Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Въведена е централизирана система за приемане и обработка на електронни заявления за визи „е-Виза” в Турциястраница8/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Въведена е централизирана система за приемане и обработка на електронни заявления за визи „е-Виза” в Турция.

Издадени са 490 247 000 туристически визи. Ръстът на издадените спрямо 2012 г. визи е над 12%.
Издадени визи и брой туристи от държавите от ОНД и Турция,
януари – октомври 2013 г.


Държава

Брой издадени визи

Руска Федерация

 454 304

Турция

 31 913

Украйна

 223 878

Беларус

 103 661

Азербайджан

 1 182

Източник: МВнР

Мярка: Уреждане на проблемите с концесионирането на плажовете с цел да се разшири използваемостта на плажната ивица и да се подобри поддръжката й с цел привличане на повече туристи

През периода 15 юни – 30 септември 2013 г. са проведени 181 контролни проверки на 58 плажа с концесии и на 33 плажа под наем. Извършено е геодезическо измерване на 123 плажа, включителноотдадените под наем плажове от областни управители.Констатирани са общо 91 нарушения в изпълнение на договорите за концесии и наеми, като са наложени неустойки на концесионерите в размер на 600 342 лв. Нарушенията най-често са за наличие на несъгласувани преместваеми обекти, обекти с по-голяма площ от определената и по-голяма площ от одобрената допълнителна търговска площ, както и нарушения, свързани с неосигуряването на достатъчен брой водни спасители.

Приходите от договорите за концесии и наеми на морските плажове към 30 ноември
2013 г. са в размер на 13 255 059 лв.

Мярка: Ангажимент на държавата за провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и участието на националните медии

Изпълнява се ангажиментът на държавата за провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и участието на националните медии. Осъществените дейности за представяне на страната като туристическа дестинация за отчетния период включват:

 • Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари:

 • Участие с информационен щанд на 9 международни туристически изложения – Украйна, Русия, Италия, Германия, Испания, Полша, Китай и Румъния;

 • Участие с национален щанд на международното туристическо изложение WTM, Лондон, Великобритания. В изложението участваха 28 представители на туристическия бранш и общинските администрации.

 • Участие в национални туристически изложения:

 • Черноморски туристически форум „Еко туризъм – нашето зелено бъдеще”;

 • Туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона”, к.к. Пампорово с участие на браншови организации.

 • Проведени са 12 тематични журналистически тура за водещи медии и снимачни екипи от Русия, Украйна, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Австрия, Китай за повишаване информираността на потребителите за дестинация България и PR дейности.

 • Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни пазари – публикуване на рекламни страници в WTM каталог, WTM Business за членовете на Meridian Club.

 • Акции по насърчаване на продажбите, тематични семинари и работни срещи:

 • Участие в представяне на летния каталог на Thomas Cook,Германия;

 • Стартиране на роуд шоу представяния в Германия, съвместно с туроператора FTI.

За първи път туризмът е определен от правителството като водещ отрасъл и е обособен като самостоятелна политика в бюджета, като е отделен съществен ресурс за национална реклама на България чрез туризма, промотиране на нейното културно-историческо наследство, традиции и природни забележителнности, както и за проучване на целевите пазари за българския туризъм. Бюджетът предложен от кабинета за 2014 г. е в размер на 18 млн. лв., който няколко пъти надхвърля предходните бюджети за промотиране на България като туристическа дестинация. Правителството прие Решения № 668 и № 705 за създаване на специализирана работна група за провеждане на проактивна политика за привличане на инвеститори и реализиране на съществуващи инвестиционни проекти в страната.

Допълнителни инструменти, които правителството ще използва рационално за постигане на стратегическите цели за постоянен и устойчив тренд в туризма, са Оперативните програми „Региони в растеж” 2014-2020 пета ос „Регионален туризъм” с бенефициенти Министерството на културата, Религиозните институции на вероизповеданията в България и общините и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, като ресурсът за постигане на целите, поставени в „Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България” за следващия програмен период, надхвърля 267 млн. лв.

По данни на Евростат, Световната Организация по Туризъм (СОТ) към ООН и прогнози на НСИ тази година България ще има два абсолютни статистически пика – над 7 млн. лв. чуждестранни туристи за 2013 г. и постъпления от туризъм над 3 млрд. евро.

Политиката на правителството включва и премахване на редица регулации и режими в сферата на туризма, което не само да превърне България в още пожелана дестинация, предлагаща комплекс от туристически продукти (морски туризъм, планински и ски туризъм, културен туризъм, голф туризъм, балнео и уелнес туризъм, еко и селски туризъм, вино и гурме туризъм), но също така да повиши качеството и цената на предлаганите в България туристически продукти и услуги, а и да превърне туризма в България в притегателно инвестиционно поле за реализация на крупни проекти в тази сфера. Отчитайки действието на Регламент 2011/24 от 2013 г., е отделено специално внимание и прилагане на пакет от мерки за налагане на България като водеща в Европа балнеоложка и СПА дестинация с огромен потенциал за целогодишен туризъм и с възможност за реализиране на приетите в Европа норми, свързани с трансграничното здравеопазване.

България притежава най-високата концентрация на термални минерални води, изключително разнообразни по състав и възможности за лечение, които гарантират дългосрочно устойчиво развитие на балнеологията у нас и превръщането й в целогодишен туристически продукт. Средно на денонощие в страната ни се изливат 423 млн. л. минерална вода, от които 274 млн. л. са термалните минерални води, и правителството започва специална програма за тяхното широкоспектърно използване, както и партньорство със здравните каси и здравно-осигурителните компании на останалите страни – членки в Европейския съюз.

В резултат от проведените комуникационни акции в изпълнение на утвърдената Програма за национална туристическа реклама през 2013 г. по данни на НСИ и БНБ за периода януари – ноември 2013 г. България е посетена общо от 6 604 897 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с 5,5% повече спрямо същия период на 2012 г. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-октомври 2013 г. възлизат на


2 839 500 000 евро, което е с 4,9% повече в сравнение със същия период на 2012 г.

Туристи от водещи целеви пазари, посетили България
в периода януари – ноември 2013 г.


Държава

Брой туристи

Ръст на туристите
2013/2012 г. (%)


Гърция

876 483

0,4%

Румъния

880 048

1,6%

Германия

673 205

5,1%

Русия

666 561

14,7%

Македония

366 760

1,1%

Турция

354 257

30,8%

Украйна

287 213

16,2%

Сърбия

280 153

10,5%

Великобритания

251 462

-2,5%

Полша

231 988

-2,2%

Чехия

150 749

0,4%

Франция

135 226

-0,1%

Беларус

125 991

59,0%

Австрия

124 642

5,3%

Италия

104 396

3,3%

Израел

97 617

4,4%

Източник: МИЕ, НСИ
МОДЕРНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА


Мярка

Срок

Подготовка на Задание за разработването на Национална транспортна стратегия за периода 2015-2025 г.

31.12.2013 г.

Определяне на приоритетите за следващия програмен период 2014-2020 г. и финализиране разработването на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”

31.12.2013 г.

Изработване на оздравителен план на Българските държавни железници:

 • Преговори с кредиторите на БДЖ ЕАД за преструктуриране на дълга на дружеството

31.10.2013 г.

 • Уреждане на задълженията между ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) и „Холдинг БДЖ” ЕАД по схемата дълг срещу собственост

31.12.2013 г.

 • Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна от ДП НКЖИ към ДП „Пристанищна инфраструктура”

31.10.2013 г.

Мерки за осигуряване защитата на правата на пътниците в отделните видове транспорт, включително чрез законодателни промени

30.11.2013 г.

Стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации на транспортния бизнес

30.09.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Подготовка на Задание за разработването на Национална транспортна стратегия за периода 2015-2025 г.

Мярката се изпълнява. Подготвя се заданието за разработване на документа, който трябва да бъде завършен през 2016 г. Националната транспортна стратегия ще отразява принципите на европейската транспортна политика, заложени в Бялата книга от 2011 г., ще включва инвентаризация на наличните финансови средства, ще осигури административен капацитет и ще съдържа план за действие, в който са посочени различни стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България.

В процеса на подготовката документът ще бъде обсъждан с всички заинтересовани страни – гражданското общество, академичните среди, браншовите организации в областта на транспорта, синдикатите, неправителствения сектор, екологичните организации и др.

Мярка: Определяне на приоритетите за следващия програмен период 2014-2020 г. и финализиране разработването на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Изработен е проект на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, 2014-2020 г., като са определени следните приоритетни оси:


 • Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” TEN-T мрежа;

 • Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” ТЕN-Т мрежа;

 • Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари;

 • Системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността;

 • Техническа помощ.

В програмата са идентифицирани потребностите, описани са допустимите за финансиране дейности през програмен период 2014-2020 г., посочени са потенциалните бенефициенти, индикаторите за отчитане на напредъка в изпълнението на програмата, приоритетните за финансиране проекти.
Мярка: Изработване на оздравителен план на Българските държавни железници

В много кратки срокове новото ръководство на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и „Холдинг БДЖ” ЕАД изготвиха изцяло нов План за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2013-2023 г. Оздравителният план е разработен подробно по дъщерни дружества – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и цели да възстанови дългосрочната жизнеспособност на дружествата въз основа на реалистични мерки и допускания. Той съдържа планираните решителни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия от страна на ръководството на МТИТС, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за финансово оздравяване на групата на БДЖ.През изминалите няколко месеца са предприети спешни краткосрочни мерки за стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД и неговите дъщерни дружества, които вече дават първите конкретни резултати:

 • Към 31.05.2013 г. Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД има обща задлъжнялост в размер на 704 225 000 лв., включваща задължения към финансови институции в размер на 483 523 000 лв., търговски задължения в размер на 142 840 000 лв., в това число задължения към ДП НКЖИ за инфраструктурни такси и допълнителни услуги в размер на 109 350 000 лв., и други задължения в размер на 77 862 000 лв.

 • Във връзка с предприетите действия от ръководството за преструктуриране и финансово стабилизиране на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД по предварителни данни към 31.12.2013 г. общата задлъжнялост е спаднала до 624 457 000 лв., което представлява намаление в размер на 11,35%, или със 79 955 000 лв., спрямо завареното положение в края на май 2013 г., като задълженията към финансови институции са в размер на 430 100 000 лв., търговски задължения в размер на 114 057 000 лв., в това число задължения към ДП НКЖИ за инфраструктурни такси и допълнителни услуги в размер на 87 639 000 лв.

 • Възстановен е активният диалог с всички кредитори, който по една или друга причина е липсвал през последните 4 години, като целта е постигане в кратък срок на споразумение с основните финансови кредитори за преструктуриране дълговете на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Участието на Министерството на финансите в преговорите с кредиторите е допълнителна гаранция за ангажираността на цялата държава с въпроса. Подписани са споразумения за разсрочване/намаляване на дълга със следните контрагенти – Пощенска банка, Лев Инвест, ЗАД Алианц България и Депфа банк и ДП НКЖИ. Водят се преговори за сключване на споразумения за разсрочване на задълженията на компанията с Вторите облигационери и KfW IPEX BANK. Към 31.12.2013 г. е финализиран първият етап от прехвърляне в собственост на съоръжения и недвижими имоти на ДП НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост”.

 • Към 31.08.2013 г. „БДЖ – Товарни превози” ЕООД изостава в приходите от основна дейност спрямо същия период на 2012 г. с 13 929 000 лв., или с 1 079 намаление на превозите в хил. т. През периода септември – декември 2013 г. са реализирани 3 200 000 лв. приходи повече спрямо месеците на 2012 г. и към 31.12.2013 г. изоставането в приходите намалява на 11 100 000 лв. Спрямо бизнес плана за единадесетте месеца приходите не се изпълняват само с 1 531 000 лв., като през декември 2013 г. е изпълнена приходната част, заложена в бизнес плана за 2013 г.

 • За изпълнение на графика за движение на влаковете за 2013 г. до май 2013 г. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е разполагал с 266 вагона в експлоатация при необходимост от 322 бр., или недостиг от 56 бр. вагона. От юни 2013 г. до настоящия момент постепенно се завишава бройката на годните за експлоатация вагони и недостигът е сведен до минимум (8 вагона). За периода 31.08.-31.12.2013 г. са предадени в експлоатация след извършване на възстановителен авариен ремонт на 4 бр. дизелови мотрисни влака, 2 бр. електрически мотрисни влака и 22 локомотива. С новия график за движение на влаковете, който влезе в сила от 15.12.2013 г., са пуснати допълнително 47 влака, което ще осигури по-високо качество и удобство на предлаганата превозна услуга.

 • По предварителни данни Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД се очаква да приключи финансовата 2013 г. с финансов резултат – загуба в размер на 5 565 000 лв., при отчетена загуба за 2012 г. в размер на 29 526 000 лв., или намаление на отчетената загуба през 2013 г. спрямо 2012 г. с 23 961 000 лв.


Мярка: Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна, от ДП НКЖИ към ДП „Пристанищна инфраструктура”

Мярката е в процес на изпълнение. Срок на завършване: 31.03.2014 г.


Мярка: Осигуряване защитата на правата на пътниците в отделните видове транспорт, включително чрез законодателни промени

Предприети са мерки за осигуряване на защитата на правата на пътниците в отделните видове транспорт, включително чрез законодателни промени.

 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри информационна кампания за представяне на правата на пътниците. Основната цел на кампанията е всички български граждани да бъдат запознати с правата и привилегиите, които ползват при пътуване на територията на Европейския съюз. Подготвените информационни материали дават яснота на българските граждани в различни ситуации, например при случаи на загуба на багаж, отмяна на полети или забавяне на пътуването им и др. Кампанията включва отпечатването и поетапното разпространение на 200 000 брошури, 1000 плаката и 1000 стикера, съдържащи информация за правата на пътниците по всички видове транспорт, включително правата на граждани с увреждания. Информацията за правата на пътниците, съдържаща се в брошурата, е публикувана и на официалната интернет страница на МТИТС: www.mtitc.government.bg, както и на сайта http://www.transportinfo.bg. Кампанията се организира във връзка с решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за обявяване на 2013 г. за Европейска година на гражданите.

 • В областта на железопътния транспорт e подготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. С Решение на Министерския съвет от 3.09.2013 г. законопроектът е одобрен и представен за разглеждане в Народното събрание. Една от заложените промени е свързана с прецизиране на разпоредби по прилагането на европейското законодателство относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. С изменението и допълнението ще се осигури засилване защитата на потребителите на железопътна транспортна услуга.


Мярка: Стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации на транспортния бизнес

С цел стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации на транспортния бизнес към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са създадени четири Обществени съвета по видове транспорт – съответно в секторите „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Въздушен транспорт” и „Воден транспорт”. Заседанията на съветите се провеждат всеки първи вторник на месеца. В състава на Обществените съвети влизат представители на научните среди, браншовите организации, неправителствения сектор, синдикатите, областните администрации, гражданското общество и др.

През отчетния период са проведени 5 заседания на Обществените съвети по видове транспорт.

През октомври 2013 г. е възстановена дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сектор „Транспорт”, както и на подотрасловите съвети за тристранно сътрудничество в сектор „Транспорт”.


Мярка от Управленската програма: Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна структура по основната и разширената Трансевропейска мрежа на територията на България

Към 11.12.2013 г. финансовият ресурс на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) или безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 100%, разпределена по отделните проекти по приоритетни оси. На бенефициентите са изплатени 2 111 730 363 лв., което е 54% от бюджета на програмата. Сертифицираните разходи към ЕК (само дял от ЕС) са в размер на 1 564 424 024 лв., или 49% от бюджета на европейското съфинансиране. Получените междинни плащания от ЕК (само дял от ЕС) са в размер на 1 506 594 515, което е 47,4% от европейското съфинансиране по програмата. С тези финансови резултати ОПT няма да загуби средства за 2013 г. съгласно правилото N+3.На 17.12.2013 г. Европейката комисия одобри второто изменение на ОПТ. Основно с второто изменение на ОПТ се извършва:

 • Прехвърляне на 20 млн. евро от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси” в Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”.

 • Прехвърляне на 122,1 млн. евро от Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” в приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”.

 • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, която отговаря за изграждането и поддържането на автомагистрали „Струма”, „Хемус” и „Черно море”, е включена за бенефициентите по ОПТ.

През отчетния период е получено потвърждение от Европейската инвестиционна банка, че средства от Кредитното споразумение могат да се използват за покриване на недостигащите средства за изпълнението на проекта за модернизация на железопътния участък „Септември – Пловдив”. В процес на обсъждане са възможностите за финансиране на жп проекта „Първомай – Свиленград”.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница