Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница7/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. Мъж на 71г. от гр. Търговище, с диагноза : Инфилтративно-пневмонична ТБК на белите дробове във ВО на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД.

От проведеното епидемиологично проучване се установи:

По повод оплаквания от отпадналост, задух, лесна умора при физически усилия, сърцебиене, отоци по долните крайници е потърсил медицинска помощ от личния си лекар на 27.05.2016г. След преглед е насочен същия ден за хоспитализация във II-ро В.О. на „МБАЛ-Търговище“ АД. Приет е с диагноза Сърдечна недостатъчност, пневмония и обс. ТБК.

На 06.06.2016г. е изписан с окончателна диагноза: Некротизираща пневмония в десен долен белодробен дял. Инфилтративно пневмонична ТБК на белите дробове в 3/2 БК- /-/отр. ДМ.ТБК ексудативен плеврит в лява ГПК. ХИБС. Исхимична КМП. АА при ПМ. ХЗСН-III ф.клас. Частичен пневмоторакс в ляво.

На 08.06.2016г. е приет във Вътрешно отделение на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД.

Въпреки проведеното комплексно лечение в стационар на 26.06.16 г. прави екзитус леталис.

Контактни от I-ви ред на починалия са 4 лица, на възраст от 7м. до 46г.. Всичките са прегледани от специалист по фтизиатрия и им е направена проба МАНТУ.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА. 1. Мъж на 36 г. от гр.Опака, с диагноза: Фиброзно-кавернозна ТБК на белите дробове. Починал е на 14.09.2016 г. в СБАЛББ гр.Габрово ЕООД.

На 19.09.2016г в РЗИ-Търговище е получено бързо известие и анкетна карта за епидемиологично проучване на лицето.

На 09.09.2016г. по повод кръвохрак и затруднено дишане е потърсил медицинска помощ в ЦСМП гр.Търговище, където след преглед е консултиран със специалист по фтизиатрия, който го насочва за хоспитализация и лечение.

На 09.09.2016г е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово, където на 14.09.2016г е починал.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА.


II.От бактериален менингит – 1 лице.

Жена на 48 г., с. Драгановец, общ. Търговище с диагноза Бактериален менингоенцефалит, починала в на „МБАЛ-Търговище“ АД в 01.15 ч. на 12.04.16 г.

По данни на близките, оплакванията са почнали към 01.04.16 г. с главоболие, температура и втрисване. На 05.04. състоянието й се е влошило със схващане на ръцете и краката, затруднен и объркан говор и невъзможност да се обслужва.

Потърсила е медицинска помощ в СПО на „МБАЛ-Търговище“ АД на 07.04.16г. и след преглед е хоспитализирана същия ден в НО на „МБАЛ-Търговище“ АД в тежко увредено общо състояние / кома/.

От проведеното епидемиологично проучване на 11.04.16 / когато е съобщена в РЗИ /, се установи, че по повод на перианални фистули е лекувана многократно, включително и оперативно през м. март 2016 г. Диагнозата е потвърдена лабораторно. Спрямо контактните са взети необходимите противоепидемични мерки.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА.


III. От Вирусен хепатит тип В – 1 лице.

Мъж на 85 г. от гр. Търговище, починал на 12.05.16г. в ИО на „МБАЛ-Търговище“ АД.

От проведеното епидемиологично проучване се установи:

Оплакванията са започнали на 01.05.16г.: поддържал температура 38 градуса, тежест и болки в корема, придружени с гадене, повръщане и многократни диарични изхождания.

Потърсил е медицинска помощ на 03.05.16г. при личния си лекар и след преглед е насочен за хоспитализация с диагноза Ентероколит в ИО на „МБАЛ-Търговище“ АД. Хоспитализиран е същия ден. От проведените лабораторни изследвания - положителен за австралийски антиген с лаб.№ 300 / 04.05.16 г.

Въпреки проведеното комплексно лечение на 12.05.16 г. почива с диагноза ВХВ-хепатална кома. Остра сърдечна и дихателна недостатъчност. Мозъчен оток.

Контактна е само съпругата му.

Не се установи източник на инфекцията.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА.

ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ:

При осъществяване на своите функции и дейности, основна задача пред Д. „НЗБ“ при РЗИ-Търговище продължава да бъде постигането на висок имунизационен обхват, съгласно Имунизационния календар на страната и поддържане на постигнатото ниско ниво на заболяемост от ваксинопредотвратимите болести.

За наличните в РЗИ-Търговище и ЛЗ на област Търговище към 01.01.2016г. биопродукти, получените, раздадените и наличните към 01.01.2017г. сме Ви изпратили отчет съгласно Приложение 12 към чл.27, т.14 на Наредба№15 / 2015 г. на МЗ.

Броят на регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ през последните 5 години се задържа относително постоянен със слаба тенденция за намаление. В Област Търговище към 31.12.2016г. са регистрирани 24 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 8 групови практики с включени в тях 26 лекари. От общо 50 общопрактикуващи лекари / при 52 за 2015г./.:-един общопрактикуващ лекар обслужва средно 2 304 пациента, при 2 239 пациента за 2015г..;

-осигуреността с ОПЛ на 10 000 души население за 2016г. е 4.3, при е 4.5 за 2015г.и 6.3 средно за страната. Запазва се тенденция за понижение в сравнение с предходни периоди.

Доставките на биопродуктите не се извършваха съобразно изготвения от РЗИ план, а според наличните количества в МЗ. Транспортирането се осъществява при стриктно спазване на температурния режим на съхранение. Работи се с електронна система за осчетоводяване и проследяване движението на всички видове ваксини.

Със Заповед на Директора на РЗИ– Търговище е създадена Областна специализирана комисия за отлагане от имунизации по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца. През отчетния период няма отложени деца от задължителни имунизации по трайни медицински показания. Не са подадени форми по Образец № 8 на Наредба №15/2005г. на МЗ, за установени нежелани реакции след ваксинации от ОПЛ в областта, както и не са установени такива по време на имунизации извършвани в имунизационния кабинет на Инспекцията.

През 2016г. в двете родилни отделения в област Търговище са родени общо 885 деца, при общо 934 деца през 2015г. С избран личен лекар при изписването са 872 деца и 13 от новородените имат постоянен адрес извън област Търговище или са прехвърлени в неонатологичното отделение на Областната болница, поради което са изписани без регистрация при личен лекар. Разпределение на новородените деца по отделения:

-В Р.О. при „МБАЛ - Търговище“ АД, гр.Търговище – 681 новородени / при 726 за 2015г./, от които с избран ОПЛ- 678деца и 3 деца са с адрес извън област Търговище.

-В Р.О. при“ МБАЛ - Омуртаг“ ЕАД, гр.Омуртаг –204 новородени деца/ при 208 за 2015г./, от които с избран ОПЛ- 194 новородени и 10 са без направен избор за личен лекар, тъй като са от съседната област Сливен или Търново.
От родилните отделения в област Търговище от години новородените деца се изписват само след избран ОПЛ/ изключения се правят за родените от други населени места- обл. Разград, Сливен, Търново и др./.

В Родилните отделения от общо 885 новородени са имунизирани:

-срещу вирусен Хепатит тип “В”– 858 деца или 96.9% обхващаемост / при 96.6% за 2015г./, като 27 са необхванати и отложени за по- късен етап от ОПЛ;

-срещу Туберкулоза – 850 деца или 96.1% обхващаемост /при 93.7% за 2015г./, като 35 новородени не са необхванати и отложени за по- късен етап от ОПЛ.

Основната част от неимунизираните новородени е, че са отложени по временни медицински противопоказания/ недоносеност, тежка асфиксия и/ или др. усложнения/.
БЦЖ/МАНТУ ВАКСИНА

В Родилните отделения от общо 885 новородени са имунизирани:

-срещу вирусен Хепатит тип “В”– 858 деца или 96.9% обхващаемост / при 96.6% за 2015г./, като 27 са необхванати и отложени за по- късен етап от ОПЛ;

-срещу Туберкулоза – 850 деца или 96.1% обхващаемост /при 93.7% за 2015г./, като 35 новородени не са необхванати и отложени за по- късен етап от ОПЛ.

Основната част от неимунизираните новородени е, че са отложени по временни медицински противопоказания/ недоносеност, тежка асфиксия и/ или др. усложнения/.
ШЕСТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА- ДТКаПиХИБ:

С I- ви прием от подлежащите 660 деца, са обхванати 646 или 97.9% / при 93.7% за 2015г./, като 14 деца не са обхванати, от които 3 по ВМП и 11 отложени по други причини;

С II- ри прием от подлежащите 515 деца, са обхванати 496 или 96.3% / при 70.8% за 2015г./, като 19 деца не са обхванати, от които 2 по ВМП и 17 отложени по други причини;

С III- ти прием от подлежащите 497 деца, са обхванати 468 или 94.2% / при 96.7 за 2015г./%/, като 29 деца не са обхванати, от които 2 по ВМП и 27 отложени по други причини;


ЧЕТИРИКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА- ДТКаПи:

В изпълнение на дадените от МЗ указания активно се издириха необхванати по други причини деца, изоставащи в имунизациите си с четирикомпонентната ваксина ДТКаПи.


С I- ви прием от подлежащите 5 деца, са обхванати 5;

С II- ри прием от подлежащите 10 деца, са обхванати 9 и 1 дете не е открито на адреса си;

С III- ти прием от подлежащите 24 деца, са обхванати 23 деца;

С IV- ти прием/ реимунизация/ от подлежащите 59 деца, са обхванати 59;

С V- ти прием/ реимунизация/ от подлежащите 1 215 деца, са обхванати 1 017 или 83.7%, като необхаванети са общо 198, от които 13 по ВМП и 185 отложени по други причини;

Надяваме се, че след вече ритмичните доставки на всички видове ваксини няма да се получава изоставене в реимунизациите поради липса на ваксина.ПЕТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА- ДТКаПиХИБ:

С І-ви прием от подлежащите 247 деца, са имунизирани 240 деца или 97.2%, като 7 деца не са обхванати;

С ІІ-ри прием от подлежащите 388 деца, са имунизирани 370 или 95.4%, като 18 деца не са обхванати;

С ІІІ-ти прием от подлежащите 421 деца, са обхванати 420 деца или 99.8%, като 1 дете не е обхванато;

С ІV- ти прием/ реимунизация/ от подлежащите 835 деца, са обхванати 730 деца или 87.4%, като 105 деца не са обхванати.

РЕИМУНИЗАЦИЯ С ТД:

На 12 год.възраст от подлежащите 1 320 деца, са обхванати 931 деца или 70.5%, като 389 не са обхванати;

На 17 год.възраст от подлежащите 1 310 деца, са обхванати 942 деца или 71.9%, а 368 не са обхванати;

На 25 год.възраст от подлежащите 1 736 лица, са обхванати 682 лица или 39.3%, а 1 054 не са обхванати,

На 35 год.възраст от подлежащите 1 751 лица, са обхванати 713 лица или 40.7%, а 1 038 не са обхванати;

На 45 год.възраст от подлежащите 1 971 лица, са обхванати 832 лица или 42.2%, а 1 139 не са обхванати;

На 55 год.възраст от подлежащите 1 825 лица, са обхванати 816 лица или 44.7%, а 1 009 не са обхванати;

На 65 год.възраст от подлежащите 1 570 лица, са обхванати 845 лица или 53.8%, а 725 не са обхванати;

На 75 год.възраст от подлежащите 1 137 лица, са обхванати 604 лица или 53.1%, а 533 не са имунизирани;

На и над 85г. възраст от подлежащите 486 лица, са обхванати 200 лица или 41.2%, а 286 не са обхванати.

Констатира се, че обхващаемостта е в границите от 40% до 72%, като в най-активната възраст 25г-45г. е най-ниска поради социално икономически причини – безработица и миграция в западна европа на активното население от област Търговище.

Всичко подлежащите за ТД през 2016г. са 13 106 лица, като от тях са обхавани 6 565 или 50.1%, като за 2015г. са подлежали 12 168 и са обхванати 6 219 или 51.1%, което е много ниска обхващаемост. Основна причина, която се посочва от ОПЛ е, че пациентите не се явяват за реимунизация след поканата им.ПРОТИВОХЕПАТИТНА ВАКСИНА

С І-ви прием от новородените 897 / 885 новородени в РО и 12 отложени от предходен период/ са обхванати 870 новородени или 97 %, като 27 са отложени по ВМП.

С ІІ-ри прием от подлежащите 167 деца, са обхванати 163 деца или 97.6% и 4 са отложени по ВМП;

С III–ти прием от подлежащите 420 деца, са обхванати 401 деца или 95.5%, като 2 27 са отложени по ВМП и 17 деца не са обхванати по други причини.МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА- АСОЦИИРАНА ВАКСИНА

На 13 месечна възраст от подлежащите 941 деца, са имунизирани 849 деца или 90.2 %, а 92 не са обхванати по други причини;

На 12г. възраст от подлежащите 1 320 деца, са имунизирани 995 деца или 75.4%, а 324 не са обхванати.

ПНЕВМОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ С КОНЮГИРАНА ВАКСИНА

С І прием от подлежащите 870 деца, са обхванати 839 деца или 96.4%, като 31 не са обхванати;

С ІІ прием от подлежащите 865 деца, са обхванати 828 деца или 95.7%. като 37 деца не са обхванати;

С ІІІ прием от подлежащите 806 деца, са обхванати 771 деца или 95.7% , като 35 не са отложени;

С ІV прием/ реимунизация/ от подлежащите 748 деца, са обхванати 717 деца или 95.9%, като 31 деца не са реимунизирани.

ПРОТИВОБЯСНА ВАКСИНАЦИЯ:

През 2016г. са извършени 8 проверки в антирабичните кабинети, при които се установи, че спазват изискванията за назначаване, поставяне и проследяване на антирабичната ваксинация.

Взе се участие в 2 заседания на Областната епизоотична комисия и в 4 заседания на общинските комисии.

През периода имунизирани лицата ухапани от животни/ домашни, бездомни и безстопанствени- кучета, котки и др./са общо 105, като през 2015г. са били 125 лица.Според населеното място, където живеят засегнатите лица: 79- градски жители и 26- селски, при 80 градски жители и 45 селски за 2015г.

Според пола: 68- мъже и 37- жени, при 72 от засегнатите лица мъже и 53 жени за 2015г.

Професиолно засегнатите групи са: 8 деца, 22 учащи, 2 селскостопански работници,48 други и 25 пенсионери. Отново най-засегната възраст е от 20-59 години.

Одраскани или олигавени са:

- от диви животни: 1 чакал, 2 диви котки, 1 гризач и 74 скитащи кучета;

- от домашно отглеждани животни: 24 кучета и 3 котки;

При 19 лица ухапванията са били множествени, а при 86 единични, като при 52 от случаите са били леки ухапванията, при 50 средно тежки и 3 тежки поражения.Имунизирани: с 1 доза Верораб са обхванати 27 лица, с 2 дози- 11, с три дози- 58, с четири дози- 5 и с пет дози- 4 лица.

Общото количество изразходена противобясна ваксина е 263 дози при 444 дози за 2015г..Не се установиха нежелани реакции след имунизация.


Неимунизираните лица са общо 101,от които 87 от домашни животни и 14 от скитащи кучета на които е направена обработка на раната от ОПЛ или ЦСМП, поставен е Тетатокс и срещу подпис са освободени.

Всеки понеделник продължава изпращането на справки по ел-поща за разходваните количества Верораб до МЗ.ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ СА ИЗВЪРШИЛИ ОЩЕ:

667 ваксинации при нараняване с Тетатокс, при 726 за 2015г.;

235 ваксинации с противогрипната ваксина Инфлувак, при 191 за 2015г.;

От подлежащите през 2016г. за имунизация с човешкия папиломен вирус:

-571 момичетата навършили 12г.: 70 или 12.3% са получили първи прием и 40 или 7% втори прием;

- 431 момичета навършили 13г.: 72 или 16.7% са получили първи прием и 15 с втори прием;

- 8 момичета в други възрасти;

Против ВХВ на 1 дете е направен 2 прием и 3 деца с 3-ти прием.

Против Ротавирусни инфекции са обхванати 10 деца с първи прием и 10 деца с втори прием.

Против Коремен тиф са имунизирани в старчески дом 14 лица.ДЕЙНОСТ ПО ПРОГРАМАТА НА СЗО ЗА ЕРАДИКАЦИЯ НА ОВП

В Търговищка област активен контрол на ОВП се провежда в седем отделения на трите МБАЛ (3 Н.О., 3 Д.О. и И.О., Приложение №2). Извършени са 182 проверки съгласно Указанията на МЗ, за четирикратно обследване в месеца, като се проверяват амбулаторни листи на хоспитализираните пациенти по периоди. През 2016г. не са констатирани пропуски в регистрацията и отчитането но ОВП.ДЕЙНОСТ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ ПРИ РЗИ-ТЪРГОВИЩЕ

Към РЗИ-Търговище функционира имунизационен кабинет, обслужван от екип: лекар и младши експерт, с работното време на Инспекцията. Биопродуктите се получаваха от склада на МЗ при строго спазване на „хладилната верига“.

През 2016г. в кабинета са извършвани общо 773 имунизации, от които:


 • с тетраксим и синфлурикс са обхванати по 1 временно пребиваващо деца на територията на област Търговище;

 • против грип са имунизирани 771 лица с ваксината Инфлувак.

ИЗВОДИ:

-В ранна детска възраст, обхвата на проведените имунизации против туберкулоза, Хепатит „В“, МПР на 13мес. възраст, със шест- и петкомпонентната ваксина е много добър - между 90.2% до 97.9%;

-В ученическа възраст обхващаемостта започва да намалява, основно поради движението на учениците в различни училища извън населеното място или извън област Търговище;

-В работоспособна възраст обхвата с ТД е сходно с предходни години и е от 40% до 72%, Приемаме, че нередовния осигурителен статус е една от важните причини тази група от хора да не се обръщат към ОПЛ или това да става само в крайно рискови ситуации след проява на някакво заболяване, което пък е противопоказание за имунизиране.

-Използваният програмен продукт „Движение на биопродуктите” подобрява дейността във връзка с изразходване и проследяване на ваксините.
ДИРЕКЦИЯ„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

През 2016г. дейността на отдел „Държавен здравен контрол” бе организирана и осъществена в съответствие с основните цели и задачи, поставени в указанията на МЗ. Приоритет в дейността на отдела бе изпълнението на задълженията по действащото национално и европейско законодателство и повишаване ефективността на контрола на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките със значение за здравето на населението, факторите на жизнената среда и дейностите със значение за здравето на човека. Както и опазване и укрепване на индивидуалното и общественото здраве, чрез ограничаване вредното въздействие на рисковите фактори на жизнената среда и повишаване нивото на здравни знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот и изграждането на среда, подкрепяща здравето.


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

През отчетната 2016 година работи Експертен съвет, в състав от 4 души (Директора на РЗИ, юрисконсулт, н-к отдел ”ДЗК” и инспектор от отдел „ДЗК“). Експертният съвет е провел 26 заседания, на които са разгледани и оценени, относно съответствието им със здравните изисквания 66 преписки. Взети са решения по: 19 документации за устройство на територията в/извън урбанизирани територии и 11 инвестиционни проекта, като от тях 1 инвестиционен проект е с отрицателно становище. Издадени са също и 36 становища, свързани с процедурите по наредбите за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на оценка на въздействието върху околната среда, от които: • Становища относно необходимостта от извършване на ЕО или ОВОС - 25 броя;

 • Становища относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС -6 броя;

 • Становища относно качеството на изготвените ЕО или ОВОС - 5;

Представители на РЗИ активно са участвали в общо 22 заседания на експертни съвети извън РЗИ, като са разгледани и взети решения по 191 преписки както следва:

 • 22 заседания на Експертни съвети по устройство на територията към общините където са разгледани 180 преписки, от които 18 с отрицателни становища;

 • 3 заседания на Експертен съвет към областна дирекция „Земеделие“с разгледани 6 преписки.

 • 5 заседания на Експертен съвет към РИОСВ с разгледани 5 преписки.

Извършени са 4 проверки на строежи по време на строителство. Издадени са 41 становища относно въвеждане на обектите в експлоатация. Взето е участие в 19 заседания на Държавни приемателни комисии, като всички са за строежи не подлежащи на здравен контрол.

През отчетния период са постъпили 43 броя уведомителни писма за открита и заверена заповедна книга за: • Строеж на 6 обекта с обществено предназначение;

 • Строеж на 37 обекта не подлежащи на здравен контрол.

През отчетния период няма постъпили жалби, касаещи експлоатацията на БС и ТВРС, и по осъществяване на здравния контрол на въведени в експлоатация обекти с обществено предназначение.

Регистрирани са 166 нови обекта с обществено предназначение, като са вписани в публичния регистър на Инспекцията.РЕГУЛЯРЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

През 2016г. отдел „ДЗК” извърши значителен обем дейност във всички аспекти на държавния здравен контрол, обхващащ обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека. Изпълнени са заложените планови показатели. На текущ здравен контрол подлежаха 1 362 обекта, с 88 по-малко от предходната година, което основно се дължи на преобразуване на детските градини в Областта. През изтеклата година са извършени 2 946 проверки при план 2 518. Средната кратност е 2.16 проверки на един обект и не се различава съществено от тази през предходната година (1.99). Изпълнението на плана е 117% при 114% за 2015 година.

През отчетния период са издадени 154 предписания при 196 за 2015 година. Издадените предписания са – 11 за спиране реализацията на продукти и стоки, 1 спиране експлоатацията, 2 във връзка със здравословното хранене на деца и ученици, 3 за предлагане на дрехи втора употреба без сертификат за извършена дезинфекция, 1 за предлагане за продажба на обувки втора употреба, 2 на юридическо лице за доказване на връзката между дистрибутор и доставчик на биоциден препарат, 2 за привеждане в изправност на изкуствена вентилация в селскостопански аптеки, 17 на юридически лица за спазване пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места и 115 за провеждане на хигиенни мероприятия. Най-често предписваните мероприятия са във връзка с качеството на водата от централно и местно водоснабдяване, извършване на текущи ремонти в детски и учебни заведения, на собственици на заведения за хранене и развлечения във връзка с нарушения на чл.56 от ЗЗ, за правилно приготвяне на дезинфекционни разтвори съгласно указанията на производителя във фризьорски и козметични салони и несъответствия в етикетирането на предлагани в търговската мрежа вносни козметични продукти.

За констатирани административни нарушения са съставени общо 90 акта, от които 87 са на физически лица. Издадените наказателни постановления са в размер на 12 150 лв. със средна стойност на едно наказателно постановление 146.39 лв. (при 132.58 лв. за 2015г.). Наложени са 3 имуществени санкции с две наказателни постановления на стойност 1500 лв. като средната сума на едно наказателно постановление е 750 лв. (при 1183.33лв. за 2015г.).

През 2016 година са издадени общо 114 заповеди – 11 за спиране реализация на стоки опасни за здравето на човека, 2 за спиране експлоатацията на обекти или части от тях, и 101 за заличаване регистрацията на обекти с обществено предназначение.

Най-честите причини за прилагане на мерки за административна принуда са: • подаване на питейна вода с отклонения в микробиологичните показатели;

 • нарушаване на изискванията на чл.56 от ЗЗ;

 • лошо хигиенно състояние в детски и учебни заведения;

 • използване на козметични продукти с изтекъл срок на годност във фризьорски салони;

 • неспазване на режим на почистване и дезинфекция в обектите;

 • предлагане на дрехи втора употреба без сертификат;

 • неспазване указанията на производителя при приготвянето на работни разтвори за дезинфекция на повърхности;

 • за работа с нередовна лична здравна документация.

През отчетния период са постъпили 27 жалби от граждани, от които 16 основателни, 4 неоснователни, а 7 са препратени за разглеждане по компетентност от други институции. По повод решаването казуса в една от жалбите е направено 1 предписание, което е проверено и е изпълнено в срок.


Държавен здравен контрол в нехранителни обекти

Като приоритет през изтеклата година бе контрола по изпълнение на изискванията за пълната забрана на тютюнопушенето в закритите обществени помещения, на откритите обществена места по смисъла на чл.56а, предлагането на алкохол на лица под 18 годишна възраст и за забрана на пряката реклама на алкохолни напитки: • По чл.56 са извършени 2765 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 1404 са в закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ, 533 са в детски и учебни заведения, 415 в обекти за хранене и развлечения, 1 в лечебно заведение и 412 в открити обществени места по смисъла на чл.56а. За констатирани нарушения са съставени 21 акта - 20 на физически и 1 на юридическо лице. Направени са и 17 предписания на управители на заведения за хранене и развлечения за допускане на тютюнопушене в закрити обществени места.

 • По чл.55 са извършени 624 проверки на обекти за търговия с храни и за хранене и развлечения, като не са констатирани нарушения.

 • По чл.54 са извършени 598 проверки на обекти за търговия с храни и за хранене и развлечения. Няма констатирани нарушения.

Систематичен здравен контрол на обекти за предоставяне на услуги

През изтеклата година особено внимание при текущия здравен контрол е обърнато и на обекти с обществено предназначение за предоставяне на услуги на населението. Направени са 341 проверки на бръснарски, фризьорски и козметични салони, като за установените несъответствия по изискванията на Наредба №15 са издадени 12 предписания, от които 7 за правилно дозиране на хлорните препарати при изготвянето на работни разтвори и спазване указанието на производителя, 4 предписания за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл минимален срок на трайност и без надпис на български език и 1 за осигуряване на течаща топла вода. Придружени с 4 заповеди - 3 за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност и 1 за спиране реализацията на козметични продукти без етикет на български език. За констатирани нарушения са съставени 10 акта -3 за използване на дезинфекционен разтвор с ниска концентрация, 3 за работа на персонал с нередовна лична здравна документация, 2 за използване на козметични продукти за професионална употреба с изтекъл минимален срок на трайност, 1 за работа без осигурени дезинфекционни препарати и 1 за лошо хигиенно състояние. Контрола е обективизиран с извършването на лабораторен анализ на 23 проби работен разтвор за дезинфекция на повърхности и инструменти. При 3 проби е установено отклонение от хигиенните норми.Систематичен здравен контрол на обекти за отглеждане, възпитание и обучение на деца

Контролът на детските и учебни заведения и през тази година бе насочен към спазване на законодателството за осигуряване на по-благоприятна и здравословна среда за отглеждане, възпитание и обучение на деца и ученици с оглед опазване на тяхното здраве. Поради преструктуриране и преобразуване на детските заведения в Областта към края на отчетния период на текущ здравен контрол подлежат като обекти 5 детски ясли, 20 детски градини с 4 яслени групи и разпределени като филиали към тях 44 градински групи ситуирани в отделна материално-техническа база, които бяха обхванати с 249 проверки. На директорите на детските заведения са връчени 18 предписания, от които 11 са за извършване на ремонт и привеждане към здравните изисквания на Наредба № 3 на МЗ от 2007г., 2 за осигуряване на топла течаща вода, 3 за спазване указанията на производителя при приготвянето на работни разтвори за дезинфекция на повърхности, 1 за спиране на експлоатацията на занималня към детска ясла и 1 за спазване на изискванията на Наредба №6 на МЗ от 2011г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст. Издадена е 1 заповед за спиране експлоатацията на час от обект-занималня към детска ясла. Съставени са 18 акта, от които 7 на помощен персонал за неизтупано спално бельо, 6 за работа с неправилно приготвен работен разтвор за дезинфекция на повърхности, 2 на директори за неупражняване на ефективен контрол върху персонала за спазване на правилен дезинфекционен режим за почистване и дезинфекция, 1 на директор за липса на топла течаща вода, 1 на директор за липса на предпазни мрежи против насекоми, 1 на помощен персонал за лошо хигиенно състояние.

Приоритет в дейността на отдела през 2016г. бе контрола върху готовността за започване на 2016/2017 учебна година. На функциониращите на територията на областта 55 училища, бяха извършени 135 проверки. Издадени са 11 предписания, като 2 са за отремонтиране на водно промиване в санитарни възли, 3 са за извършване на ремонти на учебна база, 3 за осигуряване на топла течаща вода, 2 за спазване на хигиенен режим и 1 за спазване на изискванията на Наредба№37 на МЗ от 2009 г. за здравословно хранене на учениците. Съставени са 14 акта, от които 12 за лошо хигиенно състояние, 1 за използване на работен дезинфекционен разтвор с ниска концентрация и 1 на директор за неупражняване на ефективен контрол върху персонала за поддържане хигиенното състояние на обекта.

През годината системно бе извършван контрол на дезинфекционния режим в детски и учебни заведения. С цел обективизиране на контрола и оценка на ефективността са взети 40 проби от работни разтвори. Констатирани са 10 отклонения от нормите.Систематичен здравен контрол в други видове обекти с обществено предназначение

 • Здравни кабинети – всичките регистрирани 60 здравни кабинети са обхванати със 144 проверки, като е направено 1 предписание.

 • Обществени тоалетни – извършени са 19 проверки, като са направени 3 предписания, 1 заповед за спиране експлоатацията и съставени 2 акта.

 • Фитнес зали - обхванати са с 15 проверки, с две предписания и съставен 1 акт за функциониране без подадено уведомление в РЗИ.

 • Дом за стари хора- извършени 3 проверки с направено 1 предписание за ремонт на водно промиване и съставен 1 акт за работа с нередовна лична здравна документация.

 • Спортни обекти – извършени 8 проверки и направени 2 предписания за ремонтни дейности.

 • Центрове за работа с деца- извършени са 10 проверки с направено 1 предписание за осигуряване на топла течаща вода.

 • Заведения за обществено хранене и търговия с хранителни продукти – 624 проверки с връчени 4 акта за нередовна лична здравна документация.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница