Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница23/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

15.2Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата


Финансовите активи, класифицирани в тази категория отговарят на условията за финансови активи, държани за търгуване.

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Краткосрочни български държавни облигации

6 834

446

Средносрочни български държавни облигации

6 867

-

Български корпоративни ценни книжа

22 220

14 823

Дългосрочни български държавни облигации

522

10 838

 

36 443

26 107


Краткосрочни български ценни книжа
Към 31 декември 2006. краткосрочните облигации в размер на 6 834 хил. лв. са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е до 1 година.

Средносрочни български ценни книжа
Към 31 декември 2006 средносрочните облигации в размер на 6 867 хил. лв. са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство.

Български корпоративни ценни книжа
Към 31 декември 2006 Групата притежава корпоративни ценни книжа на нефинансови предприятия на стойност 22 220 хил.лв. Тези ценни книжа представляват акции от капитала на публични търговски дружества, които се търгуват на Българска Фондова Борса и са представени в отчета по справедлива стойност.
Дългосрочни български държавни облигации
Към 31 декември 2006. дългосрочните български ценни книжа са в размер на 522 хил. лв. са представени по справедлива стойност и включват ценни книжа в български лева.

Български ценни книжа, заложени като обезпечение
Към 31 декември 2006 държавни облигации, емитирани от българското правителство, в размер на 2,033 хил. лв. са заложени като обезпечение за обслужване на бюджетни сметки.

.

15.3Финансови активи на разположение за продажба

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Краткосрочни български държавни облигации

13 604

-

Капиталови инвестиции

3 364

9 235

Вземания по споразумения за обратно изкупуване

6 462

-

Други

5

701

 

23 435

9 936


Краткосрочни български ценни книжа

Към 31 декември 2006. краткосрочните облигации в размер на 13 604 хил. лв. са на разположение за продажба и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е до 1 годинаКапиталови инвестиции

Към 31 декември 2006 г. капиталовите инвестиции, обявени за продажба представляват инвестиции в компании, в които Групата няма контролно участие.Вземания по споразумения за обратно изкупуване

Към 31 декември 2006 Групата има сключени споразумения с клауза за обратно изкупуване на обща стойност 6 462 хил. лв., в това число вземанията по лихви. Групата е обезпечила това вземане със залог на български държавни ценни книжа на приблизително еднаква стойност. Падежът на тези споразумения е между януари и март 2007.15.4Финансови активи държани до падеж

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Краткосрочни български държавни облигации

35 399

-

Други

643

-

 

36 042

-Краткосрочни български ценни книжа
Към 31 декември 2006. краткосрочните облигации в размер на 35 399 хил. лв. са държани до падеж и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е до 1 година

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница