Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница4/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

През 2014 г. са извършени общо 1477 проверки – 223 по утвърдените медицински стандарти, 280- по дейността по експертиза на временната неработоспособност, 32 – по сигнали, 100- по Методиката за субсидиране, 170- на обекти за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по ЗЛПХМ, 124–по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности, 7– по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и ОМП и 515 по чл. 56 от Закона за здравето - за забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места.1.Дейности по регистрация на ЛЗ

В отчетния период са извършени 3 проверки за издаване на удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи:

-в МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница за нова дейност –разкриване на УНГ отделение и кабинет по алергология, както и закриване на дейности в Очно отделение и на ендокринология във Вътрешно отделение;

-в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003”ЕООД гр. Дупница за промяна в дейност –трето ниво на компетентност, съгласно МС ”Анестезиология и интензивно лечение”;

-в МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил за нова дейност-разкриване на отделение по кардиология, трето ниво на компетентност, съгласно МС „Кардиология”, с .извършване на инвазивна кардиология.

Извършени са 6 регистрации на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи.

Извършени са 11 пререгистрации на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи.

Заличени са 27 лечебни заведения за извънболнична помощ.

Издадени са 10 удостоверения и справки за актуално състояние на извършената регистрация .

Издадени са 137 становища за недостатъчност по чл.81 от ЗЛЗ.

Изготвени са отчет и справка от регистъра за ЛЗИБПХ – 2 броя.

Извършени са 608 проверки, във връзка с регистрацията и дейността на лечебни заведения за извънболнична помощ.

В отчетния период не са извършвани регистрации, пререгистрации и заличаване на регистрации на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве .

2.Контрол на лечебни заведения

Извършени са 5 проверки - в МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил, СБР Кюстендил и СБР Сапарева баня – за обем дейности, съгласно утвърдените медицински стандарти

Извършени са 5 проверки- в МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил, -СБР Кюстендил и СБР Сапарева баня – за брой специалисти, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Извършена е 1 проверка–в ОАИЛ към МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, относно организацията на дейност, съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение”.

Приети, проверени и изпратени са 128 отчети по Методиката за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ, като 10 са върнати за корекция.

Извършени са 106 проверки в лечебни заведения за болнична помощ във връзка със спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, като са проверени 922 случаи в ЛЗБП .

Съгласно Указанията за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014г.,

експерти от дирекция „Медицински дейности” към РЗИ гр.Кюстендил, извършиха:І. В МБАЛ „Д-р Н. Василиев”АД гр.Кюстендил бяха проверени следните дейности и структури:

-Оказване на спешна помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспиталисирани- Спешно отделение (СО). Извършени са 12 проверки. Проверена е медицинската документация на 500 пациенти

Проверени са изрично 272 болни, които са отчетени като нехоспитализирани, а до 24 часа по- късно са постъпили в същото ЛЗБП и са финансирани от НЗОК. Уточнено е, че същите пациенти са прегледани и изписани, съгласно медицинската документация,от СО в конкретен час, а по-късно са прегледани отново- от ЦСМП, СО или лекар от доболничната помощ (ОПЛ) и тогава са насочени за хоспитализация.

При проверки, с данни от РЗОК, се установи, че голям брой(15-20%от преминалите) пациенти са подали некоректно личните си данни-грешни ЕГН, липсващи в ГРАО. Усложненията произтичат от факта, че голяма част от пациентите, когато са в увредено състояние не носят документ за самоличност, но това не е мотив за отказ на медицинска помощ. Дадени са препоръки при липса на документ за самоличност да не се вписва устно съобщения ЕГН във Фиша за прегледан болен в СО, които не винаги се спазват.

- Дейности по стационарно лечение на болни с психични заболявания - Отделение по психиатрия.- Извършени са 12 проверки в стационара. Проверена е медицинската документация на 86 пациенти,вкл. на всички болни в отделението с коефициент на тежест 1,15 - болни с психични и тежки соматични заболявания и с коефициент на тежест 1,5-болни под 18 год. възраст. Рехоспитализирани няма.

- Дейности по стационарно лечение на болни с активна туберкулоза - Отделение по пневмология и фтизиатрия. Извършени са 11 проверки, проверена медицинската документация на 14 случаи.

- Дейности по амбулаторно проследявяне (диспансеризация) на болни с активна туберкулоза - Отделение по пневмология и фтизиатрия. Извършени са 11 проверки, проверена медицинската документация на 22 случаи.

-Дейности по медицинска експертиза – ТЕЛК - Извършени са 10 проверки. Налице е необходимата кадрова обезпеченост.ІІ. В МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница бяха проверени следните дейности и структури:

- Дейности по стационарно лечение на болни с психични заболявания-Отделение по психиатрия – Извършени са 11 проверки в стационара. Проверена е медицинската документация на 103 болни, в т. ч. 34 с коефициент на тежест 1,15 - болни с психични и тежки соматични заболявания. Рехоспитализирани няма’.

- Дейности по стационарно лечение на болни с активна туберкулоза - Отделение по пневмология и фтизиатрия. Извършени са 11 проверки, проверена е медицинската документация на 34 случаи.

- Дейности по амбулаторно проследявяне (диспансеризация) на болни с активна туберкулоза - Отделение по пневмология и фтизиатрия. Извършени са 11 проверки, проверена е медицинската документация на 38 случаи.

- Дейности по медицинска експертиза – ТЕЛК. Извършени са 11 проверки.

- Дейности по консултации, изискани от ЦСМП. Извършени са 11 проверки. Проверена е медицинската документация на 105 болни.

Извършени са 52 проверки по инвентаризация на имущество (медицинска апаратура), предоставено на ОПЛ от РЗИ Кюстендил.

В отчетния период не са извършени нови вписвания в регистъра на лекарите, имащи право да предписват лекарствени продукти по Наредба 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Извършени са 218 проверки по спазването на медицинските стандарти в лечебни заведения за извънболнична помощ- в СИМП и МЦ-154, МДЛ-9 , МТЛ – 7, хосписи-3.

Контрол върху дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура- извършени са 174 проверки за спазване на изискванията на Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол, използвани в системата на здравеопазване в рамките на проверките на ЛЗ за първична индивидуална медицинска помощ.

Извършени са 200 проверки на лекари по дентална медицина.

Извършени са 99 проверки на ПИМП,

Извършени са 515 проверки по чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в лечебни заведения.

В отчетния период не са установявени нарушения и не са издавани наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Извършени са 32 проверки (от тях-3 по документи) по 32 жалби и сигнали – от тях - 4 основателни . На 1 сигнал преписката е препратена по компетентност до Столична РЗИ, 1 жалба изпратена по компетентност и 1 преписка по жалба до ИАМО. Прехвърлени са преписки за 2015 г. за отговори по 2 сигнала.

3.Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти

Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (складове, аптеки, дрогерии) – извършени са 110 проверки на аптеки. Издадени са 3 предписания относно изпълнение на изискванията на нормативната уредба.

В отчетния период са извършвани проверки на 19 дрогерии. Издадени са 4 предписания относно изпълнение на изискванията на нормативната уредба.

Направени 2 проверки на склад на едро за търговия с лекарствени продукти.

В отчетния период са извършени 32 тематични проверки, от тях 25 на аптеки и 7 на дрогерии.

В отчетния период не е издавано становище за унищожаване на бракувани лекарствени продукти.

Издадени са 4 бр. хигиенни заключения на аптеки и 1 брой за склад на едро.

Извършени са 2 проверки във връзка с издадено разрешение на АИППМП за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, в съответствие с разпоредбите на Наредба №5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Не са издавани документи за разкриване на дрогерии.

Не е изисквана и не е предоставяна информация на ОБДХ за регистрираните аптеки.

Връчен 1 АУАН по ЗЛПХМ.

Дадени становища по проектна документация на обектите – 7.4.Дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му

В отчетния период е извършена 1 проверка на обекти по повод издаване на разрешения (лицензии) за дейности с наркотични вещества.

Извършени са 51 проверки на обекти извършващи дейности с наркотични вещества.

Извършени са 72 проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

Предоставени са 843 специални– 19 жълти и 824 зелени - рецептурни бланки (кочани) за предписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества .

В отчетния период са продадени 89 броя специални формуляри (кочани) за поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл.3, т.2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - извършени са 227 процедури по вписване в регистъра на лекарите, имащи право да изписват наркотични и психотропни вещества и са приети 227 протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки.

Приети са 286 отчета от 26 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 3 от ЗКНВП.

Обработени са 286 протоколи от 26 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 3 от ЗКНВП.

Приети са 37 отчети от 10 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 2 от ЗКНВП.

Изготвени са 4 обобщени отчети за движението на наркотичните вещества по Приложение 2 от ЗКНВП за движението на наркотичните вещества.

Извършени са 103 проверки на наркотични вещества при оформяне на митнически формалности 85 за осъществяване на износ и 18 за осъществяване на внос и заверка на 4-ти,респ. 3-ти екземпляр на разрешителни .

Изпратени са до МВР 13 броя съобщения за откраднати рецептурни бланки .

През 2014 г. не са извършвани съвместни проверки с МВР.

Извършена е 1 проверка по инвентаризация на наличните специални (жълти и зелени) рецептурни бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

5.Медикостатистическа дейност

Изготвен годишен здравно-демографски анализ за област Кюстендил за 2013 г.

Събрани и обработени са 74 оперативни статистически отчети .

Събирана и анализирана е информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, съгласно методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването:

Приети и проверени са 128 основни и 6 коригирани отчети на 2 ЛЗБП с по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2014г.

Извършени са 112 проверки в ЛЗБП, съгласно Указанията за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014 г.

Получени 48 броя справки форма 3-34 от лечебни заведения за болнична помощ и изпращани ежемесечно в МЗ и НЦОЗА-София.

Събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона- приети 12 отчета от 3 МБАЛ.

Събиране, обработване и контрол на отчетите по разделно отчитане на разходите в лечебните заведения за болнична помощ /ЛЗБП/- приети 3 отчета.

Извършени са 8 проверки за избор на екип/лекар, във връзка със спазване изискванията на чл. 25-31 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ в 2 ЛЗБП на територията на област Кюстендил, в които се осъществява процедура на избор на екип/лекар и се води електронен дневник.

Събиране, обработване и контрол на финансовите отчети на ЛЗБП –приети 24 отчета.

Контрол на месечните отчети на ЛЗБП съвместно с РЗОК- извършени 24 проверки по документи (за СО по Методиката за субсидиране).

В отчетния период е извършвана дейност по събиране, обработване, контрол и предоставяне в МЗ на справка за натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по здравеопазване-изпратени отчети по 4 програми-„Намаляване търсенето на наркотици”,”Контрол на медицинските дейности и здравна информация” , ”Психиатрична помощ” и „Медицинска експертиза на работоспособността”.

Кодиране и обработване на Съобщенията за смърт за събития на територията на областта - извьршена е проверка и кодиране на 2000 съобщения за смърт.

Изготвени 12 инфокарти /по една ежемесечно/, касаещи дейността на родилните отделения към трите МБАЛ на територията на област Кюстендил.

Изготвени 12 информации /по една ежемесечно/ за брой деца в детски ясли и брой деца,ползващи детска кухня.

Изпратени са 12 броя справки за деца в риск.

Събиране и предоставяне на НЦООЗ на съобщения за суицидно действие -29 броя.

Събиране, извършване на контрол и предоставяне за обработка на ТСБ/НСИ отчети за легловия фонд и персонала на ЛЗБП, хосписи, ЛЗИБП, ЦСМП, РЗИ и други дейности в здравеопазването към деветте общини на област Кюстендил – подадени 43 броя справки.

Събиране, извършване на контрол и предоставяне на НСИ на отчети за дейността на Детски ясли, яслени групи в Обединени детски заведения (ОДЗ) Кюстендил – 19 бр.отчети.

Приети, проверени, обработени 305 отчети на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, обобщени и изпратени в НЦОЗА София.

Изготвен и изпратен в НЦОЗА 1 бр. отчет за лекуваните в лечебните заведения за болнична помощ през 2013 г. чуждестранни граждани.

Събиране и предоставяне на МЗ информация за свободния леглови фонд- ежедневен.

6.Дейности, свързани със следдипломното обучение

Събиране, съхранение и обобщаване на справките на лечебните и здравни заведения по чл. 18, ал. 1 и 2 от Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - Изпратен Анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването в обл. Кюстендил с доклад и приложения към него в МЗ - включващ информация за потребности от специалисти, налични специалисти и база –от ЛЗБП на територията на обл. Кюстендил..

Извършени е 1 проверка в МБАЛ Кюстендил - за база -по кардиология, гастроентерология и клинична лаборатория.

Изпратен Анализ на състоянието на специалистите в обл. Кюстендил с доклад и приложения към него в МЗ.

Събрани, обобщени и изпратени заявки от 5 ЛЗБП за необходими специалисти, положили успешно изпит за специалност и подлежащи на разпределение, съгл. Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изпратени уведомления до лечебните заведения и председателя на Сдружението на ОПЛ за обявени конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Подадена информация чрез сайта на Инспекцията за обявени места за конкурси за придобиване на специалност „Обща медицина” в системата на здравеопазването.

Изпратени уведомления до лечебните заведения и председателя на Сдружението на ОПЛ за допълнителен прием на документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Събрани, обобщени и изпратени 19 заявки от ЛЗБП за участие на висши медицински кадри в курсовете за следдипломна квалификация на Медицински факултет-МУ София за 2015 г.- 10 от МБАЛ „Д-р Н. Василиев” Кюстендил и 9 от МБАЛ ”Св. Иван Рилски-2003‘‘ Дупница.

Получени от МУ София и препратени в лечебните заведения 19 бр. учебни карти-направления за курс за следдипломнообучение.

Получени Програми за СДО в МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” гр.София и препратени в лечебните заведения за БП -4 бр.

Получени Програми за СДО в НЦОЗА София и препратени в лечебните заведения за БП- 3 бр.

Получени Програми за СДО в СБАЛО-ЕАД София и препратени в лечебните заведения за БП - 3 бр.

Получени План-разписание за продължаващо медицинско обучение във ВМА София и препратен в лечебните заведения за БП- 4 бр.

Проведено обучение на 5 служители от дирекция МД в ИПА.7.Дейности, свързани със социалното подпомагане в общините

Участия в 8 заседания на общинските комисии за детето:

Участие в заседание за проблемите на деца-чужди граждани, придружени или не от възрастни, във връзка с бежанската вълна

Участие в обсъждане на Проект на Общинска програма за закрила на детето-2014 г. на общ. Дупница и общ.Кюстендил.

Участие в 40 заседания на общинските комисии по социална защита.

Участие в 1 работна среща с Областна администрация в гр. Кюстендил по проблемите на безработицата.

Участие в 1 работна среща със сдружение „Ларго” в гр. Кюстендил по проблемите на здравнонеосигурените лица .

Участие в 1 кръгла маса по проблемите на ромския етнос, организирана от сдружение „Ларго” в гр. Кюстендил.

Участие в 1 работна среща със сдружение „Ларго” в гр. Кюстендил по проблемите на здравнонеосигурените лица .

Участие в 1 заседание на Областен съвет за интеграция на хората с увреждания. Извършени 4 проверки на пациентски организации.

Разработване и участие в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности:


 • -По проект „Подкрепа”- дейности за деинстуционализация на децата –

 • участие в 4 общи работни срещи на всички РЕД в страната

 • участие в 160 работни срещи на РЕД Кюстендил.

 • -По проект „Спри и се прегледай”-

 • изпратени отчети – 13

 • проверени и одобрени отчети-8

 • генериран отчет-1

 • срещи с лекари-специалисти-10

 • проведени разговори с граждани – 6

 • кореспонденция с МЗ- 5 изпратени писма и получени отговори

 • изпратени анкетни картидоЛЗ, работещи по проекта-5

- По Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства- приети 2 броя мобилни кабинети - ехограф от РЗИ-София област и мамограф от РЗИ-Монтана. В резултат на това - сключени два броя договори с МЦ „Св. Иван Рилски – 2003” ЕООД гр. Дупница. Извършени 500 /петстотин/ бр. ехографски прегледа и 500 /петстотин/ бр. мамографски профилактични прегледа на здравнонеосигурени лица от ромски произход. .

-По НПППРМШ – проведени 4 заседание на Регионалния съвет.

- По Проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в общ. Кюстендил” - участие в пресконференция.

Изготвени и изпратени 66 /шестдесет и шест/ броя писма до дирекции за социално подпомагане от страната, съдържащи информация за обектите в област Кюстендил, в които се извършва балнеолечение и рехабилитационни услуги, отговарящи на изискванията на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”, утвърден с Наредба № 30 от 2004 г. на МЗ.8.Дейности, свързани с медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и по ОМП.

Ежедневно предоставяне в Министерство на здравеопазването (МЗ) точна информация за свободния леглови фонд –общо за област Кюстендил, събрана от лечебните заведения за болнична помощ и обобщена.

Актуализирани и съгласувани са годишните планове по отбранително мобилизационна подготовка на лечебните заведения на територията на област Кюстендил за 2014.Годишният план на РЗИ-Кюстендил по отбранително мобилизационна подготовка е актуализиран за 2014 и утвърден. Плановете са разработени в съответствие със Закона за здравето, Постановления на Министерския съвет № 267/ 2010г. - относно Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана и № 89/ 02.05.2012г. - за Държавния военновременен план; Директивата за привеждане на държавната и местна администрация в готовност за работа във военно време и Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана/приета с ПМС № 267/2010г./.

Със специалистите ОМП бяха разгледани плановете на лечебните заведения, окомплектоваността на специализираните медицински екипи и състоянието на транспортните средства по съответните стъкмителни таблици, комуникационно-информационното осигуряване за работа при кризи от различен характер, както и състоянието на наличните предпазни средства в лечебното заведение.

С цел организиране процеса на отсрочване на резервисти и техника през 2014 г. към лечебните заведения на територията на област Кюстендил, и РЗИ – Кюстендил, съгласно Наредба за отсрочване на запасни и техника от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114 от 16.05.2013 г. обн. ДВ бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., бяха попълнени и изпратени заявките, с цел обединяване и подаване на обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на запасни и на техника –запас.

В РЗИ - Кюстендил бяха изпратени данни за комплектоваността на лечебните лечебните заведения с леглови фонд, личен състав, специализирани медицински екипи, автотранспортна техника, както и разчет на необходимите им потребности от питейна, промишлена вода и канализационни услуги, електроенергия и топлоенергия, горива за транспорт, отопление и природен газ, изпълнение на параметри по кръводаряване.

В изпълнение на т.8 от утвърдените от Министъра на здравеопазването «Методични указания за изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка» в министрество на здравеопазването е подадена актуална информация за комуникационните средства – телефонни и GSM номера на директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Кюстендил, на директора на ЦСМП-Кюстендил,на ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, както и на специалистите по ОМП.

Във връзка с писма на Заместник-министър-председател и Министър на вътрешните работи на Република България- Цветелин Йовчев и на Областния управител на област Кюстендил, в изпълнение на мерките за управление и минимизиране на рисковете за сигурността на страната, приети от Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка с обстановката в Украйна и в изпълнение на задълженията ни по чл.3, ал.1 и чл.6, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), дадени указания на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, с цел подготовката им за работа при евентуален трансграничен пренос на радиационно замърсяване,

Участие в работна среща в министерство на здравеопазването, във връзка с проблеми възникнали при подготовката за изработването на военновременните планове, разглеждане на указанията за отсрочване на запасни и техника-запас през 2014-2015 г., както и информация от служителя на сигурността на информацията на МЗ.

Участие на служител – завеждащ регистратура за класифицирана информация в курс за защита на АИС и мрежи.

Участие на служител – завеждащ регистратура за класифицирана информация в курс за защита на класифицирана информация.

Във връзка с получено в РЗИ-Кюстендил писмо с вх. № П-294/23.06.2014 г. на МЗ и дадени указания, относно нарастващата заплаха от бедствено положение вследствие на поройните дъждове и възникналите наводнения в различни райони на териториата на страната и с цел предприемане на мерки за превенция, дадени указания на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, с цел подготовката им за работа при евентуална сложна обстановка при продължителни и проливни валежи.

С цел организиране процеса на отсрочване на резервисти и техника през 2014-2015 г. към лечебните заведения (МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил, МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЦСМП гр. Кюстендил) на територията на област Кюстендил, и РЗИ – Кюстендил, съгласно Наредба за отсрочване на запасни и техника от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114 от 16.05.2013 г. обн. ДВ бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.,са попълнени, обобщени и предадени на военните отдели към община Кюстендил и община Дупница следните заявки:

1.Обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на запасни, назначени на работа;

2.Обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас;

3.Заявка-поименен списък за безусловно и условно отсрочване на запасни назначени на работа;

4. Подробна заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас;

Съгласно писмо на министерство на здравеопазването, относно уеднаквяване на изготвяните планове от лечебните заведения и РЗИ-Кюстендил за бедствия, ОМП, за работа през есенно-зимния период и необходимите мероприятия, които трябва да се изпълняват, са дадени указания и оказана методична помощи са предоставени необходимите материали за предстоящото изготвяне на гореупоменатите планове за 2015 г

На лечебните заведения е предоставена примерна програма за обучение на медицинските екипи, работещи в условията на бедствени ситуации, обхващаща 2 учебни години (до края на 2014 и 2015 г.), състояща се от тематичен раздел (определени са темите) и форми на обучение – лекции, събеседване и семинари. Целта на програмата е да повиши теоретичната подготовка и практическата натренираност на медицинските екипи за действия при бедствия.

Предвид функциите, задачите и специфичните дейности, които се изпълняват от РЗИ и получаването на информация за различните видове бедствия, за начините за защита от тях, за начините да се осигури нужната помощ на всички пострадали, за това какво за направи всеки човек, озовал се в бедствена ситуация, служители от лечебните заведения и РЗИ-Кюстендил, които се занимават и извършват дейности по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи, взеха участие в организирано от РЗИ-Перник обучение по проект „Подготовка на служителите за ефективна работа при бедствия и аварии” по приоритетнат ос ІІ „Управление на чобешките ресурси, приоритет 2.32 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучение е завършило успешно.

В изпълнение изискванията на Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, предоставени в общинска администрация Кюстендил и общинска администрация Дупница проект на актуализиран отчет-заявка за потребностите на РЗИ-Кюстендил от контролни числа за отсрочване на резервисти и техника.

Актуализиран и изпратен в МЗ регистър на лечебните и здравни заведения на територията на област Кюстендил, съдържащ имената и служебните телефони, GSM на директорите/управителите на лечебните и здравни заведения, техните заместници, главните секретари и ОМП специалисти.

Във връзка с изготвянето на Военновременните планове, РЗИ-Кюстендил и определените лечебни и здравни и здравни заведения на територията област Кюстендил, с възложени военновременни задачи, изготвиха таблици за планиране.

Актуализирани и съгласувани са плановете на лечебните и здравни заведения за работа при усложнена зимна обстановка през зимния период 2014-2015 г., както и изготвени доклади от тях за готовността им за работа в тежка зимна обстановка. Извършени са проверки в лечебните и здравни заведения, във връзка с подготовката им за работа при усложнена зимна обстановка. Изготвен е план на РЗИ-Кюстендил за работа при усложнена зимна обстановка, който е съгласуван от областния управител на област Кюстендил, като към него са приложени актуални списъци на пациенти на хемодиализа към МБАЛ Кюстендил и МБАЛ „СВ.Ив.Рилски” ЕООД гр. Дупница и МБАЛ „Св.Ив.Рилски-2003”ООД гр. Дупница, списъци на бременни с термин на раждане м. декември-м. февруари, предоставен ни от РЗОК-Кюстендил. Подготвен и изпратен в Областна администрация-Кюстендил и в МЗ е доклад за предприемане на превантивни мерки от структури към Министерство на здравеопазването за намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка. Извършени са проверки в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, във връзка с подготовката им за действие през зимния период и усложнена зимна обстановка. Копия на плановете на РЗИ-Кюстендил и на ЦСМП-Кюстендил са предоставени на общински администрации Кюстендил и Дупница, както и на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Актуализирани и съгласувани са плановете на лечебните и здравни заведения за защита при бедствия, както и Плана за защита при бедствия на РЗИ-Кюстендил е съгласуван от областния управител на Област Кюстендил.

Актуализирана и утвърдена е Програмата на РЗИ-Кюстендил за защита на критичната инфраструктура през 2014 г., съгласувана от областния управител на Областта.

Актуализирани и съгласувани са програмите на лечебните заведения за болнична помощ за защита на критичната инфраструктура.

Актуализирани и съгласувани са плановете за дейността по отбранително мобилизационна подготовка на лечебните и здравни заведения.Плана на РЗИ-Кюстендил за дейността по отбранително мобилизационна подготовка е актуализиран за 2015 и утвърден. Със специалистите ОМП на лечебните заведения за болнична помощ и ЦМП-Кюстендил, бяха разгледани и обсъдени плановете за работа при бедствия. Провери се окомплектоваността на специализираните медицински екипи и състоянието на транспортните средства по съответните стъкмителни таблици, комуникационно-информационното осигуряване за работа при кризи от различен характер, както и състоянието на наличните предпазни средства в лечебното заведение. Обсъдиха са подготвените таблици за планиране. Наново се обсъди и провери готовността им за работа при усложнена зимна обстановка.

Проведе се обучение на медицинските екипи към РЗИ-Кюстендил по предварително утвърдена Програма за обучение през 2014 г., на медицински екипи работещи в условията на бедствени ситуации през месеци ноември и декември, като се проведоха две лекции на тема :

1. Обща характеристика на бедствена ситуация. Организация на защита на населението. Отговорности, правила за поведение и ред за действие на медицинските екипи при извършване на медицинска сортировка и евакуация на пострадали при възникнало бедствие;

2. Отговорности, правила за поведение и ред за действие на медицинските екипи при наводнение.

Извършена е годишна инвентаризация на имуществото на ОМО, находящо се в с. Цървеняно, община Кюстендил.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница