Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктурастраница1/7
Дата01.05.2018
Размер1.04 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анализ на водностопанската инфраструктура

2. Анализ на водностопанската инфраструктура 37

2.1. Методологически подход 37

2.2. Елементи на водностопанската инфраструктура 39

2.2.1. Язовири 39

2.2.2. Водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване 46

2.2.3. Пречиствателни станции за питейни води 49

2.2.4. Водопроводна мрежа 50

2.2.5. Съоръжения по водопроводната мрежа 56

2.2.6. Канализационна мрежа 58

2.2.7. Съоръжения по канализационната мрежа 61

2.2.8. Пречиствателни станции за отпадъчни води 62

2.2.9. Хидромелиоративни съоръжения 65

2.3. Заключение от анализа на водостопанската инфраструктура 752. Анализ на водностопанската инфраструктура


Анализът на водностопанската инфраструктура се стреми да отговори на следните въпроси:

 1. С каква инфраструктура, свързана с водния сектор, разполага страната в момента?

 2. Какво е състоянието на тази инфраструктура?

 3. Какви са бъдещите нужди от изграждане и/или реконструкция и модернизация на инфраструктурата?

 4. Финансова оценка на бъдещите инвестиции.

Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях са част от техническата инфраструктура. Като такива, те се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен, ако в специален закон е предвидено друго. Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура се извършват по общия ред, определен в Закона за устройство на територията.

Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях спадат към ІІ категория строежи според Закона за устройство на територията1. Строежите се изпълняват при условията и по реда на този закон и в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти.


2.1. Методологически подход


Целта на анализа на водностопанската инфраструктурата е да оцени текущото техническо и технологично състояние на изградената инфраструктура с течение на времето. Потърсени са и са използвани показатели, отразяващи експлоатацията на водната инфраструктурата, по които може да се съди за нейното състояние. За случая на ВиК инфраструктурата са използвани показателите, по които регулаторният орган – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, следи българските ВиК фирми. Прегледани са всички съоръжения по пътя на водата от язовирите, съоръженията за водовземане, през пречиствателните станции за питейни води (ПСВП), външните довеждащи водопроводи, различните резервоари за съхранение на питейна вода, водопроводната мрежа, канализационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ). Анализирана е хидроенергетиката и напоителната инфраструктура. Основни информационни източници са информацията, предоставена от ВиК операторите и общините съгласно Закона за водите за активите, свързани с водностопанската инфраструктура, предадени на МРРБ, бизнес плановете на „ВиК” фирмите и информацията от НСИ.

Водностопанската инфраструктура включва следните основни елементи: • Язовири;

 • Водовземни съоръжения (речни водохващания, водовземания от язовири, каптажи, тръбни галерии, шахтови и тръбни кладенци);

 • Пречиствателни станции за питейни води;

 • Водопроводна мрежа;

 • Съоръжения по водопроводната мрежа (напорни и черпателни резервоари, водонапорни кули и колони, помпени станции и др.);

 • Канализационна мрежа;

 • Съоръжения по канализационната мрежа (канализационни помпени станции, преливници, дъждозадържатели и др.);

 • Пречиствателни станции за отпадъчни води;

 • Хидромелиоративни съоръжения.

За оценка на състоянието на водностопанската инфраструктура са събрани и прегледани всички налични досега информационни източници, най-важните, от които са:

 • Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК дружествата, МРРБ, Световна банка, 1999г.;

 • Стратегия за развитието, управлението и преобразуването на водния сектор в Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, 06.2002г.

 • Prioritisation of Water Sector Investment Projects for Water Supply and Sewerage in Bulgaria, Final Report VOLUME 1, EUROPEAN COMMISSION DG Regional Policy, July 2004;

 • Бизнес плановете на българските ВиК оператори за 2006-2008 г. и 2009-2013 г. съответно;

 • Информация от НСИ;

 • Получената от МРРБ информация от инвентаризацията на ВиК системите и съоръженията, които са активи на ВиК операторите;

 • Планове за управление на речните басейни;

 • Private Sector Participation in the Water Sector of Bulgaria, Final Regional Water Companies Operational/Financial Report, International Finance Corporation, November 2007;

 • Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК. Участие на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация на областните ВиК – Варна, София, 2005г.;

 • Подход и методология за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

 • Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населените места.

В допълнение на анализа от тези източници е ползвана информация от направените по линия на ИСПА Генерални планове на 22 града, както и редица прединвестиционни, идейни и работни проекти и резултати от реализирани вече проекти по линия на ИСПА и др.

Информацията е обобщена като ВиК операторите са групирани в четири групи, съответстващи на Басейновите Дирекции. Инфраструктурата на ВиК оператори, които обхващат територии в две или три Басейнови Дирекции, е включена към басейна, където се обслужва най-голям брой население от дадения ВиК оператор.

За анализ на ВиК инфраструктурата е взета информацията за отчетните 2005 и 2007 г., залегнала в Бизнес плановете на ВиК операторите съответно за 2006-2008 г. и 2009-2013 г. Анализът на тези параметри дава представа за изградеността на ВиК системите и за тяхното състояние.

Използвани са данни от инвентаризацията на активите, включени в капитала на ВиК операторите под формата на „Списък на активи - публична общинска собственост и/или публична държавна собственост, включени в капитала на ВиК оператора по § 29, ал. 1 от ЗИД на ЗВ”, както и от общините, липсващи в активите на ВиК дружествата. Този списък съдържа информация за вида на съоръжението, характеристиките на актива (вид на материала, площ, дължина, обем, диаметър), датата на въвеждане и др., което е използвано в максимална степен при анализа.

Анализът на тези параметри дава информация както за големината на активите, така и за тяхното състояние, като се вземе предвид експлоатационния период и вида на материала.

Взетата от НСИ информация за новоизградената и реконструирана/подменена водопроводна и канализационна мрежа за периода 2005-2009 г. служи за преценка на мащаба и темпа на обновяване на мрежите.

Специфичните подходи при анализа на отделните елементи по водностопанската инфраструктура са описани в раздела за съответния елемент.


Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> IVodi -> NSURVS
NSURVS -> Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
NSURVS -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
NSURVS -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
NSURVS -> Приложение 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
NSURVS -> Приложение 4 Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница