Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница5/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9.Дейности, свързани с детското здравеопазване

Събирне на информация и изготвяне на информационна карта за починалите деца на територията на областта- не са отчетени мъртвораждания и починали деца.

В изпълнение на „Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на информация за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати от лица с чуждо или двойно гражданство – подадени справки, че за 2014 г. 5 /пет/ деца са припознати от родител, небългарски гражданин.

Поддържане на актуална информация за броя на децата, ползващи детски ясли и детски кухни на територията на региона. Подаване на информация в МЗ за броя на децата в детските ясли и броя на децата ползващи детски кухни–изпратени 12 бр. справки.

Участие в Съвета по осиновяване към ОД „СП междуведомствени мултидисплинарни екипи на деца в риск към общините - участие в 50 заседания в Съвета по осиновяване.

Участие в 5 заседанияна ЕКПО за оценка на деца със СОП.

В отчетния период не са осъществявани зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата.

Изисква се от лечебните заведения с родилни отделения информация относно:

- броя на извършените превенции на изоставяне на дете на ниво родилен дом съгласно Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на ниво родилен дом и Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция- 9 превенции от които 2 успешни и 6 настанени в приемно семейство-изпратени 12 бр. /ежемесечно/ информации в МЗ.

- информация за броя на родените деца с увреждания -1 дете /с атрезия на хранопровода/ - изпратени 12 бр. /ежемесечно/ информации в МЗ.

Изискана е от РДСП- отдел «Закрила на детето» ежемесечна информация за деца в риск – м.януари-7, февруари-7, март-6,м.април-6, май-7, юни-6, м.юли-6, август-5, септември-5, м.октомври-5, м.ноември -5, м. декември-3.
10.Дейности в РКМЕ /Регионанална картотека на медицинската експертиза/

Проведени са 25 заседания на Регионалния съвет.

Издадени са 29 заповеди за ЛКК– 14 за определяне на състава на ЛКК и 15 – за промяна в състава на ЛКК .

Извършени са служебни проверки на 913 издадени решения за временна неработоспособност и са подадени за ТЕЛК, вкл. 233 за продължаване на временна неработоспособност

Извършени са 280 проверки на дейността по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари и ЛКК:

-ПИМП-124

-СИМП-117

-ЛКК в ЛЗБП-39

Проведени две работни срещи по медицинската експертиза с лечебните заведения.

Осъществена е организация по експертизата на трайната неработоспособност и преосвидетелстване

-проверени и заверени 6 198 експертни решения

-приети и обработени 11542 документа за освидетелстване, преосвидетелстване и служебно преосвидетелстване за ТЕЛК

- създадени и/ или обработени 1020 МЕД по обжалвани болнични листа

-изпратени 18594 експертни решения на заинтересованите страни

-архивиране на МЕД- 7218 бр.

VІІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

1. ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”

1.Контролна и организационно-методична дейност:

През 2014 година подлежаха на контрол 846 обекта, спрямо 849 обекта през 2013 г. Бяха проверени 846 обекта с 4117 проверки. Средно един обект беше обхванат с 4,87 проверки, спрямо 5,25 проверки през 2013 г. Обектите за контрол средно на 1 служител са 76,91, спрямо 77,18 през 2013 г.

Среднодневната натовареност с проверки беше 1,73, спрямо 1,86 през 2013 г.

Извършените проверки на 1 служител бяха 374,27, спрямо 405,27 през 2013 г.

Бяха извършени 4117 проверки, спрямо 4458 проверки през предходната година. Изпълнението на плана за проверки е 118,03 %. От извършените проверки 2093 са текущи, 1473 са тематични, 4 са проверки по епидемични показания, 18 са проверки във връзка с регистрацията на лечебни заведения, 524 са проверки по изпълнение на предписания и 5 са проверки във връзка със сигнали.

Бяха извършени 3547 проверки по епидемиология, спрямо 3917 проверки през 2013 г. От извършените проверки 1785 са текущи, 1464 са тематични, 4 са по епидемични показания, 18 са проверки във връзка с регистрацията на лечебни заведения, 271 са проверки по изпълнение на предписания и 5 са проверки във връзка със сигнали.Бяха извършени 20 тематични проверки по епидемиология, спрямо 16 през 2013 г.:

 1. Активен надзор на острите вяли парализи (детски, неврологични, инфекциозни отделения);

 2. Наличните и използвани биоцидни препарати (за дезинфекция, дезинсекция и дератизация). Срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара, време на експозиция и концентрация;

 3. Дейност на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика с Изониазид;

 4. Изпълнение на дейности за предоставяне на грижи и подкрепа на децата в риск лишени от родителски грижи, в това число оказване на здравно-образователна и психологическа подкрепа, провеждане на беседи, предлагане на изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис, както и други форми за предоставяне на адекватна и съобразена с нуждите на целевата група информация;

 5. Спазване на изискванията при провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент на новородените в АГО на МБАЛ;

 6. Спазване на установените с нормативен акт изисквания при прилагане на ППД в ПФО на МБАЛ;

 7. Спазване на изискванията на Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, утвърдени със Заповед № РД 09-142/04.03.2010 г. на Министъра на здравеопазването;

 8. Съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в специализирана електронна информационна система данни за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни в пневмо-фтизиатрични отделения (ПФО) на МБАЛ;

 9. Съответствие на данните в подадените месечни справки за извършените изследвания за ХИВ от лабораториите на територията на областта, извършващи изследвания за ХИВ, и лабораторните журнали;

 10. Разкриваемост и регистрация на нозокомиалните инфекции в рисковите отделения на лечебните заведения за болнична помощ, чрез извършване на срезови и ретроспективни проучвания;

 11. Осигуряване на условия за стерилизация (стерилизационна апаратура или договор), в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, утвърден с Наредба № 3 от 8 май 2013 г.

 12. Спазване на изискванията към фирмите за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

 13. Спазване изискванията относно случаите с туберкулоза на Наредба № 21 / 2005 г. за реда за съобщаване, регистрация и отчет за заразните болести;

 14. Спазване на изискванията на Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза утвърдено със Заповед № РД 09-690/10.12.2009 г. на Министъра на здравеопазването;

 15. Спазване на изискванията за ваксинация и тестуване на пациентите на хемодиализа и медицинския персонал на диализните структури;

 16. Спазване изискванията за предлагане на скринингово изследване за заразеност с ХИВ на бременни жени, съгласно Наредба № 47/2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет за заразеност с вируса на СПИН;

 17. Спазване на изискванията за обзавеждане, оборудване на шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум и водене на необходимата документация в здравните кабинети в детските заведения и училищата, съгласно Наредба № 3 / 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

 18. Правилно идентифициране на подлежащите на имунизация от основната целева група, обхващане и отчитане на приложената ваксина по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016 г.;

 19. Извънланова тематична проверка беше извършена по изпълнение на Заповед № РД-01-209 / 27.08.2014 г. на Министъра на здравеопазването относно имунизациите на родените след 01.06.2014 г. деца;

 20. Извънпланова тематична проверка беше извършена във връзка с Писмо на МЗ № 16-00-100 / 07.04.2014 г. по изпълнение на разпоредбите на Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести относно туберкулоза, обхващане на контактните лица и специфичната профилактика с Изониазид.

Бяха извършени 963 текущи проверки в обектите по спазване на изискванията за управление на отпадъците на място и по документи. Нарушения не бяха констатирани. Бяха издадени 3 Становища за класификация на отпадъци от подгрупа 18.01.

Контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене беше осъществен в 891 обекта (лечебни и здравни заведения - 709, детски и учебни заведения – 61, обекти за хранене и развлечения – 40, други закрити обществени места - 81). Извършени бяха 891 проверки, от които в лечебни и здравни заведения са 709, в детски и учебни заведения – 61, в обекти за хранене и развлечения – 40, в други закрити обществени места - 81. Не бяха костатирани нарушения.

Бяха извършени 4 проверки по епидемични показания във връзка със случаи на заразни болести в организирани колективи.

Извършени бяха 5 проверки по сигнали. Постъпили сигнали за периода - 5. От тях основателни – 5, неоснователни – 0; изпратен отговор в срок – 5, приключени сигнали за периода – 5.

Бяха извършени 570 проверки по паразитология, спрямо 541 проверки през 2013 г. От тях 308 са текущи, 9 са тематични, 253 са проверки по изпълнение на предписания. Бяха проверени 277 обекта подлежащи на контрол – 100 %.

Текущи проверки по паразитология бяха извършени в лечебните заведения за болнична помощ по регистрацията и съобщаването на оперирани от ехинококоза, в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ и в медицинските центрове по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и внасяни паразитози, в детските заведения и в специализираните институции за медико-социални и социални услуги за деца и за възрастни по спазване на здравно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози и в здравните кабинети - по документацията за приема, изследването и лечението на опаразитените лица.

Бяха извършени тематични проверки и извършен паразитологичен контрол на битовата среда в 8 детски заведения и 1 ЦНСТ за деца, поради установено опаразитяване над 5 %. Изолирани бяха хелминтни яйца на Ентеробиус вермикуларис в едно детско заведение в една от взетите 10 проби смивове от битова среда.

В 68 обекта (58 детски заведения, 1 ДДЛРГ, 1 ПУИ, 2 ДЦДМУФУ, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ и 3 ЦНСТ) беше организирано пълно паразитологично изследване.

Беше организирано изследване за аскаридоза на 10 % от населението на ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Пороминово, Стоб и Падала за трета година.

Бяха взети 21 проби почва и пясък, спрямо 29 проби през 2013 г. От тях 5 проби са от ендемичните за аскаридоза населени места (Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за трета година), 6 проби са от институции за медико-социални и социални услуги за деца и възрастни и 10 проби са от пясъчници в Кюстендил и в Дупница.

Бяха взети 9 проби зеленчуци, спрямо 15 проби през 2013 г. От тях 5 проби са от ендемичните за аскаридоза населени места (Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за трета година) и 4 проби са от търговската мрежа в Кюстендил и Дупница.

Бяха взети 4 проби отпадъчни води от пречиствателни станции за отпадъчни води в Кюстендил и Джерман, спрямо 4 проби през 2013 г.

Бяха взети 7 проби питейни води, спрямо 13 проби питейни води през 2013 г. От тях 2 проби са от пречиствателна станция за питейни води в Жиленци и 5 проби са от водоизточници за питейна вода в ендемичните за аскаридоза населени места (Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за трета година).

Бяха извършени следните дейности по профилактиката и надзора на маларията и другите внасяни паразитози:

Бяха връчени 100 предписания и проверено изпълнението им в медицинските центрове и в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ (вътрешни болести и детски болести) на територията на област Кюстендил, относно извършването на комплекс от профилактични и противоепидемични мероприятия (ранно откриване на болни и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони и своевременно диагностициране, вземане на материали за изследване, хоспитализация, лечение и провеждане на противоепидемични мерки в огнището) относно малария.

Беше изготвен и публикуван на интернет страницата на РЗИ – Кюстендил здравно-промотивен материал за малария.

При извършените 170 броя текущи проверки в амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ и медицински центрове беше проверено спазването на изискванията на Наредба № 17 / 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести и на Наредба № 21 / 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Беше оказана 177 броя организационно-методична помощ (ОМП) по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и внасяни паразитни болести в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ, вътрешните и детските отделения и в медицинските центрове.

В лечебните заведения бяха проведени 7 броя колегиуми, на които бяха разгледани клиничните и диагностичните особености на маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена малария и за химиопрофилактика, профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане на местно разпространение на малария и други тропически паразитози.

В лечебните заведения за болнична помощ (3 МБАЛ) са определени със заповед на изпълнителните директори екипите от специалисти, за оказване на консултации и провеждане на лечение на съмнително болни и болни от малария. Определен е специалист по инфекциозни болести, включен в състава на областен екип за изпълнението на противоепидемични и лечебни мероприятия в огнище на малария.

Бяха оказани 987 броя ОМП при план 939 (105,11 % изпълнение на плана), спрямо 992 броя ОМП през 2013 г.: по имунопрофилактика; по профилактика и контрол на нозокомиални инфекции в лечебните заведения за болнична помощ; по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на заразните болести; по профилактика и контрол на скарлатина; по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции; по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции; по предпазване на медицинския персонал от заразяване с ХИВ, хепатит В и С и постекспозиционна профилактика; по спазване на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози в детски заведения и в специализирани институции за медико-социални и социални услуги и по отношение на здравната документация по приема, изследването и лечението на опаразитените лица - в здравните кабинети, разкрити в тези обекти; по регистрация, съобщаване и диспансеризация на местните и внасяни паразитни болести в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ, вътрешните и детските отделения и в медицинските центрове.

2.Мерки за административна принуда

Бяха връчени 531 предписания (обхванати обекти 525), спрямо 687 предписания (обхванати обекти 528) през предходната година. Издадените предписания на 1 служител са 48,27, спрямо 62,45 за предходната година.

За констатирани нарушения бяха съставени 4 АУАН (4 наказателни постановления) на обща сума 300 лева, спрямо 2 АУАН (2 наказателни постановления) на обща сума 100 лева за предходната година. От тях съставени актове по имуществени санкции няма, както и през предходната година. АУАН бяха съставени за откази от задължителни имунизации. Съставените актове на 1 служител са 0,36, спрямо 0,18 за предходната година. Издадените наказателни постановления на 1 служител са 0,36, спрямо 0,18 за предходната година.

Не бяха спрени временно от експлоатация обекти, както и през предходната година.

Не бяха издадени заповеди за възстановяване експлоатацията на обекти, както и през предходната година.

Отстранени бяха от работа 41 лица, спрямо 3 за предходната година.

Унищожени или преработени стоки няма.

Изпълнението на плана за контрол върху дезинфекциите, стерилизациите и въздуха в обектите, подлежащи на контрол е следното:


План

Изпълнение

%

Нестандартни

%

Контрол върху дезинфекция

3020

3039

100,63

-

-

Контрол върху стерилизация

1650

1650

100,00

-

-

Контрол върху въздух

20

20

100,00

-

-

Поддържа се добро качеството на дезинфекциите и стерилизациите в лечебните заведения на територията на областта. При извършения контрол върху дезинфекция, стерилизация и въздух нестандартни проби нямаше, както и през 2013 г. В обектите се използват разрешени за употреба биоциди, има писмени указания за приложението им и за приготвяне на работните разтвори.

При извършените химични анализи на 6 броя дезинфекционни разтвори (изпълнение – 100 %) с неудовлетворителен резултат нямаше, спрямо 6 броя взети проби и липса на нестандартни през предходната година.

При извършения микробиологичен контрол на 7 проби диализна течност (изпълнение – 100 %) нямаше проби с неудовлетворителен резултат, спрямо 3 броя взети проби и липса на нестандартни през предходната година.

От 20 броя контроли на въздух (изпълнение – 100 %) от операционни, родилни зали, хирургични, АГ отделения – нямаше с неудовлетворителен резултат, както и през предходната година.

Бяха извършени 206 проверки на стерилизационна апаратура (изпълнение – 101,98 %). Неизправни апарати нямаше, както и през предходната година.

3.Дейности по Национални програми:

3.1. Дейности по Националния план на Р. България за готовност за грипна пандемия:

През годината се извършваше ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) проследяване динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ и регистрираните след преболедуване усложнения. Ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) се въвеждаха данни в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ.

Беше издадена актуална заповед на директора на РЗИ – Кюстендил за определяне на практиките, включени в системата за сентинелно наблюдение на грип и ОРЗ.

Беше актуализиран Оперативен план за надзор и контрол на грипа и ОРЗ в област Кюстендил и доведен до знанието на отговорните за изпълнението му лечебни заведения, областна и общински администрации и др.

Бяха предоставени антивирусни средства в лечебните заведения и се извършваше контрол върху прилагането им.

Своевременно бяха предприети и се извършваше контрол върху прилагането на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на грип на територията на областта и спазването на алгоритмите за поведение на медицинските специалисти при случай, съмнителен за грип.

Извършваше се ежеседмично събиране на данни от лечебните заведения за болнична помощ за хоспитализираните болни и смъртните случаи по причина грип, пневмония и други усложнения, свързани с грипа.

Бяха извършени 69 имунизации срещу грип в Имунизационен кабинет на РЗИ – Кюстендил.

Бяха извършени здравно-промотивни мероприятия.

3.2. Дейности по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2016 г.:

Беше актуализиран със заповед на директора на РЗИ - Кюстендил състава на Регионалния координационен съвет (РКС) по първична профилактика на рака на маточната шийка в област Кюстендил.

Бяха проведени 4 заседания на РКС по първична профилактика на рака на маточната шийка. Основните теми, засегнати в рамките на заседанията бяха:


 • Извършени дейности и постигнати резултати по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р България 2012 – 2016 г. (НПППРМШ) на територията на област Кюстендил;

 • Планиране на дейности за увеличаване имунизационния обхват с ваксина срещу РМШ.

Бяха организирани и проведени дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението (целевата група) и изпълнителите на програмата в община Бобов дол, в която нямаше имунизирани подлежащи. Проведени бяха 3 срещи с ОПЛ в община Бобов дол, които не извършват имунизации срещу РМШ и за които родители са споделили при проведените родителски срещи, че съветват родителите да не ваксинират децата си. Бяха предоставени 15 бр. брошури и 15 бр. DVD. Проведена беше среща в сградата на Община Бобов дол с родители от труднодостъпните групи от населението в община Бобов дол (със съдействието на здравни медиатори и служители от община Бобов дол), с представяне на презентация и предоставяне на 30 бр. брошури и 5 бр. DVD. Беше проведена 1 работна среща с медицински специалист в училище в гр. Бобов дол.

Беше проведена 1 работна среща с началника на РИО на МОН за организиране провеждането на родителски срещи.

Бяха проведени 33 родителски срещи в училищата на територията на областта с представяне на презентации и предоставяне на брошури и DVD. На срещите присъстваха 342 родители. Бяха предоставени 498 бр. брошури и 394 бр. DVD. Осъществяваше се предварително връзка с директорите на училищата, в които предстои провеждане на родителски срещи по план-график, с оглед изпращане на покани на родителите на подлежащите деца.

Бяха проведени 5 беседи за значението на имунизацията срещу РМШ със здравните медиатори и с родители на 12-годишни момичета от труднодостъпните групи в кварталите с ромско насаление в кв. „Изток“ – гр. Кюстендил и в гр. Дупница (кв. „Гиздова махала“, кв. „Ценеви“, кв. „Спартак“ и кв. „Каваклия“). Присъстваха 74 лица.

Бeше проведена 1 беседа за значението на имунизацията срещу РМШ с медицинските специалисти в здравните кабинети в училищата и в детските заведения на територията на община Дупница. Присъстваха 15 лица.

Взехме участие в организираните от GSK 2 срещи с ОПЛ и специалисти (педиатри, неонаталози и инфекционисти) в гр. Кюстендил и в гр. Дупница с представяне на презентации от външен консултант (проф. Златко Кълвачев).

На срещите се разясняваха и се предоставяше информация за сериозността на рака на маточната шийка в национален и европейски мащаб и методите за първична и вторична профилактика; Безопасност, ефикасност, дългосрочност и имуногенност на ваксините срещу заболяването; Успешни модели за прилагане на ваксината в държави от Европейския съюз; Ролята на регионалния координационен съвет, общопрактикуващите лекари и здравните медиатори в осигуряването на ваксина срещу рак на маточната шийка за всяко 12-годишно момиче и основните задачи по изпълнението на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Представяни бяха 2 презентации „За пътя на ваксината и НПППРМШ” и „Ваксините срещу рак на маточната шийка – ефикасност, безопасност, дългосрочност и имуногенност”, както и актуална информация за обхвата с ваксина срещу РМШ в областта и в страната.

На срещите/ беседите присъстваха всичко 446 лица.

Бяха раздадени общо 543 броя брошури за родители и 414 DVD.

Взехме участие в 1 бр. телевизионно предаване в КТ „САТ Запад“ – гр. Дупница.

Беше проведено обучение на 5 служители в РЗИ - Кюстендил, провеждащи родителските срещи, от представители на GSK с представяне на презентация на тема „Митове и факти за ваксинацията срещу РМШ“.

РЗОК – Кюстендил регулярно ни предоставяше ежемесечно информация за ваксинираните срещу РМШ от всеки ОПЛ.

Беше извършена тематична проверка по правилно идентифициране на подлежащите на имунизация от основната целева група, обхващане и отчитане на приложената ваксина по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016 г. (обобщените резултати са в раздел „Анализ на задължителните планови, целеви и препоръчителните имунизации и реимунизации”).

През 2014 г. бяха приложени общо 176 приема ваксина срещу РМШ. С I-ви прием бяха обхванати 59 момичета от 497 подлежащи за годината или 11,87 %. С II-ри прием бяха обхванати 54 момичета. С III-ти прием бяха обхванати 63 момичета.

От наличните данни за обхвата на подлежащите с ваксина срещу РМШ и общите впечатления за нагласите към имунизацията могат да се направят следните изводи:


 1. Посещаемостта на проведените родителските срещи е незадоволителна. Като цяло все още са налице недостатъчна заинтересованост и пасивност от страна на родителите.

 2. На проведените родителски срещи се срещат и родители, чиито деца вече са имунизирани и споделянето на опита им с останалите оказва благоприятен ефект сред останалите, особено по отношение преодоляване на страха от нежелани реакции при ваксинацията.

 3. Имунизационният обхватът е по-нисък спрямо предходната година. Основната причина за ниския имунизационен обхват е отрицателната нагласа към имунизацията при част от общопрактикуващите лекари, които дори да не изразяват пряко неодобрение на ваксинацията, с поведението или бездействието си разколебават родителите, които още не са взели категорично решение да имунизират детето си.

 4. Проведените срещи с ОПЛ и специалисти (педиатри, неонаталози и инфекционисти) в гр. Кюстендил и в гр. Дупница с представяне на презентации от външен консултант не доведоха до повишаване на обхвата с ваксина срещу РМШ и до увеличаване броя на ОПЛ, които извършват имунизации срещу РМШ.

 5. Възможността за повишаване на информираността на труднодостъпните групи от населението е по-голяма чрез организиране на здравно-промотивни мероприятия в църкви и на място в ромските квартали, отколкото при родителските срещи в училищата.

Извършените дейности бяха документирани с попълване на протоколи от проведените срещи и обучения.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница