Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 година


ІV.5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА”страница9/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ІV.5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА”През 2014 г. програмата се изпълнява в съответствие с реализирането на основната цел: увеличаване на маркетинговата активност при разпространение на високо художествен театрален продукт и разпространение на високо професионално равнище на художествено-творческата продукция на държавните сценични институти, за широк жанров диапазон и многообразие на форми – театрални и музикално-танцови спектакли и концерти.

Осъществяването на тези цели не е равностойно при всички сценични институти. С най-добри резултати са повечето институти в големите градове. Преобладаващата част от сценичните институти в по-малките градове срещат проблеми в работата с аудиторията поради отлива на населението от малките населени места и икономическите условия. Колебливи резултати се наблюдават и при някои институти в големите градове.

В мрежата на театралните институти продължават усилията за постигане на максимален публичен и финансов ефект от реализацията на театралната продукция. Увеличава се броя на зрителите в драматичните и куклени театри. Положителна тенденция се наблюдава по отношение на реализация на съвременни български текстове. Общата стойност на приходите за 2014 г. от билети е 8 981 195 лв., което очертава тенденция за нарастване.

Дейността на 14-те държавни културни институти в областта на музикалното и танцово изкуство има позитивен характер и се осъществява в условията на обективно действащи фактори за развитие - културно многообразие, специфика и жанрово многообразие на музикалното и танцово изкуство. Увеличен е броят на зрителите. Общата стойност на приходите за 2014 г. от билети е 5 290 139 лв., което очертава нарастваща тенденция.

С цел подобряване на резултатите сценичните институти предприемат различни стратегии като – инвестиране в разпространение на спектакли и обмен на продукция със сродните институти. Активизира се и диалога с младата и детската публика.

Прилагането на методиката за финансиране на сценични институти обаче доведе както до увеличаване на зрителите и приходите от билети, така и до някои негативи, свързани с недостига на финансов ресурс, заложен в бюджета. Продължава и тенденцията за комерсиализиране на репертоара за сметка на високи художествени търсения.


В изпълнение на програмата за 2014 г. е осъществено:

 • За трета година беше направена комплексна оценка на дейността на театралните културни институти по Оценъчна карта, приложение към Правила за мониторинг и оценка на дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Добрите резултати след анализа потвърдиха успешната адаптация на повечето от сценичните институти към новите условия на работа. За 2013 г. двадесет и един института в областта на сценичните изкуства получиха отлична оценка, двадесет и два – добра и седем – средна.

 • Изготвени са договори за смесено финансиране на сценичните институти в областта на театралното изкуство и музикалното и танцово изкуства с общините. Повечето от общините изпълняват коректно задълженията си и работят в добро партньорство с Министерството за развитие на театралните институти на своята територия, както и за разпространението на техните спектакли.

 • По посока на стимулиране на многообразието на сценичния културен продукт и развиване на нови аудитории и тази година бяха проведени сесии за подкрепа на сценичното изкуство и за развитието на независимия сектор и фестивалите в областта на театралното, музикално и танцово изкуство. Бяха финансирани приоритетно (без конкурс) големите фестивални форуми в областта на театъра, музиката и танца.

През 2014 г се проведоха 4 конкурсни сесии и 5 сесии по целева програма в областта на сценичните изкуства и са финансирани:

 • 40 фестивали и конкурси на стойност 239 974 лв.

 • 42 проекта в сесии за продуциране на спектакли в областта на театралното и музикално и танцовото изкуства на стойност 200 000 лв.

 • 25 целеви проекта;

С тези програми Министерството на културата дава своята подкрепа и участва в

развитието на публиките и създаване на нови аудитории в областта на сценичните изкуства. Финансовия принос за независимата сцена и за фестивалите в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство е подкрепа за многообразието на сценичните форми и за разширяване достъпа на публиката до все по-високо художествен сценичен продукт. • Проведени бяха конкурси за директори на следните държавни сценични институти: Драматичен театър - Бургас, Драматичен театър - Ямбол, Драматичен театър - Габрово, Драматичен театър - Търговище, Музикално - драматичен театър – Велико Търново, Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров”, Драматично-куклен театър – Плевен, Драматично-куклен театър – Хасково, Драматично-куклен театър – Шумен, Театър 199 „Валентин Стойчев” – София, Драматичен театър – Сливен, Драматичен театър – Ловеч, Драматичен театър Добрич.

Предстоят конкурси в останалите сценични институти, чиито сега управляващи директори са назначени „до конкурс” за директори на държавните сценични институти.

 • Успешното функциониране на мрежата на държавните сценични институти с оглед на осигуряване на все по-широк достъп на зрителската аудитория до високо художествен сценичен продукт изисква постоянно внимание към развитието на цялостния процес. В тази връзка през изтеклия период бяха извършени промени в структурата на сценичната мрежа:

С постановление № 45 от 6 март 2014 г. бяха преобразувани: Куклен театър – Силистра, в Драматично-куклен театър – Силистра; Драматично-куклен театър „Димитър Димов” – Кърджали, в Театрално-музикален център – Кърджали; Драматичен театър „Антон Страшимиров” – Разград, в Театрално-музикален център – Разград; Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков” – Добрич, в Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич. Беше създаден Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян.

 • Стартира проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за подпомагане инфраструктурата и техническото състояние на материалната база на ДКТ „Васил Друмев”- Шумен. Подготвена е документация за избор на изпълнител за обществена поръчка на два нови проекти за изготвяне на технически проект за ремонт в два сценични института: Театър „Българска армия” и Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен.

 • В отчетния период дирекция Съвременно изкуство и художествено образование” се включи в подготовката и провеждането на следните национални и международни събития:

 • Участие на дирекцията в инициативния комитет и оперативното бюро за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов във връзка със създаването на Национална програма „100 години от рождението на Борис Христов”. Създадената е програма за тържественото честване включва различни събития и множество концерти, както в страната така и в чужбина през цялата 2014 г. Сред акцентите в проявата бяха Юбилеен концерт в Софийска опера и балет и постановката на операта „Борис Годунов” на площада пред храм – паметник „Св. Александър Невски”.

 • Участие в Международна среща за съвременни изкуства на световната мрежа IETM (Международна мрежа за изпълнителски изкуства”) – София, на която се обсъди състоянието и финансовата подкрепа за развитието на независимата мрежа за изпълнителски изкуства.

 • Участие на представител на дирекцията във Финансовата комисия на ИА НФЦ, в работни срещи в областта на киното и в комисия за избор на директор на Българска национална филмотека.

 • Участие в подготовка за официално честване на „100 години българско кино”.

 • Участие на представител на дирекцията в Управителния съвет на Национален фонд „Култура”;

 • Участие на експерти от дирекцията в Комисия по патронажите;

 • Участие в подготовката и организацията за подписаните браншови споразумение в областта на театралното изкуство и в областта музикално-сценичните изкуства за 2015 г. между представители на КНСБ – Съюзните организации на артистите и на музикални и танцови дейци, КТ „Подкрепа” и БАРОК.

 • Участие на представител на дирекцията в работна група по „Отворения метод за координация” към Работния план за култура 2011-2014 на ЕК: „Резиденции за артисти”. Създаден е Наръчник на резиденции за артисти в страните от Европейския съюз.

 • Текущо се осъществяваха следните дейности:

 • координационни дейности, улесняващи провеждането на държавната културна политика в областта на филмопроизводството и филморазпространението;

 • Текущо актуализиране на културния календар за 2014 г. и подготовка на културния календар за 2015г.;

 • Поддържане на регистър на културните организации по чл. 14 от ЗЗРК;

 • Поддържане на регистри по Закона за меценатството, изготвяне на справки по вписванията в регистрите по Закона за меценатството за МФ и на Годишен доклад за МС.

 • Подпомагане на процедурата по оценка на проекти по програма БГ08 – Малка грантова схема по механизма на ЕИП.
Програма „Сценични изкуства” 2014 г.

Театрално изкуство”

Мерна единица


План

2014


Отчет към 30.06.2014


Отчет към 31.12.2014

А

Б

1

2

2


1. Театрални представления

Брой представления


9 4005 560


9 6842. Посетители - общо

Брой

1 444 000852 4991 457 2423.Субсидии за творчески проекти

Брой проекти


5048


49


Музикално и танцово изкуство”

Мерна единица

План

2014

Отчет към 30.06.2014

Отчет към 31.12.2014

А

Б

1

2

2

1.Музикални и танцови и други представления


Брой представления

1 600

1 145

2 020

2. Посетители - всичко

Брой

442 000

311 519

593 311

3.Субсидии за проекти


Брой проекти

53

56

58


Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху планираните/ заявените целеви стойности:

В резултат на усъвършенстване на методиката за финансиране на държавните драматични и куклени театри и регулирането на финансовите механизми за отчетност на зрителските места в сценичните институти се извършва по-оптимално и коректно разпределение на средствата в бюджета.

Провежда се мониторинг и контрол на дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и осъществяване на контрол по СФУК.

Основна опасност в сферата на сценичните изкуства е недостигът на финансов ресурс в бюджета поради увеличаване на броя на зрителите. Съществува опасност и от комерсиализиране на репертоара за сметка на високи художествени търсения, което може да снижи художествените критерии в театралните институти, поради липса на условия за извършване на външна експертиза на продукцията на институтите.Специфичен за музикалния сектор проблем е високата себестойност на продукцията. Музикалният сектор се развива в условията на силна конкуренция с развлекателния бизнес и продуктите на музикалната културна индустрии.
Бюджетна програма “Сценични изкуства”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

54 487,1

67 425,5

68 791,5

 

Персонал

31 018,6

51 249,7

51 296,6

 

Издръжка

21 494,8

15 528,0

16 848,5

 

Капиталови разходи

1 973,7

647,8

646,4

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

54 487,1

67 425,5

68 746,7

 

Персонал

31 018,6

51 249,7

51 284,4

 

Издръжка

21 494,8

15 528,0

16 815,9

 

Капиталови разходи

1 973,7

647,8

646,4

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

44,8

 

Персонал

 

 

12,2

 

Издръжка

 

 

32,6

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Програма за трансгранично сътрудничество

 

 

44,8

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

1 057,8

543,3

532,5

 

1. Субсидии за нефинансови предприятия основание ЗЗРК - за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения -субсидия за творчески проекти

0,0

110,4

107,4

 

2. Субсидии за организации с нестопанска цел на основание ЗЗРК - за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения -субсидия за творчески проекти

0,0

401,6

395,1

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

20,3

27,9

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

1 057,8

563,6

560,4

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

55 544,9

67 968,8

69 279,2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

55 544,9

67 989,1

69 351,9

 

Численост на щатния персонал

3 896

3 896

4 297Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник министър, директорът на специализираната дирекция в Министерство на културата, директорите на културните институти.VІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСИ, СЪБИТИЯ И ЧЕСТВАНИЯ”
През годината програмата се изпълняваше в съответствие с реализирането на следните цели:

Стимулиране, закрила и подкрепа на фестивалите с доказана и безспорна културна и художествена стойност чрез подобряване на планирането, координирането им с други подобни дейности, утвърждаване на техния престиж като важна част от националната идентичност, осъществяване на активен международен диалог и популяризирането на националните достижения у нас и по света.

Съхраняване на традициите и многообразието на българската култура и изкуства, както и поощряване на новаторските търсения и авангардните творчески идеи.

Създаване на условия за подпомагане на културните инициативи по региони, отбелязване на значими годишнини, методически срещи и конференции, насочени към извършване на цялостен анализ за развитието на регионалната културна политика по места.

В изпълнение на програмата, през 2014 г. е оказана финансова подкрепа за провеждане на 29 събития от международно и национално значение. По- значителните културни събития, съфинансирани чрез бюджета на Министерството на културата са: Международен театрален фестивал „Варненско лято”, Международен куклено-театрален фестивал „Златният делфин”, Международен музикален фестивал „Мартенски музикални дни” – Русе, Европейски музикален фестивал, Международен балетен конкурс, Международен филмов фестивал „София Филм Фест”, Световен фестивал на анимационния филм и др., както и множество събития, свързани с честването на 100-годишнината от рождението на Борис Христов.

Фестивалите и събитията за съфинансиране са определени от комисия при спазването на утвърдени правила, по следните критерии:

- степен на представителност;

- оригиналност и ясна визия;

- обем и качество на международните участници;

- устойчивост;

- реални възможности за надрастване на регионалното или националното му значение;

- съфинансиране и логистика на фестивала от страна на общинските власти и местните бизнес структури;

- синтетичност на фестивала като културно събитие;

- потенциал и конкретни идеи за повишаване на теоретичните и практически умения на творците;

- статистически показатели – брой зрители по линия на «културния туризъм»;

- членство на фестивала в авторитетни европейски и световни асоциации на фестивалите;

- качество на медийно отразяване;

- оценка за качеството на фестивала от страна на съответната професионална гилдия и от цялата културна общност.Организационни структури, участващи в програмата – съответните дирекции от специализираната администрация на МК в зависимост от художествената област
Отговорност за изпълнението на програмата - Ресорни зам.-министри, директори на дирекции
Целеви стойности за изпълнение на програмата:

Програма Фестивали, конкурси, събития и честванияМерна единица


План 2014 г.


Отчет

А

Б

1

2

1. Подкрепени фестивали и изложби с международно и национално значение


Брой

30

29

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.Външни фактори, които оказват въздействие върху постигането на целите на програмата -

 • Позитивни:

 • Многогодишна традиция, капацитет и утвърдени практики в организирането и посещаването на фестивали.

 • Относително добра мрежа от културни институти, организации, образователни институти за обучение в различни художествени и културно - творчески дейности.

 • Високо качество на творци в различни изкуства и сфери на културата.

 • Относителна децентрализация в организирането на фестивали.
 • Негативни:

 • Слаба активност на традиционните художествени форуми в адаптирането им към съвременни маркетингови подходи.

 • Липса на установено партньорство с туристическата индустрия.

 • Липса на материално-техническата база, необходима за провеждането на фестивали: зали, оборудване и експозиционни площи.


Бюджетна програма “Фестивали, конкурси, събития и чествания”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

140,0

239,4

224,5

 

Персонал

0,0

51,9

64,0

 

Издръжка

140,0

187,5

160,5

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

140,0

239,4

224,5

 

Персонал

0,0

51,9

64,0

 

Издръжка

140,0

187,5

160,5

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0,0

723,6

669,2

 

1. Субсидии за нефинансови предприятия - Фестивали, конкурси, събития и чествания

 

125,0

105,0

 

2. Субсидии за нефинансови предприятия - Честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов - ПМС 56/2014 г.

 

13,1

13,1

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

80,0

80,0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0,0

803,6

749,2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

140,0

963,0

893,7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

140,0

1 043,0

973,7


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница