Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница14/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:


(не повече от 2 страници)

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:


- прилагане на принципа на равенство между половете;

Принципът на равенство между половете, определян като желано равенство между двата пола във всички сфери на живота, вкл. наемането на работа, образованието и социалните права, бе приложен по врeме на подготовката на стратегия за ВОМР. В прилагането на всички подмерки на стратегия за ВОМР ще залегне и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип на равенство на половете. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост.

В условията на прилагането на всички подмерки на стратегия за ВОМР, както и при подбор на участници в дейностите по проектите ще залегне и ще бъде съблюдаван принципът на равенство на половете. При подбора на проекти ще се взема под внимание качеството на проекта, целите, описани в него, и методите за постигането им. При разкриването на работни места в рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган принципът за равенство между половете.- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;

Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от специални мерки, които целят да компенсират изоставането, базирано на произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост.

Мерките, включени в стратегия за ВОМР, освен ролята си за икономическото развитие на селския регион, имат роля и за социалното развитие. Особено мерки М07 (7.2; 7.5 и 7.6) ще допринесат за устойчивото социално-икономическо развитие на територията на МИГ, свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в района. Разривът в обема на инвестициите и качеството на предлаганите услуги създава голяма ножица в качеството на живот на селото и града. Липсата на равни възможности пряко влияе върху социално-икономическото развитие на селата на територията на МИГ. Тези фактори влошават качеството на живот в селата, оказва пряко влияние върху привлекателността им за инвеститори, увеличава опасността от обезлюдяване на населените места и от социално-икономически спад.

За да се намалят съществуващите различия между селото и града с подпомагането по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура, публична инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряване и разширяване на основните услуги, включително за отдих и спорт. По този начин мярката ще допринесе за ограничаване на диспропорциите в развитието и обезлюдяването на част от територията. Създават се условия за съхраняване на населените места и поддържане на образователните услуги, както и предоставяне на културни услуги.


- създаване на условия за превенция на дискриминацията.

Принципът на превецията на дискриминация, посочен в Европейските директиви, означава предотвратяване на неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, отколкото се третира друго лице при сравними, сходни обстоятелства. Този принцип бе приложен по време на подготовката на стратегия за ВОМР. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост. В условията на прилагането на всички подмерки на стратегия за ВОМР, както и при подбор на участници в дейностите по проектите ще залегне и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип на превенция на дискриминация. При разкриването на работни места в рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган принципът за превенция на дискриминация.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):


В подготовката на стратегия за ВОМР е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва да гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо самовъзстановяване. Принципът обвързва икономическата с екологичната ефективност, вкл. обвързването на екологични, засягащи състоянието на природното равновесие въпроси; с икономическите въпроси, отнасящи се до екологоемкостта; и, от трета страна, със социални въпроси, свързани със стопанските и природните условия на живот: заетост, образование и обучение, здраве, достъп до „здрава” природна среда, отговорно и споделено управление, както и намаляване и елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление.

В прилагането на всички подмерки на стратегия за ВОМР ще залегне и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип за устойчиво развитие и защита на околната среда. Ще се стимулира разработването на проекти, които интегрират принципа за устойчиво развитие и защита на околната среда. При подбора ще се приоритизират проекти, които добавят стойност, като допринасят за устойчиво развитие и защита на околната среда. В мониторинга и оценката на реализацията на проектите ще се наблюдава приносът им за устойчиво развитие и защита на околната среда и своевременно ще се предприемат мерки за корекция, ако е необходимо. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на екологичното законодателството.

В прилагането на М04 (4.1 и 4.2), както и в прилагането на подмярка 6.4. ще се цели опазване на компонентите на околната среда, подобряване опазването на околната среда и прилагането на природощадящи инвестиции. С прилагането на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) има възможност да се въведат новите изисквания за интеграция на политиката по околна сред (ПОС) и политиката по изменение на климата, както и иновации при изграждането и обновяването на инфраструктурата, като примерно екоиновации в областта на водоснабдяването и пречистването на водите, в областта на туризма.

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:


В подготовката на стратегия за ВОМР е приложен принципът за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността, неговото прилагане ще бъде посочено като задължително при подготовката и реализацията на проекти в рамките на стратегия за ВОМР. Като приоритетно ще бъде оценявано разкриването на работни места, вкл. по временна (сезонна) заетост, за безработни младежи до 29 години, безработни лица над 50 години, безработни лица от ромски произход, хора с увреждания, дългосрочно безработни и неактивни на пазара на труда лица. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост.

Инвестициите по М04 (4.1. и 4.2) са пряко свързани с повишаване конкурентоспособността на земеделието и се предвижда подпомагане на инвестициите във физически капитал за целите на разкриване на нови работни места и подобряване производителността на труда чрез реструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка. Произведените по-добри продукти, по-доброто им търсене на пазара и разкриването на нови пазарни ниши ще отвори възможности за повече работни места и ще е потвърждение за повишената конкурентоспособност на земеделските стопанства и предприятия.

В рамките на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) при изграждането и обновяването на инфраструктурата ще се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на работни места.

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:


Програмите на Структурните фондове на ЕС имат принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Стратегията има 5 водещи цели: Трудова заетост, НИРД и иновации, Климатични промени и енергия, Образование, Бедност и социално изключване. От тях 4 (всички, без Образование) имат пряка или косвена връзка със задачите на разработената стратегия за ВОМР.

Връзката с ОП "Транспорт" 2014-2020 се намира в екологичната насоченост: намаляване на негативното въздействие върху околната среда и здравето на хората; и стремежът за устойчиво развитие. ОП „Околна среда“ 2014-2020 и стратегия за ВОМР са съзвучни по два основни стълба: изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие. ОП "Региони в растеж" има много допирни точки, доколкото специфичните цели на програмата са  повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. ОП "Региони в растеж" има няколко общи насоки на интервенции, които са насочени към "Повишаване на регионалната конкурентоспособност“" и е свързана тематично с повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства (М04) и развитие на бизнеса на територията (М6.4.1). Приоритет на ОПРР е и развитие и модернизация на инфраструктурата, който е в съответствие с М07 (инвестиции в малка по мащаби инфраструктура) от ПРСР, респективно СВОМР.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница