Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница4/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците


В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани в анализа на съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците, както и произтичащите от тях изводи и препоръки. Изложението следва реда на изготвените анализи, пълният текст на които е представен в Приложенията към настоящата програма.
    1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците


Основният извод от анализа на нормативната уредба на община Свиленград, е че в съответствие с новите изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в действащата нормативна уредба следва да се регламентират отговорностите на възложителите по отношение на изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци и задълженията на общинската администрация по одобряването на плановете и отчетите във връзка с изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ. бр.89 от 13.11. 2012 г./. Регламентиране на задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на рециклируеми и биоотпадъци, дейността на площадките за безвъзмездно приемане и др.
    1. Анализ за отпадъците

Анализ на битовите отпадъци


От направеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците се основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на битовите отпадъци за периода 2012 -2016 година могат да се направят изводи че:

1. количеството на отчитаните битови отпадъци и нормата на натрупване през периода 2012-2016 г. варират в значителни граници поради, което не могат да бъдат откроени устойчиви тенденции;

2. липсват предишни изследвания за морфологичния състав на отпадъците поради, което не могат да се изведат тенденции за промяна в състава на отпадъците;

3. за масово разпространените отпадъци няма натрупани данни, от които да могат да се направят изводи за тенденциите на образуване, събиране и третиране;

4. няма функциониращи системи за събиране на биоотпадъци, съответно не е налична информация за този вид отпадъци.

5. Събирането на масово разпространените отпадъци се организира от организациите по оползотворяване, с които общината има сключени договори. Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване все още няма сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла; излезли от употреба гуми (ИУГ) в Община Свиленград.Анализ на производствени неопасни отпадъци


На територията на общината се образуват органични отпадъци от хранително вкусовата промишленост и текстилни отпадъци от шивашката промишленост. Големи генератори на производствени отпадъци не функционират към настоящия момент. Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се обезвреждат чрез депониране на общинското депо.

На територията на община Свиленград и в съседните общини от региона има пунктове за изкупуване на отпадъци от метал и хартия, но общината не получава данни за количествата, което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъциАнализ на строителни отпадъци


Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Определено е място за извозване и депониране на строителни отпадъци, но количествата не се отчитат съответно не могат да се направят изводи за тенденции на образуване на този вид отпадък.

Опасни отпадъци


Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно класификацията на отпадъците се водят на отчет в РИОСВ, но общината не получава данни. Производствени опасни отпадъци не се образуват. Най- голям дял в общото количество на опасните отпадъци имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Дейностите по третиране на опасните отпадъци образувани от дейността на предприятията се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности с отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура.

На територията на общината образуваните в миналото пестициди за растителна защита се съхраняват в ББ кубове или в складови помещения, като количествата са отразени в Регистъра на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди.

В Община Свиленград няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съответно липсват данни за този вид отпадъци. Лечебните заведения имат сключени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни за дейности по третиране и транспортиране на генерираните болнични отпадъци.

Утайки от ПСОВ


На територията на общината се генерират утайки от почистване на канализацията, и от ГПСОВ. За управлението на утайките от ГПСОВ е разработена програма за управление на утайки.

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване


МБАЛ Свиленград ЕООД и ЦСМП Свиленград притежават изградени, обособени и оборудвани помещения за временно съхраняване на опасни болнични отпадъци. Въведена е система за разделно събиране и съхранение на болничните отпадъци

В заключение относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се обобщи, че в община Свиленград е необходимо създаването на система за събиране и обработка на данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване и оценка на достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване количества. Всичко това ще спомогне за установяване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница