Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница7/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

От анализа на резултатите може да се отбележи следното :
 1. Нивото на HIV инфекцията продължава да е ниско – само един положителен резултат е получен и потвърден през годината; 1. Нивото на Хепатит В инфекцията се задържа в границите на 5 – 6 %, което се наблюдава от 1995 г. до сега. При направеният анализ по пол и възраст може да се отбележи :

 • при мъжете до 25 г. нивото на инфекцията е 5.4 %;

 • при мъжете от 25 до 34 г. нивото на инфекцията е 10.8 %

 • при мъжете над 34 г. нивото на инфекцията е 5.2 %

 • при жените до 25 г. нивото на инфекцията е 1 %;

 • при жените от 25 до 34 г. нивото на инфекцията е 8.5 %

 • при жените над 34 г. нивото на инфекцията е 12.5 %

Следва да отбележим, че нивото на инфекцията във възрастовата група от 25 до 34 г. е над средното – 10.8% при мъжете и 8.5% при жените. Причина за това е, че в тази възрастова група пациенти и клиенти със сравнително дълъг стаж на инжекционна употреба ( високо рисково поведение с давност по-голяма от 2 години ). Високото ниво на инфектираност у жените над 34 г. – 12.5% се дължи на факта, че тази група е много малка ( от 8 жени – 1 е положителна ).


 1. Нивото на Хепатит С за всички изследвани е 59 % като при анализа можем да отбележим следното :

 • мъже – положителни - 70 %;

 • жени - положителни - 66 %;

 • 127 клиенти на КАРИТАС (програма за работа на терен с употребяващи наркотици) - положителни - 50 %

 • 217 клиенти на Фондация “Инициатива за здраве” (програма за работа на терен с употребяващи инжекционни наркотици) положителни - 82 %;

 • 37 клиенти на Столичния превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – положителни - 51 %;

 • 200 клиенти на Фондация “Здраве и социално развитие” (програма за работа на терен с проституиращи жени и мъже) – положителни - 8 %

Както се вижда при по-задълбочения анализ ситуацията е особено тревожна при клиентите на програмите за работа на терен и особено при тези, обслужвани от програмата за обмен на игли и спринцовки, ръководена от Фондация “Инициатива за здраве”. Това са клиенти имащи високо рисково поведение – редовна инжекционна употреба на хероин. Високият процент на носителство – 82 % показва, че практически вирусът е обхванал цялата група и вероятността да се достигне ниво от почти 100 % инфектираност при инжектиращите хероин е много голяма.


По друг начин стоят нещата с групата клиенти на Фондация “Здраве и социално развитие”, която е от проституиращи, като част от тях са и употребяващи наркотици – при тях нивото е 8 %.

Проведохме и анализ по пол и възраст на пациентите на НЦН. Данните са следните : • при мъжете до 25 г.- нивото на инфекцията е 69.5 %;

 • при мъжете от 25 до 34 г.- нивото на инфекцията е 70 %

 • при мъжете над 34 г.- нивото на инфекцията е 73.6 %

 • при жените до 25 г.- нивото на инфекцията е 68 %;

 • при жените от 25 до 34 г. - нивото на инфекцията е 64 %

 • при жените над 34 г. - нивото на инфекцията е 55.5 %

Както се вижда при мъжете има пряка корелация на нивото на инфектираност с възрастта. Картината при жените е различна, но това се дължи на малката група - резултатите се променят от малкия брой изследвания.


През годината сме изследвали и 3 бебета на майки от метадоновата програма с инфекция с Хепатит С – и трите са отрицателни.
От всички изследвани пациенти на НЦН има 16 мъже и 4 жени с едновременна инфекция с Хепатит В и С.


 1. Нивото на сифилис е 8 %.

 • От НЦН положителни - 5 %

 • мъже положителни - 3.5 %

 • жени положителни - 8.7 %

Инфектираността със сифилис е сравнима с други държави ( по литературни данни ).


 1. Отговори на здравните последици и корелати

Превенция и лечение на инфекциозните заболявания, свързани с употреба на наркотици
Превенция
Превенцията на инфекциозните заболявания, свързани с употребата на наркотици е съставна част в двата основни документа, приети от Министерския съвет на Република България :

 1. Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001 -2005

В тази програма дейностите по превенция на инфекциозните заболявания, свързани с употребата на наркотици са в Област 4 – “Дейности и програми по намаляване на здравните и социални щети, причинени на обществото и отделния индивид от злоупотребата с наркотични вещества”.

Цели на интервенциите в тази област са: 1. Да се поддържа ниското ниво на серопозитивност с HIV сред инжекционните наркомани;

 2. Да се намали нивото на серопозитивност с Хепатит С сред инжекционните наркомани;

 3. Да се намали криминогенноста на популацията на злоупотребяващи и зависими към наркотични вещества
 1. Национална стратегия за борба с наркотиците 2003 – 2008.

В Плана за действие към Националната стратегия дейностите по превенция на инфекциозните заболявания, свързани с употребата на наркотици са разписани като Стратегическа задача 5 “Намаляване разпространението на болести сред използващите наркотици, които имат ефект върху обществото :инфекции, предавани по кръвен път (HIV/ СПИН, Хепатит В и С и др.), Туберкулоза, Болести, предавани по сексуален път и др”. Като подзадачи са отбелязани: • Обучение на екипи за работа на терен със злоупотребяващи наркотични вещества;

 • Разработване и прилагане на програми за работа на терен, обмяна на игли и спринцовки, раздаване на презервативи, консултации;

 • Идентифициране на проблемите и изготвяне на програми по намаляване на риска при особено труднодостъпни и високорискови групи;

 • Програми за ранно тестуване (включително на терен), пред и след-тестово консултиране и осигуряване насочване за специализирано лечение.

Националният център по наркомании провежда курсове за обучение на професионалисти, работещи в програмите за намаляване на здравните щети от употребата на наркотици; този модул е застъпен и в курсовете за следдипломна квалификация на лекари, психолози, социални работници и медицински сестри, провеждани в НЦН.

Всички организации, работещи на терен, представят проектите си пред медицинския съвет на НЦН ( съгласно Наредба № 30 от 20.12.2000 г. на министъра на здравеопазването).

През годината няколко нестопански организации развиваха дейност по превенция на HIV/СПИН, Хепатит В и С сред инжектиращи наркотици и са получили положително становище от НЦН за извършване на тези дейности, а именно : 1. Проекти на Фондация “Инициатива за здраве” – София

  • “Стъпки в позитивна посока” – Превенция на HIV/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици, които не са на лечение. Това е проект подкрепен от “Отворено общество” и “Обединени Холандски Фондации” . Основните дейности по проекта са обмен на игли и спринцовки чрез работа на терен. Към проекта има разкрит Дроп-ин център и е оборудван микробус за обмен на игли и спринцовки и консултиране по проблемите на HIV/СПИН, Хепатит В и С и взимане на кръвни проби за тестуване.

  • Проект на Population Serviсes International за подкрепа на регионални дейности за превенция на HIV/СПИН в Югоизточна Европа.

  • Проект “ От първи стъпки, към професионализъм” - изследователски проект за изследване картината на употребата на наркотици в София, Пловдив, Плевен и Бургас, финансиран от Европейската комисия по програма ФАР и в партньорство на НПО от Холандия – “Мейнлайн” – Амстердам и “IVO” - Ротердам.

  • Проект “ Етиология на кръвнопреносими вирусни инфекции при интравенозни наркомани “ ( съвместен проект на NDRI, НЦН, Фондация “Инициатива за здраве” и СПИЦ по наркомании ), финансиран от Правителството на САЩ
 1. Проекти на Сдружение “Доза обич” – Бургас :

  • Проект “ Превенция на HIV/СПИН сред групи, практикуващи рисково поведение”. Това е проект за работа на терен по обмен на игли и спринцовки. Към него има и Дроп-ин център. Финансиран от “Отворено общество”.

  • Проект “ От първи стъпки, към професионализъм”, финансиран от Европейската комисия по програма ФАР и в партньорство на НПО от Холандия – “Мейнлайн” – Амстердам и “IVO” - Ротердам. По този проект се предвижда и подвижен лекарски кабинет
 1. Проекти на Фондация “ Панацея “ – Пловдив

  • Проект “ Програма за превенция на HIV/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици и извършващи секс услуги “, финансиран от “Отворено общество”

  • Проект “ От първи стъпки, към професионализъм”, финансиран от Европейската комисия по програма ФАР и в партньорство на НПО от Холандия – “Мейнлайн” – Амстердам и “IVO” - Ротердам.
 1. Проекти на Фондация “Плевен 21-ви век “ – Плевен.

  • Проект “ Намаляване на щетите и вредите от употребата на наркотици сред интравенозни наркомани и проституиращи жени от Плевенски регион, чрез реализиране на програма за обмен на игли и спринцовки “, финансиран от “Отворено общество”. Към този проект има и изграден Дроп – ин център.

  • Проект “ От първи стъпки, към професионализъм”, финансиран от Европейската комисия по програма ФАР и в партньорство на НПО от Холандия – “Мейнлайн” – Амстердам и “IVO” - Ротердам.
 1. Проект на КАРИТАС – София : “ Подвижен кабинет за работа с наркомани “ Този проект се реализира от 4 години, съвместно с НЦН. В подвижният кабинет се осъществяват : пред и след тестово консултиране за HIV/СПИН, Хепатит В и С; вземане на кръвни проби за тестуване; обработка на рани и абцеси; предаставяне на минерална вода, закуски, витамини, антипиретици и др.
 1. Проекти на фондация “Здраве и социално развитие “ – София :
  • “Ден и нощ 3 “ – намаляване на вредите при мъже и жени, предлагащи платен секс и инжектиращи наркотици.
  • Проект за подвижен лекарски кабинет за медицински консултации на лица зависими от наркотични вещества. 1. Проект за мобилен кабинет на “Лекари без граници” в рамките на проект за контрол на полово-предаваните болести и превенция на HIV/СПИН.


Консултиране и тестуване
В Република България тестуването за HIV/СПИН е безплатно.

Лабораторията при Националния център по наркомании е единствената създадена да обслужва лица, употребяващи наркотици. Тя се издържа от бюджета на НЦН и получава диагностичните тестове от МЗ.

Както и всички останали български граждани, лицата употребяващи наркотици могат да се изследват и чрез системата на здравното осигуряване ( получават талон – направление от личния си лекар ).

Освен това са създадени и 9 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и тестуване за HIV/СПИН в градовете : София ( 2 кабинета ), Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен.


Изработено, прието и разпространено е ръководство за пред и след тестово консултиране за HIV/СПИН при лица със зависимости, с автор д-р Николай Томов, ръководител на отдел “Профилактика, диагностика и консултации на кръвнопреносими инфекции, с лаборатория “ при Националния център по наркомании.
Лечение
Към момента всички лица, които са инфектирани с HIV , както и болни със СПИН се лекуват безплатно в специализираното отделение на Инфекциозна болница- София.

За инфектираните с HIV и болните със СПИН, които са и зависими към опиати, се осигурява лечение с метадон в програмата за поддържащо метадоново лечение при НЦН.Сериозен проблем е осигуряването на лечение на инфекцията с Хепатит С. Според съществуващите разпоредби на Националната здравно-осигурителна каса лицата, зависими към наркотици следва да не употребявали наркотични вещества повече от 6 месеца, за да бъдат включени в програма за лечение с интерферон. Това лечение се осигурява на много лимитирана група пациенти, осъществява се в клиниките по гастроентерология и поради горепосочената причина, по същество не е достъпно за употребяващите наркотици. По непотвърдени данни за 2003 г. общо такова лечение са получили 10-15 лица, употребявали наркотици.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница