Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница20/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   43

12.2Дългосрочни финансови активи, държани до падеж

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Дългосрочни български държавни облигации

16 142

38 382

 

16 142

38 382Български ценни книжа, заложени като обезпечение

Към 31 декември 2006 държавни облигации, емитирани от българското правителство в размер на 49 444 хил. лв. са заложени като обезпечение по репо сделки и за обслужване на бюджетни сметки.
12.3Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата


Финансовите активи, класифицирани в тази категория отговарят на условията за финансови активи, държани за търгуване.

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Дългосрочни български държавни облигации

16 458

18 138

Капиталови инвестиции с пазарна стойност

14 987

3 511

Български корпоративни ценни книжа

6 683

-

Средносрочни български държавни облигации

4 322

-

Други

76

43

 

42 526

21 692

Всички представени суми са определени посредством публикувани котировки на изброените ценни книжа на активен пазар.


Дългосрочни български държавни облигации
Към 31 декември 2006 и 2005 дългосрочните български ценни книжа, в размер на 16 458 хил. лв. и 18 138 хил. лв., са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева.
Капиталови инвестиции с пазарна стойност
Към 31 декември 2006 и 2005 капиталовите инвестиции с пазарна стойност в размер на 14 987 хил. лв. и 3 511 хил. лв. представляват: Акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа; Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти; Акции, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на ЗППЦК както и Дялове издадени от колективини инвестиционни схеми.
Български корпоративни ценни книжа
Към 31 декември 2006 Банката притежава корпоративни ценни книжа на нефинансови предприятия на стойност 6 683 хил. лв. Тези ценни книжа представляват акции от капитала на публични търговски дружества, които се търгуват на Българска фондова борса и са представени в отчета по справедлива стойност, като те са ликвидни на българския пазар.
Български ценни книжа, заложени като обезпечение
Към 31 декември 2006 държавни облигации, емитирани от българското правителство, в размер на 2,033 хил. лв. са заложени като обезпечение за обслужване на бюджетни сметки.

Средносрочни български ценни книжа
Към 31 декември 2006 средносрочните облигации в размер на 4 322 хил. лв. са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство


12.4Финансови активи на разположение за продажба

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Средносрочни български държавни облигации

23 963

26 068

Дългосрочни български държавни облигации

6 133

29 459

Капиталови инвестиции

1 943

4 543

Български корпоративни ценни книжа

78 039

51 494

Други

-

117
110 078

111 681


Български държавни облигации, заложени като обезпечение

Към 31 декември 2006 държавни облигации емитирани от българското правителство в размер на 88 308 хил. лв., са заложени като обезпечение по репо сделки и за обслужване на бюджетни сметки.


Капиталови инвестиции

Към 31 декември 2006 капиталовите инвестиции са в дружества, в които Групата няма контролно участие.


Български корпоративни ценни книжа

Към 31 декември 2006 корпоративните ценни книжа за продажба представляват облигации на местни емитенти. Нито една от тези инвестиции не е в дъщерно дружество или асоциирано предприятие.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница