За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница15/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галваничен”
Инстала-ция 686

Разход за Детайли

1.00 дм2/ дм2 продукт

472 000 Дм2/год.

-

-

-Инстала-ция 686 / код № на химикала

СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-40 и 5-42

1,00 кг/ дм2 продукт

И

годишно произведеноколи-чество
128 096,4000 Дм2/год

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-40 – Байцване и пасивация на месингови детайли;

 • 5-42 – Друг вид байцване и пасивация на месингови детайли.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6401073

Азотна киселина

9.50х10-4

/грешка/ да стане промяна на

1.90х10-4452.176

/грешка/ да стане промяна на

89.70


24,3383 –

5-40 и 5-42.има еднаквост -

0,00019


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията за нансяне на галванични покрития в Инсталация 686 след влизане в сила на КР № 25/2005!1

Сярна киселина БДС 1152/63

2.00х10-4

90.435

0

0

не

2

Хромов анхидрид

0.0023

1 085.60

0

0

не

3

Солна киселина техн. БДС 1081/64

0.0012

566.400

0

0

не

Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 686 по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровини в тази таблица да липсват данни.

В конкретния случай за 2014 год.,

представените данни, се отнасят единствено и само за процеси по ТРН с № 5-40. По ТРН с № 5-42 – не се извършва процес от 2008 год.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галва-ничен”
Инстала-ция 692

Разход за Детайли

1.00 дм2/ дм2 продукт

192 000 Дм2/год.

-

-

-

Инстала-ция 692 / код № на химикала

СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -

5-48, 5-51, 5-52 и 5-53

Забележка:

В периода от месеци Юни ÷ Юли на 2011 год. е извършен демонтаж на Инсталация № 692.1,00 кг/ дм2 продукт

И

годишно произведеноколи-чество
39 064,3400

Дм2/год. и7 436,2506

кг/год.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-48 – Мед и оксидиране на медно покритие върху детайли от ЦАМ – (временно се извършва в Инсталация № 680 - нова);

 • 5-51 – Лакиране чрез потапяне на месингови дребни детайли с воден лак поставени в барабан – (временно се извършва в Инсталация № 681);

 • 5-53 – Лакиране чрез потапяне на месингови детайли с воден лак окачени на подвески – (временно се извършва в Инсталация № 676 - реконструирана).


ПРЕУСТАНОВЕНА

ОКОНЧАТЕЛНО дейност:

5-52 – Лакиране на месингови детайли с нитроцелулозен лак в кабина със щприц-пистолет.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6021087

Медни аноди 10х100х1000

(0.0020) за промяна на -

0.0005

(384.0000) за промяна на -

3 266.0000

18,1891 –

5-48.


има еднаквост -

0,00050


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.0006) за промяна на -

0.0005

(115.2000) за промяна на -

3 266.0000

18,1891 –

5-48.


има еднаквост -

0,00050


да

6401015

Натриева основа

(0.000028) за промяна на -

0.000020

(5.3760) за промяна на -

3.8400

0,7276 –

5-48.


има еднаквост -

0,00002


да

6401071

Меден цианид

(0.000112) за промяна на -

0.000100

(21.5040) за промяна на -

19.2000

3,6378 –

5-48.


има еднаквост -

0,00010


да

6402150

Калиевонатриев тартарат –

травиално наименование Сегнетова сол(0.00040) за промяна на -

0.000100

(77.5680) за промяна на -

19.2000

3,6378 –

5-48.


има еднаквост -

0,00010


да

6402277

Блясъкообразувател – тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

(0.00017) за промяна на -

0.000010

(32.6400) за промяна на -

1.9200

0,3638 –

5-48.


има еднаквост -

0,00001


да

6401074

Натриев карбонат

2.20х10-4


43.872


8,0032 –

5-48.


има еднаквост -

0,00022


да

6402289


Обезмаслител -“СТАЛ 91”

(7.40х10-4) за промяна на -

0.00020

(142.2720) за промяна на -

38.4000

7,2756 –

5-48.


има еднаквост -

0,00074


да

6401036

Хидролак водобазиран - т.е., Хидроклеар SF65498

0.0003

след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак.

57.6000 след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак

11,7193 –

5-53.


има еднаквост -

0,00030


да

6401036

Хидролак водобазиран - т.е., Хидроклеар SF65498

0.0020

след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак.

57.6000 след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак

2,2309 –

5-51.


има еднаквост -

0,00030


да

6401040

Ебонол лигуит

след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак

(0.00200) за промяна на -0.00020

след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак

(384.0000) за промяна на -38.4000

7,2756 –

5-48.


има еднаквост -

0,00020


да

6401103

Сярна киселина –

х.ч.


0.0003

след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак.

57.6000 след преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак.

10,9134 –

5-48.


има еднаквост -

0,00030


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията за нансяне на галванични покрития в Инсталация 692 (демонтирана), на която покритията са разпределени да се извършват временно в другите инсталации и след влизане в сила на КР № 25/2005!1

Нитроцелулозен лак безцветен - Автоемайл лак

ПФ-18

0.0022

416.000

0

0

не

2

Разредител за безцв. метален лак –

за Автоемайл лак

ПФ-18

-

-

0

0

не

Забележка 1:

В конкретния случай за 2014 год.,

представените данни за Инсталация 692 се отнасят за процеси извършвани по ТРН с №№ 5-48, 5-51 и 5-53 временно в други инсталации. По ТРН с № 5-52 – през 2014 год. не се извършва процес, тъй като лакирането на детайли с нитроцелулозен лак и разредител ползван за неговото нанасяне е окончателно преустановено още през І-то Полугодие на 2008 год.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галва-ничен”
Инстала-ция

676

Разход за Детайли

1.00 дм2/ дм2 от продукта

270 000 Дм2/год.

-

-

-

Инстала-ция

676 реконструирана

Разход за Детайли

1.00 дм2/ дм2 от продукта

1 200 000 Дм2/год.

-

-

-Инстала-ция 676 / код № на химикала

СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-17 и 5-17.1
Забележка:

В периода след демонтажа на Инсталация № 692 – временно се изпълнява при

нужда ТРН 5-53, която е за

1.00 дм2/ дм2 от продукта

И

годишно произведеноколи-чество общо
1 088 782,54 Дм2/год.

и

39 064,34 Дм2/год.
Дейност под кода на ТРН:

 • 5-17 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – цветно;

 • 5-17.1 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – бяло.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6021080

Цинкови аноди 10х100х1000

(0.0020) след рек. и преустановената употреба на нитроцелулозен лак в Инсталация 692 -

0.0010

(540.0000)

след рек. и преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак в Инсталация 692 -

1 200.0000

1 088,7825 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,0010


да

6401015

Натриева основа

(2.70х10-4) запазва се -

0.00027

(72.9000)

за промяна на - 324.0000

293,9713 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00027


да

6402397

Нов химикал –

Цинкостар

NCZ 3610

(0.0010) за промяна на -

0.00015

(270.0000)

за промяна на - 180.0000

163,3174 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00015


да

6402396

Нов химикал –

Цинкостар

NCZ 3600

(6.70х10-4) за промяна на -

0.00001

(179.8200)

за промяна на - 12.0000

10,8878 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00001


да

6402398

Нов химикал –

Цинкостар

NCZ 3620

(3.30х10-4) за промяна на -

0.0001

(89.9100)

за промяна на - 120.0000

108,8783 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00010


да

6402399

Нов химикал –

Цинкостар

NCZ 3630

(0.00025) за промяна на -

0.00010

(300.0000)

за промяна на - 120.0000

108,8783 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00010


да

6402403

Нов химикал, пасиватор –

Шафран

3410

(1.20х10-4) за промяна на -

0.00006

(32.4000)

за промяна на - 72.0000

23,9813 –

5-17


има еднаквост -

0,00006


да

6402400

Нов химикал, пасиватор –

Фрийблу

3500

(1.20х10-4) за промяна на -

0.00020

(32.4000)

за промяна на - 240.0000

137,8190 –

5-17.1


има еднаквост –

0,00020


да

6401072

Сярна киселина БДС 1152-63


4.10х10-5

(11.0700)

за промяна на - 49.2000

44,6401 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,000041


да

6401073

Азотна киселина – техн.

1.90х10-4

(51.0300)

за промяна на - 228.0000

206,8697 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00019


да

6401099

Солна киселина техн. БДС 1081/64

(0.00000) след рек. и преустановената употреба на нитроцелулозен лак в Инсталация 692 -

0.00445

(0.0000)

след рек. и преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак в Инсталация 692 -

5 340.0000

4 845,0823 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00445


да

6402290

Обезмаслител -“РИЛАН”

2.00х10-4

(53.7300)

за промяна на - 240.0000

217,7565 –

5-17 и 5-17.1има еднаквост –

0,00020


да

6401036

Хидролак водобазиран - т.е., Хидроклеар SF65498

(0.00000) след рек. и преустановената употреба на нитроцелулозен лак в Инсталация 692 -

0.00030

(0.0000)

след рек. и преустанове-ната употреба на нитроцелу-лозен лак в Инсталация 692 -

360.0000218,4478 –

5-17.1 и 5-53има еднаквост –

0,00030


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще употребата им в процесите извършвани в тази инсталация!1

Водороден прекис – перхидрол

2х10-7

0.054

0

0

не

2

Активен въглен

7х10-7

0.189

0

0

не

3

Цинков оксид

2.7х10-5

7.29

0

0

не

4

Пасиватор –

т.е., Финисион SS

1.2х10-4

32.4

0

0

не

През 2014 год. са подменени още някои химикали, като посочените по-долу са отпаднали от употреба, а именно:

5

Блясъкообразувател – тип 5 – т.е.,

Оклан старбаз

0.0010


270.00


6

Блясъкообразувател – тип 6 – т.е.,

Оклан старбри

6.70х10-4


179.82


7

Блясъкообразувател – тип 7 – т.е.,

Оклан перифер ликуит

3.30х10-4


89.91


8

Пасиватор – т.е.,

Аквалор 400

1.2х10-4

32.40


9

Оклан 120 репленишър

(не е било подадено но вярно е било –

0.00025

(не е било подадено но вярно е било –

300.0000


10

Финдип 137

1.2х10-4

32.40


Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 676 по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровини в тази таблица да липсват данни.

В конкретния случай за 2014 год.,

представените данни, се отнасят за процеси извършвани съгласно двете ТРН с №№ 5-17 и 5-17.1., което важи и за информацията подадена за предходните две години. Тук обаче допълнително започна да се извършва и процес по лакиране с безвреден за работната и околна среда водобазиран лак. (За повече информация - Виж: Забележка 3).Забележка 3:

Работата по лакиране на детайли не се извршва в специално помещение извън Цех “Галваничен”, както беше при Инсталация № 692. Тук в първа вана се направи зареждане с безвреден за околната среда и работещите тук материал - Хидролак-водобазиран разреден в съотношение 1 : 3 с вода. Детайлите, които са окачат, респективно след това свалят ръчно, на/от подвески се потапят механично и след кратък престой там, същите се изваждат и оставят на въздушно ветреене при нормални условия в работното помещение за бързо изсъхване по естествен начин. С наше факс-писмо Изх. № 202 / 23.05.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ сме информирали за промяната на технологията, която ръководството е предпочело да практикува в бъдеще, като сме изпратили не само обща информация за този въведен продукт. С наше писмо Изх. № 131-46 / 01.03.2012 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ сме изпратили ревизираната Версия № 3 от 22.02.2011 год. на ИЛБ за този водобазиран лак (на английски език) на хартиен носител и в електронен вариант, който ни се предостави от фирма “ВЕКО” ООД – гр. Варна. (За повече информация - Виж: Забележка 4).

Забележка 4:

През 2010 год. завърши реконструкцията и модернизацията на Инсталация № 676, която беше започната още през ІІ-то Полугодие на 2009 год. с прединвестиционни проучвания за реализиране на инвестиционно намерение, след уведомяване на контролни органи и институции.

За целта сме подали информация с писмо наш Изх. № 271-108 / 12.06.2009 год. до Регионалните структури на МОСВ - РИОСВ и БДЧР. Писмото беше изпратено по служебен път до МОСВ чрез РИОСВ – гр. Варна. В отговор получихме УКАЗАНИЯ, съгласно нормативната уредба по околна среда за следващи дейности по подготовка и представяне на информацията за обсъждане. Съгласно тяхното становище, предстои ЗА ТОВА и ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАМЕРЕНИЯ за промени по инсталациите на оператора да се изпрати общо информация в МОСВ (по писмо техен Изх. № 05-08-3910, гр. София, 14.12.2009 год. до Изпълнителния директор на “МЕТАЛ”АД – гр. Варна с Вх. № 525 / 21.12.2009 год., като има копия изпатени до ИАОС към МОСВ и до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ). През 2010 год. изпратихме - подготвения набор от информация, като МОСВ отново ни даде указания за предстоящата следваща процедура.

Към 31.12.2010 год. е в експлоатация Инсталация № 676 (нова), след извършени успешно при работни условия 72-часови изпитания в края на м. Ноември 2010 год. Старата инсталация е спряна и през м. Февруари 2011 год. по ПЛАН е започнато да се демонтира, за да се освободи мястото, на което ще се изгражда друга нова Инсталация № 681 в Цех “Галваничен”, но и през 2014 год. – това не е започнато. В периода от месеците Юни – Юли на 2011 год. е демонтирана също и разположената в съседство Инсталация № 692.
Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галва-ничен”
Инстала-ция

600 редуцирана

Разход за Детайли

1.00 дм2/ дм2 от продукта

73 000 Дм2/год.,

за промяна на -

23 000

Дм2/год.-

-

-Инстала-ция 600 редуцирана / код № на химикала

СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -

5-61, 5-62, 5-63,

5-64, 5-65, 5-81

и 5-63.1.

Забележка:

При редуциране дейността на Инсталация № 600 – временно в Инсталация № 680 нова се изпълнява при нужда ТРН 5-61, която е за • Никелиране на детайли от месинг (кг/дм2)
1.00 дм2/ дм2 от продукта

И

годишно произведеноколи-чество
5 889,6900 Дм2/год.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-61 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-62 – Хромиране на детайли от месинг;

 • 5-63 – Сатиниране на детайли от месинг;

 • 5-64 – Галванично покритие сатин никел върху месингови детайли;

 • 5-65 – Измиване на детайли от месинг;

 • 5-81 – Нанасяне на черен никел върху никелирани детайли от ЦАМ и стомана;

 • 5-63.1 – Галванично покритие сатин никел-хром върху никелирани детайли от ЦАМ и стомана.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6021030

Никелови аноди – “S” гранули

(0.0020) за промяна на -

0.0004

(146.0000)

за промяна на - 10.0000

1,4056 –

5-81.


има еднаквост -

0,0004


да

6405055

Нов химикал -

Актане КТ

(0.00057) за промяна на -

0.00008

(41.4640)

за промяна на - 2.0000

0,2811 –

5-81.


има еднаквост -

0,00008


да

6402395

Нов химикал -

Енпреп 2370 Р

(0.0000) да стане -

0.00004279

(0.0000)

да стане -

1.0000

0,1240 –

5-65.


има еднаквост -

0,00004279да

6405057

Антик никел –

слабо алкален цианиден елекролит подходящ за покрития с цвят - антрацит върху цинк, мед, месинг, никел и сребро.(0.0000) да стане -0.00014

(0.0000)

да стане -3.2500

0,4920 –

5-81.


има еднаквост -

0,00014


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.0000) да стане -0.00005

(0.0000)

да стане -1.1500

0,1757 –

5-81


има еднаквост -

0,00005


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията за нанасяне на галванични покрития в Инсталация 600 след влизане в сила на КР № 25/2005!1

Водороден прекис – перхидрол

2.00х10-6

0.146

0

0

не

2

Абсорбер –

Активен въглен

6.00х10-7

0.044

0

0

не

3

Калиев перманганат

2.30х10-6

0.168

0

0

не

През 2014 год. са подменени още някои химикали, като посочените по-долу са отпаднали от употреба поради преустановени дейности за никелиране, хромиране, сатиниране, сатин-никелиране на никелирани детайли изработени от полиран месинг, стомана и ЦАМ, а именно:

4

Филтърни платна

1.40 х10-4

кг/ дм2 продукт10 броя/год.


5

Обезмаслител

при нанасяне на галванични покрития -УНИКЛИЙН 650 –

заменено е името на

ДЕКАСЕЛ 30376 ултра

0.00057

41.4646

Обезмаслител при анодно нанасяне на галванични покрития -

Униклийн 251

(0.0000)

да стане -

0.00022

(0.0000)

да стане –

16.0600


7

Блясък

GKL,

Гланц коректор ултра

(0.0000) да стане -

0.0005

(0.0000)

да стане -

36.5000


8

Блясък

ZDA-SAK,

Зодиак ултра

(0.0000) да стане -

0.00038

(0.0000)

да стане -

27.7400


9

Сол

за хромиране – т.е.,Лумахром

ултра - КАМПАУНД

(0.00700) да стане -

0.00044

(496.4900)

да стане -

32.2000


10

Блясъкообразувател – тип 12 – т.е.,

Сатлуме плюс ултра - стабилизатор

(0.00270) да стане -

0.0043

(195.6400)

да стане -

313.9000


11

Комбинирана сол за хромиране с каталитичен реагент, Лумахром ултра + катализатор ултра

(0.00030)

(22.3960)

да стане промяна на -

21.9000


12

Блясъкообразувател – тип 14– т.е., Фуметрол ултра

(0.00010) да се промени на -

0.00030

(7.468)

да стане промяна на -

21.9000


13

Блясък добавка –

Ni-І 33 ултра

(0.0000) да стане -

0.00009

(0.0000)

да стане -

6.5700


14

Блясък -

Макролукс NF

(0.0000) да стане -

0.00040

(0.0000)

да стане -

29.2000


15

Целулоза

(0.00013) да стане -

0.00005

(9.125)

да стане -

3.65000
16

Фосфорна киселина

(0.00015) да стане -

0.00017

(10.9500)

да стане -

12.4100


17

Оцетна киселина

-

-


18

Рап стрийт

-

-


19

Рак стрийп – коректор за активната реакция на средата

-

-


Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 600 редуцирана по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровини в тази таблица да липсват данни.

В конкретния случай за 2014 год.,

представените данни, се отнасят за процеси извършвани само по ТРН с №№ 5-65 и 5-81 на инсталацията. За опоменатите норми е установен пропуск в документацията на КР № 25/2005, поради което, същите са коригирани тук и сме добавили нужните за процесите химикали със съответните им ТРН актуализирани през годината, включително са посочени и кои от химикалите са нововъведени.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7Отделна Инстала-ция за байцване на стоманени ленти

СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -

….....…нямаме ….........


1.00 дм2/ дм2 от продукта

3 000 000 кг/год.

Дейност под кода на ТРН:

 • ------ – ………………………………;

 • ------ – ……………………………….

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията за Байц на стом. ленти

1

2

3

4

5 ТРН - 6 кг/кг

7

Байц на стоманени ленти

Стомана нелигирана – горещо валцована плоска с широчина на ≥ 600 мм, изработена съгласно EN 10025 и EN 10025-048325JR

1.00 кг/кг

3 000 000 кг/год.

27 862 кг, от които са обработени само 9 108 кг

за 2014 год. – (рулони с производител “Кремиковци” АД – гр. София )

има еднаквост

да

6401072

Сярна киселина

БДС 1152/630,12000

350 031

538,6683 –

няма ТРНима еднаквост -

0,059142


да
Смазочно-охлаждаща течност за байц на стоманена лента – “МАСОЛ” или “МОНОПАС”

-

-

120,9541 –

няма ТРН


има еднаквост -

0,013279


да
Инхибитор

за байцване на стоманена лента /концентрат/ – “ДОБИН ТК”-

-

60,5318 –

няма ТРН


има еднаквост -

0,006646


да

Забележка1:

Последна ТЕХНОЛОГИЧНА ИНСТРУКЦИЯ за байцване на стоманена лента в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е открита от дата - 09.10.1986 год. В нея е опоменато, че при процеса, когато се е използвал инхибитора - “ФАА-К” в концентрация 0,30 кг/тон байцов разтвор има по-различни разходни норми спрямо посочените тук, а именно, съответно - 0,0000022 кг “ФАА-К” на кг метал при разход на киселина в случая - 0,00211 кг/кг метал.

Забележка 2:

През една календарна е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталацията за “Байцване на стоманени ленти”. През 2014 год. тази дейност не се е изпълнявала за закупените още 18 754 кг такива суровини, защото същите са били в готов вид с обработени повърхнини, като при нас само са се нацепвали. Поради тази причина, при изготвяне на съответния годишен доклад по околна среда е възможно да има позиции от тази таблица с нулеви стойности на данните.

Забележка 3:

С писмо наш Изх. № 354-114 / 28.05.2014 год. сме представили в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с техен Вх. № 266-00-3711 (3) / 31.05.2014 год., с копие на същото до БДЧР - – гр. Варна към МОСВ уведомление за изпълнението на Усл. 16.2 на КР № 25/2005 издадено за оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ведно с разработен и одобрен от ИД на дружеството -

ПОДРОБЕН ПЛАН

за окончателно прекратяване

на дейността на инсталацията за обработка на рулони в

Цех “БАЙЦ НА СТОМАНЕНИ ЛЕНТИ” на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна,

която е обект на разрешителното,

като инсталация в обхвата на посочените дейности в

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Дейностите по плана приключиха до 30.06.2014 год., а именно: изпълнени са плануваните мероприятия за извеждане от експлоатация на инсталацията за байцване на стоманени ленти и следващи ремонти работи, за освобожданае на частта от сградата. Тук, площта се ползва за собствени складови нужди на метали готово байцвани горещо/студено валцувани стоманени рулони и ленти.Съгласно Условие 8.3.1.2. на КР – за 2014 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна и от датата на влизане в сила на настоящото разрешително при работа на инсталациите по условие 2 не са се превишавали количествата на спомагателните материали, които се посочени в Таблица 8.3.1.2 към условието, като това е представено в настоящата Таблица 3.3.3.2.
Таблица 3.3.3.2. Потребление на спомагателни материали


Наименование

на инсталацията

и процеса

Спомагателен материал

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/dm-2

покрита повърхност


Годишно количе-ство

по КР,


кг/год.

Количес-тва за единица продукт за 2014 год.

кг/dm-2

т / т


Употре-бено

годишно количе-ство за 2014 год.,

кг/год.


Съот-вет-ствие

Локална ПСОВ

на

МЕТАЛ” АД –гр. Варна
кг/м3 пречистена вода


За

49 140 куб. м/год.


ВОДА

оборотна

9 890

куб. м/год.

Към канали-зацията на ВиК-оператора

420 куб. м/год.

Заб.:

Съответ-ствие

на употреба

в инста-лацията

за пречистване на

отпадъчни води

NaOH

0.0400

1 950

392,0000

има еднаквост -

0,039636


да

HCl

0.1300

6 500

740,0000

има еднаквост -

0,074823


да

H2SO4

0.0120

600

114,0020

има еднаквост -

0,011527


да

NaHSO3

0.1200

5 940

1 168,0000

има еднаквост -

0,118099


да

NaOCl

0.1100

5 700

590,0000

има еднаквост -

0,059656


да
Байц на

стоманени ленти

на

МЕТАЛ” АД –гр. Варна
кг/кг стомана

3 000 000
Към локалната ПСОВ
H2SO4

0.1200

350 031

538,6683

има еднаквост -

0,054466


да*Забележка

общо за всички отделни таблици на инсталациите към

Таблица 3.3.3.1. – Потребление на суровини:

 • И през 2014 год. се експериментира по замяна на блясъкообразователите с алтернативни и с подобрени показатели по указание на фирмите доставчици с цел подобряване качеството на покритията. Обследвани са и видно от попълнените данни е, че са реално подмененни някои блясъкообразователи, за които нормата и фактическият разход се запазват, защото са със същите свойства въпреки различното им търговско наименование.


Измерване и документиране: Въведена e през 2006 год. централизирана система за управление на производството SyteLine 7. Тя позволява компютъризирана обработка на информацията. От края на 2010 год. е преминато на нова счетоводна система, по която се работи и през 2014 год., но се поддържа и старата база с данни за обработка на данни, необходими за ЕКОЛОГА.
Проверка и контрол: Резултатите отразени в табличен вид по инсталациите нямат отклонения от разрешените по КР. Извършва се ежемесечен контрол през 2014 год.

Ползвано гориво за произведена собствена топлоенергия.

През 2014 год. за битови и производствени нужди “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ползва природен газ, който е предоставен по силата на сключен писмен договор с “ПРИМАГАЗ” АД - гр. Варна респективно, същия се анексира през годините за периода. Фирмата осигурява към Община Варна за кметсвата – “Аспарухово”, “Младост” и “Владислав Варненчик” от това гориво. Притежава ЛИЦЕНЗ № Л-153-08 / 17.12.2004 год. и ЛИЦЕНЗ № Л-153-12 / 27.04.2009 год. валидни до 17.12.2036 год., които са издадени от ДКЕВР за осъществяване на дейностте по чл. 39, ал. 1, т. 2-4, 7, 9 и 10 от ЗАКОНА за ЕНЕРГЕТИКАТА.


С ГДОС-2014 докладваме потреблението на гориво за периода на отчетната година, като го представяме в табличен вид по месеци. Поради нужди за ползване от този ресурс, дружеството от м. Март 2011 год. започна да предоставя известни малки количества от него и да други дебитори, които са наши наематели.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница