Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница2/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

С Постановление № 422 на Министерския съвет от 18.12.2014 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на културата, съгласно който числеността на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на културата са както следва:

Политически кабинет 6

Инспекторат 3

Звено за вътрешен одит 4

Служител по сигурността на информацията 1

Финансов контрольор 1

Главен секретар 1

Обща администрация 40

в т. ч.:


дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" 20

дирекция "Връзки с обществеността и протокол" 3

дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" 12

дирекция "Управление на собствеността" 5

Специализирана администрация 91

Главна дирекция "Инспекторат за

опазване на културното наследство" 19

в т. ч.:


Централно управление 9

регионални инспекторати 10

дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" 12

дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" 11

дирекция "Европейски програми и проекти" 11

дирекция "Международни и регионални дейности" 14

дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" 11

дирекция "Авторско право и сродните му права" 13
ІІІ. Преглед на изпълнението по политики

ІІІ.1. Преглед на изпълнението на политика „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство”


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели на политиката:
Стратегически и оперативни цели на политиката:

 • Опазване на културното наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната политика за по-широк достъп на по-голям кръг от населението до него; създаване на система за популяризиране на богатото ни наследство у нас и по света;

 • Усъвършенстване подходите на управление за разширяване участието на гражданите и бизнес сектора при вземане на решения относно развитието и финансирането на видовете културни институти и дейности;

 • Активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги.

 • Разширяване на достъпа на гражданите и гостите на страната до културните продукти.

 • Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от Европейското културно пространство;ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:


 • Опазване и социализиране на културното наследство и стимулиране на обвързването му с туристическите продукти

 • Привличане на проектно финансиране в областта на културата по различни програми и донори;

 • Развитие и техническо усъвършенстване на музейната мрежа;

 • Привличане на средства от Европейските програми и двустранни спогодби за подкрепа на културата;

 • Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти;


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели на политиката:
В областта на опазването на недвижимото културно наследство бяха продължени усилията за актуализиране и допълване на нормативната уредба; запазване и засилване на ролята на провеждането на съвместна политика на Министерството на културата с местните власти. Освен усилията за гарантиране на юридическа защита на обектите на недвижимото културно наследство се търсят начини и методи за повишаване на ролята на експертизата във връзка с опазването на недвижимото културно наследство. В Националния регистър на недвижимите културни ценности са включени над 39 000 регистрирани и декларирани недвижими културни ценности и информацията за добиване на статута им подлежи на системна класификация. През периода продължава изграждането на електронна база данни за обектите на териториален принцип с необходимите за създаване на информационната система данни. Системно се извършват проверки от инспекторите в отдел „Недвижимо наследство” и регионалните инспектори в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, в резултат на които са съставени актове за административни нарушения по обекти на недвижимото културно наследство по чл. 71 и чл. 83 от ЗКН и са издадени наказателни постановления за нарушения по чл. 71 и чл. 83 от ЗКН, което има своята роля за превенция на бъдещи нарушения.

Въпреки влиянието, което продължава да оказва финансовата криза - най-вече посредством ограниченията върху бюджетните средства – практиката показа, че чрез внимателно анализиране на необходимостта и възможностите могат да бъдат предприети мерки, които да постигнат поне частично необходимия ефект в областта на опазването на движимото културно наследство. В процеса на работа по Националната стратегия за развитие на културата беше отчетена необходимостта от отделяне на по-задълбочено внимание на провежданата държавна политика за модернизиране на музейната мрежа и в областта на съвременните форми на изобразителните изкуства. Беше организирана и проведена Третата национална среща „Музеите и устойчивото развитие”, с подтеми „Туризмът между атракциите и музеите” и „Личностите на България – забравени или неоценени. Изготвена беше националната програма за честване на Европейската нощ на музеите.Проведена беше годишната Национална работна среща на музейните специалисти на тема „Иновативни технологии и практики в опазването и социализацията на културното наследство.Възможности и механизми за финансиране”.Министерството реализира политиката посредством следните програми:

 • „Опазване на недвижимото културно наследство”;

 • „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

Отчет

1. Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности

брой НКЦ

39 000

39 123

2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп

брой обекти

600

190

3. Реставриране и консервиране на движими културни ценности

брой

13 543

8 342

4. Посетители в музеи и галерии

брой

2 461 335

3 453 068

Забележка: По т. 4 се отчитат посетителите на държавните и общинските музеи и галерии
Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите:


Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика:

Министърът и ресорните заместник министри.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница