Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


 Организационно-управленска структура на систематастраница3/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

3. Организационно-управленска структура на системата


Обликът на системата на спорта се определя от специализираните държавни (правителствени) и самодейни обществени органи и организации. Нещо повече - тези организации представляват градивните елементи на системата формиращи нейната видова принадлежност и уникалност сред социалните системи. Елементите на системата могат да бъдат класифицирани в три групи: 1) Органи на държавата имащи отношение към физическото възпитание и спорта; 2) Специализирани обществени спортни организации; 3) Спортни организации със специален статус; 4) Частни спортни формирования. Поделенията на посочените органи и организации са разположени на три нива: национално, регионално, локално (резултативно).
Към органите на държавата се причисляват:


 • Парламентарната комисия по въпросите на младежта, спорта и туризма (проучва, обсъжда и предлага за решаване в Народното събрание на правно-нормативни и законодателни документи свързани с физическото възпитание и спорта); • Министерството за младежта и спорта (определя националната стратегия, нормативната уредба, финансирането, международното сътрудничество, научноизследователската работа); • Министерство на образованието и науката (обезпечава задължителната форма на физическото възпитание в предучилищните и всички видове учебни заведения, чрез програми, извънкласни и извънучилищни занимания, здравното укрепване на учащите се, грижи се за училищната спортна база и др.); • Министерство на здравеопазването (осигурява контрола върху здравословното състояние на занимаващите се с физическо възпитание и спорт. Това се осъществява чрез Националния център за спортна медицина, кабинетите към медицинските заведения, училищата, където се упражнява медицински надзор върху подрастващите и др.); • Министерство на отбраната (осигурява задължителната физическа подготовка на военнослужещите в различните родове войски на армията. Чрез управление “Предказармена подготовка на младежта” към МО, в сътрудничество с МОН и Българската федерация по техническите спортове подпомага развитието на военно приложните спортове. В МО се осъществява тренировъчна и състезателна дейност за високо спортно майсторство в клубове, в които могат да членуват и невоенни; • Министерство на вътрешните работи (организира и реализира физическата и бойно-приложната подготовка на служителите в системата на МВР. Тази дейност се осъществява чрез специализирани звена като: Център за бойна подготовка и спорт; Спортна асоциация на клубовете в системата на МВР);

 • Местни органи на държавната власт. Става дума за общинските власти, които стопанисват общинската спортна база, пропагандират здравословния начин на живот, отделят средства за спортна дейност, организират общински спортни празници, фестивали и др. Главни координатори за осъществяването на тези задачи са спортните специалисти към комисиите за социална дейност към общините.Към обществените спортни организации спадат:


 • Спортните клубове, обединените спортни клубове (осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт от началното обучение до високото спортно майсторство с всички желаещи по свободно избран от тях спорт); • Спортните федерации (доброволни, самоуправляващи се сдружения на клубове по вид спорт. Те са организации с идеална цел и са юридически личности. Организират и координират цялостната дейност по вид спорт и представянето на националните състави на всички равнища. Изготвят вътрешния и международния спортен календар; • Организации на национално равнище (Българския футболен съюз (БФС); Български туристически съюз (БТС); Съюз на българските автомобилисти (СБА); Съюз на ловците и риболовците в България (БСЛР); Българската асоциация “Спорт за всички” (БАСВ). Най-общо тези организации обединяват чрез доброволно членство и равнопоставеност спортни клубове, дружества, федерации и др. Предметът на дейността им се определя от устави приети на конгреси или национални конференции.

Към Спортните организации със специален статут се отнасят:


 • Българският олимпийски комитет (БОК). Дейността на БОК се определя от Олимпийската харта и собствения му устав. Олимпийският комитет е независима и неправителствена организация, чиято основна цел е развитието на олимпийските спортове в страната и представянето на спортистите на олимпийските игри, както и на състезания под патронажа на МОК. • Фондация “Български спорт” (благотворителна обществена организация с идеална цел, регистрирана по закона за лицата и семейството). Занимава се с набирането на средства от различни източници в страната и чужбина, които се използват за подпомагане на българския спорт; стимулиране на високи спортни резултати; развитието на спорта за всички крупни прояви и др. • Частни спортни клубове - създават се и се финансират от частни лица като се спазва ЗФВС и статута на федерациите по вид спорт и участват на равни начала с другите клубове в държавните първенства и международни спортни прояви.

Освен организационно-управленската структура системата на спорта включва подсистемите: материално-техническо и финансово осигуряване, научно и информационно осигуряване, кадрово осигуряване.

Теория и технология на управлението в спорта

Съдържание


1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

2.1.  Същност на понятията проблем, цел, управление, субект, обект, организация, ситуация 26

2.2.   Същност и особености на понятието система и в частност на понятието управленска система 27

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

5. Механизъм и формула на управленския процес 336.  Управленски функции в цикъла на управлението 34

7.Теория и технология на някои управленски функции 367.1.   Решение и планиране на изпълнението му 36

7.2. Организация, контрол и координация на изпълнението 42

Организация 42

Контрол 44

Координация 44

7.3. Прогнозиране 45

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1.Същност на маркетинга 68

2.   Продуктите в спорта - специфика и класификация 70

3.   Маркетинговият микс и неговите компоненти 72

4. Маркетингови тактики в спорта 75

4.1. Тактики според пазарното поведение на потребителите. 75

4.2. Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 76

5. Маркетингова стратегия в спорта 76

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

I. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 98

I.1.Същност и специфични особености на проектния мениджмънт. 98

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

I.2.Възможности за проектен мениджмънт в спорта – принципни положения. 102

II РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ КАТО ФОРМА НА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА. 104II. 1. Структура на регионална програма 104

II.2. Предварителен мениджмънт на регионални целеви програми 104

II. 3. Мениджмънт на регионална програма 107

КЛЮЧОВИ ОБОБЩЕНИЯ И ДУМИ 108

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121

1.   Място и роля на спорта в Европа 128

2.   Евроорганизациите и спорта 128

3.   Европейски програми за спорт 130

4.Европейската спортна политика в документи 130

5.   Евромодел на спорта 131

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница