Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населениетостраница4/5
Дата14.08.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5

Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско. Голяма част от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в селското стопанство. Общината изпитва недостиг на професионални кадри – икономисти, юристи, лекари, половината от педагозите пътуват от други населени места. Броят на специалистите с компютърна грамотност и владеещи чужди езици е малък. Достъпът до информация и квалификационни курсове е силно ограничен, липсват основни познания по управление и умения за развитие на собствен бизнес. Липсата на поминък и свободни парични средства е пречка за повишаване на образователното равнище на младите хора. Съществува възможност за реализиране на програми за повишаване на квалификацията и придобиване на специализирани умения, както и на умения за започване на собствен бизнес, насърчаване на предприемачеството и др.


Безработица и структура на трудовите доходи


По-голям е броят и относителният дял на регистрираните безработни жени, в сравнение с тези на мъжете – фактът е валиден както за Разградска област, така и за Община Лозница. Най-висок процент безработни има сред населението с основно образование, което е предимно от малцинствен ромски произход.

Регистрирани безработни към 30.06.1999

Община


%

Област Разград

29,3

Община Самуил

52,1

Община Завет

48,7

Община Кубрат

48,4

Община Лозница

35

Община Цар Калоян

26,9

Община Разград

14,9

Данните са предоставени от Областна управа – Разград

Средномесечните доходи на заетите по трудово правоотношение в Община Лозница за 1998год. са 125 лв.

По-високи са стойностите на заетите в обществения сектор, като най-високи са тези в отрасли “Финанси, кредит и застраховки” и “Производство и разпределение на ел.енергия, газ и вода”.

В частният сектор най-високи са възнагражденията в “Селско и горско стопанство, лов, риболов” и “Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”.БВП на общината

БВП-3021 лева на човек


Брой предприятия

 • С персонал до 10 души

 • С персонал до 50 души

 • С персонал до 250 души

 • С персонал над 250 души

Брой на работниците

Брой на компаниите

1-10

426

11-50

10

До 250

5

Повече от 250

-

Общо

441Структурните промени в местната икономика доведоха до закриване или преструктуриране на предприятията в общината.

Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско. Голяма част от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в селското стопанство. Общината изпитва недостиг на професионални кадри – икономисти, юристи, лекари, половината от педагозите пътуват от други населени места. Броят на специалистите с компютърна грамотност и владеещи чужди езици е малък. Липсата на поминък и свободни парични средства е пречка за повишаване на образователното равнище на младите хора. Съществува възможност за реализиране на програми за повишаване на квалификацията и придобиване на специализирани умения, както и на умения за започване на собствен бизнес, насърчаване на предприемачеството и др.

Сравни­телно висок е процента на безработните, които никога не са били официално назначени на работа , докато делът на тези, които доброволно са напуснали предишната си работа е доста нисък .
Година

Трайно безработни с престой над 1 година

общо

в това число

жени

младежи

с основно и по-ниско

2000

1701

902

396

1352

2001

1420

793

319

1048

2002

1408

776

322

1012

2003

1331

785

291

971

2004

1300

769

238

983

Друга негативна характеристика е, че поради ниския икономическия растеж, липсата на свежи инвестиции и технологично и продуктово обновление, безработните със специалност трудно се реализират и в повечето случаи ще се налага да се занимават с дейности под тяхната квалификация.
Година

Обявени свободни работни места

Заети свободни работни места

2000

225

209

2001

169

160

2002

195

192

2003

278

302

2004

224

266

Бюрото по труда в общината прилага различни мерки за справяне с безработицата /съгласно Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта/, сред които са различни облекчения за работодатели при наемане на работа на безработни до 28 годишна възраст с висше образование и до 24-годишна възраст със средно и по-ниско образование, на сираци, на безработни с трайно намалена трудоспособност, на безработни на непълно работно време, на продължително безработни лица. Съществуват и мерки, насочени към самите безработни. Лицата с право на парично обезщетение, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, могат да получат наведнъж полагащите им се обезщетения след одобряване на проект, съществува възможност за подпомагане и на безработните при започване на работа в друго населено място.
Година

Устроени на работа лица


общо

в това число


младежи

жени

с посредничеството на Бюро по труда

общо

в т.ч. По Програми и мерки за заетост

2000

456

48

205

415

168

2001

278

33

115

242

80

2002

530

54

242

433

268

2003

1117

354

543

859

635

2004

678

216

306

629

311  1. Общи проблеми

Концепцията за бедността включва както липса на средства за задоволяване на основните потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот, което от своя страна се дължи на липсата на възможности за избор.

По направени проучвания се установява че турската етническа група и особено ромите са най-засегнати от бедността и безработицата.

Образованието дава на хората по-големи шансове да си намерят работа, да получават доходи и да се интегрират в обществото. Лицата с основно и по-ниско образование най-често попадат в категорията на бедните. Общото ниво на професионална квалификация в Общината е ниско. А повече от малцинствените групи са с ниска степен на образование. За бедните домакинства с ниско образователно равнище е по-трудно да изпращат децата си на училище.

Голяма част от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в селското стопанство. Липсата на поминък и парични средства е пречка за повишаване на образователното равнище и оттам за заемане на свободни работни места.Най –висок % безработни има сред населението с основно образование, което е предимно от ромски произход.


4.2. Специфични проблеми

Основни причини за ниска стойност на заетост сред малцинственото население са

следните :


 • Ниска степ на образование

 • липса на образование и квалификации

 • липса на мотивация за регистрация в Дирекция”Бюро по труда”

 • социална изолация

 • ограниченото търсене на труд 1. ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Тенденцията е тревожна и води до сериозни икономически и демографски диспропорции. Налагат се изводите, че следва да се насочат усилия към съживяване на икономическата активност в периферните територии чрез стимулиране изграждането на предприятия /или техни филиали/, развитие на специфични форми на селскостопански дейности в областта на трайните насаждения, билкопроизводство, развитието на туристическите услуги и др. Тези действия трябва да бъдат съпроводени и от социални и културни мероприятия, свързани с благоустрояване, подобряване на инфраструктурата и околната среда, обогатяване на културния живот възможности за оползотворяване на свободното време.

За да се подобри обслужването на земеделските стопани и ЕТ от селата и общината е необходимо да се разширят услугите за тях чрез нови местни инициативи и по-активно използване на интернет .

Общата оценка за нивото на задоволеност с жилища в община Лозница е положителна. В някои населени места има презадоволеност и наличие на пустеещи жилищни имоти.

Не такава е ситуацията в центъра на общината – гр.Лозница, където има недостиг на жилища. Проблемът стои пред 46 семейства – на млади хора и самотни майки.

Ясно изразена диспропорция е причината от липсата на поминък в някой от селищата на общината, което води до трудова миграция към населените места с по-големи възможности за намиране на работа.

Общата оценка за нивото на задоволеност с жилища в Община Лозница е положителна. В някои населени места има презадоволеност и наличие на пустеещи жилищни имоти.

Не такава е ситуацията в Центъра на Общината – гр. Лозница, където има недостиг на жилища. Проблемът стои пред 46 семейства на млади хора и самотни майки.

Ясно изразена диспропорция е причината от липсата на поминък в някои от селищата на Общината, което води до трудова миграция към населените места с по-големи възможности за намиране на работа. Миграционните процеси са ясно изразени от селата към градовете и от Общината към по-големите градове на страната и чужбина /особено на млади хора/. Тази тенденция се обуславя от наличието на жилища в града и по-доброто качество на услугите.


По форма на собственост жилищния фонд се структурира, както следва:

Брой

Частна собственост, в т.ч.

Къщи


Апартаменти

Общинска, в т.ч.

В т.ч. къщи

Апартаменти

Собственост на юридически лица, в т.ч.

В т.ч. фирма “АРМА”

“Електроснабдяване” – Разград

754


241

51

546

21

201

Общо жилища на територията на общината

6920

Жилищни терени, общинска собственост, са 976 бр.

Необходимо е да се гарантира облекчен достъп до жилища за домакинствата с ниски доходи чрез увеличаване на броя на жилищните сгради, изградени с нестопанска цел, както и чрез създаване на нова система за субсидиране и на специализирана система за жилищно спестяване и жилищно кредитиране.


ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Добра инфраструктурна осигуреност чрез пътища, които повишават комуникативността на общината с областния център и другите райони в страната.

 • Наличие на поземлени ресурси за развитие на различни отрасли от селско и горско стопанство

 • Наличие на половни площи

 • Липса на пустеещи масиви

 • Лошо състояние на съществуващия поземлен фонд.

 • Липса на единна стратегия и политика за преструкториране на аграрния сектор с цел развитие на печеливши производства, съобразени с природните и поземлените ресурси на общината

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Развитие на поливно земеделие
 • Трудности в организацията на дребните собсвеници при изграждането и възстановяването на поливната инфраструктура

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на транспортна инфраструктура между отделните селища в общината

 • развита енергийна и водоснабдителна мрежа във всички населени места

 • Налична комуникационна връзка във всички селища

 • Наличие на изградени водни площи и свободни водни ресурси за напояване и риболов

 • Добра развити инфраструктура в гр.Лозница – топлофикация,канализация

 • Наличие на свободна материално-техническа база
 • Лошо състояние на пътната мрежа между населените места

 • Амортизирани водопроводи и липса канализация

 • Отдалеченост на общината от големите индустриални центрове и от пазара на труда
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Възможност за развитие на нови икономически дейности и свързаната с това инфраструктура

 • Оста на урбанизация Търговище – Разград преминава в близост до общината, и макар и ограничено може да стимулира нейното развитие

 • Да се подобри пътната мрежа – второкласните пътища и междуселищната пътна мрежа с цел по-добър достъп до селищата на общинта

 • Подмяна на остарялата водопроводна мрежа

 • Изграждане на канализация в селищата на общината

 • Подобряване на телекомуникациите чрез цифровизация

 • Изграждане на интернет връзки до всички селища

 • Преминаване на автомагистралата Варна – София през общината

 • Минимален бюджет за капиталови разходи

 • Непоследователна политика при определяне приоритетите за развитие

 • Липса на инвентаризация състоянието на инфраструктурата и изготвен план за действие по години и финансови параметри


ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Чиста среда, въздух, почви, води

 • Липсват значими източници на промишлено замърсяване

 • Общинска програма за управление на околната среда

 • Запазено биологично разнообразие и естествени находища на защитени видове • Много на брой нерегламентирани сметища за селскостопански и битови отпадъци

 • Липса на инвестиции за подобряване на съоръженията за пречистване на водата и въздуха в МСП от общината.

 • Липса на гражданско обединение или НПО, което да работи в областта на екологията

 • Липса на информация за екологичното състояние на общината

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Разделно събиране на отпадъците

 • Прилагане на европейските стандарти за опазване на околната среда от земеделските производители

 • Създаване на екологично сдружение и участие в проекти с местно и регионално значение

 • Неучастие на жителите на общината в дейностите по опазване на околната среда

 • Неучастие на МСП в проекти и дейности в областта на екологията

 • Липса на култура и взаимен контрол на населението за изхвърляне на битовите отпадъциСОЦИАЛНАТА СФЕРА

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на училища и детски градини във всички селища =

 • Наличие на образователни институции подготвящи кадри за селското стопанство

 • Наличие на специфични етнокултурни и интеграционни връзки и взаимоотношения на територията на общината

 • Реализирани проекти и програми на НПО за социална интеграция и защита на уязвими общности

 • Наличие на културно-просветни институции в населените месат

 • Незадоволително е състоянието на социалната инфраструктура в цялата община. Почти всички училища, детски градини, спортни съоръжения и т. н. се нуждаят от сериозни ремонти /текущи или основни/, инсталиране или подмяна на отоплителни водопроводни и електрически системи, доизграждане на сервизни и други помощни помещения. Материално-техническата база на учебните, здравните, социалните, културните и спортните заведения е физически и морално остаряла, а в голяма част от тях и крайно недостатъчна.

 • Високо ниво на безработица и нисък индекс на човешко развитие.

 • Висок процент на население с ниско образователно ниво

 • Липса на възпроизвеждане на ромски фолклор

 • Липса на кадри по чуждоезиково обучение по селата, както и квалифицирани кадри по майчин език

 • Нарастване броя на населените места с под 500 души население.

 • Миграция на младите хора към големи промишлени центрове и чужбина.

 • Недобре развита спортна инфраструктрура извън учебните звена

 • Ниска здравна култура на населението

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Подобряване обучителната среда и осъществяване на преход към информационно общество.

 • Професионална подготовка ориентирана към изискванията на пазара

 • Прилагане на нови медоди за обучение и образователни програми за възрастни с цел повишаване грамотността на населението в общината

 • Наличие на местен потенциал за развитие на туризма и създаването на маркетингова стратегия на общината за представяне на културно–историческото богатство.

 • Програми за квалификация и преквалификация на трайно безработни

 • повишаване качеството на учебно възпитателната работа в учебните заведения на базата на въведени нови форми и методи на работа и обучение както и с инициативи за осмисляне на свободното време на учащите и младежите

 • въвеждане на енергоспестяващи технологии за сградите на учебните заведения, компютри, офис техника и оборудване, мебели и друго обзавеждане, учебни пособия, литература, медицинска апаратура, реквизит за културни прояви, спортни пособия и уред

 • осигуряване транспорт за извозване на учениците до и от отдалечените учебни заведения, столово хранене, развитие на извънкласни форми на занимания
 • Постепенно пренасочване на младите и образовани хора към реализация в големите градове на страната и чужбина.

 • Продължаване на тенденцията за намаляване на населението

 • Намаляване на образователното ниво на населението

 • Броят на учениците, намалява с всяка година като резултат от общите негативни демографски тенденции, което налага съкращаване на паралелки и закриване на училища.

 • нежелание на ромското население за включване в общински програми за заетост
Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница