Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница3/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОСИГУРЕНОСТ С РЕСУРСИ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Осигуреност с човешки ресурси

РЗИ - Търговище е структурирана в обща и специализирана администрация. Съгласно Устройствения правилник на РЗИ, числеността на персонала в административните звена към 31.12.2016 год. е 58 щатни длъжности, от които към същата дата 4 са вакантни. По служебни правоотношения по щат са 42 длъжности, а 16 са по трудови правоотношения .

В структурата са спазени изискванията, произтичащи от промените в Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Инспекцията е структурирана в 4 дирекции - 1 обща администрация и 3 в специализираната администрация.

С висше медицинско образование са 23 служители, от които 6 със степен „магистър” и 17 със степен „професионален бакалавър”. С висше немедицинско образование са 17 служители, от които 14 с магистърска степен и 3-ма бакалаври.

С придобита специалност по реда на Наредба №1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са четирима лекари, един химик и един магистър по Публична администрация.Квалификация на кадрите

Квалификацията на персонала се осъществява по разработена План - програма, включваща вътрешно и външно обучение.

Проведени бяха и множество специализирани обучения в НЦОЗА и НЦЗПБ.

Осигуреност с финансови средства

През 2016 година са реализирани приходи в размер на 45 901.00 лв., от които 40 273.00 лв. приходи от такси, 5 450.00 лв. приходи от НП и 178.00 лв. други приходи, при 48 822.42 лв. за 2015 г..

Средната стойност на реализирани приходи на 1 щатна длъжност е791.40 лв 841.76 лв. при 841.76 лв за 2015 година.

През годините приходите драстично намаляват. Причините за намалението на приходите към 31.12.2016 година са предимно външни във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, прилагане на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и измененията през 2012 година в Тарифата за таксите, които се събират от органите на ДЗК и НЦ по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето както и по други нормативни документи. Промените се отнасят до:

- отпадане на таксата за регистриране на обекти с обществено предназначение;

- въвеждане на пълната забрана за тютюнопушене в закритите обществени места, доведе до отпадане изискването за измерване на ефективността на вентилационните съоръжения и съответно естествено отпадане на таксата за измервания;

- регламентирането на движение на документи по служебен път, т.е обсъжданите на Експертен съвет преписки по ЗООС и подзаконовите нормативни документи и издаваните становище и заключения се явяват междинни документи, за които към настоящия момент не се дължи такса;

- намаление на такси за извършване на изследвания на храни, води и др.

Предвид провеждания ефективен здравен контрол в обектите с обществено предназначение все по-рядко се допускат нарушения, особено когато веднъж има наложена санкция в обекта.

Към 31.12.2016 г. в РЗИ – Търговище са издадени 93 наказателни постановления на обща сума 15 100 при 99 на обща сума 20 500 лв. за 2015 година. Обжалвани са 2 наказателни постановления за 400 лв., които са отменени.

Към 31.12.2016 година общо разходите по бюджета на РЗИ – Търговище са в размер на 740 545.00 лв.. От тях 391 208.00 лв. са разходи за заплати, 110 276.00 лв. са осигурителните вноски и 21 069.00 лв. са други възнаграждения и плащания за персонал. През 2016 година по проекти и програми, са получени средства в размер на 4 592.00 лв., от които 1 090,00 лв. за НП по ОМП,1 071.00 лв. по НП за профилактика на маточната шийка, 700.00 лв. по НП за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на небългарското население 2013-2017 г. и 1731.00 лв. по НП за хроничните незаразни болести 2013.2020 г.

Инспекцията приключи бюджетната 2016 година без неразплатени и просрочени задължения към доставчици.

РЗИ – Търговище извършва счетоводната дейност съгласно разработена и утвърдена индивидуална счетоводна политика, която е съвкупност от организационно-методологически принципи и способи на регистриране, оценка, обработване и съхранение на счетоводната информация. Целта е да даде сигурност, че информацията, съдържаща се във финасовия отчет е надеждна, достоверна, неутрална и безпристрастна, отразява икономическата същност на събитията и операциите.

Движението на счетоводните документи от момента на тяхното получаване, съставяне, обработване до момента на предаването им в счетоводния архив се осъществява от утвърден от директора на РЗИ - Правилник за документооборота. Цялостната счетоводна политика на инспекцията е регламентирана в Счетоводната политика на РЗИ – Търговище, разработена на база утвърдената Счетоводна политика на Министерство на здравеопазването.

Проектобюджета се изготвя в програмен формат. Всяко тримесечие се изготвя отчет по програми в цифров и текстови формат.

Поставените цели бяха постигнати благодарение приоритезирането на дейността, както и икономичното и законосъобразно разходване на лимитираните от МЗ финансови средства и ефективното събиране на приходите.

Материална осигуреност

През 2015 г. беше завършена и въведена в експлоатация нова административна сграда на РЗИ-Търговище. Сградата е обезпечена с противопожарна и охранителна система. Осигурено и видеонаблюдение. Гражданите имат свободен и неограничен достъп до служителите от звеното за административно обслужване, имунизационния кабинет и РКМЕ. Контактите със служители от специализираната администрация се осъществява в приемни чрез служителя на „гише едно”, което създава увереност за ниски нива на риска от корупционни практики.

Информационно осигуряване

Информационното осигуряване на Инспекцията се извършва чрез следните програмни продукти: • Отчитане и осчетоводяване на биопродукти;

 • СКИПТЪР - модул ”Равнение на касов отчет с оборотна ведомост”;

 • ЕКВА – равнение оборотна ведомост по макет на МФ и касов отчет;

 • ТЕРЕЗ – ТРЗ програма;

 • ЕИСУЧРДА – програма за управление на човешките ресурси;

 • СИЕЛА – правно-информационна система;

- Програма за осигуряване дейността на РКМЕ .

Всички отдели в инспекцията, включително лабораторните са подсигурени с компютърни конфигурации, с които се облекчава дейността им и намалява натовареността на компютрите в общата администрация. За подобряване организацията на работа и спазване на законодателството свързано с електронното правителство е в процес на внедряване на деловоден софтуер.Организация на дейността

Дейността на инспекцията през 2016 година бе насочена към изпълнение на целите, дейностите и задачите поставени от МЗ и в изпълнение на годишен план, разчетен по тримесечия и разработен на базата на дадените от МЗ указания за планиране на обема, кратността и тематичността на държавния здравен и противоепидемичен контрол, контрола на лечебните и здравни заведения и аптеките, за обективизиране на контрола с лабораторни изследвания, на дейностите по борбата със заразните и паразитни болест, по профилактика на болестите и промоция на здравето, на дейностите по национални и регионални програми и на приоритетните здравно-хигиенни проблеми на областта.

В плана са набелязани националните и регионални приоритети, основните цели, задачите и мероприятията за осъществяването им. Планът е изготвен, обсъден и приет от членовете на Директорския съвет. След приключване на всяко тримесечие се извършва оценка по изпълнението на задачите и основните показатели, залегнали в плана на всеки от сътрудниците и на отделите като цяло. Резултатите от дейността се представят под формата на цифров и текстуален тримесечен отчет, разглеждат и обсъждат на съвещания в отделите и на Директорски съвет.

Всеки от сътрудниците на инспекцията има работен план, като част от индивидуалния план за дейността си.

През 2016 год. се изпълняваха и извънпланови задачи, по писма на МЗ, както и съвместни дейности с други контролни органи.

Йерархичните отношения в инспекцията са утвърдени с вътрешни документи, където е разписана системата на докладване. Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ - Търговище, утвърдените от Директора вътрешни правила, инструкции и стандарти както и законните разпореждания на ръководителите на отделните дирекции. Съгласно действащото законодателство са актуализирани и утвърдени от Главния секретар длъжностните характеристики на персонала.

Дейността в РЗИ се планира и отчита ежеседмично, чрез изготвяне на седмични планове и отчети по дирекции.

Директорите на дирекции свеждат задачите за седмицата по йерархичната структура и упражняват контрол за изпълнението им, контролират процеса на събиране, обработка, анализиране, изпращане и съхранение на специфичната информация.

В РЗИ са разработени Правила за разделяне отговорностите, Правила за координация и взаимодействие между структурните звена, Заповед за делегиране на права и задължения.

Ежеседмично, а при необходимост и извънредно се провеждат оперативки от Директора на РЗИ и директорите на дирекции за планиране и отчитане на дейността, съгласуване между структурните звена и решаване и обсъждане на възникнали проблеми.

Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) като специфично структурно звено на РЗИ, осъществява дейността си съгласно отделен Правилник за структурата, организацията и дейността на Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

За координация на дейностите между отделните звена в РЗИ е създаден Директорски съвет. Дейността на съвета се осъществява съобразно утвърден от Директора на РЗИ Правилник. Изградена и регламентирана е йерархичност в организацията с ясни правила, права, задължения и нива на докладване;

Като добра практика се утвърди провеждането на заседания на Директорския съвет, на които се разглеждат и дискутират въпроси свързани:


 • С финансовото управление и контрол;

 • Разработване стратегията и програмната политика на РЗИ в съответствие със целите, задачите и приоритетите на националната здравна политика, възложените отговорности от МЗ и регионалните здравни приоритети;

 • Приемане годишния план и отчет за дейността на инспекцията;

 • Обсъждане и приемане на програмен бюджет; спазването на финансовата дисциплина и отчетността по изпълнението на бюджета и разходването на материалните ресурси;

 • Вземане решения, свързани със състоянието на човешките ресурси, кадровата политика, обучението и квалификацията на кадрите и резултатите от провежданата атестация на служителите, решава всички въпроси в цялостната организация на дейността и координацията между отделните структурни звена в центъра.

В оперативен план координацията между структурните звена се осъществява от Главният секретар на РЗИ.

Утвърден стил на работа в Инспекцията е работа в екип, създадени и утвърдени организационни правила, зачитане интересите на служителите.Възлагане на правомощия и отговорности

Делегирането на правомощия в РЗИ се извършва със Заповед на Директора.

Изготвени са вътрешни правила, регламентиращи разделянето на правата, задълженията и отговорностите, включително правила относно делегирането на правомощия; подходяща йерархия и ясни линии на докладване.

Политики и практики, прилагани по отношение на човешките ресурси

В РЗИ - Търговище се води политика за стабилизиране и укрепване на кадрите чрез повишаване и поддържане на професионалната им квалификацията.

Прилаганата политика се реализира чрез въведената система от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси и организационно развитие на РЗИ, Вътрешни правила за подбор на персонала, Система за управление на качеството, атестация на кадрите и др.

Основен проблем при намирането и задържането на квалифицирани кадри е липсата на атрактивно и адекватно на отговорностите и изискванията заплащане. Голяма част от инспекторите, осъществяващи държавен здравен контрол получават възнаграждение равно или близко до минималната работна заплата в сраната. Настоящото фактическо положение с възнагражденията на персонала произтича от промените, направени през 2012 г. с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, когато ежегодното увеличение с процент за прослужено време отпадна. В същото време не бяха осигурени бюджетни средства за изпълнение на разпоредбите за увеличение на възнаграждението, съобразно получената годишна оценка от изпълнението на задълженията.Рискови дейности в организацията

Ръководителите на структурните звена в РЗИ периодично събират информация за установените рискове и за дейностите предприети за отстраняване на риска. Информацията за идентифицирането и мониторинга на всички значими рискове се докладва на Директора на РЗИ. Рисковите фактори се идентифицират след обсъждане от ръководството на база сигнали и всички възникнали затруднения в ежедневния работен процес. След подробен анализ, включващ обсъждане, преценка както и възможности за отстраняване или предотвратяване, финансиране във времето, изпълнители, вреди и ползи, се изготвя стратегията за по-нататъшно действие и изпълнение. Контролът по изпълнението се упражнява от главния секретар.

За предотвратяване на възможните рискове от управлението през 2016 год.е извършено следното по отношение на:

Контрол на счетоводната дейност: Счетоводното отчитане се осъществява с прилагане на софтуер ”Скиптър”, отчитането на фонд Работна заплата - „Терез”З. Финансово-счетоводната дейност се извършва съгласно нормативните изисквания и Закона за счетоводството.

Процедури за одобряване и разрешения и системата „двоен подпис”: Въведени процедури за предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи; и система за двоен подпис на всяко искане за поемане задължение и извършване на разход; Подробно са разписани лицата разрешаващи и одобряващи разходите, лицата с право на полагане на първи и втори подпис.

Предварителен контрол: Процедурите за Предварителен контрол са регламентирани в утвърдените от Директора Вътрешни правила за осъществяване на предварителния контрол на финансовата и нефинансовата дейност в РЗИ.

Процедури за наблюдение: Във Вътрешните правила за административен контрол в РЗИ са регламентирани процедурите за наблюдение и оперативен контрол.

Прекият контрол на дейността в структурните звена в РЗИ се осъществяват от техните ръководители, чрез: изготвяне и съгласуване на седмични планове и отчети за дейността на звената и текущ контрол по изпълнението на планираните задачи; извършване на периодични проверки по определени направления и дейности в структурните звена; годишни анализи на дейността на структурните звена.

Ръководителите на структурните звена носят пряка отговорност за изпълнението на дейностите и задачите на управляваните от тях структури.

Заключителният контрол върху дейността на структурните звена се осъществява от Директора на РЗИ, чрез: текущ контрол върху изпълнението на седмичните оперативни програми; ежемесечен контрол върху отчетите на структурните звена; провеждане на планови и извънредни Вътрешни одити; проверки по сигнали и на гражданиАнтикорупционни процедури: Антикорупционните процедури са регламентирани в утвърдените от Директора Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в РЗИ, с което се цели прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията.

 • Поставена на достъпно място кутия с надпис „Пощенска кутия за писмени сигнали и сигнали за корупция”;

 • Поставени са кутии и в лечебните заведения в областта. Отварят се ежеседмично и се попълва протокол, ако са получени сигнали;

 • Чрез интернет страницата на РЗИ - създадена е възможност за подаване на сигнали за корупция;

 • Допълнително сигнали за корупция се приемат и по телефон;

 • Въведен е регистър за приемане на сигнали за корупция;

 • Въведена е организацията на работа „едно гише”;

 • Утвърдена е линия на докладване при установяване на индикатори за нарушения;

Процедурите за достъп до активите и информацията са регламентирани в утвърдените от Директора Вътрешни правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-собственост и Вътрешните правила за достъп до активите и информацията на РЗИ.

Защита на информацията: Съгласно изискванията на ЗДКИ и ДИКСИ е изградено секретно деловодство за съхранение на класифицирана информация на организационната единица. Проследяват се стриктно сроковете на класификация, след изтичането на които съответните документи се декласифицират в по-нисък клас или се предават за обикновено съхранение.

Защита на личните данни: Като администратор на лични данни, от страна на РЗИ в комисията за защита на личните данни са заявени 21 регистъра, със съответните нива за достъп и сигурност на информацията. Регламентирани са дейностите, свързани със защитата на информацията, съдържаща лични данни, служебната и класифицираната информация. РЗИ – Търговище е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №306712.

Правила за документиране: Процедурите за документиране, архивиране и съхраняване на информацията са регламентирани в утвърдения от Директора Правилник за документооборота, деловодната и архивната дейност на РЗИ.

Информация и комуникация: Дейностите, свързани с информационните технологии са разписани в Правилника за електронният документооборот. Спазват се сроковете за изготвяне на документите, както и начина на комуникация по вертикала и хоризонтала. Контролните дейности, прегледите и докладване на резултатите от тях от началото на процесите до приключването им се осъществяват непрекъснато. Използваните различни комуникационни канали, дават възможност за вземане на правилни управленски решения, за адекватно изпълнение на задълженията и за изготвяне на навременни и коректни данни, осигуряваща необходимата вътрешна и външна информация.

Външната информационна система осигурява достъп до Интернет, „Сиела”, информационна програма за Регионалната картотека на медицинските експертизи, позволяваща включване в единна информационна система на база данни за лицата с временна неработоспособност и обмен на кореспонденция с останалите институции – ТЕЛК, РУСО, РДСП, МЗ, НЦОЗА в следващ етап.

Вътрешната информационна система осигурява достъп до служебната информация на центъра на служителите по йерархия. Ръководството е осигурило технически средства, с които да се събират данни. Изградена е локална компютърна мрежа и приложен софтуер. Достъпът до мрежата е регламентиран, като са осигурени нива на достъп. Актуализирането на информацията в мрежата се осъществява текущо. Информационната система осигурява своевременно запознаване на служителите на организацията с указания и разпореждания във връзка с техните задължения и позволява ефективно осъществяване на вътрешния контрол.

За по-голяма оперативност и получаване на точна, актуална и своевременна информация е утвърдена Медийна стратегия с разработени процедури за обмен на информация с други организации, медии, НПО и граждани и процедура относно реда за предоставяне на достъп до обществена информация, създадена или съхранявана от инспекцията.

Външната комуникация се осъществява чрез разнообразни канали - пряк диалог със заинтересованите страни, писмена кореспонденция, участие в публични срещи и дискусии, изяви в средствата за масова информация, анкетни проучвания и др.

Системата за външна комуникация се използва за преценка на всички външни за организацията фактори, вкл. рисковете, влияещи върху дейността й.

Внедрената система за обслужване на “едно гише”, нейното подобряване и усъвършенстване, спазването на Вътрешните правила за административно обслужване доведе до спестяване времето на гражданите и ограничаване до минимум възможностите за корупция.

Мониторинг

Директорът на РЗИ е утвърдил система за наблюдение (мониторинг) на Системата за финансово управление и контрол. Мониторингът се осъществява предимно текущо, оперативно, но се извършват и периодични оценки.

Директорът на РЗИ и/или лицата, които могат да предприемат мерки, в максимално кратък срок организират всички необходими и възможни действия, които коригират или по друг начин разрешават поставените проблеми.

Всички превантивни и коригиращи действия се осъществяват и докладват на съответните ръководители в определените за това срокове.

Текущият мониторинг е интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на организацията по планиране и отчитане, извършва се непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия.

Анализ на административно - наказателната дейност

През 2016 година за нарушения на здравното законодателство и при спазване на разписаните нормативни документи са предприети мерки за административна принуда. Издадени са 208 предписания. Най-често предписаните мероприятия включват необходимостта от извършване на ремонтни дейности, спиране реализация на стоки и продукти, отстраняване на пропуски в противоепидемичната дейност и др. За нарушения с по-голям здравен риск са издадени 114 заповеди за спиране експлоатацията на обекти или части от тях, спиране на дейност и забрана реализацията на стоки и продукти. Съставени са 98 акта за административни нарушения. На 93 от тях са издадени наказателни постановления на обща стойност 15 100 лв.. Два акта са съставени в края на календарната година и наказателните постановления са издадени през 2017 г. Средната сума на едно наказателно постановление е 162.00 лв.. Три от образуваните административно-наказателни преписки са прекранети с мотивирана резолюция на директора при условията на чл.54 от ЗАНН.Жалби

През 2016 година в РЗИ – Търговище са разгледани 51 жалби и сигнали от граждани. Приключени в срок са всички преписки. Жалбите и сигналите на граждани се разпределят, както следва: забавено освидетелстване от ТЕЛК – 7; сигнали за нарушения па забраната за тютюнопушене – 5; относно издаването и обжалването на болнични листове – 3; по медицинско обслужване на гражданите – 7; други – 26 /предимно за проблеми от битов и междусъседски характер, свързани с шум, замърсяване и др./. Препратени по компетентност до други институции са 3 жалби.

За изпълнение на поставените цели, приоритети и задачи през 2015 година РЗИ – Търговище осъществи следните дейности:

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

І. ЦЕЛИ И МЕРКИ

Основните стратегически цели, поставени пред РЗИ и кореспондиращи с дейността на дирекция МД са: • Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Търговище;

 • Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението и осигуряване на достатъчни по обем и обхват и с високо качество промотивни, профилактични, лечебни и рехабилитационни грижи;

 • Защита правата на пациентите и тяхната равнопоставеност в достъпа им до здравни ресурси.

За постигането на поставените стратегически цели и с оглед опазване на здравето на населението в региона дейността на Дирекцията през 2016 г. включи следните мерки: • Методично ръководство и контрол на дейностите по здравеопазване на областно ниво;

 • Организиране и поддържане на информационни масиви за здравно-демографското състояние на населението, както и за ресурсите и дейностите в системата на здравеопазването;

 • Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения и за съответствие на тяхната дейност с утвърдените медицински стандарти;

 • Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

 • Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми;

 • Осъществяване на ефективна координация с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол;

 • Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване квалификацията на кадрите от Дирекцията.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

При щатна осигуреност на звеното 12 бройки, заети са 11. Вакантното към 31.12.2016 г. място е за длъжността „Главен специалист” по трудово правоотношение.

Административното звено осъществява своята дейност в съответствие с утвърдените от Директора на РЗИ и Главния секретар правилници, вътрешни правила, инструкции и длъжностни характеристики.


 1. Планиране

Годишният план на Дирекция МД е разчетен по тримесечия, разработен на базата на дадените от МЗ указания за планиране на обема, кратността и тематичността на извършвания контрол, за дейностите по национални и регионални програми и е съобразен с приоритетните здравно-хигиенни проблеми в областта. Служителите планират дейността си чрез изготвяне на индивидуални годишни планове за работа, разпределени по тримесечия. Всеки от сътрудниците има атестационен работен план, като част от индивидуалния план за дейността си. През 2016 г. има изпълнени и извънпланови задачи по писма на МЗ,във връзка с проверка на обстоятелствата по постъпили жалби на граждани, както и при съвместни дейности с други контролни органи.

2. Изпълнение и отчетност

Текущите задачи се изпълняват на „екипен принцип”, често с участието на служители от различни структурни звена, обединени около общите цели, приоритети и задачи. Отчитането на дейностите се извършва седмично, по тримесечия и годишно.След приключване на всяко тримесечие се извършва оценка по изпълнението на задачите и основните показатели, залегнали в плана на всеки от сътрудниците. Резултатите от дейността се представят под формата на цифров и текстуален тримесечен отчет, разглеждат се и се обсъждат на съвещания в отделите и на Директорски съвет.

Проблем в дейността на РЗИ - Търговище, в това число и в дирекция „МД”, е недостатъчният брой лекари. Причина за това е неатрактивното заплащане в сравнение със заплащането в лечебната мрежа. В тази връзка за служителите на всички нива се прилага принципът за взаимна заменяемост – при отсъствие на отделни служители, както и при изпълнение на задачи в спешен порядък.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница