За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница17/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Предвидени са и следните коригиращи действия


При разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони):

 • Се изграждат “оградителни диги” с цел ограничаване и недопускане достъпа до канализацията;

 • Изпускането в канализацията се извършва единствено след подходящо третиране на събраните течности;

 • Почистването става най-късно до 48 часа след откриването им;

 • Неутрализира се с подходящ реагент.

 • Дефектиралото оборудване се ремонтира или подменя с ново (в случай, че не може да бъде ремонтирано).

- При разливи на мазут, масла, нафта и др. петролни продукти се подсушава с конци, парцали, дървени стърготини, талаш и др. Тези замърсени материали се събират в подходящи съдове, като отпадъците след това се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и действащата към него подзаконова нормативна база;

- Разливи от сярна киселина се неутрализират с варовик и след това обилно се измива с вода;

- Разливи от солна киселина – неутрализират се с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или с вар. Ако количеството е малко, то може да бъде измито с много вода;

- Разливи от натриева основа (сода каустик) се обработва със слабо концентрирана оцетна или сярна киселина и обилно се измива с вода;

- Разливи от течен амоняк се обливат обилно с вода;

- Разливи от азотна киселина се неутрализират с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или вар. Може да се насипе и пясък или пръст, която в последствие да се използва и като тор.

Усл. 8.3.5.2. на КР – изпълнява се.

По инструкцията се описват случаите и документират резултатите от извършените проверки на установените причини за течове и предприетите действия за отстраняване им от тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали с поставени, като условия за безопасна работа и защита на околната среда с разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия.
Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2014 год., които са актуализирани през 2009 год. се документират и съхраняват при ЕКОЛОГА. Те са добри, защото не са се случвали ситуации през отчетния период, които да доведат до проблем по някои от компонентите на околната среда. В случая имаме следното:

Извършени са 12 проверки за оценка на съответствието на тръбопреностата мрежа за горива и течни химикали, като се прави задължително по 1 проверка, след приключване на месеца.

Извършени са 12 проверки за оценка на съответствието на допуснати течове от резервоари и обваловки за горива и течни химикали, като се прави задължително по 1 проверка, след приключване на месеца.

Не е имало установени несъответствия, за които да се налага да бъдат регистрирани, поради което и не ни се е налагало да правим обсъждане и прилагаме мерките за коригиращите действия.
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.5.3. на КР документира и съхранява резултатите от изпълнението на инструкциите по условия 8.3.4.7. и 8.3.4.8.


 • Условие 8.3.6. Докладване – Усл. 8.3.6. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.1. на КР докладва като част от ГДОС-2014 обобщените данни от извършените проверки съласно условие 8.3.5.1. включващи:

- брой на извършените проверки - 5;

- брой установени несъответствия - 0;

- причини за несъответствие – няма констатирани;

- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат такива действия.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.2. на КР докладва като част от ГДОС-2014 обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали съгласно условие 8.3.5.2. включващи:

- брой на извършените проверки - 24;

- брой установени несъответствия - 0;

- причини за несъответствие – няма констатирани;

- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат такива действия.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.3. на КР докладва като част от ГДОС-2014 обощените данни от изпълнението на инструкциите по условия 8.3.4.7. и 8.3.4.8., включващи както следва:

По изпълнение на Усл. 8.3.4.7 на КР – за поддръжка на резервоарите (и техните обваловки)

- брой установени несъответствия - 0;

- причини за несъответствие - няма допуснати несъответствия;

- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат действия за отстраняване на несъответствия.и

По изпълнение на Усл. 8.3.4.8 на КР – за експлоатация на резервоарите (и техните обваловки)

- брой установени несъответствия - 0;

- причини за несъответствие - няма допуснати несъответствия;

- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат действия за отстраняване на несъответствия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място включително и в почвата.

Докладва се преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГДОС подготвен по образеца съгласно разработената и утвърдена МЕТОДИКА на МОСВ.

Оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна с настоящия ГДОС-2014 докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност и не само. При представяне на ГД в таблица 1 сме записали всички вещества, които са регистрирани на площадката от производствената дейност и тяхната отчетена/изчислена стойност.
В конкретния случай за 2014 год. НЯМАМЕ превишаване на определения праг за дадено вещество, като това сме го маркирали на съответната позиция и място в таблицата с тире, "-", за да покажем, че прагът не е превишен. В скоби сме посочили измереното/изчисленото годишно количество.

Докладва се и метода, който сме използвали за получаване на резултатите!

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се отразява и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.

Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели за отчетната 2014 год., както и степента на намалено количество генерирани и впоследствие предадени за следващо третиране (оползотворени/обезвредени) отпадъци на други лица.
Към ГДОС-2013,

МЕТАЛ” АД – гр. Варна е докладвал по КР № 25 / 2005 год. на МОСВ следното:- по Усл. 9.6.1.4. и 9.6.2.3. – за ЕМИСИИ в атмосферния въздух;

- по Усл. 10.1.4.5. – за непреки ЕМИСИИ в пречистени отпадъчни води;

- по Усл. 11.1. – за генерираните ОТПАДЪЦИ на площадката;

- и по Усл. 12.2.1. – за ЕМИСИИ на шум от 2014 год. в околната среда.
За определените по КР проследявани замърсители на компонентите на околната среда имаме данни от ПРОТОКОЛИ за ИЗПИТВАНЕ на акредитирани лаборатории от БСА и МОСВ, които сме представили своевременно в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ. Разполагаме с ДОКЛАДИ за извършени собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух от дейността през отчетния период. За 2014 год. имаме ДОКЛАД за извършени собствени периодични измервания на емисии от шумово замърсяване, видно от резултатите в който е, че дейността по този компонент на ОС е в границите на допустимите емисионни норми за шум през деня в индустриалната зона на града. Двукратно през 2014 год. сме изпълнили задължението си да извърши собствен периодичен мониторинг на пречистените води на изход от локалната ПСОВ към Цех “Галваничен”, тъй по време на отбиране на води дейността на Цех “Байц на стоманени ленти” на дружеството вече беше преустановена, но имаме и допълнително извършен контролен мониторинг за периода на водитевъв водооборто в Цех “Леярна и шлайф”, ползвани за охлаждане на машините за леене на метали.

Ползвали сме при изпълнението на задълженията си външни УСЛУГИ само на правоимащи лаборатории за пробовземане и изпитване на образците от отделните компоненти на ОС, като: • или сме сключвали писмени договори за услуги;

 • или сме изпращали възлагателни писма за услуги.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - Усл. 9. на КР

 • Работа на пречиствателното оборудване - Усл. 9.1. на КР

И през 2013 год. се работи по изпълнение на подготвените до 30.09.2005 год. Инструкции и Дневници по Усл. 9.1.1. на КР. Прилага се технологична инструкция за поддържане на оптимален режим на работата на всяко пречиствателно съоръжение на площадката, като в нея са включени:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за всяко пречиствателно съоръжение.;

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 9.1.1.1. на КР за 2014 год. Съгласно него оборудването, включително резервното оборудване за всички пречиствателни съоръжения, които са посочени в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. са осигурени за нормалната им работа по време на производствения процес. Цялото оборудване за пречистване на отадъчните газове е поддържано по време на неговата експлоатация, в съответствие с инструкциите за поддържане на оптимален работен режим по Усл. 9.1.1.

МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 9.1.1.2. на КР за 2014 год. Съгласно него във всички изготвени съответни ГДОС докладваме за резултатите от извършеният мониторинг на работата на пречиствателното оборудване, в съответствие с изискванията на Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3., както следва:

Таблица 9.1.1.

1. Номер на емисионната точка: Р № 1 – Леярна и шлайф

2. Описание на пречиствателното съоръжение: Воден скрубер

3. Мониторинг: На обща аспирация Полирно отделение.Контролиран параметър

Стойност

Честота

Оборудване

Резервно оборуд-ване

Съответ-ствие

Опти-мална по КР

Отче-тено

за 2014 год.

по КР

Ниво на водата
и

замърсеност на водатаМин. 80,00%

от обема


Средно год. 0,00%

от обема


Непрекъснат

Визуален контрол

Няма

Да


Коментар към Таблица 9.1.1. – Това ПС не работил от ІІ-то Полугодие на 2009 год. С писмо наш Изх. № 312-125 / 15.07.2009 год. до двете Регионални структури на МОСВ сме уведомили за прекратена работа на Цех “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” (извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС). В случая, след 01.09.2009 год. са предприети действия за поетапно преместване на този цех на друго място в съответствие с разработен от нас ПЛАН изготвен по Усл. 16.2. на КР на закриване на цеха и инсталацията в леярския участък за собствено производство на сплав-ЦАМ1 след 01.07.2009 год. Въпросното ПС е оставено в дълбок резерв на същото място. През 2014 год. обемът от работа в лярския цех продължи да намалява спрямо производството от предните отчетни периоди.

Таблица 9.1.2.

1. Номер на емисионната точка: Р № 2 – Леярна и шлайф

2. Описание на пречиствателното съоръжение: Воден скрубер

3. Мониторинг: На обща аспирация Полирно отделение.Контролиран параметър

Стойност

Честота

Оборудване

Резервно оборуд-ване

Съответ-ствие

Опти-мална по КР

Отче-тено

за 2014 год.

по КР

Ниво на водата
и

замърсеност на водатаМин. 80,00%

от обема


Средно год. 81,33%

от обема


Непрекъснат

Визуален контрол

Няма

Да

Коментар към Таблица 9.1.2. – Това ПС през 2014 год. е работило непрекъснато само по време на работа на фирмата, респективно на Полирното отделение към Цех “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” (извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС). Спирало е за планова поддръжка - 6 работни дни. Първия път е бил през м. Февруари за 2 дена, а втория за 4 дена - през м. Август. Няколкото полир-машини в отделението се обслужват за отвеждане на емисиите в атмосферния въздух без да се налага преместване и на другото пречиствателно съоръжение към емисионна точка № 1.

Забележка: Времето с периодичен режим на работа на функциониращо ПС към емисионна точка № 2 с натрупване за 2014 год. е изчислено по следната схема:

От 365 дена за 2014 год., които представляват 8 760 часа имаме 2 008 часа реално отработено време на цеха и 6 752 часа време на престой, от които допълнително се явяват за планова поддръжка – 48 часа. За този период имаме отчетено - отработени 251 дни, през които е имало извършвани дейности от работниците с машините за шлифоване и полиране в цеха 920 342 броя детайли спрямо максимално разрешените - 4 711 000 броя по КР, но преди това отляти или щамповани общо – 1 896 318 бройки изработени от металната сплав ЦАМ-1 на блок и от магнезиевата сплав на слитъци.Таблица 9.1.3.

1. Номер на емисионната точка: Р № 29 - Галваничен цех към инсталация 692 – лакиране с течен лак в отделно помещение извън сградата, където се помещават всички инсталации

2. Описание на пречиствателното съоръжение: Водна завеса

3. Мониторинг:Контролиран параметър

Стойност

Честота

Оборудване

Резервно оборуд-ване

Съответ-ствие

Опти-мална по КР

Отче-тено

за 2014 год.

по КР

Ниво на водата
и

замърсеност на водатаМин. 80,00%

от обема


Средно год. 0,00%

от обема


Непрекъснат

Визуален контрол

Няма

Да

Коментар към Таблица 9.1.3. – Това ПС е изведено от експлоатация през м. Май 2008 год. Оборудването за лакиране с нитроцелулозен лак е демонтирано, а помещението освободено и отдадено под наем за складова база на фирма «Меркурий Пашанов» ООД – гр. Варна, които я ползват за съхраняване на строителни материали – за сухо строителство и за изработка на окачени тавани. Ползва се друг химичен продукт за лакиране, като се употребява водобазирн лак безопасен за РС и ОС. Лакирането, поради промяна в последните години се прави в Цех “Галваничен” в инсталации с номера 676 и 681, като се ползва по една вана на линията.

 • Контрол на пречиствателното оборудване - Усл. 9.1.2. на КР

И през 2014 год. се работи по изпълнение на подготвените до 30.09.2005 год. Инструкции и Дневници по Усл. 9.1.2.1. на КР, като някои от тях са актуализирани. Прилага се инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определите оптимални такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по начина за документиране и докладване по Усл. 9.1.3. на КР за 2014 год. Съгласно изпълнението на Усл. 9.1.3.1. резултатите от мониторинга по Усл. 9.1.1.2. се документират и съхраняват на площадката, а при неабходимост се представят в оригинал по време на проверките на място!
Съгласно Усл. 9.1.3.2. резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. се документират и съхраняват, като при констатирано несъответствие се установяват причините и описват предприетите коригиращи действия за недопускане на повторяемост при бъдеща експлоатация.
По Усл. 9.1.3.3. оператора докладва, към ГДОС-2014 – ОБОБЩЕНА информация за установените несъответствия с измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. и предприетите действия за тяхното отстраняване. Не са констатирани такива случаи за периода. Като превантивна мярка, два пъти за периода е извършено само на работещото пречиствателно съоръжение с № 2 – емисионна точка профилактика/ревизиране през месеците – Януари и Август, а на неработещото ПС към емисионна точка – № 1 нищо не се прави, тъй като е в дълбок резерв.

 • Емисии на точкови източници - Усл. 9.2. на КР

Изпълнени са изискванията към 02.02.2005 год. и до 31.12.2014 год. на Усл. 9.2. на КР, респекнивно на Усл. 9.2.1. за дебит на отпадъчните газове от всички точкови източници по Усл. 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.10., 9.2.11., 9.2.12. и 9.2.12., като същите не превишават посочените в съответните условия стойности.

Ежегодно в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ се представя доклад с резултати от проведените собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от организирани точкови източници на територията на Дружеството.


В Таблица № 1 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТАБЛИЦИ към ГДОС-2014, съгласно т. 4.1. на утвърдената методика оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ПРЕДСТАВЯ данни в приложение с изчислени годишни количества емисии вредни вещества изпуснати в атмосферния въздух от комините на площадката, получени на база резултатите от извършените собствени периодични измервания. За целта сме ползвали следните две формули, а именно:
Замърсител (mg/h) = измерена концентрация (mg/Nm3) х поток на комина (Nm3/h)
Замърсител (kg/y) = замърсител (mg/ h) х работните часове за 2014 год. (h/y) х 10-6 (mg→kg)

Поради ниски нива на емисиите в атмосферния въздух на площадката, същите по указание на РИОСВ - гр. Варна към МОСВ не са включени в ДОКЛАДА на Европейския регистър за изпускането и преноса на зъмърсители за 2014 год. на Дружеството. • Неорганизирани емисии - Усл. 9.3. на КР

Преустановена е употребата на ЛОС като обезмаслител и е заменен с алтернативни химикали. Същите подлежат на регенерация, като в замяна ни се предоставя ново количество. Тази замяна на продуктите не налага към 30.06.2005 год. изграждане на отделна аспирация за оргатизирано отвеждане на атмосфера на ЛОС-емисиите, както и на неорганизирани от същият характер.Обичайното докладване по условието на КР за 2014 год. е следното:

1. В указаният краен срок 31.03.2015 год., с писмо наш Изх. № 138-59 / 06.02.2015 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ (с техен Вх. № 26-00-958 / 20.02.2015 год.) е внесена справка под формата на таблици по формат на Контролния орган – МОСВ за направената ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/ използвани през 2014 год. Оператора не употребява химикали съдържащи ЛОС.

2. В указаният краен срок 31.03.2014 год., с писмо наш Изх. № 140-61 / 09.02.2015 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ (с техен Вх. № 26-00-959 / 20.02.2015 год.) е внесена справка под формата на таблици по формат на Контролния орган - МОСВ, която представлява ИНФОРМАЦИЯ за употребата на продукти съдържащи ЛОС за нансяне на покрития използвани през 2014 год., като от това зависи сигурността и здравето на хората и околната среда. От същата е видно, че оператора не употребява химикали съдържащи ЛОС.

Производствената ни дейност от индустриални процеси и технологични операции не включва нанасяне на галванични покрития на метали (твърдо хромиране), при което да се налага употребата на вещества, подтискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VІ+) само в системи в затворен цикъл.Във връзка с горецитираното докладване още през 2012 год. на различни оператори включително и на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна тогава МОСВ предложи, а с РЕШЕНИЕ на МС се прие на 05.09.2012 год. – АКТУАЛИЗИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по управление на устойчивите органични замърсители в Република България за периода: 2012 год. ÷ 2020 год.
Изпълнява се Усл. 9.3.1. на КР, като всички емисии на вредни вещества от инсталациите на площадката на “Метал”АД – гр. Варна се изпускат в атмосферния въздух организирано.
Изпълнява се Усл. 9.3.2. на КР.
Изпълнява се Усл. 9.3.3. на КР.

Изпълнява се Усл. 9.3.4. на КР.


Изпълнява се Усл. 9.3.5. на КР.

Изпълнява се Усл. 9.3.6. на КР.

 • Интензивно миришещи вещества - Усл. 9.4. на КР

За интензивно миришещите вещества, докладваме, че през 2014 год. не се извършва употреба на такива химични продукти респективно – от дейността не се генерират в околната среда такива вредни емисии. Прилагат се изтогвенти по условията инструкции и резултата се документира.

Изпълнено е Усл. 9.4.1. на КР – няма разпространение на интензивно миришещи вещества в и извън границите на производствената площадка. В периода не са получавани сигнали и оплаквания за разпространение на миризми извън границите на производстваната площадка.

Изпълнено е Усл. 9.4.2. на КР съгласно мерки от миналите години за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи вещества. В периода не са получавани сигнали и оплаквания за разпространение на интензимно миришешти вещества извън границите на производствения терен.

Изпълнено е Усл. 9.4.3. на КР съгласно оценка от минали пероди на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества съгласно Усл. 9.4.2.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница