Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


  Евроорганизациите и спортастраница25/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

2.   Евроорганизациите и спорта


Проблемите на спорта намират израз в политиката и дейността на Съвета на Европа (СЕ) и в Европейския съюз (ЕС). Тези структури чрез специализираните си органи придават на спорта нови измерения, нови цели и идеали.

СЕ е политическа организация (учредена през 1949 г.), в която членуват 39 европейски страни. Седалището е в Страсбург.Целите на тази организация са: 1. Да работи за социалната интеграция на Европа; 2. Да съдейства за опазване и обогатяване, а културното богатство в неговото разнообразие, унаследено от многовековното развитие на стария континент.

Компетенциите на СЕ се определят от харта очертаваща общата политика на страните от Европа.

Политически орган е Комитетът на мин. на външните работи на страните членки от съвета (междуправителствен орган). Една от задачите на К на МВнР е да обсъжда предложения на националните министри в различни области в т.ч. и свързани със спорта. Решенията на К на МВнР се адресират към страните членки под формата на съглашения и препоръки. Такива съглашения, свързани със спорта са: съглашение за борба срещу насилието в стадионите и съглашение за профилактика и премахване на допинга.;

През 1980 г. Комисията (ad hoc) към съвета за културно сътрудничество на СЕ подготвя "Европейската харта на спорта за всички" и се трансформира в Комитет за развитие на спорта (Commite de development du sport - CDDS) със седалище в Страсбург. Комитетът заседава веднъж в годината. Ръководи се от председател и вицепредседател, бюро и управителен съвет. Целта е да развива спорта и ползите, които той може да допринесе за обществото чрез политика основана на еднакви принципи за цяла Европа. Към CDDS има изграден фонд "Спорт".

Друга политическа организация е Европейския съюз (ЕС), който формира европ.общност, обединяваща, общ пазар и евр.икон.общност. Европейската общност се ръководи от комитет. Ръководни органи са Европейския парламент (ЕП) и съвещанието на държавните глави на страните членки и съвещание на Мин.на външните работи.

Проблемите на спорта е в компетенциите на Комитета за младежта, културата, образованието, информацията и спорта.

Мисията на комитета е да спонсорира престижни изяви с общоевропейско значение. Такива са спортните форуми, които освен място за спортно съперничество са и място за диалог и взаимно информиране и законодателни инициативи. По този начин комитетът насърчава сътрудничеството без граници в областта на спорта в качеството му на обединяваща сила в обновяващото се общество.

Към ЕК е създадено Бюро за спортна информация ("Sport info Europe"). Бюрото функционира като информац. център и място за контакти в областта на спортната практика.

В тази информационна структура от общо 24 управления (директорати), 20 се занимават със спортна тематика.


3.   Европейски програми за спорт


Общо взето специализираните в областта на спорта органи в Европейските структури работят за уеднаквяване на типа спорт (Европейски модел на спорта) чрез специализирана програма, подпомагащи националния спорт на страните членки на ЕС да синхронизират своята дейност и законодателство в сферата на спорта.

Подпомагащите програми на ЕС имащи отношение към спорта са два типа:1.   Директно подпомагащи - "Евротлон" подпомагане на спорта за инвалиди (параспорта за хора с увреждания - “Спешъл Олимпик” и “Хелиос-2”).

2.   Индиректно подпомагащи, какви то са: младежките програми на ЕС (младежта за Европа-3") и "Доброволчески младежки организации), Трета подпомагаща програма за малките и средни предприятия. Акция за равноправие на жените 1996-2000 г., Здравна програма, Образователни програми ("Леонардо" 1995-1999 и "Сократес" 1995-1999 г.), Програма за застаряващите.

3. Планът "Европак" - мерки срещу използване на лекарствени средства и допинг в спорта.

За участие в европейските програми се разработват проекти като част от тях представляват финансови разчети, адресирани към строителство на ски лифтове, пристанища за яхти, писти, тренировъчни центрове, ваканционни селища, хотелски комплекси, бази за спортна рекреация и др.

През 1994 г. Генералният директорат на Евро комисията създава програмата “Еурофлоп”. Целта е да се финансират инициативи свързани с развитието на спорта. Още през първата година от приложението на програмата (1995) са изразходвани 700 000 екю и са подкрепени 80 проекта. През 1996 са реализирани 175 проекта за 50 различни вида спорт.

Други програми подкрепят селскостопанския и културен туризъм още от 1991 г. Такива са програмите за развитие а пограничния туризъм между Испания и Франция, базиран върху риболова. Реализирани са две програми за обучение по туристическо колоездене.


4.Европейската спортна политика в документи


Успоредно със създаването и усъвършенстването на Европейските програми се полагат грижи за правното обезпечаване на спортната дейност, което на практика довежда до унифициране на политиката на ЕС в областта на спорта.

Както вече бе подчертано, усилията на ЕС в спортната област са насочени към създаването на Модел на спорта в Европа. През 1991 г. се сформира Европейски спортен форум, чиято цел е да създаде условия за дискусии между Европейската комисия и спортните сдружения, независимо от техния характер, географско местонахождение и предмет на дейност. От своя страна Европейският парламент приема резолюция относно Европейската общност и спорта, в която проблемите на спорта се дискутират и решават на ниво европейска политика. По своя характер това е опит да бъдат заменени разпокъсаните и епизодични инициативи на Европейската комисия за спорта с нова реална политика на ЕС.

Най-общо целта е да се подпомага развитието а спорта ,да се води ефикасна борба с опасностите, които го застрашават, насочване на субсидии към любителския спорт, подпомагане на традиционните спортове, възможностите на спорта във външната политика.

Същевременно се подготвят условията за провеждане, а регулярни съ­вещания на министрите отговарящи за спорта от страните членки на ЕС (Ли­сабон 1995, Амстердам 1997, Страсбург 1997). В резултат се приемат важн­и документи като: Европейски манифест относно младежта, който е свър­зан с правото на младите да играят и спортуват, Прокламация за важ­ността на спорта за обществото (третира се връзката между спорта, здра­вето, обществ. дух и икономиката), Обособяване на рамки за създаване чрез спорта на обществена търпимост към придвижващите се човеш­ки маси, със зачитане на религията, расовото равенство, отказът от на­си­лие.

В Страсбург (1997 г.) се приема декларация относно "културното наследство, спорта, новите технологии и демократичните процеси".

Утвърдени са две програми: Sprint на СЕ, за хармонизация на Източноевропейските страни като потенциални членове на ЕС е Eurathlon на ЕС за финансиране на спортни дейности, като част от новите социални предизвикателства.

Такса се стига до приемането на Резолюция относно ролята на ЕС в областта на спорта, чрез която официално се признава изключителната роля на "базисния, културен, икономически и социален феномен, който се нарича спорт" върху обновяваща се Европа.

През 1998 г. отдел "Спорт" към Генералната дирекция на Европейската комисия в Брюксел, приема документ озаглавен "Развитие и перспективи за дейността на Европейската общност в областта на спорта", като взема предвид, че спортът съставлява 3% от световната търговия и социалното му влияние се изразява чрез наличието на 545 000 спортни клуба в Европейската общност, комисията формулира три най-важни направления: 1.   Свобода на движението, конкуренция и политика в областта на аудио визията, за ролята и уникалността на спорта, която се изразява в неговите образователни, здравни, социални, културни и рекреационни функции. Същевременно комисията посочва и някои реални опасности произтичащи от глобализацията на спортната практика, а именно: прекалена комерсиализация, липса на социални гаранции за спортуващите на високо ниво, неефективност на мерките срещу употребата на допинг. Тези съображения налагат нормативно регулиране на спорта в три аспекта:

1. Спорт, телевизия, комерсиални послания;

2. Спорт и политика за конкуренция;

3.   Спорт и свобода на движението.

Целта на тези мерки е Европейската общност да стимулира спортните организации да адаптират структурите си към новата политическа икономическа и социална ситуация, формирана в ЕС.


5.   Евромодел на спорта


Същевременно Европейската комисия (чрез специализираната си генерална дирекция) изготвя документ представящ Европейският модел на спорта. В този документ се отбелязват различията между двата наложили се модели на спорта - източният и западният. Първият е ориентиран идеологически, тъй като спорта е част от пропагандата на бившия Източен блок. Западноевропейският спорт е резултат от частна и обществена дейност, спортната дейност се реализира паралелно от правителствени и неправителствени организации. Посочва се също, че в страните членки на ЕС, спортът се реализира чрез система от национални федерации (по една в страна за даден вид спорт), които са свързани помежду си в европейски и световни федерации на пирамидален принцип.

Най-същественото за Европейския модел на спорта е изградената система за класиране и отпадане в рамките на националните шампионати (В САЩ например моделът предвижда затворени състезания в много спортни федерации). В Европа има тенденция за комбиниране на двете системи.


Характерни черти на Европейския спорт, според този модел на спорта са:

1.  Развитие на спорта в низови структури - клубове, секции, чиято дейност не е свързана с държавата и бизнеса и се осъществява от непрофесионалисти - неплатени доброволци, които работят в свободното си време.

2.   Ангажираност към националната идентичност. В спортната дейност се стимулира чувството за принадлежност към определена група, сближава състезатели и зрители, като им дава възможност да се идентифицират с нацията. Спортът допринася за укрепване на социалния стабилитет и е емблема за културата. Същевременно съществува заплаха от ескалация на небалансирани настроения по посока ултранационализъм, расизъм, нетолерантност.

3. Организиране на крупни международни състезания. Европейската традиция предполага страните да се състезават помежду си. Социалнопсихологическата необходимост от противопоставяне между нациите се трансформира в съперничество на спортното поле, т.е. спортът става средство за конкуренция и налагане без кръвопролития.

В разработения модел на Европейския спорт са взети предвид и някои кардинални социални промени, а също и промени в облика на спорта, въобще в световен мащаб. Така например съвременният спорт се развива в условията на тотална глобализация на социалните процеси. Също така МОК премахна разграничението между аматьорски и професионален спорт и допусна всички до състезанията от Олимпийски игри. Освен това позволява комерсиализацията и спонсорирането на спорта с комерсиални цели. Телевизията и теле-компаниите се превърнаха в главен източник на финансиране на професионалния спорт в Европа - 65-85% от спортните събития. Друга промяна е регистрацията на сп. клубове на стоковата борса, което позволява да придобиват средства, когато предприятия придобиват основния пакет от акции в един или няколко клуба ("Манчестър Юнайтед", “Тотнъм”) (Англ.нац. инвестиционна кампания контролира 4 клуба в различни страни).

Моделът на футб. спорт функционира в една динамична социална среда, която неминуемо ражда проблеми. Така например до 1980 г. Европейският спорт се регулира единствено от спортните федерации. Проблем възниква в резултат от необходимостта да функционират като частни търговски предприятия.

В някои страни са създадени лиги - структури независими от националните федерации (в Англия и Испания за футбола в Испания, франция, Италия за баскетбола).

Друг проблем възниква вследствие на непрекъснато растящите претенции на професионалните спортисти при разпределение на парите от федерациите, като ги заплашват с бойкот или организиране на паралелни състезания.

Проблеми има и на равнище "Спорт за всички" като спортистите любители обвиняват федерациите, че федерациите не изпълняват поетите ангажименти към обществото да развиват и популяризират спорта.

От друга страна се налага промяна на правилниците и структурата на федерациите в съответствие с договори на ЕС за конкуренцията, единния пазар и с решенията на Европейския съд.

Относно финансирането от Европейския спорт след случая "Босман" ресурсите идваха предимно мултипликация на трансферите. Сега финансовите постъпления зависят от връзките със стопанския свят (спонсорство) и от продажбата на теле - права. От страна на държавата източник на средства са спортните тотализатори и целевите държавни субсидии.

В модела на Европейския спорт се третират проблемите свързани със спортната телевизия, търговията с телевизионни права, а също редица аспекти свързани със социалната политика чрез спорта. Спортът като средство за социална интеграция, за борба с расизма, за налагане на толерантността като официална държавна политика. Други аспекти инициирани от развитието на Европейския спорт са: спортът и околната среда, спортът и общественото здраве, спорт и допинг, спорт и работни места.

В създаденият Европейски модел на спорта е спазен духът на общата култура и същевременно разликата в националните култури. Разбира се възприемането на модела е свързано с трудности и не е изключено някои от ценностите заложени в модела да бъдат оспорвани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради глобализацията на спортния бизнес практиката често изпреварва теоретическите обобщения и систематизацията на фактологията. Така част от сферите , в които се реновира спортният мениджмънт, се оказват не достатъчно обхванати. Дискусионен е проблемът с комерсиализацията на спорта и по-скоро коя е границата, отвъд която той се превръща в придатък на индустрията и медиите и ще понася фатално негативите от тяхната хегемония.

Редица класически тематични направления като маркетингът на спорта , спонсорството, мениджмънтът на проекти, икономика на спорта се разработват от нова генерация учени, чрез друга методология и подходи.Така техният периметър и дълбочина се разширяват многократно.

Част от разделите , включени в съдържанието , или отделни техни страни , са по-скоро маркирани, отколкото разработени всеобхватно. Това се дължи на стремежа ми да очертая методологията свързана с принципите, правилата постулатите, прилагани в една дисциплина и тяхната систематизация. На преден план са посочени общите, универсалните положения , чрез които могат да се обясняват частните случаи.

От автора

Йордан Калайков е преподавател по мениджмънт в областта на образованието, артпрактиката и спортния бизнес – професор, доктор на педагогическите науки.

Автор е на монографии, книги, учебници, студии отразени в библиография – академична и артистична /1965 – 2013 /Изд.НСА,2014/ Съдържа 793 записа свързани с творческата кариера.

Създател на учебната дисциплина «Мениджмънт на спорта» за ОКС «Бакалавър» и «Магистър»


КНИГИ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТА ОТ СЪЩИЯ

АВТОР
1.Тория и практика на мениджмънта в спорта,С., ИПБ- НСА, 1992

2 .Отражение на управленската теория в спортната практика, ИПБ – НСА,1993

3. Маркетингът в спорта, ИПБ- НСА, 1994

4.Маркетинг и мениджмънт в спорта, С., изд. БФС,

1995

5.Теория и практика на мениджмънта в спорта / монография/, ИПБ-НСА, 19966.Професионалният мениджмънт в спорта, С. изд. Пропелер 92, 1998

7. Спонсорските отношения в спорта, С., ИПБ- НСА, 1998

8. Промоцията на продуктите в спорта в спорта, С., ИПБ-НСА ,С. изд. Пропелер 92, 1998

9. Специализиран мениджмънт на спорта – първа и втора част, С. изд. Пропелер 92, 2001 / преиздадени 2002, 2003/

10.Система за обучение на спортни мениджъри в България / монография/ изд. НСА – ПРЕС, С. 2001

11.Мениджмънт на елитния спорт, С. изд. Авангард, 2004

12.Мениджмънт на дейности в дестинации за отдих, спорт и развлечение, С. изд. Авангард,2004

13.Мениджмънт на предприятия и събития за отдих чрез спорт и туризъм, С. изд. Авангард, 2004

14.Мениджмънт и икономика във футбола, С. изд. Авангард, 2005

15.Управление на персоналния и фирмен имидж /имиджмейкърството в спорта/ , С. изд. Авангард, 2004

16.Проектен мениджмънт на спорта, С. изд. Авангард, 2005

17.Анализът при научни изследвания по спортен мениджмънт, С. изд. Авангард, 2005 / преведена на английски език – НСА,2008/

18.Специализирано пособие за дистанционно обучение по мениджмънт на спорта, С., изд. Авангард,2008 / преведена на английски език, НСА, 2008/

19. Мениджмънт в спорта, С. изд. НСА-ПРЕС, 2007

20.Терминология на мениджмънта в спорта, С. изд. НСА-ПРЕС, 2009

21. Технология на финансирането, /понятия и механизми/ С. , изд. Авангард, 2010

22.Кибернетични, методологични и технологични измерениа на управлениено, С. изд. Авангард,2010.

ПО - ВАЖНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ  1. Адаптиране на разработени програми към програмирано реализиране и компютърна техника / Лична автоматизирана система за тренировка /ЛАСТ/ по нормативите на НФК „Родина” в условията на ЕСПУ / ЦС на БСФС, задача 6.1.2.-12,1986 – отличена на международния технически панаир Пловдив, 1988
  1. Програма за подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта на територията на голяма Столична община- 1998-1999 /СОС, постоянна комисия за младежта и спорта./  1. Методология на националния публичен регис-

тър на СОС и ОСТ ./ ММС,заповед на министъ-

ра № 534 от 23.12.2003/

4. Меодология за анализ на бизнес състоянието

на Национална спортна база и разработка на

програма за развитието и / ММС – 2002-2003/

--------------------------------------------------------------------
1 Концепция за физическо възпитание и спорта в Р. България, /2014/.

2 Проект на нов закон за физическото възпитание и спорта /2017/

3 Национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта /2013 – 2016/


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница