Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


 Организация, контрол и координация на изпълнениетостраница9/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

7.2. Организация, контрол и координация на изпълнението

Организация


Функциите планиране и организация са тясно свързани. Планирането определя какво, кога, как и с какви средства трябва да бъде направено, а организацията създава условия за реализацията на плана.

Трябва непременно да се прави разлика между организацията, като състояние на обекта, и организацията, като функция.

Организаторската дейност бива:


 • По вид на целта (трудова, учебна, обществена, игрова);

 • По пълнотата на структурата (фрагментарна, непълна, разгърната);

 • По време на изпълнението (епизодична, циклична, стационарна);

 • По степен на самостоятелност (подчинена, самостоятелна);

 • По взаимоотношения в колектива (единоначалие, колегиалност);

 • По интензивност, напрегнатост (творческа, стереотипна);

 • По влияние на целевата дейност (пряка, косвена).

В практиката са познати няколко вида организация: целева, функционална, смесена.

Целевата организация е един от най-рационалните типове, използувани в съвременността. Тя няма точно очертани граници. Това е сложна структура, която позволява да се осъществи съгласуваност и съчетание на много разнопосочни работи по достигането на целта. Такъв тип организация обикновено се създава при изпълнението на целевите програми, чрез които се достигат между отраслови цели.

Функционалният тип организация позволява да се използува наличният състав в изпълнението на различни текущи задачи; свързани с поставената главна цел. Обикновено едни и същи специалисти се групират във временни работни групи, което позволява пренос на опит и знания от една област в друга. Недостатък при този тип организация е, че тук никой директно не отговаря за процеса като цяло, вследствие на което факторът отговорност не винаги е на нужната висота.

Най-рационален е смесеният тип организация - функционално целева. Такава организация разчита на: 1. специализирани структури, създаващи условия за произвеждане на даден продукт (оборудване). 2. на хора със специален ценз, владеещи технологията на производството, което пък позволява да се постигат отделните производствени задачи произтичащи от социалната цел (мисията на предприятието) (фиг.9).Фиг. 9 Смесен - функционално-целеви тип организация

Организацията като управленска функция обхваща две основни групи дейности:


 • Дейности, свързани със създаване на подреденост в обекта на управление;

 • Дейности, отнасящи се до създаване на подреденост в субекта на управление.

На спорта като специфичен тип социална организация и дейност, са присъщи елементите и белезите на функционално-целевия тип организация. Създаването на спортните продукти също зависи от наличието на специализирани структури (създаващи условия за спорт) специално подготвени хора владеещи технологията за производство на спортни продукти (социално значими и необходими). Необходими са и инвестиции. Особеното е че ролята на "Суровина" е отредена на участниците в спортната дейност, независимо от нейната цел (елитен спорт, спорт за всички), (Фиг. 10).

Фиг. 10. Спортът от гледна точка на организационната теория


Контрол


Контролът е тясно свързан с всички функции на управлението. Същността на контролната функция може да бъде описана по следния начин: управляващият обект (субектът на управление), наред с ръководната дейност - даване на разпореждания, инструкции, указания на изпълнителните органи, има пълномощията и да упражнява контрол над изпълнението. От гледна точка на управленския процес това означава да се следи непрекъснато доколко предизвиканите изменения в управлявания обект, като резултат съответстват на поставената цел, която също представлява резултат, но краен, желан, към достигането, на който е насочено управлението. Известно е, че в хода на изпълнителската работа неизбежно възникват смущения от обективно и субективно естество, някои, от които не могат да бъдат предвидени, тъй като се проявяват във връзка с настъпилите изменения в обекта. Тези смущения предизвикват отклонения от възприетия критерий, което от гледна точка на управлението е нежелателно. Създадената система за контрол осигурява своевременно откриване на отклоненията и предприемане на мерки за преодоляването им. Следователно основно предназначение на контрола е да се открият евентуалните отклонения и да се отстранят.

Контролът бива: • Предварителен;

 • Текущ;

 • Последващ или краен;

Предназначението на предварителния контрол е превантивно - да се отстранят отрицателните влияния още преди да е започнала основната дейност. По този начин се постига едно по-прецизно настройване за предстоящото изпълнение.

По време на изпълнението процесите протичат с определена скорост, което увеличава вероятността от допускането на грешки. Преценката за това е следствие от текущия контрол.

Последващият контрол е предназначен за оценка на получения резултат и на постигнатото качество.

При реализацията на контролната функция особено място заема т.нар. регулиране, чрез което се действува пряко срещу отклоненията на системата от зададените параметри. При това тук не става дума само за предаване на команди към изпълнителската система, а и подготовката (настройката) на тази система за приемането на тези команди.

Ефективността на контрола зависи от неговата обхватност, своевременност, икономичност, гъвкавост.

Координация


Наименованието координация произлиза от латинското coo - заедно и ordinatio - подреждане. Координацията е процес на "обезпечаване на хармоничност и еднопосочност в управлението, респ. в дейността на различните органи, звена и изпълнители в системата за управление, в теорията на управлението координацията е една от най-малко изследваните функции, макар че в съдържанието на управлението тя заема изключително важно място.

Координацията е необходима преди всичко за съчетаване, за съгласуване на съответните управленски въздействия, предназначени за управлявания обект. От гледна точка на последния, координация се налага в случаите, когато обектите, подлежащи на управление, са няколко, а резултатът трябва да бъде общ, в комулиран вид. Друг случай за необходимост от координация е този, при който трябва да се постигнат различни параметри на управлявания обект в съчетан вид. С други думи, координирането е процес, чрез който се цели ликвидирането на евентуалните конфликти - неизбежни при разностранни, разнопосочни дейности, свързани с изпълнението на определени задачи. Координация се налага и в случая, когато управляващите субекти са няколко, а обектът на управление един. Тогава е необходимо пропорциониране на различните страни от общо осъществяваното управленско въздействие, като при това се определя точно участието на всяка една от управляващите страни.


Технологията на координирането включва следните основни процедури:

 • обвързване на целите;

 • обвързване на функциите;

 • обвързване на задачите;

 • проектиране на информационна система, обезпечаваща съгласуваността на изпълнението.

В управлението се прилага вертикална и хоризонтална координация. Така напр. колкото обсегът на системата е по-голям, толкова по-трудно се осъществяват съгласуването в действията на отделните части. Ето защо тук от значение е вертикалната (йерархичната) координация. При по-малките системи делът на хоризонталната координация нараства и това е естествено, тъй като тук връзките са опростени и по-лесно може да се постигне взаимно съгласие за изпълнението.

В заключение трябва да се подчертае, че координацията не е и не може да бъде самостоятелна функция на управлението. Тя е съставна част на всяка функция на управлението. В този смисъл не без основание се счита, че единствената потенциална възможност за оптимизация на управлението, като цяло, се съдържа в усъвършенстването на координационната дейност.Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница