Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница4/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Друг разрез на събираната от проучвания информация показва, че според мнението на интервюираните за намаляване на броя на хората, употребяващи наркотици биха допринесли следните мерки:

- държавата да създава и подпомага вече създадени наркокомуни (средната оценка за ползата от това е 4.4, при скала от 1 до 5);

- неправителствените организации за борба с наркоманите да активизират дейността си (4.3);

- провеждането на информационни кампании за наркотиците по медиите (4.3);

- въвеждане на часове за здравна просвета в училищата (4.2);

- промените в законодателството в посока забраняване употребата на наркотици (4.3), и носенето и притежаването на еднократна доза наркотици за лична употреба (4.1).
Сред респондентите преобладава мнението, че легализирането употребата на меки наркотици (марихуана, хашиш, ганджа) няма да допринесе за намаляване броя на наркоманите – средната оценка е 2.1.
Виждания за мерките за решаване на проблема с наркоманията
Според обобщеното мнение на учениците в Пловдив 20 пътищата за решаване на проблема с наркоманията в България са основно два: строгите закони и обществената ангажираност (виж Фигура 8).
Най-много (2/3) са младежите, които държат на строги закони за производители и разпространители на наркотици. Впрочем това е израз на общественото мнение в страната ни.
Около половината от запитаните искат да се говори открито по тези въпроси, също приблизително толкова са и подкрепящите създаването на повече медицински служби за специализирано лечение на наркомании.
След това по популярност идва отново темата за законите, но този път с друг адресат – около 1/3 от анкетираните смятат, че трябва да има строги закони за употребяващите наркотици. Впрочем една по-детайлна обработка показва, че приблизително половината от привържениците на строгите закони за производители и разпространители смятат, че вината им трябва да се сподели и от самите употребяващи.
Сравнително слабо внимание е отделено на превенцията – по-малко от 1/5 от учениците са посочили необходимостта от повече мерки в тази насока. Това може да се приеме като сигнална лампа за все още ниската ефективност и популярност на превантивните дейности в България.
Все пак донякъде успокояващо е, че двете крайни позиции – “да се изолират наркоманите от обществото” и “да се узаконят наркотиците” – са най-слабо застъпени. В този смисъл още по-малко привърженици имат и други две крайности – “не съществува такъв проблем” (4,9 %) и “не трябва да се предприемат никакви мерки, защото наркоманите не заслужават внимание” (0,6 %).

Фигура 8
ВИЖДАНЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА “НАРКОМАНИИ”

(в %)

Един бегъл преглед на възрастовата диференциация при този въпрос показва, че в горните класове намаляват крайните становища. В същото време се засилва подкрепата на необходимостта от повишен обществен ангажимент – най-вече “да се говори открито за проблемите на тези хора”, но също и “да се създадат повече медицински служби за лечение” и “да се отделя повече внимание на превенцията”. Всичко това подсказва за идващото с възрастта по-зряло отношение към този проблем, но и за нуждата от възрастово диференциран подход при превантивните дейности в училище.
Много показателен (включително и за валидността на резултатите) е фактът, че по отношение на този въпрос резултатите от проучването в Пловдив са твърде сходни с тези в други градове през 2003 г. – както в ранжирането по значимост, така и в отделните относителни дялове.


 1. Превенция


Съгласно българския Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обнародван в Държавен вестник през 1999 г.) е създаден Национален съвет по наркотични вещества (НСНВ), орган, който провежда националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества. За нейното изпълнение НСНВ изгражда мрежа от Общински съвети по наркотичните вещества.От своя страна Националният център по наркомании е орган за методическо подпомагане по проблемите на превенцията на зависимостите.

Приета е Национална стратегия за борба с наркотиците (2003-2008 г.), която е в съответствие със Стратегията и Програмата по наркотичните вещества на Европейската Общност (2000 - 2004). Две от стратегическите задачи са: ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества и намаляване на злоупотребата с незаконни наркотични вещества. Планът за действие по тях предвижда: въвеждане на системно здравно образование в сферата на средното образование; разработване и прилагане на програми в помощ на родителите; създаване и обучение на мултидисциплинарни екипи; организиране и провеждане на медийни кампании за борба с наркотиците и наркоманиите; разработване на програми за спорт и туризъм за децата и младите хора; разработване и прилагане на програми за работа с високорискови групи. Така дефинирани, тези типове дейности представляват в своята съвкупност основните акценти в развитието на превенцията на употребата на наркотични вещества в България .
Обща превенция
В училищата:
От Министерството на образованието и науката са разработени проекти, с които се разширяват възможностите за прилагане на различни здравно образователни програми в училищата. Нормативната база в образованието дава възможност на училищата да планират конкретни училищни програми като използват: структурата на учебния план; възможностите, които предоставят извънкласните и извънучилищните дейности; различните приоритети и ресурси, с които разполага конкретното училище.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването са избрани училища, които се включват в обучителни семинари за повишаване на уменията на учителите да прилагат и да разработват здравно образователни програми.

По принцип превантивните програми в училищата се подпомагат от коалиции от държавни, общински и неправителствени организации, най-вече поради липсата на собствено ресурсно обезпечаване.
Превенцията на употребата на наркотици е включена в учебната програма в средните училища чрез информационни модули по предмета “Биология и здравно образование”. Тематиката е заложена и в ежегодния план за възпитателна работа, който всеки класен ръководител изготвя.

През 2003 г. Фондация “Антидот” продължи да провежда своите семинари по превенция на дрогата с ученици от столичните училища. Тези семинари се организират съвместно с Музея на МВР


През м. декември 2003 г. в София бе проведен първият модул от Обучителна програма за връстници по първична превенция на рисковото поведение сред горен курс в столичните училища / peer leaders education /. Програмата обхваща 37 ученици и 7 педагогически съветници от 7 столични училища и се базира на интерактивния подход на обучение. Стартирането на програмата бе предшествано от срещи за оценка на нуждите и изследване на очакванията - с директорите и педагогическите съветници в училищата, както и с ученици, представители на Асоциация “Български детски и младежки парламент” в същите училища. Обучителната програма беше консултирана с експерти към Програмата на ООН за развитие и получи подкрепа от Дирекция “Здравеопазване” към Столична Община.

Основната цел е създаването на цялостен, завършен модел за превантивна програма в училищна среда на територията на Столична община.


Част от специфичните цели на програмата засягат засилване на убежденията и нагласите на учениците в полза на здравословен начин на живот и изграждане на мрежа от връстници на територията на гр. София. Разчита се на:

 • подобряване на комуникацията между връстници ;

 • ефективно вземане на решения и превенция на рисковото поведение;

 • повишаване на информираността по отношение на сексуалните отношения, наркотиците и HIV/СПИН

 • мотивиране на участниците да провеждат профилактични дейности в своя среда;

 • овладяване на практически умения от участниците за самостоятелна работа с по-малки ученици и връстници в училищна среда;

 • предаване на конкретни сценарии за профилактични занимания.

От м. февруари до м. май 2003 г. продължи работата по Програмата за първична превенция на наркомании сред учители и родители, стартирала през 2001 г. ПИЦ по ПН в гр. София, съвместно с представители на Фондация “Свободна и демократична България”, проведоха 11 обучителни дискусии в 11 столични училища.


През 2003 завърши обучението за педагогически съветници от столичните училища на тема: “Превенция на наркоманното поведение в училище”. Това беше съвместна проява на ПИЦ по ПН в гр. София, СХЕИ и Регионален център за обучение по борба с наркоманиите - Академия на МВР. В обучението се включиха педагогически съветници от 17 столични училища.
През м. юли 1998 г. в Музея на МВР е открита за първи път изложба на тема ”Заедно срещу дрогата”. Изложбата е част от програмата на МВР за превенция на младежките наркомании. Чрез специфичните средства на музеоложката наука – снимки, веществен и документален материал, статистики и диаграми, видеофилми и др. изложбата представя информация за най-разпространените наркотични вещества, за структурата и състоянието на проблема в България, за вредните последици от употребата на наркотици, както и за дейността на МВР срещу наркопроизводството, наркотрафика и наркоразпространението. Изложбата е насочена преди всичко към децата и младежите. До края на 2001 г. изложбата е посетена от над 80 000 души от столицата и страната.

Поради големия посетителски интерес, Музеят организира и пътуваща изложба на същата тема, която обикаля страната. Изложбата е гостувала в 43 града (в почти всички областни градове и други по-малки селища в страната), където на място се изготвяха съпътстващи програми и се набелязваха мероприятия по превенция по отношение на наркотиците.

През 2003 г. изложбата е посетена от 8000 души. Продължава интересът към нея. Пловдивският вариант на изложбата гостува в градовете Асеновград и Пещера.
Дейности по превенция на зависимостите извършват и Хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ) в страната, като те са насочени основно към групата на учениците – 4-12 клас, като на места има и дейности сред младежите в по-големите възрастови групи.

С превенцията на наркоманното поведение сред младежите са били ангажирани почти всички ХЕИ, но особено активно са работили 16 от тях – Бургас, Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Смолян Столична ХЕИ, Стара Загора, Хасково и др.


Общо в ХЕИ са проведени 477 обучителни мероприятия – семинари, курсове, лекции, беседи, 1018 видеопоказа в ХЕИ или в училищата на място и др. с 13 443 участника. Оказана е организационно методична помощ в общо 1766 детски, учебни и лечебни заведения. Проведени са 19 проучвания и 472 изследвания. Организирани са 70 масови прояви в страната. Издадени са 33 заглавия на информационни и обучителни материали в тираж 17 910 броя. Реализирани са 239 броя участия в средствата за масово осведомяване. За цялата тази дейност ХЕИ са получили допълнително финансиране от МЗ в размер на 5 273 лева и от външни източници – 100 лева, като средствата отделени от бюджета на ХЕИ са били в размер на 3354 лева.
Семейство
Липсват утвърдени системни програми в помощ на родителите. Най-честата практика е в училищата да се организират специализирани родителски срещи, на които се повишава чувствителността и информираността на родителите. Съществуват (повечето се разпространяват безплатно) здравнообразователни материали - дипляни, брошури, книги, филми и др., специализирани за подпомагане на родители чрез информация за веществата и идентифициране на свързаните с употребата им признаци и проблеми, съветване, насочване към служби и т.н.
Община
Създадените 28 Общински съвети по наркотичните вещества осъществяват националната политика в областта на наркотиците на общинско ниво. Те работят съобразно своите общински програми за превенция, лечение и рехабилитация, които се различават по наименование и продължителност в различните общини. ОбСНВ извършват широка превантивна дейност. През 2003 г. общините подготвят и разпространяват различни информационни материали, флайери, стикери. Организират се множество дискусии, радиопредавания, беседи, публикации, видеолекции, семинари, кръгли маси, отбелязва се Международния ден за борба с наркотиците – 26 юни.
Проведени са различни видове проучвания (анкетни, представителни) в Благоевград, Бургас, Видин, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Русе, Силистра, Смолян, София и Ямбол. В град Варна са реализирани следните проекти, финансирани по програма за общинско подпомагане на НПО, работещи за намаляване на търсенето на психоактивни вещества:

 • Проект “Младите хора и наркотиците – обучение на НПО и медии”;

 • Проект “Градски годишен доклад по употребата на наркотици и проблеми, свързани с тях”;

 • Проект “Превенция на наркоманиите – идеи за работа в часовете на класа”;

 • Проект “Рехабилитация на зависими лица при болничните условия”;

 • Проект “ Обучение на младежки лидери за работа по превенция на наркоманиите”;

 • Проект “Обучение на доброволци за работа с млади хора по превенция на наркоманиите – кв. Аспарухово”;

 • Проект “Продължение издаването на списание по превенция на наркомании – “Психиатрия-Наркомании” на Сдружение “Междуетническо партньорство”;

 • Проект “Непосредствено въздействие върху младежите чрез плакати, флайери, игри, томболи, фланелки, хартиени шапки, музикални поздрави, анонси” на Регионална асоциация на заведенията във Варна – РАЗВА.

 • ОбСНВ – гр. Пазарджик разработва проект “Морфей” по програма ФАР BG0104.03 за превенция сред подрастващите, както и изработва собствена интернет страница.

 • В гр. Кюстендил се работи по проект “Свобода и отговорности” по превенция на наркоманното поведение като пилотната фаза на проекта е “Здравно образование за ученици от училищата и специализираните институции за деца”.

Създадени са Превантивно-информационни центрове в Благоевград, Варна, Видин, Плевен, Пловдив, Добрич, Силистра и Русе. В част от общините са създадени и Младежки съвети по наркотичните вещества. Град Бургас е домакин на Втора Балканска конференция “Градове от балканския регион срещу наркотиците”. В град Търговище е проведена лятна кампания “Ваканция без риск”.


Софийският Превантивно-информационен център е основан през 1999 г и е първият в България. През 2003 г. той участва в Проект по Програма ФАР – “Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици: първична/вторична превенция в Австрия, България, Словения, Румъния и Унгария”, стартирал през януари 2003; Проект “Етиология на кръвнопреносими вируси сред инжекционно употребяващи наркотици - българско приложение”, стартирал през 2003 г. Продължава работата по Програмата за първична превенция на наркомании сред учители и родители, стартирала през 2001 г.
В изпълнение на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005 г. през 2003 г. екип на НЦН и НСНВ обучи в стратегическо планиране и подпомогна осъществяването на оценката на ситуацията и изготвянето на местния план за действие екипи от ОбСНВ на шест регионални центрове в страната (Благоевград, Варна, Пазарджик, Плевен, Пловдив и София). Осъществените в тази връзка дейности на общинско равнище през гадината включват предимно информационни кампании чрез здравнообразователни материали (листовки, вестник, изложба, филми, брошури, стикери, дипляни, плакати), повишаване на знанията и работа с нагласите сред ученици от средните училища (беседи, дискусии, конкурси) и изграждане на капацитет (тренинг на младежки лидери, обучение на училищни специалисти – педагогически съветници, медицински сестри, учители).
Превенцията на наркоманиите е едно от основните направления в дейността на Централната и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /БППМН/. Акцентът е поставен основно върху първичната и до известна степен вторичната превенция. Предотвратяването на употребата на дрога е свързано както с опазване здравето и живота на малолетните и непълнолетните, така и с превенцията на извършването на противообществени прояви и престъпления.

Местни комисии за БППМН функционират в 284 общини и райони в страната. В дейността на всички комисии превенцията на употребата на дрога е изведена като един от приоритетите. Формите, под които се осъществява тази дейност са най-различни, съобразени както с конкретните нужди и проблеми на региона, така и с възможностите на съответната община. Всички местни комисии имат добро взаимодействие с общинските съвети по наркотичните вещества.

Преобладаващата част от местните комисии, особено в областните и по-големите градове разработват самостоятелно или съвместно с други органи локални превантивни програми. Целта е да се повиши чувствителността на обществото по проблема за наркотиците чрез организирането на кампании с конкретни послания, предлагане на свободни от дрога алтернативни форми на развлечения, партньорство и привличане на малолетни и непълнолетни и родителите им в превантивния процес.
Проектът "Черноморска общинска мрежа" - иновационни практики за превенция на наркомании, в който участват 21 черноморски общини (сред които Бургас, Варна, Созопол, Несебър и др.) Проектът развива междуобщинска схема за превенция на наркомании в българския черноморски регион, като се използва опит и адаптивни за българските условия програми на Великобритания и Италия. Обединени са усилията на общините в черноморския регион и неправителствени организации от региона да мотивират трайно деца и млади хора до 25 години да не достигнат до употреба на психоактивни вещества и наркотици. Задачите на проекта се постигат с пряко участие както на деца и младежи, така и на техните родители. Програмата обхваща различни модули за превенция -опазване на човешкото здраве, изграждане на младежка мрежа, обучение, медийна информационна кампания, алтернативни методи за превенция на наркомании.
През 2003 г. стартира и проект “Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици: първична/вторична превенция в Австрия, България, Словения, Румъния и Унгария” , финансиран от Програма PHARE. Основната цел на проекта е Повишаване на капацитета на неправителствени организации от страните кандидат-членки на Европейския съюз за ефективно и устойчиво реализиране на базирани в общността дейности по първична превенция и ранна интервенция в област наркомании.

Проектът съдържа четири модула:

- организационен и управленски капацитет на НПО


 • методология за провеждане на оценка на нуждите и оценка на проектни резултати

 • Разработване, реализация и оценка на проекти по намаляване на търсенето (методика за първична превенция и ранна интервенция на наркоманиите)

 • Повишаване чувствителността на обществото към проблемите на наркоманиите (работа със средства за масова информация)

Ангажиментите на Министерство на здравеопазването по превенция и лечение на наркомании са съобразно ЗКНВП, основните национални програми и Стратегия за борба с наркотиците. В изпълнение на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Р България 2001 – 2005 година, през 2003 г. се създадоха Общински съвети по наркотични вещества и изградени превантивно-информационни центрове към тях. Беше осъществено финансиране от бюджета на Националната програма по наркомании пилотна програма в 6 общини – София, Пловдив, Варна, Плевен, Благоевград и Пазарджик. Бяха разработени доклади с бърза оценка за ситуацията на злоупотреба с наркотични вещества в тези градове и въз основа на тях се разработиха Стратегически планове за действие в областта на превенцията и лечението на общинско ниво. Планът за изпълнение на Националната програма за 2004 година предвижда устойчивото развитие на тези дейности и въвличането на още 10 нови общини в този процес.


С помощта на националните медии в тази насока следва да се продължат усилията в разработването и осъществяването на устойчива национална медийна кампания насочена към превенция на злоупотребата с наркотични вещества преди всичко сред младото поколение на страната. През този периода важна крачка в използването на медиините средства за превенция бе разработването и въвеждането в експлоатация на специализиран превантивен уеб-сайт - web.need.bg/zadrogite.
Също така продължава работата по разработването, отпечатването и разпространението на превантивни, информационни материали и методически пособия насочени, както към различни аспекти на проблема, така и към различни прицелни групи за превантивни дейности.


Специфична превенция

Места за отдих
Министерството на младежта и спорта (ММС) организира и финансира програми “Спортна ваканция” – часове за безплатен достъп на ученици до спортните бази.
Рискови групи
Съществуват Консултативни кабинети за отпадащи от училище. Работата им се базира на идеята, че отпадането от училище (особено ранното) е един от предикторите за повишен риск от въвличане в употреба на наркотици. Такъв кабинет функционира (в тясно сътрудничество с педагогическите съветници от училищната мрежа
Рискови семейства
Няма данни за специфични програми.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница