Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница1/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР (ФОКАЛ ПОИНТ)

в областта на наркотиците и наркоманиите


ГОДИШЕН ДОКЛАД


НА

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

по проблемите на наркотиците и наркоманиите

в България

2004Октомври 2004

София


Част A: Ново развитие и тенденции
 1. Национална политика и контекстНормативната основа на националната политика в областта на борбата с незаконните наркотици през последните години в България се формира от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 – 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотиците (2003 – 2008 година).


Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 1 (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г.) урежда:

 • организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества и прекурсори;

 • мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

 • научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.


Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 – 2005 година) беше подготвена през 2000 г. и одобрена от Министерския Съвет с Решение №159/ 27.03.2001 2. Тя се базира на опита в тези дейности на развитите страни в Европа и Северна Америка и изцяло съответства на приетите Стратегия и Програма по наркотичните вещества на Европейската Общност (2000 - 2004). Националната програма има за основна цел да подпомогне осъществяването на здравната реформа в областта на проблемите със злоупотребата с наркотични вещества. В нея е залегнала идеята, че системата на общопрактикуващите лекари ще играе много важна роля за подобряване на медицинските и други грижи за злоупотребяващите и зависимите към наркотични вещества. Образованието и обучението им в ранното откриване на злоупотребата и в краткосрочни интервенции в такива случаи с индивида и семейството му ще допринесе за подобряване на качеството и за рязко разширяване на обхвата на здравни услуги за хората с проблеми.
Националната стратегия за борба с наркотиците 3 (2003 – 2008) е разработена в рамките на Споразумението за партньорство с Великобритания. Това е комплексен проект, който трябва да ускори разработването на мерките, които са нужни за адресирането на вътрешната и международна политика в сферата на наркотичните вещества. Стратегията бе приета от Националния съвет по наркотичните вещества през 2002 г. Основните й принципи са съобразени с тези на Стратегията на ЕС срещу наркотиците за 2000-2004 г. В нея са заложени конкретни мерки както за намаляване на търсенето, така и за намаляване на предлагането на наркотици. След приемането й беше изготвен и съответстващ План за действие към нея.


Законова рамка
През м. февруари 2002 г. със заповед на министъра на здравеопазването беше създадена междуведомствена работна група с цел да изготви проект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). Впоследствие, на 5 юни 2003 г. беше приет от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗИД на ЗКНВП), обн. ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г.
С този закон са внесени съществени изменения и допълнения, произтичащи от поетите от страната ангажименти за пълно хармонизиране на законодателството, отнасящо се до контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите, към момента на присъединяването ни към ЕС и да приведат вътрешното законодателство в съответствие с изискванията на:

 • Регламент N 3677/90 EEC, изменен с Регламент N 2959/93 ЕЕС, относно мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване влагането на определени субстанции в незаконно производство на наркотични вещества и психотропни субстанции.

 • Директива 92/109/ЕЕС относно производството и разпространението на пазара на някои вещества, използвани за незаконното производство на наркотици и психотропни вещества, изменена с Директива 93/46/ЕЕС и с Директива 2001/8/ЕС.

Основните изменения засягат средните сфери: • Засилени са функциите на Националния съвет за наркотични вещества и са създадени общински съвети на регионално ниво;

 • Допълнена е глава четвърта, касаеща забрана на растения, вещества и препарати от приложения № 1, усъвършенстван е лицензионния режим за вещества и препарати, включени в приложение № 2, 3 и 4;

 • Завишени са изискванията при внос, износ и транзит на наркотични вещества и прекурсори;

 • Въведени са долечебни и рехабилитационни програми за зависими и злоупотребяващи с наркотици;

 • Редица разпоредби усъвършенстват редът за изземване, конфискуване и унищожаване на наркотични вещества и прекурсори.

Създаде се нова функция на Националния съвет по наркотичните вещества /НСНВ/ като орган, провеждащ националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и борбата с незаконния трафик. Предоставя се възможност НСНВ да изисква, съхранява и анализира необходимата информация за осъществяване на специфичните си задачи. Подобна функция се създава и по отношение на общинските съвети по наркотичните вещества, провеждащи на местно равнище политиката на НСНВ.


Националното ни законодателство в областта на прекурсорите е ново, прилага се отскоро и въвежда по-строги мерки за контрол върху дейностите с прекурсори на наркотични вещества, в сравнение с тези, прилагани в Европейския съюз. Съгласно позицията за преговори по Раздел 1 “Свободно движение на стоки” и Националната програма за приемане достиженията на правото на Европейски съюз, Република България е поела ангажимент за пълно хармонизиране с достигнатото от ЕС в тази област към момента на присъединяване. В изпълнение на този ангажимент ЗИД на ЗКНВП прецизира някои от разпоредбите на ЗКНВП, свързани с контрола върху прекурсорите на наркотични вещества и позволява постигане на по-пълно съответствие с европейското законодателство. Дава се възможност за промяна в подзаконовия акт “Наредба за контрол на прекурсорите”, чрез която се постига по-пълно съответствие с Европейското законодателство, както по отношение отразяването на Директива 92/109/ЕЕС и Регламент 1485/96, раздел “Свободно движение на стоки”, така също и Регламент 3677/90 в раздел “Правосъдие”. Промените имат за цел да внесат яснота и по отношение кръга от стопански субекти, подлежащи на лицензиране по този закон, както и да премахнат необосновано високите изисквания към едноличните търговци и юридическите лица, кандидатстващи за лицензия за дейности с наркотични вещества или за лицензия за дейности с някои от прекурсорите на наркотични вещества.
Синхронизират се режимите по издаване на разрешения, съответно лицензии, за осъществяване на производство, търговия на едро и търговия на дребно, уредени със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Предвид на твърде кратките срокове, за които се издават лицензиите за извършване на дейности с наркотични вещества, Законът за изменение и допълнение на ЗКНВП предвижда те да бъдат удължени, като от една година се променят на три години.
Друга промяна в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е свързана с уреждането на хипотезите, в които лице, получило лицензия за работа с наркотични вещества или прекурсори, преустановява дейността си. В тези случаи се предвижда възможност за предоставяне на друг лицензиран субект, в определени срокове и под контрола на Министерство на здравеопазването, съответно Министерство на икономиката, на складовите наличности от наркотични вещества и прекурсори. Прецизират се и режимите на внос, износ и отчетност на наркотични вещества и прекурсори, както и се актуализират списъците по приложения № 1, 2, 3 и 4 към закона.
Промените в ЗКНВП се налагат с оглед необходимостта от привеждането в съответствие на закона с правото на Европейския съюз в областта на дейностите с наркотичните вещества и прекурсори, както и на контрола върху тях. Промяната се налага и предвид нуждата от прецизиране на някои от сега действащите текстове.
С новите текстове се предвижда например разделяне на прекурсорите по приложение 4 на три категории в зависимост от прилаганите мерки за контрол към тях. Категоризацията е идентична с тази на европейското законодателство, но за разлика от него ЗКНВП регламентира лицензиране на дейности с вещества и от трите категории.
Направени са промени и в чл. 11 и чл. 15, които са свързани с необходимостта от въвеждане на задължение за органите, осъществяващи националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества и незаконния трафик /Национален съвет по наркотичните вещества и съветите по наркотичните вещества на общинско равнище/ да събират и анализират информация, необходима за координирането и оценяването на осъществяваната дейност в тази област.
Промяната в чл. 88 и чл.89, касае програмите за лечение, долечебните и рехабилитационни програми, като има за цел да въведе ограничение относно кръга от субекти и местата, в които може да се осъществява лечение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества /само в лечебни заведения, разкрити по реда на Закона за лечебните заведения/.
За привеждане в изпълнение на ЗКНВП, са изготвени и приети няколко подзаконови нормативни актове. В изпълнение на Решение № 392/07.06.2002 г. за подобряване на бизнессредата, чрез облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационни режими се наложи промяна на две от наредбите, издадени по членове на ЗКНВП:

1. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества, приета с ПМС № 199 от 2000 г., изменена с ПМС № 54/05.03.2003 г.

Промени се валидността на лицензиите за дейности с наркотичните вещества, като за производители и търговци на едро се промени от 1 на 3 години, за търговци на дребно се издават безсрочни лицензии.
2. Наредба № 3 от 2001 г. на Министъра на здравеопазването за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, изменена с Наредба № 1 от 24.01.2003 г., за изменение на Наредба № 3, обн ДВ бр. 11 от 2003 г.

Направени са промени в процедурата по унищожаване на наркотичните вещества и техните препарати, станали негодни за употреба.


3. За прецизиране на някой текстове е извършена промяна на Наредба № 9 от 2001 г. на Министъра на здравеопазването за реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от ЗКНВП, обн. ДВ, бр. 42 от 09.05.2003 г.

Предназначена е за медицински и научни изследвания, за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества.


4. За прецизиране на някой текстове е извършена промяна на Наредба № 4 от 2001 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, изменение, публикувано в ДВ, бр. 82 от 2003 г.

При предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, количествата на предписания лекарствен продукт не може да надвишава терапевтичната доза за 30 дни (промяната е от 15 на 30 дни).


5. Промяна на Тарифата за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), приета с Постановление № 2 на МС от 2001 г. (ДВ, бр. 4 от 2001 г.), изменена с Постановление № 202 от 03.09.2002 г. и с Постановление № 320 от 22.12.2003 г.

Изменението на Тарифата се наложи за прецизиране на текстовете в нея и от промяната на ЗКНВП.


На основание на ЗИД на ЗКНВП е изготвена Наредба за контрол на прекурсорите на наркотични вещества, приета по-късно с ПМС № 116 от 03.06.2004 г., ДВ бр. 50/2004 г.
На 30.05.2003 г. беше приет Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), чиято основна цел е да се постигне усъвършенстване на правната рамка за наказване на престъпленията в сферата на наркотичните вещества. Покритата област са главно криминалните производства и екстрадицията.
С приетия на 12.08.2003 г. Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Р. България и Европол (третиращ главно възможностите за взаимна правна помощ) и подписания през същата година от Република България Договор за противодействие на нелегалния трафик в открито море, съгласно Член 17 от Конвенцията на ООН за нелегалния трафик на наркотици и психотропни вещества се постига по-нататъшно хармонизиране с европейското и международното законодателство.
На 04.04.2003 г. беше приет и Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.


Институционална рамка, стратегии и политика
Съгласно българското законодателство, и по-конкретно ЗКНВП, е създаден Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
Националният съвет по наркотичните вещества:

определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок три години; • приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

 • предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

 • предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

 • дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

 • дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им; определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества.

За изпълнение на политиката Националният съвет по наркотичните вещества създава на общинско равнище Съвети по наркотичните вещества, чиито функции и задачи се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.


Националната стратегия за борба с наркотиците в Република България 2003-2008 г. беше приета от Министерски съвет на 20.02.2003 г. с Протокол № 8.

Тази първа Национална стратегия за борба с наркотиците очертава рамката за действие през следващите 5 години. Тя предвижда обновяване на структурите за постигане на стратегическите цели и трябва да бъде своевременно допълнена от План за действие, в който да се посочват конкретни задачи и срокове. Стратегията полага началото на труден, но изключително важен преход, в резултат на който съвместните усилия на отделните министерства и ведомства ще прераснат в стратегическо взаимодействие. С оглед на разработването на такъв подход, Стратегията включва следните 4 ключови съставни елемента:
 • Усъвършенстване на разработването и провеждането на балансирана политиката в областта на наркотиците

 • Създаване на стратегическа координация

 • Подобряване на информационния обмен

 • Провеждане на политика на местно ниво - укрепване на ролята на общинските съвети по наркотични вещества

Този цялостен подход ще гарантира постигането на стратегическите цели и ще доведе до конкретни резултати, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици. За да бъде стратегията всеобхватна, обаче, е необходимо да се разработи План за действие, който да обвърже Националната стратегия за борба с наркотиците с други ключови реформи и стратегии в национален мащаб, имащи отношение към противодействието на търсенето и предлагането на наркотици, а именно: здравната реформа (политика), здравно-осигурителната каса (финансиране), Националната стратегия за борба срещу СПИН, репродуктивно здраве, измененията в Наказателния кодекс (санкции за наркотици), борбата срещу корупцията, реформата в съдебната система, националният модел за оперативна информация.


На първото си редовно заседание на 08.04.2003 г. НСНВ приема Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците, приема Основни принципи и елементи при изграждането на националния Фокал Пойнт, както и решава да създаде междуведомствена работна група, която да изготви проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на НСНВ в раздел IV – Съвети по наркотичните вещества на общинско равнище. Промяната е във връзка с осигуряване и подобряване на работата на ОбСНВ и Превантивно-информационните центрове към тях.
Планът за действие към Националната стратегия беше приет от Министерски съвет на 24.04.2003 г. с Протокол № 18.
На третото редовно заседание на НСНВ (28.10.2003 г.) взеха участие и представители на EMCDDA, които запознаха съвета със съвременното състояние и проблеми при разширяването на Европейската мрежа за информация по наркотиците и наркоманиите (REITOX) и EMCDDA – Лисабон, Португалия. НСНВ препоръча ускоряване на процеса на участието на Република България в EMCDDA.
И през 2003 г. продължава изграждането на Общински съвети по наркотичните вещества – към създадените през 2001 и 2002 г. 27 общински съвета, се създава ОбСНВ в гр. Сливен. До 2003 г. са изградени Общински съвети по наркотичните вещества и в други градове, които не са областни центрове – а именно – Гоце Делчев, Петрич, Ботевград, Брацигово, Дупница, Карлово, Лесичево и Пещера и др. ОбСНВ осъществяват дейността си посредством Общински програми за превенция, лечение и рехабилитация. Разкрити са Превантивно-информационни центрове в градовете София, Благоевград, Варна, Силистра, Плевен и Пловдив. За укрепване на капацитета на ОбСНВ и съгласно подписан договор № EUROPEAID/112180/D/S/BG, по Проект BG0005.03 за Развитие и изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците, съветите бяха оборудвани с компютърна и офис техника.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация 2001-2005 г. през 2003 г. беше проведена интензивна работа с екипи на шест Общински съвети по наркотични вещества /ОбСНВ/ и превантивно-информационните центрове към тях по анализ на ситуацията и стратегическо планиране като пилотен етап на осъществяване на тази дейност, която включва разработване на доклади по локалната ситуация с наркотични вещества и стратегически планове за действие; провеждане на методически семинари по докладите с анализ на ситуацията и стратегическите планове за действия; финансово подпомагане на осъществяването на ключови дейности от одобрените стратегически планове за действия по намаляване на търсенето в тези шест града.

Проблемите са разисквани на Националната конференция на Общинските съвети по наркотични вещества, проведена през декември 2003 г.
Бюджет и обществени разходи
През 2001г. е утвърдена Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България /2001-2005 г./. Със Закона за държавния бюджет ежегодно се утвърждават средства за изпълнението на програмата, в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването. Средствата за текущи разходи по години са съответно:

- отчет 2002 г. – 182 896 лв., в т.ч. за лекарствени средства 79 999 лв.

- отчет 2003 г. – 200 149 лв., в т.ч. за лекарствени средства 114 431 лв.

- бюджет 2004 г. – 250 000 лв.


За 2004 г. ще се осигури финансиране на дейности и по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците, в размер на приблизително 200 000 лв.
Със средствата, предназначени за капиталови разходи по Националната програма, е закупена апаратура за нуждите на специализираната лаборатория в НЦН за изследване на кръвно преносими инфекции сред употребяващите наркотици – центрофуга за отделяне на серум, бинокулярен микроскоп, хематологичен брояч, йонселективен анализатор за определяне на калий натрий и литий.
Към общия обем държавно финансиране на дейности по превенция, лечение и рехабилитация на наркомании би следвало да се вземе предвид и годишния бюджет на Националния Център по Наркомании – около 700 000 лева. Размерът на отпуснатата от Министерство на здравеопазването субсидия за 2003 г. е 722 794 лв. и отчетени собствени приходи - 2 307 лв. (придобити най-вече от проведени курсове срещу заплащане, лекувани чужди граждани, извършени кръвни проби, тестове и др.).
Издръжката на НЦН за 2003 г. е направена на база 40 болнични легла, 10 души дневен стационар, 300 души включени в метадоновата програма и 20 легла домашен стационар. През клиниката за отчетния период са преминали 592 болни, с брой леглодни 15 049 което в сравнение с 2002 г. е увеличение с 2 828 леглодни. Средния престой на един болен от 23,73 дни се е увеличил на 24,51. Стойността на един храноден е 2,77 лв., а един лекарстводен – 3.63 лв., което е доста по-ниско от изразходените средства през 2002 г.
За издръжка на НЦН за 2003 г. са изразходени 332 822 лв., което е с 6 041 лв. в повече в сравнение с 2002 година. Параграфите, по които са изразходени са:
- Разходи за храна - 37 592 лв.

- Лекарства, медицински консумативи - 52 988 лв.

- Постелъчен инвентар и облекло - 12 383 лв.

- Командировки - 3 118 лв.

- Материали - 26 871 лв.

- Вода, горива и енергия - 61 832 лв.

- Разходи за СБКО - 2 016 лв.

- Външни услуги - 118 411 лв.

- Други параграфи - 17 611 лв.
В издръжката на НЦН освен извършените по-големи разходи за изплащане на електроенергия, вода, храна, медикаменти, транспортни услуги, телефони и др.са включени и разходи за поддръжка на сградите в клиниката Суходол – остъкляване, закупуване на брави, бойлери, батерии, контакти и т.н., за поддръжка на автомобилите – авточасти, гуми и др., консумативи – миещи препарати, белина, дезинфекционни средства, ел. крушки, изхвърляне на боклук и различни отпадъци, изпиране на бельо и постелъчен инвентар, дератизация на помещенията и други.


Социален и културен контекст
Обществено мнение
Според проведено през 2003 г. социологическо проучване 4 наркоманията се възприема от населението като един от най-значимите проблеми на младите хора в България. Всеки втори (50 %) от интервюираните посочва като най-важен проблем безработицата, а на второ място безапелационно са поставени наркоманията и наркотиците – 44 %. На трето място остава бедността (31 %). Значително по-слабо (16 %) присъства мнението за липсата на перспектива 5.
Трябва все пак да се отбележи, че е налице сериозно различие между резултатите, получени в това изследване, и обществената оценка за основните проблеми пред обществото като цяло, установена от други национални изследвания. При последните класацията е: безработица, бедност, престъпност, корупция, здравеопазване. Различието се дължи от една страна на характера на извадката, изключваща населението на страната без деца и най-вече значителната група на пенсионерите, чиито деца са вече отраснали. Разбира се, могат да бъдат потърсени и други причини за посоченото различие, но така или иначе фактът е налице – в обществото ни употребата на наркотични вещества се възприема като важен социален проблем.
Авторите на изследването обръщат внимание на известна диференциация в мнението на родителите и младежите. И в двете групи подреждането на проблемите се запазва, но младите хора са значително по-чувствителни към проблема с наркотиците, отколкото родителите. Сред младежите подчертаването на проблема с наркотиците го изравнява по важност с този на безработицата – съответно 46 и 48%. При родителите безработицата води по-убедително с 54 към 38% (виж Фигура 1). Вероятно младежите се чувстват по-застрашени, отколкото родителите им осъзнават това. Може да се предполага също и че става дума за оценка, базирана върху различен социален опит. Нещо нормално, когато става дума за различни поколения.
Фигура 1


Източник: Проучването "Общественото мнение за наркотиците и борбата срещу употребата им, ноември 2003 г., 1000 деца и млади хора и 500 родители.

От друга страна същото проучване сочи, че родителите (74%) относително по-често от младежите (64%) определят проблема като много сериозен (виж Таблица 1). Възможно е известна част от младежите, макар и осъзнавайки проблема, да е склонна да го омаловажава.


Таблица 1
ДОКОЛКО СЕРИОЗЕН Е ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОБЛЕМЪТ С НАРКОМАНИИТЕ?
(в %)
Младежи

Родители

Много сериозен

64

74

По-скоро сериозен

28

21

По-скоро не е сериозен

4

2

Изобщо не е сериозен

1

0

Без отговор

3

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница