Изграждане на резервоар за оборотна вода (в близост до рудника) и 2 бр. събирателни шахти (в петата на съоръжението за минни отпадъци) с обща площ 4 ха:

 • влошаване на статуса на хранителни местообитания чрез унищожаване на първичната растителна покривка;

 • фрагментация на биокоридорите и прогонване на уязвими към засилено човешко присъствие животински видове;

 • преграда за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни и фрагментация на местообитания

 • увреждане качеството на съседните местообитания;

 • светлинно замърсяване, вследствие осветителните съоръжения;

Изграждане на инсталация за производство на златно-сребърен концентрат с площ 6 ха:

 • влошаване на статуса на хранителни хабитати чрез унищожаване на първичната растителна покривка;

 • фрагментиране на местообитанията;

 • прекъсване на важни екотони и прекъсване на достъпа до ключови местообитания (смъртност, прогонване, непреодолими инженерни съоръжения);

 • увреждане качеството на съседните местообитания;

 • шумово (генериране на енергетични замърсители – шум и вибрации) замърсяване на етапа на изграждане и експлоатация;

 • въздушно замърсяване на етапа на изграждане и експлоатация;

 • светлинно замърсяване, вследствие осветителните съоръжения;

 • почвено замърсяване от дъждовните, снежните и оросителните води;

 • повишена опасност от възникване на пожари (наличие на горивно-смазочни материали, осветителни тела, работещи двигатели, електропроводи, и др.);

 • прогонване на животни заради засилено човешко присъствие;

Изграждане на съоръжение за депониране на минни отпадъци с площ 41 ха:

 • пряко унищожаване и/или увреждане на хранителни хабитати поради това, че рязко се променят характеристиките на средата;

 • фрагментиране на местообитанията, прекъсване на важни екотони и прекъсване на достъпа до ключови местообитания; прекъсване на локални миграционни коридори; преграда за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животните (смъртност, прогонване, непреодолими инженерни съоръжения);

 • прогонване на животни заради засилено човешко присъствие;

 • смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителството на популациите на типични видове за местообитанието)

 • атмосферно замърсяване (неорганизирани прахови и други емисии през етапите на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация; при пресъхване на участъци от депото за отпадъци) - повлияване на растителните видове и растителните съобщества (физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества или групировки; по-лесно разпространяване на вируси, спори и яйца на паразитни видове чрез праховите емисии, чиито потенциал може да се изяви на разстояние от 100 до 1000 м от дейността, от която се генерира прах).

Рекултивационни и озеленителни дейности

 • промяна на структурата и видовия състав на местообитанията, което ги прави непригодни за видовете, обект на опазване.

 • въздушно замърсяване (неорганизирани прахови и газови емисии);

 • нахлуване на агресивни видове (внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения), които ще променят видовата структура в местообитанията и могат да влошават природозащитното състояние, т.к. те могат да бъдат врагове и конкуренти на видовете растения и животни - обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.

Таблица 1. Връзка между елементите на инвестиционното предложение (Алтернатива 1) и на възникващите от него въздействия с потенциално отражение върху местообитанията и видовете, както и оценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиране и необходимостта от условия за следващите етапи на планиране.

Елемент на ИП

Потенциални въздействия

Етап на планиране и оценка на въздейстивята

Разработване на открит рудник за добив на златосъдържащи руди вкл. и на съпътстващи съоръжения – табани, резервоари за оборотна вода, депо за почвени материали, депо за минни отпадъци и др.

 • пряко унищожаване или увреждане на местообитания,

 • смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителство на популациите на типични видове за местообитанието);

 • увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм, земеделски земи);

 • прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

 • нарушаване на водния баланс на засегнатите от строителството ливади и пасищата в следствие пресушаване

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране

Съпътстващи инженерни съоръжения – огради, противоерозионни съоръжения, отводнителни съоръжения, водопроводи, електропроводи и др.

 • пряко унищожаване на местообитания

 • преграда за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни и фрагментация на местообитания

 • увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм, земеделски земи)

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране

Увеличен антропогенен натиск при експлоатацията на мината и съпътстващите съоръжения

 • Унищожаване на структура на местообитанието и следствие утъпкване от тежки машини.

 • шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на животни)

 • светлинно замърсяване вследствие осветителните съоръжения

 • повишена опасност от пожари

 • опасност от инцидентни замърсявания при аварии в инфраструктурата

 • намаляване на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони

 • прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

 • привличане на нетипични за местообитанията видове и опаност от нахлуване на инвазивни видове

 • нарушаване на водния баланс на ливадите и пасищата в съседство следствие пресушаване, преовлажняване и др.

 • замърсяване на водите и терените с отпадъчни води и отпадъци, вероятно генерирани от табаните за скални маси

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране

Рекултивационни и озеленителни дейности дейности

 • нахлуване на агресивни видове, увреждане природните местообитания (видов състав)

 • промяна на структурата и видовия състав на местообитанията, което ги прави непригодни за видовете, обект на опазване

Условия за изпълнение на следващият етап от планиране


3.3.2. Вероятни въздействия върху типовете местообитания


Преки въздействия

Унищожаване на местообитания

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на скална и почвена маса, изсичане и изкореняване на естествена или полуестествена растителност, затрупване от депониране на отпадъци от добивните дейности върху естстествена или полуестествена растителност, промяна на хидрологичния режим на влажни зони, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктура.Смъртност на индивиди

Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни местообитания, вкл. при експлоатацията на мината и поддържане на инфраструктура в границите на естествено разпространение на популациите им при увеличаване на популациите на инвазивни видове – врагове или конкуренти на растителни видове, предмет на опазване на зоната, създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове, и вследствие на това увреждане на популациите им.Прегради за нормалното функциониране на местообитанията

Създаване на прегради – изкопи, огради, отводнителни и укрепителни съоръжения, електропроводи, пътища, водопроводи, които фрагментират местообитания и популации, затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояниеКосвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и светлинно замърсяване), промяна на параметрите на средата

Шумово и светлинно замърсяване, усилено антропогенно присъствие при добивните дейности и при експлоатацията на съпътсващите съоръжения (открити мини, табани, депа за почвени материали, водо- и електропроводи) в съседни територии, води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура.Повишена опасност от пожари

Опасност от пожари при експлоатация на мината и поддържане на инфраструктурата, както и от движението на тежки машини и друга техника, може да доведе до пряко унищожаване на видове и местообитания – обект на опазване на зоната.Опастност от инциденти, замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

Залпови замърсявания на въздуха, водите и почвите вследствие на аварии на съществуваща и новоизградена инфраструктура, недобро обезопасяване на мината водят до смътност на индивиди, влошаване параметрите на средата, унищожаване на местообитания и опастност от пожари.Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

При строителство и експлоатацията и особено при рекултивацията на обекти и от такъв тип, създаването на зелени площи и при ползване на сгради и съоръжения, и при придвижването на големи групи хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на видове, влошават природозащитното състояние и могат да бъдат врагове и конкуренти на видове растения и животни обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони

Създаването на антропогенни (при това свързани с изгребване и депониране на големи земни и скални маси) ландшафти трайно уврежда уникалността на природните компоненти и силно снижава възможностите за устойчив тип туризъм, който цели да експонира природните дадености на района, каквото представляват видовете и местообитанията – предмет на опазване в зоната.


3.3.3. Вероятни въздействия върху безгръбначната фауна


Преки въздействия

Унищожаване на местообитания

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на скална и почвена маси, изсичане и изкореняване на естествена или полуестествена растителност, изграждането на насипи и затрупване от депониране на отпадъци от добивните дейности върху естстествената или полуестествена растителност, промяна на хидрологичния режим на влажни зони, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктура.Смъртност на индивиди

Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни местообитания, вкл. при експлоатацията на мината и съпътстващи съоръжения и поддържане на инфраструктура в границите на естествено разпространение на популациите им; възможна смъртност при увеличаване на популациите на инвазивни видове – врагове или конкуренти на растителни и животински видове, предмет на опазване на зоната; при създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове (прекъсване на важни екотони, прекъсване на достъпа до ключови местообитания) и вследствие на това увреждане на популациите им.

Смъртността се увеличава и при нарастващия трафик - сблъсък с автомобили и камиони по пътищата, като най-уязвими са едрите, тежки колеоптери и пеперудите. Нощно активните видове често излизат на пътното платно или се привличат от фаровете на МПС и стават лесна жертва.

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Шумово и светлинно замърсяване, усилено антропогенно присъствие при експлоатацията на мината в един сравнително голям район води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура.Прегради за нормалното функциониране на местообитанията

Създаване на прегради – изкопи, огради, отводнителни и укрепителни съоръжения, електропроводи, пътища, водопроводи, утаители, които фрагментират местообитания и популации; прекъсват или унищожават важни екотони и прекъсват достъпа до ключови местообитания; затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояние, до прогонване и дори до смърт.Косвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и светлинно замърсяване)

Шумовото и светлинното замърсяване, усиленото антропогенно присъствие при добивните дейности и при експлоатацията на съпътсващите съоръжения (табани, водо- и електропроводи) води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната популационна структура и в съседните на ИП територии. Автомобилният трафик също е фактор за значително безпокойство на безгръбначните в териториите, непосредствено граничещи с пътната инфраструктура на ИП. От една страна това се свързва с непрекъснатото наличие на движещи се обекти (автомобили) (респективно - човешко присъствие), а от друга страна – с генерирането на значителен шум. Поради особеностите на релефа в зоната, шумовото замърсяване ще оказва влияние на по-голяма площ. Шумовото замърсяване и безпокойството има изразен кумулативен ефект в районите, където трасетата на пътната инфраструктура преминават в близост до елементите на ИП, населени места или други пътища и е възможно, в най-лошия случай, да доведе до влошаване на местообитанията до степен, те да не могат да бъдат ползвани от съответните видове безгръбначни животни, независимо че все още съществуват физически.Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база в следствие замърсяване на водите от пътната настилка

Дъждовните, снежните и оросителните води, отмиващи от пътното платно масла, бензин, дизелово гориво и др. могат да причинят почвено замърсяване, а оттам да увредят компонентите на съответните хранителни вериги.Повишена опасност от пожари

Опасност от пожари при експлоатация на мината и поддържане на инфраструктурата, както и от движението на тежки машини и друга техника, може да доведе до пряко унищожаване на видове и местообитания – обект на опазване на зоната.Опасност от инцидентни замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

В рамките на ОВОС не може да се оцени каква ще бъде вероятността от аварии. Поради естеството на дейност – флотация и малки количества реагенти – се смята, че вероятността от аварии със значими последствия за околната среда е незначителна.Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

При строителството и експлоатацията, и особено при рекултивацията на обекти от такъв тип, създаването на зелени площи при ползване на сгради и съоръжения и придвижването на големи групи хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които ще променят видовата структура в местообитанията и могат да влошават природозащитното състояние, т.к. те могат да бъдат врагове и конкуренти на видовете безгръбначни животни - обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове.Създаването на антропогенни ландшафти (при това свързани с изгребване и депониране на големи земни и скални маси) трайно уврежда уникалността на природните компоненти и силно снижава възможностите за устойчив тип туризъм, който цели да експонира природните дадености на района, каквото представляват видовете и местообитанията – предмет на опазване в зоната.

Освен това изкуствено създадените растителни съобщества при рекултивацията не могат да компенсират загубата на разрушеното местообитание. Ще се наблюдава и унищожение на екотонната зона, вследствие на увеличаване на антропогенния ландшафт. Нарушението на физичните и химичните характеристики на води до промяна в състава на растителните съобщества, на привързаните към тях организми и от там до невъзможността на видовете да намират подходящи условия за своето развитие и изхранване.


3.3.4. Вероятни въздействия върху влечуги и земноводни


Преки въздействия

Унищожаване на местообитания

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на скална и почвена маса, изсичане и изкореняване на естествена или полуестествена растителност, изграждането на насипи и затрупване от депониране на отпадъци от добивните дейности върху естстествената или полуестествена растителност, запълване на дерета, , промяна на хидрологичния режим на влажни зони, увреждане при създаване и поддържане на инфраструктура.Смъртност на индивиди

Унищожаване на индивиди при пряко унищожаване на техни местообитания, вкл. при експлоатацията на мината и съпътсващи съоръжения и поддържане на инфраструктура в границите на естествено разпространение на популациите им; при създаване на прегради и фрагментиране на местообитанията на видове (прекъсване на важни екотони, прекъсване на достъпа до ключови местообитания) и вследствие на това увреждане на популациите им.

Смъртността се увеличава и при нарастващия трафик - сблъсък с автомобили и камиони по пътищата.

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията

Създаване на прегради – изкопи, огради, отводнителни и укрепителни съоръжения, пътища, водопроводи, утаители, които фрагментират местообитания и популации; прекъсват или унищожават важни екотони и прекъсват достъпа до ключови местообитания; затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на тяхното природозащитно състояние, до прогонване.Косвени въздействия

Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база в следствие замърсяване на водите от пътната настилка

Дъждовните снежните и оросителните води, отмиващи от пътното платно масла, бензин, дизелово гориво и др. могат да причинят почвено замърсяване, а от там да увредят компонентите на съответните хранителни вериги.Повишена опасност от пожари

Опасност от пожари при експлоатация на мината и поддържане на инфраструктурата, както и от движението на тежки машини и друга техника, може да доведе до пряко унищожаване на видове и местообитания – обект на опазване на зоната.Опасност от инцидентни замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

Поради това, че ИП не налага използването на токсични реагенти, се счита, че рискът от инцидентни замърсявания не е значителен.


3.3.5. Вероятни въздействия на инвестиционото преложение върху ихтиофауната


Преки въздействия

Влошаване качеството на местообитанията

Незначително нарушаване на естествения воден баланс на р. Крумовица.

Увеличаване на ерозията в района, вследствие разработването на ИП, което ще доведе до увеличаване на втока от твърди частици в реката и увеличаване на мътността.

Загуба на местообитания и смъртност на индивиди

Не се очаква при спазване на технологията за добив, според предоставената техническа информация.Косвени въздействия

Опасност от инциденти замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

В различна степен риск от замърсявания съществува в следните моменти от производствения процес: • аварии, които могат да доведат до изпускане на по-големи количества води при интензивен валеж и при транспортирането на реагентите.

Нахлуване на чужди инвазивни видове

Строителство и експлоатацията и особено рекултивацията на обекти от такъв тип, са свързани със създаването на изкуствени водни тела, където е възможно заселване на чужди инвазивни видове, които променят видовата структура на местообитанията, влошават природозащитното състояние и могат да бъдат врагове и конкуренти на автохтонните видове риби, обект на опазване в зоната.


3.3.6. Вероятни въздействия върху бозайниците


По-долу са представени въздействията, които се очаква да има върху бозайниците при реализирането на инвестиционните намерения.

Преки въздействия

Унищожаване на местообитания.

Строителството на рудника и прилежащите съоръжения ще доведе до пряко и необратимо разрушаване на местообитанията на дребни мишевидни гризачи, използвани за храна от дребни хищници от сем. Порови (белка и черен пор), лисици, вълци и др. на мястото на строителните полигони. От посочените видове приоритетни за опазване в ЗЗ Източни Родопи директно повлияване ще има върху хранителната база и местата за укриване на вълците – прогонване и разрушаване на местообитанията на сърни и зайци, които са основна хранителна база. Това въздействие е сравнително слабо, базирайки се на индивидуална територия на една вълча глутница от над 150 кв. км. Нивото на шума и присъствието на машините и съоръженията ще прогони средната и едра бозайна фауна в района на инвестиционното намерение в местообитанията, които няма да бъдат директно унищожени. Ще бъдат унищожени и увредени и хранителни местообитания за хироптерофауната в района.Фрагментация на местообитания

Към настоящия момент Ада тепе е местообитание с островен характер, високо ниво на фрагментация по отношение на едрите бозайници. Наличието на множество махали и обработваеми земи в непосредствена близост го правят място със силно изразен антропогенен натиск. Това го определя и като некачествено местообитание за едри хищни бозайници.Смъртност на индивиди

Видовете едри бозайници, обект на настоящото задание, са бързоподвижни и с добре развити сетива. Вероятността за пряко унищожаване е пренебрежимо малка. Системно изливане на води с ниска токсичност би довела до кумулативно въздействие върху водни организми. Директна смъртност не се очаква.Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие

Тъй като повечето диви бозайници са силно чуствителни към човешко присъствие, то ще доведе до тяхното прогонване от района на златодобивната площадка.Косвени въздействия

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство

Безпокойството, причинено от присъствието и дейностите на хората в района на инвестиционните предложения е най-значимото въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на местообитанията. Безпокойството се причинява от т.нар. шумово замърсяване – разговорите на хората в близост, шумът от движението на автомобили.

Светлинното замърсяване е резултат от оформлението осветяването на съоръженията. Това осветление има прогонващ ефект по отношение на всички видове животни, обект на опазване в зоната и причинява значително безпокойство. Това въздействие е дългосрочно и постоянно и има кумулативен ефект заедно с други косени въздействия като шум и човешко присъствие.

Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие нарушаване на водния баланс.

Дренирането на поздемни води и изграждането на изкуствени водоеми ще доведе до промяна на водния баланс както в зоната на въздействие, така и в съседство. Пряко ще доведе до загуба на местообитания на видове, живеещи във водна среда или в близост до нея.


3.3.7. Възможни кумулативни въздействия предмет на оценка


Кумулативен ефект, свързан със значителния трафик, шумовото замърсяване и др. Кумулативният ефект би бил силен на локално ниво (община) ,в районите, където трасето(-тата) на ИП преминава(-т) в близост до други елементите на ИП, селища, промишлени зони, други пътища или райони с интензивно земеделие и мелиорация, и е възможно в най-лошия случай да доведе до влошаване на местообитанията до степен, те да не могат да бъдат ползвани от съответните видове безгръбначни животни, независимо, че все още структурно и функционално не са променени.

Въпреки това на ниво зона не се очаква силен кумулативен ефект поради характеристиките на инвестиционното предложение.


3.3.8. Обобщение на вероятни видове въздействия, произтичащи от инвестиционното предложение – Алтернатива 1


Таблица 2 Обобщени вероятни видове въздействия, произтичащи от инвестиционното намерение и връзката им:

 • с техния обхват по отношение местоположението им спрямо защитената зона,

 • на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение ефекта върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно въздействие или имат временен ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали въздействията са постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да възникнат)

 • с кои други въздействия на инвестиционното предложение имат комбинирано влияние върху даден параметър за Благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия. По-нататък ще се оценява комбинираният ефект върху тях.

 • какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има кумулативен ефект.Вид въздействие

Обхват на въздействието (в рамките на зоната, извън зоната)

Фаза на въздействие

Трайност

Периодичност

Възможни комбинирани въздействия

Възможни кумулативни въздействия (други проекти)

Пряко унищожаване на местообитания

В рамките на зоните.

Изграждане и експлоатация на мината

- дългосрочно, постоянно и необратимоТрайно увреждане качеството на съседни местообитания при експлоатация поради:

 • Прогонване на индивидите заради шумово и светлинно замърсяване и/или засилено човешко присъствие.

 • Прекъсване на важни екотони и прекъсване на достъпа до ключови местообитания (смъртност, прогонване, непреодолими инженерни съоръжения).

 • Фрагментиране на местообитанията и изолиране на малки парчета иначе подходящи местообитания (смъртност, прогонване, непреодолими инженерни съоръжения).

 • Унищожение на екотонна зона, вследствие на увеличаване на антрпопогенния ландшафт

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Фрагментация на местообитания

В рамките на зоните.

Изграждане и експлоатация

- дългосрочно и постоянно • Прогонване на индивидите заради шумово и светлинно замърсяване и/или засилено човешко присъствие.

 • Пряко унищожаване на местообитания;

 • Унищожение на екотонна зона, вследствие на увеличаване на антрпопогенния ландшафт

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Смъртност на индивиди


В рамките на зоните/ извън зоните (фрагментационен ефект на биокоридорите)

Строителство

Експлоатация

-краткосрочно по време на строителството

- дългосрочно, периодично, необратимо по време на експлоатацията; • Унищожаване на популации на типични видове и влошаване на БПС

 • Фрагментирането и увреждането на местообитанията чрез прекъсване на важни екотони и достъпа до ключови местообитания

 • Прекъсването на биокоридори за миграцията/разпространението на видовете

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие и

В рамките на зоните (влошаване качеството на местообитанията и фрагментация на биокоридорите)

Строителство/ експлоатация

Дълготрайно

Постоянно


Има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията, както и може да спомогне за увреждане и прекъсване на биокоридорите

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Инженерни прегради за нормалното функциониране на местообитанията

В рамките на зоната

Строителство/експлоатация

Дълготрайно

Постоянно


Има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията (прекъсване на екотони и достъп до ключови местообитания; фрагментация и изолиране на малки парчета местообитания)


Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Шумово замърсяване

В рамките на зоните/ извън зоните (фрагментационен ефект на биокоридорите)

Строителство/експлоатация

Дълготрайно

Постоянно


Чрез прогонване на чувствителните видове има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията.

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Светлинно замърсяване

отблъскване и безпокойство на животни или обратното привличане

Експлоатация

Дълготрайно

Постоянно


Чрез прогонване на чувствителните видове има комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията.

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Нарушаване на водния баланс

Унищожаване на хранителен ресурс и подходящи места за хранене/ почивка, гнездови биотопи

Експлоатация

Дългосрочно, постоянно
Има комбинирано въздействие с унищожаване на местообитания, пресушаване на влажни зони и фрагментация.


Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Замърсяване на водите

Влошаване на хранителната база на птиците

Експлоатация

Локално, средносрочно или дългосрочно, обратимо след премахване на въздействиетоИма комбинирано десйтвие с нарушаване на водния баланс, изхвърляне на отпадъци, унищожаване на местообитания

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Замърсяване на съседни терени

Влошаване на хранителната и размножителната база на животинските видове, увреждане на местообитанията

Строителство/ експлоатация

Локално, средносрочно или дългосрочно, обратимо след премахване на въздействиетоИма комбинирано десйтвие с нарушаване на водния баланс, замърсяване на водите, унищожаване на местообитания

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Повишена опастност от пожари

В рамките на зоните

Строителство/ експлоатация

Временно


Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо) увреждане на местообитания и популации

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Опастност от инцидентни замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

В рамките на зоната

Експлоатация

Временно


Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо) увреждане на местообитания и популации

Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

В рамките на зоната

Строителство и експлоатация

ДълготрайноПостоянно
Депа за скални материали, табани, изкуствени водоеми и др., съществуваща инфраструктура и селищна система


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница