Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спортастраница17/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

съдържание


1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

7.Теория и технология на някои управленски функции 36

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ


Предмет на икономиката като наука са проблемите на производството, разпределението, размяната и потреблението на произвежданите блага. Икономическата наука се занимава с три основни проблема; 1. Ефективността при използването на ресурсите; 2. Изборът на подход при задоволяване на потребностите; 3. Справедливостта при разпределението и размяната на благата. Основни понятия в икономическата наука са (фиг. 1) производствените ресурси [трудови, природни и капиталови] и финансовите инструменти [пари, акции, облигации]. Чрез тях се регулира възпроизводствения процес. Неограничените потребности на обществото стоят в основата на икономическото развитие. Същевременно ограничеността на ресурсите възпрепятства това развитие и е в основата на т.нар. Проблем на оскъдността. Тя се преодолява чрез увеличаване на производителността на ресурсите, но налага и необходимостта от избор за какво и как да бъдат използвани ограничените ресурси и за кого да се произвежда. В обобщен вид основните понятия и зависимости в икономиката са представени на фиг. 1. Най-общо икономиката може да се дефинира като комплекс от дейности за задоволяване на социалните потребности от материални блага чрез тяхното производство [брутен национален продукт], разпределение, размяна и потребление.

Икономическата система представлява сбор от правила за ръководство и регулиране на икономическата дейност на човека. Самият процес на производство, разпределение, размяна и потребление на материалната продукция поражда икономически интереси, които се проявяват на пазара. От своя страна пазарът представлява организиране на продуктовата размяна с цел печалба. [търсенето и предлагането на стоки]. Формулата на размяната е пари-стока-пари.

В центъра на производствения процес стоят т.нар. икономически субекти [ЕТ, съдружие, командитно дружество, ООД, АД]. Икономическите субекти функционират чрез производствен цикъл с цел обмен на продукти. Държавата регулира икономическите процеси като въвежда законова нормативна уредба и влияе на паричните потоци чрез определяне на основния лихвен процент, както и върху фискалната политика [определяне и събиране на данъци]. Освен това тя създава система за контрол чрез механизми за санкциониране на нарушителите на нормативната уредба на икономическите взаимоотношения. Тя въвежда също в действие система за комуникация между производители и потребители. Икономическите процеси формират т.нар. микроикономика [на ниво икономически субект] и макро­икономика [на ниво държава] фискална и парична политика [фиг. 2].

В международен аспект са известни външноикономическата и международната икономическа дейност в т.ч. външната и международна търговия, международния валутен пазар и др.Фигура 1. Основни понятия и зависимости в икономиката
Национална икономика

Фирмена икономика

(общо ниво
на икономиката)


(ниво на частните
икономически единици)


 • Развитие и колебания на икономиката

 • Развитие на цените

 • Заетост и безработица

 • Баланс на плащанията

 • Разпределение

 • Конкуренция

 • Данъчно облагане

 • Дотации

 • Печалба и оборот

 • Определяне на производствена цена

 • Работни места

 • Внос-износ

 • Маркетинг

 • Данъци

 • Инвестиции

Фигура 2. Макро - и микроизмерения на икономиката

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА


Проблемите на икономиката на спорта в контекста на общата икономика са изследвани общо взето несистемно, а още по-малко изчерпателно Основната причина е спецификата на спортния продукт, нестандартните пазари, невалидността в определени случаи на всеобщия пазарен механизъм при реализацията на продуктите.

През 1989 г. Потингер П. Разработва икономически модел на спорта като изхожда от становището, че спортната дейност се базира на индивида, училището, клубът и професията. Направен е опит за очертаване принципите на икономическата дейност в спорта и отраслите допринасящи за такъв тип дейност. Направеното е принос в разработката на темата, но в ограничен аспект. Липсва анализ на продукта, пазарите и цялостния механизъм за функциониране на отрасъла. Този модел е с ограничен радиус на действие и не представя реалния икономически кръговрат в спорта.

Като използва предимно икономически образци и терминология Буш [1992] създава икономически модел на спорта на базата на спортно-иконо­ми­ческите връзки в рамките на националната икономика, съобразно темпа на производството и паричните постъпления. Моделът на Буш е по-пълен, но основно е проучвано търсенето на спортна продукция, но не и предлага­не­то.

В катедрата по спортна икономика в университета Шрадеборн [Германия], след събиране и анализ на данни от цялата страна, описват по нов начин икономическия кръг, който следва немския спорт. Това по същество е макроикономически модел на спорта показващ търсенето и предлагането на спортна продукция, притока и отлива на парични маси от системата. Този модел, обаче не третира микроикономическите реалности в спорта. Също не се описват връзките на търговския спорт със спортните прояви, от където на практика произтича връзката на спорта със средствата за масова информация

По-нататъшните опити за изясняване икономическата същност на спорта се съсредоточават към търсене на общи зони на покритие между икономиката и икономиката, но спорта най-вече на макроикономическо равнище [Хайнеман К, 1995 г.]. Тези зони отразяват връзките и зависимостите на спорта и икономиката.

У нас икономическите проблеми на спорта са разглеждани предимно епизодично, частично и извън контекста на макро и микроикономическите процеси. Спортът като отрасъл на непроизводствената сфера на обществото е проучван от Бънкова А. [1982]. Спортът и неговият продукт като част от социокултурния пазар в условията на предизвикателствата на прехода [Лулански П., Минчев Г. 1994] Приложението на икономическия подход в спорта [Цветков Ц., 1994]. Някои икономически аспекти на спорта [Калайков Й, 1998], Икономическите отношения в спорта [Цолов, 2001].Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница