Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница19/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6.3.Публикации


 1. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) по социално-икономически цели, НСИ, София 2011 г.

 2. Кабаков, Иван, Георги Вълчев и др. 2011. Регионът: начини на употреба. Университетско издателство, стр. 61, 67

 3. МЗХ-БАНСИК: Заетост и използване на територията през 2011 г.

 4. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2010 г., МОСВ, 2012 г. (www.eea.government.bg/)

 5. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., том 1 Население, книга 1 Население по области, общини и населени места, НСИ, София 2012 г.

 6. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., том 1 Население, книга 6 Миграция, НСИ, София 2012 г.

 7. Прогноза за населението на Република България, НСИ, (www.nsi.bg/)

 8. Регионални профили. Показатели за развитие 2012. ИПИ, София 2012 г.

 9. Справочник Преброяване 2011, НСИ, София 2012 г.

 10. Статистики – околна среда и устойчиво развитие, НСИ, (www.nsi.bg/)

 11. Статистически годишник 2011 г.,НСИ, София 2012 г.

 12. Шишманова,М., Н.Янкова и др. Тенденции и проблеми в устройството и развитието на селищната мрежа в Република България, НЦТР, 1995 г.

 13. Ahern, J. (1995) Greenways as planning strategy. Urban and Lansdcape Planning 33 pp 131-155.

 14. Comprehensive ranking of cities in the global innovation economy, Global Innovation Agency http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-top-cities-for-innovation-2011/

 15. Cushman & Wakefield's European Cities Monitor 2011

 16. Ensuring quality of life in Europe's cities and towns. Tackling the environmental challenges driven by European and global change. EEA Report No 5/2009. ISSN 1725-9177, p. 54)

 17. ESPON Typology Compilation. Scientific Platform and Tools 2013/3/022 http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ScientificPlatform/TypologyCompilation/fir-090615.pdf

 18. Hall, P., 1997, Megacities, World Cities and Global Cities http://www.megacities.nl/lecture_1/lecture.html#World%20Cities%20and%20Global%20Cities

 19. Jilek Sonia (2009) Frontiers of the Roman Empire, Warsaw http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Danube_Limes_roman_frontiers.pdf

 20. National Planning Policy Framework England, March 2012. Department for Communities and Local Government, 30ß32

 21. Polycentric Urban Development and Rural-Urban Partnership, Thematic Study of INTERREG and ESPON activities, http://event.interact-eu.net/download/application/pdf/1254977

 22. Szlachta J. and J. Zaucha, 2010. A New Paradigm of the EU Regional Development in the Context of the Poland’National Spatial Development Concept, p. 7

 23. Territorial Agenda of the EU 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, agreed at Informal Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development, 19 May 2011, Goedoelloe, Hungary http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf

 24. Urban-rural relationships in metropolitan areas of influence. Best practice examples of metropolitan-rural cooperation. METREX Working Group on metropolitan-rural relations Dr. Rolf-Barnim Foth (chair) Ministry of Economy, Transport and Innovation Free and Hanseatic Ciy of Hamburg

http://www.espon-interstrat.eu/admin/attachments/Urban_rural_relationships.pdf

 1. Urban-Rural Typology, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology

6.4.Стратегии, програми, планове, проекти


 1. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011 г.

 2. Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, МИЕТ, 2006 г.

 3. Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. – 2030 г.), МТСП, София 2011 г.

 4. Национална стратегия за околна среда 2005 – 2014 г., МОСВ

 5. Национална стратегия за околна среда 2009 – 2018 г. проект, МОСВ, 2009 г.

 6. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие Протокол № 15.3 на Министерския съвет от 06.04.1998 г.

 7. Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г. Протокол № 21.43 на Министерския съвет от 03.06.2004 г.

 8. Национална стратегия за развитие на културата – проект, МК, 2011 г.

 9. Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, (www.minedu.government.bg)

 10. Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Р.България 2012 – 2015

 11. Национална стратегия за регионално развитие на Р.България 2012-2022 г., НЦТР, 2012 г.

 12. Национална стратегия за териториално развитие на Р. България,НЦТРЖП, 1995г.

 13. Стратегия за развитие на транспортната система - 2020 г.

 14. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г.

 15. Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България Протокол № 37.1 на Министерския съвет от 25.09.2008 г.

 16. Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух. Решение № 261 на Министерския съвет от 23.04.2007 г.

 17. Национална програма за развитие “България 2020” (първи вариант)

 18. Национална програма за реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегия „Европа 2020”

 19. Национална програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. Решение № 1 на Министерския съвет от 09.01.2009 г.

 20. Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Протокол № 8.33 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.

 21. Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.), февруари 2011 г.

 22. Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.

 23. Програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (2009 – 2013 г.)

 24. Съвместна оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 (СОП Черноморски басейн)

 25. Национален стратегически план за рибарството и аквакултурите 2007 – 2013 г.

 26. Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море Решение № 282 на Министерския съвет от 21.04.2009 г.

 27. Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г.

 28. Проект „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка (Чехия, Полша, Унгария, Словакия), България и Румъния”

 29. Проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма “Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.” (Обединение за регионални анализи за 2014+), 2012 г.

 30. Единен териториално устройствен план на Република България, КНИПИТУГА, 1982 г.

 31. Концепция за преструктуриране на болничната помощ, МЗ, 2009 г.

 32. Концепция за териториално развитие на туризма, НЦТР, 2003 г.

 33. Критерии и териториален обхват на местата с туристически потенциал за целите на проект “Подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитие на туризма” (BG 2003/004-937.11.02), НЦТР, 2004 г.

 34. Austria Spatial Development Concept OREK 2011, Space for All

 35. Concepts and Strategies for Spatial Development in Germany, 2006

 36. National Spatial Strategy Holland 2020 – 2030.

 37. National Spatial Strategy for Ireland 2002 – 2020, People, Places and Potential, 2002.

 38. The New Map of Denmark – Spatial planning under new conditions, The 2006 National Planning Report.

 39. Strategic Concept of Territorial Development, Romania 2030, 2008.

 40. Spatial Development Policy of the Czech Republic, 2006.

 41. National Strategy for Sustainable Development, Greece, 2002.

 42. North – South Interface, PolyMETREXplus RINA, Helsinki City Planning Department, Strategic Urban Planning Division Report, ed. by Douglas Gordan, 2007.

 43. Spatial Plan of Republic of Serbia 2010 – 2014 - 2020 г.

 44. SDSS, Spatial Development Strategy of Slovenia, 2004

 45. Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., проект октомври 2012 г.

 46. Национална стратегическа реферетна рамка, програмен период 2007-2013 г.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница