Отчет изпълнение на управленската програма на правителствотостраница11/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Освен предвидените в първия етап на изпълнение на Програмата на правителството мерки, Министерството на труда и социалната политика работи по изпълнението на всички социални приоритети, част от правителствената програма „Държавност, развитие и справедливост”. Постигнати са следните резултати:
Мярка: Приемане на Национална стратегия за дългосрочна грижа и план за действие за нейното изпълнение

Националната стратегия за дългосрочна грижа е приета на заседанието на Министерския съвет на 21.12.2013 г. (Решение № 2 от 07.01.2014 г.)

Стратегията има за цел създаване на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на тези услуги в страната, деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги.

Проектът на Националната стратегия за дългосрочна грижа съдържа концептуална рамка за развитие на дългосрочната грижа в България, която се основава на актуалното състояние на услугите за възрастни хора и хора с увреждания и ключовите предизвикателства в сектора. Ключовите мерки за реализация на целите в областта на политиката за развитие на дългосрочната грижа са структурирани в няколко основни направления: разширяване достъпа до социални услуги, подобряване на тяхното качество и насърчаване взаимодействието между здравни, социални и обучителни услуги; насърчаване процеса на деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания, настанени в специализирани институции; насърчаване процеса на деинституционализация на здравните грижи; осигуряване на подкрепа за лицата и специалистите, полагащи грижи за възрастните хора и хората с увреждания; повишаване на ефективността и подобряване механизмите за финансиране на услугите.

Изпълнението на Стратегията ще се осъществи посредством разработването и прилагането на План за действие за нейното изпълнение, който ще се приеме от Министерския съвет и в който ще се включат конкретните мерки, проектите и дейностите, както и отговорните за тяхното изпълнение институции, сроковете, размерът и източниците на финансиране.


Мярка: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. и техните семейства по проекта за социално включване, който се финансира от Международната банка за възстановяване и развитие

На 21 октомври 2013 г. Министерският съвет одобри изменението на Заемното споразумение (проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и предложи на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на Заемното споразумение.

Законът за изменение на Заемното споразумение е ратифициран от Народното събрание. Заемът е удължен до 30.09.2015 г.
Мярка: Засилване на процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания чрез разширяване на мрежата от услуги в домашна среда, социални услуги в общността и подобряване на взаимодействието между социалните и здравните услуги

Създадена е междуинституционална работна група за разработване на изменения в условията и реда за извършване дейностите по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”.

Министерският съвет прие изменение на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. По този начин се увеличават стандартите за социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
Мярка: Прилагане на отраслов подход за осигуряване на висококвалифицирана работна сила за заетост на качествени и високопроизводителни работни места в традиционните сектори на икономиката и насърчаване на заетостта във високотехнологичните сектори, новите енергийни сектори, секторите с висока добавена стойност, включително на „зелени работни места”, с цел ограничаване на безработицата”

През второто полугодие на 2013 г. 183 безработни лица са включени в субсидирана заетост на „зелени работни места” по чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта.


Мярка: За нискоквалифицираните, включително роми, субсидираната заетост ще се съчетава с ограмотяване, мотивационно обучение, обучение по ключови компетентности и за придобиване на професия, за да се постига не само предотвратяване на крайната бедност и осигуряване на доходи, но и придобиване на умения и квалификация

Национална програма за обучение на безработни лица на социално подпомагане е включена в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Целта е предоставяне на възможности за включване в обучение (за ограмотяване, мотивационно и професионално обучение и за придобиване на ключови компетентности) на лица на социални помощи, полагащи обществено полезен труд.

В резултат от работата на назначените медиатори по програма „Активиране на неактивни лица” през второто полугодие на 2013 г. в дирекции „Бюрата на труда” са регистрирани
5 959 неактивни лица; устроени са на работа 1 576 лица, от тях 974 – по програми и мерки.
Мярка: По отношение на курсовете за обучение е важно да се осигури достъп, особено за безработните от селата, да се повиши качеството на обучението

В Националния план за действие по заетостта през 2014 г. е осигурено бюджетно финансиране за включване на повече от 12 хиляди безработни лица в обучения за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности. Предвидени са средства за транспортни разходи на обучаемите, които живеят в населени места, различни от мястото на провеждане на обучението. Това ще гарантира достъп до обучение на безработни от малки населени места.


Мярка: Агенцията по заетостта ще развива своя капацитет за предоставяне на индивидуализирани услуги, повече електронни услуги, възможности за самоинформиране на безработните, разширяване на пазарната си ниша към сегмента на по-качествените работни места

Разработена е нова официална страница на Агенция по заетостта с използване на последните достижения в областта на уеб дизайна и програмирането – потребителски ориентиран интерфейс, бързо действие и работа с търсещи машини, която включва:

 • Обществено достъпна част, видима за всички потребители на интернет;

 • Секция, достъпна само за служители на Агенция по заетостта и териториалните поделения, в която ще се публикуват документи за вътрешно ползване в агенцията;

 • Многопотребителски бек-офис, с помощта на който предварително оторизирани служители за съответните модули попълват и актуализират извежданата информация;

 • Реализиран е интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодател;

 • Търсещите работа лица могат да попълват електронна форма за регистрация в дирекциите „Бюро по труда”, като информацията автоматично се препраща към съответното бюро по труда;

 • Данните, подавани чрез двете нови електронни услуги, могат да се импортират в информационната система на Агенция по заетостта.


Мярка: Повишаване на минималната работна заплата

С Постановление на Министерския съвет от 31.10.2013 г. от 1 януари 2014 г. минималната месечна работна заплата за страната е увеличена с близо 10 на сто – на 340 лв. През 2013 г. минималната работна заплата беше 310 лв.


Мярка: Спиране увеличаването на изискуемия за пенсиониране осигурителен стаж и възраст и въвеждането на гъвкави условия за пенсиониране при недостиг на до 2 години осигурителен стаж и/или възраст след консултации със социалните партньори

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. са направени промени, свързани с условията за пенсиониране на работещите при условията на най-масовата – трета, категория труд. За 2014 г. за тях се запазват условията за пенсиониране от 2013 г., а именно: • за жените – навършена възраст 60 г. и 8 месеца и осигурителен стаж
  34 г. и 8 месеца;

 • за мъжете – навършена възраст 63 г. и 8 месеца и осигурителен стаж 37 г. и
  8 месеца.

На 18 декември 2013 г. Народното събрание прие и Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване – ЗИДКСО (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.), с който са приети и други промени, свързани с условията за пенсиониране, в сила от 1 януари 2014 г.

 • Изменя се чл. 69, ал. 1 от КСО, като военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Така се възстановяват условията за придобиване право на пенсия от военнослужещите, действали преди измененията от 1.01.2013г., като се премахва възрастта за пенсионирането им.

 • Променя се разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО, която урежда правото на пенсия на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, като и за тях се запазват условията за пенсиониране от 2013г. До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

 • Запазват се условията за пенсиониране и на учителите, за които е предвидено до 31 декември 2020 г. включително да придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

 • При обсъждането на този ЗИДКСО, Народното събрание не прие предложението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица с недостигащ до 24 месеца осигурителен стаж и/или възраст.

Запазването на условията за пенсиониране през 2014 е както за работещите при условията на първа и втора категория труд, така и за работещите при условията на трета категория труд.
Мярка: Актуализиране на размера на месечните семейни помощи за деца в зависимост от възможностите на държавния бюджет

На 21 юни 2013 г. Министерският съвет прие Постановление, с което еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище през учебната 2013/2014 г. се определя в размер на 250 лв. Чрез тази помощ са подкрепени семействата на над 48 300 първокласници, за да могат те да получат равен старт в училище.

В държавния бюджет за 2014 г. са заложени диференцирани размери за месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 годишна възраст, като чрез промени в Закона за семейни помощи за деца се въвежда правило за определяне на по-високи размери на месечните помощи за:


 • второ дете в семейството – 50 лв.;

 • дете с трайни увреждания в размер на 200% от помощта за второ дете –
  100 лв.;

 • дете-близнак в размер на 150% от помощта за второ дете – 75 лв.


Мярка: Актуализиране на размера на месечната добавка за деца с трайни увреждания в съотношение 70% от минималната работна заплата

С държавния бюджет за 2014 г. размерът на месечната добавка за деца с трайни увреждания се увеличава от 217 лв. на 240 лв.
Мярка: Подобряване на критериите за отпускане на определени видове семейни помощи; Подобряване на контрола с оглед предотвратяване на недобросъвестно получаване на семейни помощи за деца

Сформирана е работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца.


Мярка: Подобряване целенасочеността на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите за социално подпомагане

С Наредба № РД07-6/25.10.2013 г. за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление е създадена правна възможност за запазване на размера на помощта от предходния отоплителен сезон като се отчетоха настъпилите промени в цената на електроенергията за битовите потребители и се гарантира по-добрата социална защита на най-уязвимите социални групи.

Министърът на труда и социалната политика определи целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. в месечен размер на 65,72 лв., не се допусна намаление на размера на помощта в съответствие с намалението на цената на електроенергията. По този начин се реализира фактическо увеличение на тази помощ с около 6 лева месечно за предстоящия отоплителен сезон.

На 21.12.2013 г. Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

С направените промени се създадат оптимални условия за по-ефективно разходване на ограничените бюджетни средства в интерес на хората от горецитираната рискова група, които имат неотложна нужда от медицинска помощ в болнично лечебно заведение. Ще бъде преодоляно несъответствието между нормативно определените ангажименти и отговорности на структурите на Агенцията за социално подпомагане и реалната им ресурсна осигуреност.

С предлаганите промени се гарантира, че дейността на участниците в този процес ще бъде съобразена с тяхната функционална, квалификационна, професионална и институционална компетентност, което значително ще подобри резултатите от реализирането на тази добра социално-защитна мярка.

През 2014 г. месечни средства за джобни разходи в размер на 33 лв. ще получават всички ученици, настанени в специализирани институции за деца (дом за деца, лишени от родителска грижа, дом за деца с физически увреждания, дом за деца с умствена изостаналост), както и в социалните услуги от резидентен тип – преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип. Тези средства се определят ежегодно с Решение на Министерския съвет за съответната година и се изплащат чрез бюджетите на общините, на чиято територия се намират съответните услуги.
Мярка: Насърчаване на трудовата заетост и обучението на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст за повторното им включване на пазара на труда

В изпълнение на Националната програма „Активиране на неактивни лица” са назначени 33 психолози и 10 мениджъри на случай (кейс-мениджъри), които предоставят услуги по психологическо подпомагане и мотивиране на безработни лица за активно поведение на пазара на труда, вкл. и на продължително безработни и обезкуражени лица. Мениджърите на случай са посредник между лицата и институциите, които предоставят социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи посредническите услуги, предоставяни от бюрата по труда. През второто полугодие на 2013 г. 777 безработни лица са получили индивидуално психологическо подпомагане, във форми за групово психологическо подпомагане са се включили 944 безработни лица, 1 210 безработни лица са ползвали индивидуално консултиране предоставено от кейс-мениджъри.

През второто полугодие на 2013 г. (данните са до края на ноември) са проведени 490 „Ателие за търсене на работа”. Чрез участието си в ателиетата 2 613 от безработните лица са придобили или са подобрили уменията си за търсене на работа, получили са нужната мотивация и увереност, за да убедят работодателите в своите възможности.
Мярка: Синхронизиране на националното законодателство в областта на антидискриминацията в съответствие с промените в европейското законодателство

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация с цел синхронизиране на националното законодателство с европейското. Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание през ноември 2013 г. Законопроектът е разпределен на следните комисии в Народното събрание: Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите (водеща) и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Мярка: Разработване на Закон за равнопоставеността между половете

Сформирана е междуведомствената работна група за изготвяне на проект на Закон за равенство между половетевъв връзка с изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените (CEDAW).

На 18.12.2013 г. Министерският съвет на Република България прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. Специално внимание е отделено на изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения; изграждането на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията, както и предприемането на конкретни действия за актуализиране на Националната стратегия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. с времеви хоризонт до 2020 г.

Борбата с насилието срещу жени във всичките му форми, включително домашното насилие е също един от важните приоритети на българските институции и организации за 2014 г.


Правителството отчита и други резултати, които не са заложени Програмата и Плана за действие „Първи етап на изпълнение на Програмата на правителството в условията на довършване на сегашния и планиране на новия бюджетен цикъл”:

 • Правителството изпълнява мярката от Управленската програма за адекватно ежегодно актуализиране на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

От 1 юли 2013 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 г. се увеличи от 240 лв. на 310 лв., а със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. той достига 340 лв.

 • Мярка от програмата на правителството: Разширяване на обхвата на програмата за целево енергийно подпомагане, чрез актуализиране на диференцирания минимален доход (ДМД) за отопление за всички целеви групи. Правителството пое ангажимент да се повиши границата за достъп до целева помощ за отопление, така че да се разшири обхватът на програмата за целево енергийно подпомагане и повече хора, изпаднали в затруднение, да могат да получат подкрепата на държавата.

С увеличението на диференцирания минимален доход за отопление с 15 лева при запазване на принципа на диференциран подход се увеличава доходната граница на всичките 16 рискови групи, с което обхватът на програмата за целево енергийно подпомагане ще се увеличи с около една четвърт, като за отоплителния сезон 2013-2014 г. са обхванати 251 876 лица при 210 711 лица за предходния отоплителен сезон.

 • Прието е Постановление на Министерския съвет от 18 ноември 2013 г., с което се предвижда да се изплати допълнителна сума в размер 50 лв. на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2013 г. са в размер до 251 лв. включително. Допълнителните суми от 50 лв. (т. нар. „коледни добавки”) са изплатени заедно с пенсиите за декември 2013 г.

 • Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд с цел да се повиши качеството на контрола на професионалните рискове, одобрен от Министерския съвет на 12.12.2013 г. и внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание.

Чрез определяне на конкретни права, задължения и отговорности на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд в предприятията ще се създаде основа за повишаване качеството на социалния диалог.

 • Разработен е проект на Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работното място, с която се определят норми на параметрите на микроклимата във въздуха на работни места: температура, влажност, скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване, както и минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Образованието е сферата, в която социалният фактор най-добре се припокрива с факторите на конкурентоспособността и растежа. То ще продължи да бъде приоритет за правителството”


Пламен Орешарски

Министър-председател

на Република България


Мярка

Срок

Предложения за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието. Въвеждане на допълнителни фактори за оценяване на развитието на учебния процес.

31.10.2013 г.

Промяна в Закона за професионалното образование и обучение

30.11.2013 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г.

31.12.2013 г.


Изпълнение:

Образованието и науката са приоритет в политиката на правителството. Правителството има ясното виждане, че образованието не е разход, то е инвестиция и затова ще се работи много в тази насока. За първи път, след четирите години на замразяване на бюджета за образование, средствата, отделени в държавния бюджет на Република България за 2014 г. са увеличени. Общата сума на бюджета е 3 062 900 млрд. лв., като в тази сума са включени и допълнителни 100 млн. лв. от Централния бюджет на Република България.


Мярка: Предложения за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието. Въвеждане на допълнителни фактори за оценяване на развитието на учебния процес

 • За повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, в държавния бюджет на Република България са предвидени допълнителни 40,1 млн. лв. Част от тях ще бъдат усвоени именно за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети. Това ще бъде постигнато чрез:

С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗДБРБ) е предложено да се допълнят разпоредбите на Закона за народната просвета, които регламентират прилагането на системата на делегираните бюджети. Целта е да се усъвършенства разпределителният механизъм на средствата за образование. Чрез допълнение ще се създаде задължителна добавка за условно-постоянни разходи, които не са в пряка зависимост от броя на децата/учениците. Това ще доведе до намаляване на различията между големи и малки училища и ще се намали ефектът на мащаба и зависимостта на бюджетите единствено от броя на децата/учениците. Усъвършенстването на системата на делегираните бюджети цели да постави акцент върху качеството на образованието. Новата формула предвижда, училища показали по-добри резултати между външните оценявания, да получават допълнителни средства.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница