Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница8/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХИВ/ СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ)

Бяха регистрирани 3 случая на СПИН/ ХИВ+ (2,30 %000), спрямо липса на регистрирани случаи през 2013 г. Случаите са потвърдени в НПЛ. Заболелите/ ХИВ+ лица са по един във възрастови групи от 25 – 29 години (15,11 %000), от 35 – 39 години (11,09 %000) и от 45 – 49 години (10,80 %000). Случаите са в Кюстендилска община (3,45 %000) и в Дупнишка община (2,31 %000).

Заболяемостта от СПИ е 3,84 %000 и е увеличена несъществено с 1,86 % спрямо предходната година, в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите. В структурата на заболяемостта от СПИ сифилисът е с относителен дял 60 %, хламидийните инфекции представляват 40 % от случаите. Не са съобщени в РЗИ – Кюстендил с Бързи известия и не са регистрирани заболели от сифилис, вроден и на кърмачето и гонорея, както и през предходната година.

Заболяемостта от сифилис (2,30 %000) е снижена с 23,59 % в сравнение с предходната година. С ранен латентен сифилис А 51.5 са 100 % от заболелите. Заболелите са във възрастовите групи от 10 - 14 години (19,04 %000), от 25 - 29 години (15,11 %000) и над 65 години (3,13 %000). Случаите са в Кюстендилска община (3,45 %000) и в Дупнишка община (2,31 %000).

Заболяемостта от Хламидийна инфекция (1,53 %000) е увеличена със 104 % в сравнение с предходната година. Заболелите са във възрастови групи от 25 - 29 години (15,11 %000) и от 45 - 49 години (10,84 %000). Случаите са в Дупнишка община (2,31 %000) и в Кюстендилска община (1,73 %000).

Общо състояние на паразитните заболявания при хората:Местни паразитози

Паразитозоонози – ехинококоза, трихинелоза и тениидози:

Заболяемостта от ехинококоза през 2014 г. е 3,07 %000 и е увеличена несъществено с 1,99 % спрямо 2013 г. (3,01 %000), в резултат на намаляване броя на населението в областта при еднакъв брой заболели лица. Бяха регистрирани 4-ма заболели от ехинококоза (3 потвърдени случая на ехинококоза на черен дроб и 1 потвърден случай на множествена ехинококоза на бял дроб и слезка). От случаите 3 са първични и 1 с ехинококоза на черен дроб е рецидив. Заболелите са по 1 във възрастови групи от 15 – 19 години (19,31 %000), от 25 – 29 години (15,11 %000), от 45 – 49 години (10,80 %000) и от 60-64 години (9,28 %000). От женски пол са 75 % и от мъжки пол са 25 %. Заболелите са в Кочериновска община (1 заболял, 20,56 %000), в Дупнишка община (2 заболели, 4,62 %000) и в Кюстендилска община (1,73 %000). Хоспитализирани са 100 %. От заболелите са оперирани трима или 75 %. При един от заболелите е направен ПАИР във „II-ра МБАЛ – София“ ЕАД. До момента е проведено консервативно лечение при един от заболелите (лицето с направен ПАИР). Няма починали от ехинококоза лица, както и през предходната година.

Беше изследвано за трихинелоза 1 лице по желание, с отрицателен резултат, спрямо липса на изследвания за трихинелоза през 2013 г. Не бяха регистрирани заболявания и епидемични взривове от трихинелоза, както и през предходната година.

Не бяха регистрирани заболявания от тениаринхоза и от тениоза, както и през 2013 г.Геохелминтози

Бяха изследвани 8295 лица за аскаридоза, като бяха открити 4 опаразитени лица – 0,05 %, спрямо 9583 изследвани лица и 2 опаразитени – 0,02 % през 2013 г. Екстензитетът е увеличен в сравнение с предходната година.

В края на отчетния период ендемичните за аскаридоза населени места на територията на областта са 26 с население 23335 души. В 5 населени места с общо население 2318 души (Соволяно, Шишковци, Пороминово, Стоб и Падала) бяха извършени изследвания на 11,17 % от населението за ІII-та поредна година (изследвани бяха 259 лица). Опаразитени не бяха открити. През годината не бяха снети от учет ендемични за аскаридоза населени места.

Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година. Изследвани бяха 136 деца в домове за медико-социални грижи за деца, институции за социални услуги за деца и ЦНСТ (100 %), от които не бяха открити опаразитени, както и през предходната година. Изследвани бяха 199 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни и 1 ЦНСТ за възрастни (100 %). Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

Бяха изследвани 8295 лица за трихоцефалоза, като бяха открити 3 опаразитени лица, спрямо 9583 изследвани лица и липса на опаразитени лица през 2013 г.

Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година. Изследвани бяха 136 деца в домове за медико-социални грижи за деца, институции за социални услуги за деца и ЦНСТ (100 %), от които бяха открити 3 опаразитени (2,21 %), спрямо липса на опаразитени през предходната година. Изследвани бяха 199 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни и 1 ЦНСТ за възрастни (100) %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.Контактни паразитози

За ентеробиоза бяха изследвани 3343 лица, от които бяха открити 40 опаразитени или 1,20 %. Наблюдава се увеличение на екстензитета, спрямо предходната година (40 опаразитени от 3866 изследвани или 1,03 %). Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Открити бяха 37 опаразитени – 1,21 %, спрямо 3165 изследвани, от които 29 опаразитени – 0,92 % през предходната година. Изследвани бяха 22 деца в 1 ДЦДМУФУ (100 %). Не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.

За ламблиоза бяха изследвани 8295 лица, от които бяха открити 46 опаразитени или 0,55 %, спрямо 9583 изследвани лица и 49 опаразитени или 0,51 % през 2013 г. Екстензинвазията е увеличена спрямо предходната година. Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Открити бяха 14 опаразитени или 0,46 %, спрямо 19 опаразитени от общо 3177 изследвани или 0,59 % през предходната година. Изследвани бяха 136 деца в домове за медико-социални грижи за деца, институции за социални услуги за деца и ЦНСТ (100 %), от които бяха открити 4 опаразитени (2,94 %), спрямо 4 опаразитени деца от всичко 109 изследвани или 3,67 % през предходната година. Изследвани бяха 199 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни и 1 ЦНСТ за възрастни (100 %). Бяха открити 5 опаразитени (2,51 %), спрямо липса на опаразитени лица от 188 изследвани през предходната година.

Бяха изследвани за хименолепидоза 8295 лица, от които бяха открити 8 опаразитени или 0,10 %, спрямо 9583 изследвани лица, от които 7 опаразитени или 0,07 % през предходната година. Екстензитетът е увеличен спрямо предходната година. Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Открити бяха 5 опаразитени или 0,16 %, спрямо 4 опаразитени от всичко 3177 изследвани или 0,13 % през предходната година. Изследвани бяха 136 деца в домове за медико-социални грижи за деца, институции за социални услуги за деца и ЦНСТ за деца (100 %). Бяха открити 3 опаразитени деца или 2,20 %, спрямо 2 опаразитени деца от всичко 109 изследвани или 1,83 %, през предходната година. Изследвани бяха 199 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни и 1 ЦНСТ за възрастни (100 %). Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.Oпортюнистични паразитози

Бяха изследвани с ELISA IgG 5 лица за токсоплазмоза, от които 1 е серопозитивно, спрямо 2 изследвани лица, от които няма серопозитивни през 2013 г. Заболели от токсоплазмоза в областта не бяха регистрирани, както и през предходната година.

Бяха изследвани 8295 лица за бластоцистоза. Не бяха открити опаразитени, спрямо 1 лице с положителен резултат от 9583 изследвани (0,01 %) през предходната година. Изследвани бяха 3069 деца в 58 детски заведения (98,86 %). Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година. Изследвани бяха 136 деца в домове за медико-социални грижи за деца, институции за социални услуги за деца и ЦНСТ (100 %), от които не бяха открити опаразитени, както и през предходната година. Изследвани бяха 199 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни и 1 ЦНСТ за възрастни (100 %). Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

Беше проведено лечение и контролно изследване на откритите опаразитени.Малария и други внасяни паразитози

През 2014 г. нямаше заболели лица от малария и други внасяни паразитози на територията на областта, както и през същия период на предходната година. Не са изследвани материали за малария и други внасяни паразитози.

На контролираната територия не функционират паразитологични лаборатории, освен лабораторията в РЗИ.

Епидемии и епидемични взривове не бяха регистрирани. Беше извършено епидемиологично проучване, съвместно с ОДБХ – Кюстендил, във връзка с възможен взрив от хранително заболяване в хотел „Стримон СПА Клуб“, гр. Кюстендил, впоследствие отхвърлен.

Заключение:

Основните особености, характеризиращи в епидемиологично отношение заразната заболяемост през 2014 г. са: • Съществено снижение с 42,03 % на общата заразна заболяемост, повлияно главно от силното снижение на заболяемостта от инфекции на дихателната система (предимно варицела) и в по-ниска степен от снижението на заболяемостта от чревни инфекции, вирусни хепатити и невроинфекции;

 • Силно снижние със 79,86 % на заболяемостта от инфекции на дихателната система, повлияно предимно от силното снижение с 89,13 % на заболяемостта от варицела и в по-малка степен от снижената с 46,05 % заболяемост от скарлатина; Ниска заболяемост от ваксинопредотвратими инфекции на дихателната система (регистрирани 2 случая на епидемичен паротит – 1,53 %000); Продължава тенденцията за снижение на заболяемостта от туберкулоза (снижение с 4,58 %);

 • Снижение на заболяемостта от чревни инфекции с 11,79 %, повлияно главно от снижението с 12,11 % на заболяемостта от ентероколити и в по-ниска степен от снижението на заболяемостта от салмонелоза (снижение с 36,77 %), от дизентерия (снижение с 18,46 %) и от колиентерит (снижение с 38,99 %). Увеличение на заболяемостта с 4,5 % се наблюдава само при ротавирусен гастроентерит. Заболяемостта от ентероколити (519,57 %000) е с много високи стойности, но за втора година се наблюдава снижение на заболяемостта след възходящата тенденция през периода от 2003 г. до 2012 г. Относителният дял на етиологично доказаните ентероколити е много нисък – 0,44 %;

 • Силно снижение на заболяемостта от вирусни хепатити с 60,10 %, в резултат на същественото снижение на заболяемостта от хепатит А с 88,64 % и от хепатит неопреден с 87,21 %, при увеличена заболяемост от хепатит В; Ниски стойности на заболяемостта от хепатит В (5,37 %000), въпреки увеличението с 42,44 % спрямо предходната година. Два от случаите са в имунизационна възраст, имунизирани с по 3 приема ваксина срещу хепатит В, спрямо липса на регистрирани случаи в имунизационна възраст през предходната година;

 • Увеличение на заболяемостта от трансмисивни инфекции с 5,55 %, повлияно предимно от увеличението на заболяемостта от Ку треска със 103,54 и в по-малка степен от повишената заболяемост от Лаймска борелиоза. Заболяемостта от Марсилска треска е снижена с 10,36 %;

 • Силно снижение на заболяемостта от невроинфекции с 51,27 %, в резултат на снижената заболяемост от бактериални менингити и менингоенцефалити (снижение с 65,93 %), от вирусни менингити и менингоенцефалити (снижение с 59,23 %) и от ОВП (снижение с 38,91 %);

 • Несъществено увеличение на заболяемостта от СПИ с 1,86 %, в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите. Снижение на заболяемостта от сифилис с 23,59 % и увеличение на заболяемостта от хламидийна инфекция със 104 %. Регистрирани 3 случая на СПИН/ ХИВ+ (2,30 %000), спрямо липса на регистрирани случаи през 2013 г. на територията на областта;

 • Липса на регистрирани епидемии и епидемични взривове от заразни болести (без грип и ОРЗ);

 • Несъществено повишение на заболяемостта от ехинококоза с 1,99 % спрямо 2013 г., в резултат на намаляване броя на населението в областта при еднакъв брой заболели лица;

 • Липса на заболявания от трихинелоза и тениидози;

 • Увеличение на екстензитета при аскаридозата като цяло спрямо предходната година. За втора поредна година не бяха открити опаразитени с аскаридоза в детските заведения, в домовете за медико-социални грижи, в институциите за социални услуги за деца и за възрастни и в ЦНСТ;

 • Екстензитет 0,04 % при трихоцефалоза, след две поредни години, през които не бяха открити опаразитени от трихоцефалоза на територията на областта. Липса на опаразитени с трихоцефалоза в детските заведения, в домовете за медико-социални грижи и в институциите за социални услуги за деца и за възрастни и в ЦНСТ за възрастни, както и през предходната година. Увеличен е екстензитетът в ЦНСТ за деца, спрямо предходната година;

 • Увеличение на екстензинвазията при ентеробиоза като цяло и в детските заведения, спрямо предходната година. Липса на опаразитени в специализираните институции за социални услуги за деца, както и през предходната година;

 • Увеличение на екстензитета на ламблиозата спрямо предходната година като цяло и в домовете за медико-социални грижи и ЦНСТ за възрастни. Снижение на екстензитета в сравнение с предходната година в детските заведения, в специализираните институции за социални услуги и в ЦНСТ за деца;

 • Увеличение на екстензитета на хименолепидозата спрямо предходната година като цяло, в детските заведения и в ЦНСТ за деца. Липса на опаразитени в институциите за медико-социални и социални услуги и в ЦНСТ за възрастни, както и през предходната година.

Вътреболнични инфекции (ВБИ)

Взривове от ВБИ не бяха регистрирани.

Бяха обявени 21 случаи на ВБИ, спрямо 38 през 2013 г.

Разкриваемостта на вътреболничните инфекции в лечебните заведения за болнична помощ е намалена спрямо предходната година като цяло, снижена в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД– Кюстендил” и в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, а в МБАЛ „Св. Иван Рилски - 2003” ООД – Дупница, в СБР - гр. Кюстендил и в СБР - гр. Сапарева баня няма регистрирани случаи.

В структурата на вътреболничните инфекции преобладават инфекциите на сетивните органи (71,43 %), следвани от белодробните инфекции и сепсис (по 9,52 %). Чревните инфекции и интраабдоминалните инфекции заемат по 4,76 %.

Спрямо предходната година е подобрена дейността по отношение откриването на етиологичния причинител на възникналите инфекции, свързани с медицинското обслужване – 9,52 % от регистрираните инфекции са неизследвани и микробиологично недоказани, спрямо 13,16 % неизследвани и микробиологично недоказани през 2013 г. Неизследвани и микробиологично недоказани са 100 % от белодробните инфекции, докато през 2013 г. неизследвани и микробиологично недоказани бяха 50 % от белодробните, 37,50 % от чревните и 33,33 % от „други“ инфекции.

С доказан етиологичен причинител са общо 19 вътреболнични инфекции или 90,48 %, спрямо 33 или 86,84 % от всички регистрирани през 2013 г. Най-честите изолати са Стафилококи коагулазанегативни – 31,58 % от доказаните, следвани от С. ауреус – 26,32 %, Клебсиела окситока и Клебсиела пневмоние - по 10,53 %. Ротавирусите, Е.коли, Коринебактериум и Серация марцесценс заемат по 5,26 %. В МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил от общ брой 16 вътреболнични инфекции при 100 % е доказан етиологичен причинител, спрямо 88 % през 2013 г. В МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница от общ брой 5 вътреболнични инфекции е доказан етиологичен причинител при 60 % от инфекциите, спрямо 87,50 % през 2013 г.

Процентът на болните получили антибиотици е 38,79 % средно за областта, спрямо 41,81 % през 2013 г. Най-висок е процентът на третираните с антибиотици пациенти в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница – 60,63 %, следвана от МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил – 53,92 % и МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница – 44,75 %. В СБР – Кюстендил и СБР – Сапарева баня нито един пациент не е третиран с антибиотик.

Дейноста по откриването, съобщаването и регистрацията на вътреболничните инфекции в лечебните заведения не е на необходимото ниво. Подобрена спрямо предходната година е дейността по доказването на етиологичните причинители и по приложението на антибиотиците. Всички лечебни заведения за болнична помощ имат програми за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции и за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност.

Имунопрофилактика:

Снабдяването с биопродуктите не беше равномерно и в достатъчни количества за някои видове ваксини: ППД - в началото на годината не разполагахме с ППД, а първите 3000 дози получихме на 13.02.2014 г.; Тетраксим - в началото на годината разполагахме с 8 дози в РЗИ, а първите 200 дози Тетраксим получихме от НЗОК на 10.02.2014 г. Първите дози Тетраксим за обхващане на родените деца след 01.06.2014 г., съгласно Заповед № РД-01-209 / 27.08.2014 г. на Министъра на здравеопазването - получихме на 11.09.2014 г. Затруднение ни създаде и неравномерното снабдяване с Пентаксим през годината. Първите дози шесткомпонентна ваксина получихме на 05.12.2014 г.

Нарушения на изискванията за хладилно съхранение на ваксините не бяха установени. РЗИ-Кюстендил разполага с хладилна техника с достатъчен обем за съхранение на биопродуктите и с дигитални термометри за контрол на температурата в хладилниците. Хладилната техника е обособена в самостоятелно помещение с климатик и се поддържа от специализирана фирма по договор.

Имунизационният обхват против туберкулоза при новородените е по-висок с 1,45 % в сравнение с 2013 г. (97,34 % спрямо 95,89 %). Обхватът с Манту е по-нисък при 7-годишните с 0,81 % и при 11-годишните с 0,36 %, а при 17-годишните е по-висок с 4,71 %.

Обхватът срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и ХИБ с петкомпонентна ваксина (ДТКаПиХИБ) е по-нисък при I-ви, II-ри и III-ти прием в сравнение с предходната година съответно с 0,89 %, 0,91 % и 0,51 % и по-висок при IV-ти прием с 0,59 %. С І-ви прием бяха обхванати 95,57 % от подлежащите за годината, спрямо 96,46 % от подлежащите за 2013 г. С ІІ-ри прием бяха обхванати 95,90 % от подлежащите за годината, спрямо 96,81 % от подлежащите за 2013 г. С ІІІ-ти прием бяха обхванати 95,68 % от подлежащите за годината, спрямо 96,19 % от подлежащите за 2013 г. С ІV-ти прием бяха обхванати 95,96 % от подлежащите за годината, спрямо 95,37 % от подлежащите за 2013 г.

Съгласно Заповед № РД-01-209 / 27.08.2014 г. на Министъра на здравеопазването, обхващането на децата, родени след 01.06.2014 г. продължи с четирикомпонентна ваксина, а от средата на м. декември 2014 г. – с шесткомпонентна ваксина. С четирикомпонентна ваксина (ДТКаПи) І-ви прием бяха обхванати 95,13 % от подлежащите, с ІI-ри прием - 88,74 % и с ІII-ти прием – 81,42 %. Против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, ХИБ с шесткомпонентна ваксина (ДТКаХепБПиХИБ) бяха обхванати с І-ви прием – 12 деца, с ІI-ри прием – 6 деца и с ІII-ти прием – 4 деца.

Обхватът против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на 6-годишните с четирикомпонентна ваксина (ДТКаПи) е по-нисък с 10,68 % в сравнение с 2013 г. (обхванати са 85,92 % от подлежащите за годината, спрямо 96,60 % от подлежащите за 2013 г.).

Обхватът с ТД е по-висок с 3,49 % при 12-годишните (обхванати са 94,03 % от подлежащите за годината, спрямо 90,54 % от подлежащите за 2013 г.), при 17-годишните е по-висок с 1,67 % (обхванати са 92,77 % от подлежащите за годината, спрямо 91,10 % от подлежащите за 2013 г.), а в по-големите възрастови групи е по-съществено променен при 45-годишните, 55-годишните, 65-годишните и 75-годишните - намален е съответно с 10,25 %, с 4,3 %, с 8,57 % и с 10,29 %.

Имунизационният обхват срещу хепатит В при новородените е по-висок с 0,98 %, при втория прием е по-висок с 1,1 % и при третия прием е по-висок с 1,04 % в сравнение с предходната година. С І-ви прием са обхванати 98,13 % от подлежащите за годината, спрямо 97,15 % от подлежащите за 2013 г. С ІІ-ри прием са обхванати 97,12 % от подлежащите за годината, спрямо 96,02 % от подлежащите за 2013 г. С ІІІ-ти прием са обхванати 96,71 % от подлежащите за годината, спрямо 95,67 % от подлежащите за 2013 г.

Обхватът на децата с асоциирана ваксина против морбили, паротит и рубеола на 13 месеца е повишен с 0,8 % в сравнение с предходната година (обхванати са 97,67 % от подлежащите за годината, спрямо 96,87 % от подлежащите за 2013 г.). Имунизационният обхват е почти непроменен при 12-годишните (обхванати са 95,79 % от подлежащите за годината, спрямо 95,41 % от подлежащите за 2013 г.).

Обхватът с пневмококова конюгирана ваксина е съвсем леко понижен при първия прием и е увеличен при всички останали приеми в сравнение с предходната година. С І-ви прием са обхванати 95,84 % от подлежащите за годината, спрямо 96,19 % от подлежащите за 2013 г. С ІІ-ри прием са обхванати 95,02 % от подлежащите за годината, спрямо 94,31 % от подлежащите за 2013 г. С ІІІ-ти прием са обхванати 94,12 % от подлежащите за годината, спрямо 91,20 % от подлежащите за 2013 г. С ІV-ти прием са обхванати 91,20 % от подлежащите за годината, спрямо 88,49 % от подлежащите за 2013 г.

Против бяс са имунизирани 14 лица, както и през 2013 г. От тях с 5 дози противобясна ваксина са обхванати 4 лица, с 4 дози - 5 лица, с 3 дози - 2 лица, с 2 дози - 2 лица и с 1 доза - 1 лице. Наблюдава се леко повишен разход на противобясна ваксина в сравнение с 2013 г. Не бяха установени нарушения по имунопрофилактиката в противобесните кабинети към МБАЛ при извършените текущи проверки.

С ваксина срещу човешки папиломен вирус са обхванати момичета на 12-годишна възраст, както следва: с I-ви прием - 59 момичета или 12,16 % от подлежащите, спрямо 24,95 % от подлежащите през 2013 г.; с II-ри прием - 54 момичета или 11 % от подлежащите, спрямо 22,50 % от подлежащите през 2013 г.; с III-ти прием - 63 момичета или 13,35 % от подлежащите, спрямо 14,84 % от подлежащите през 2013 г.

Тетанус при нараняване е приложен на 3843 лица, спрямо 3906 лица през 2013 г.

В имунизационен кабинет на РЗИ бяха извършени всичко 71 имунизации/ реимунизации, спрямо 99 през 2013 г. (1 прием с петкомпонентна ваксина, 1 прием с ТД ваксина, 69 приема с ваксина срещу грип).

Регистриран беше 1 случай на нежелана реакция след ваксинация (НРВ), спрямо липса на съобщени случаи през 2013 г. Касае се за НРВ след приложение на петкомпонентна ваксина (Пентаксим – 1-ви прием) при дете на 5 месеца, протекла с гърчове (Уест синдром) и довела до хоспитализация. Своевременно бяха изпратени по предназначение Приложение № 8 към чл. 14 и Доклад за нежелана реакция след ваксинация.

Бяха освидетелствани от комисията за освобождаване от имунизации 43 деца, спрямо 32 деца през 2013 г. За 21 деца беше взето решение да се имунизират, съгласно имунизационният календар, 20 деца бяха освободени временно от имунизации и 2 деца бяха освободени по трайни противопоказания.

Продължава увеличението на броя на ражданията в частната болница МБАЛ „Св. Ив. Рилски – 2003” ООД в Дупница на родилки от други области – от всичко 429 новородени, само 217 са от област Кюстендил, 212 са от други области (Благоевград, София, Перник, Пазарджик и Пловдив.).

Броят на освободените поради трайни медицински противопоказания е по-голям във всички възрастови групи, в сравнение с предходната година. По-голям е и броят на необхванатите по причини от немедицински характер. Броят на необхванатите поради миграция е по-голям в сравнение с предходната година, а броят на откази от имунизации е по-малък (за откази от имунизации бяха съставени 4 АУАН).

Процентът на необхванатите своевременно новородени с имунизации се увеличава при всеки пореден прием на дадена ваксина, като закъснението се дължи предимно на временно отлагане поради заболяване.

Няма промяна в сравнение с предходните години по отношение проблемите с регистрацията на извършените имунизации (не се регистрират в здравно-осигурителните книжки). Активността при издирване на контингента, подлежащ на имунизации като цяло е незадоволителна. Медиаторите на щат към общините оказват съдействие на общопрактикуващите лекари в кварталите с труднодостъпни групи население през цялата година.

Има подобрение спрямо предходната година по отношение планирането и отчитането на имунизациите и реимунизациите.

Продължава работата по поддържане картотеката на новородените по установения вече ред.

При извършените текущи проверки в обектите не бяха констатирани нарушения по имунопрофилактиката.

Бяха извършени 4 тематични проверки по имунопрофилактиката: по правилно идентифициране на подлежащите на имунизация от основната целева група, обхващане и отчитане на приложената ваксина по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016 г.; по изпълнение на Заповед № РД-01-209/ 27.08.2014 г. на Министъра на здравеопазването относно имунизациите на родените след 01.06.2014 г. деца; по спазване на установените с нормативен акт изисквания за провеждане на имунизациите с БЦЖ на новородените в АГО (неонатологично отделение); по спазване на установените с нормативен акт изисквания при прилагане на ППД в ПФО на МБАЛ. Не бяха констатирани нарушения.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница