Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница5/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.


Археологически проучвания, теренна консервация и консервация и реставрация на недвижими културни ценности:

Общ фактор, оказващ негативно въздействие върху археологическите проучвания, теренна консервация и консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности е ограниченото финансиране на тези дейности, както и липсата на ефективни механизми за рефинансиране на специализирани дейности по опазване от постъпленията от културен туризъм и другите културни индустрии, свързани с различните форми на ползване на недвижимото културно наследство.Възлагане и изработване на задания и планове за опазване и управление:

Основен фактор, който влияе неблагоприятно върху изготвянето на задания и планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности е липсата на адекватно финансиране и недостиг на експертен ресурс за изпълнението на задачите.

Необходимост от изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство:

Независимо от ежегодните изменения и допълнения по конкретни теми на Закона за културното наследство, приет през 2009г., практиката по прилагането му и развитието на теорията на опазването налагат изготвянето на цялостен проект на ЗИД на ЗКН, както и актуализиране на подзаконовата нормативна уредба. По този повод, през 2014г., беше формирана работна група и събрани и систематизирани предложения от Камара на архитектите в България, Асоциация на реставраторите в България, Съюз на архитектите в България, Български национален комитет на ИКОМОС -Международен съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места, Българска музейна камара, Министерство на вътрешните работи, Национален институт за недвижимо културно наследство и други.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Бюджетна програма “Опазване на недвижимото културно наследство”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

3 522,6

6 340,8

5 972,7

 

Персонал

1 204,3

1 204,3

1 095,7

 

Издръжка

1 523,3

741,5

747,8

 

Капиталови разходи

795,0

4 395,0

4 129,2

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

3 522,6

6 340,8

5 951,2

 

Персонал

1 204,3

1 204,3

1 095,7

 

Издръжка

1 523,3

741,5

726,3

 

Капиталови разходи

795,0

4 395,0

4 129,2

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

21,5

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

21,5

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. ATRIUM- Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление

 

 

21,5

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

503,7

331,7

1 425,0

 

1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

3,7

5,7

5,7

 

2. Разходи за персонал - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

181,0

 

3. Разходи за издръжка - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

100,9

 

4. Капиталови разходи - ОП Регионално развитие

0,0

0,0

1 057,2

 

5. Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности на основание Закона за културното наследство

500,0

176,0

80,2

 

6. Разходи за персонал - провеждане на теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности ПМС № 210/2014

 

150,0

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

2 667,9

21 869,5

 

1. Проекти по ОП Регионално развитие

 

 

19 201,6

 

2. Провеждане на теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности

 

2 490,8

2 490,8

 

3. Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности

 

177,1

177,1

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

503,7

2 999,6

23 294,5

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 026,3

6 672,5

7 376,2

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 026,3

9 340,4

29 267,2

 

Численост на щатния персонал

72

72

64
Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН), НИНКН, Дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти”( от м. декември „Европейски програми и проекти”), дирекция „Управление на собствеността”.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница