За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница20/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Реални количества за 2014 год. пречистени отпадъчни водни маси изпуснати на изход от локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, които в смесен поток се заустват впоследствие в канализационната мрежа на ВиК - оператора:


ТЗ № 1 Qсредно на ден – 10.00 m3/d

Qмакс. на час – 3.333 m3/h

Q ср. 2014 год. – 420.000 m3/y

ТЗ № 2 Qсредно на ден – 15.715 m3/d

Qмакс. на час – 5.238 m3/h

Q ср. 2014 год. – 660.000 m3/y

Ползвали сме услугите на една акредитирана лаборатория за извършване на пробонабиране и анализиране на водите на изход от ПСОВ на дружеството, като в рамките на календарната 2014 година имаме извършен, съгласно задълженията ни и представен двукратен собствен периодичен мониторинг /СПМ/! Резултатите от проведото обследване ведно с Протоколите от пробовземане на водни образци и Протоколите от изпитване са изпратени за сведение на Регионалните контролни органи към МОСВ, както следва:

  • на РИОСВ - гр. Варна - с наши писма: Изх. № 425-139 / 01.07.2014 год. (на ръка с Вх. № 26-00-4010 / 02.07.2014 год.) и Изх. № 736-227 / 03.11.2014 год. (на ръка с Вх. № 26-00-4010 (2) / 03.11.2014 год.);

  • на БДЧР - гр. Варна - с копие на писмата: Изх. № 425-139 / 01.07.2014 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1151 / 02.07.2014 год.) и Изх. № 736-227 / 03.11.2014 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1151 (3) / 03.11.2014 год.).


През 2014 год. по време на извършената планова ДЕСЕТА по ред проврека, по изпълнението на условията на Комплексно разрешително № 25/2005 год. на МОСВ издадено за нуждите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, по поръчка от 2014 год. на РИОСВ – гр. Варна, би следвало от страна на РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ, да се извърши вземане на водна проба от шахтата за КРАЕН КОНТРОЛ на химически третираните води на изхода от локалната ПСОВ на дружеството – за осъществяване на контролен периодичен мониторинг /КПМ/. Тъй като локалната ПСОВ не работеше – не е взет воден образец, който да се разработи.
Неразделна част на ГДОС-2014 е отчета представен със следващите таблици, като тук представяме само Таблица № 2 и Таблица № 3, а именно:
Таблица № 1 – представлява полезна ИНФОРМАЦИЯ за усреднените стойности от изминалата 2014 год. на основните показатели за качеството на питейната вода предоставяна за масово потребление по централното водоснабдяване на гр. Варна, или граници на вариране спрямо максимално допустимите концентрации определени съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2 – Таблица Б за химическите показатели по НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МРРБ и МОСВ (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 год.; изм., бр. 87 от 30.10.2007 год. – в сила от 30.10.2007 год.; изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011год.; изм., бр. 15 от 21.02.2012год. – в сила от 21.02.2012 год.). Същата, сме я получили с писмо наш Вх. № 61 / 16.01.2015 год. в отговор на отправеното ни писмено запитване Изх. № 18-9 / 08.01.2015 год. до “В и К - ВАРНА” – гр. Варна. Посочените в Таблица № 1 - ДАННИ ни служат за сравнителна БАЗА за степента на остатъчното замърсяване, след приложеното химическо третиране на място при нас на генерираните водни обеми от процесите, единстено и само от нанасянето на галванични покрития върху метални повърхнини, тъй като дейността за байцване на стоманени ленти/рулони е преустановена окончателно в края на м. Май 2014 год. На база резултатите са направени изчисления на количеството непреки годишни емисии, които сме внесли в канализационната схема на ВиК-оператора след заустването на производствените пречистени води в локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Същите представляват част от смесеният поток води, а именно:

  • охлаждащи води;

  • битово-фекални води;

  • повърхностно течащи води от площадката оттекли се от местата в имота с непропуксклива настилка и от покривните конструкции на сградите към фирмената дъждовна канализация, всички които са формирани периодично при дъждовалене и след снеговалеж, при обилното му топене. За отчетният период имаме по данни от НИМХ-БАН и от любителски измервания засечена сумарна стойност за 2014 год. с ОБОБЩЕНИЕ НА ВАЛЕЖИТЕ от 873,60 л/м2 за станция - Варна (Виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към настоящото писмо). За сравнение посочваме, че през 2013 год. същите данни за валежите са били по-малко - 323,40 л/м2, както и през 2012 год. - 520,80 л/м2;

  • изпомпени води от шахтови кладенци с № 1 и № 2, с цел приложени превантивни мерки за понижаване нивото на природните плиткотечащи води преминаващи през площадката, които предизвикват наводняване на битовките на работещите - За отчетният период имаме 4-ри такива случая регистрирани в периоди с пикови дни на валежите, както следва: 1) 26.01.2014 год. [Общо: 46,60 л/м2], като валя 3 последователни дни, в първият ден [Общо: 17,30 л/м2], а на третият ден [Общо: 17,90 л/м2]; 2) 30.05.2014 год. [Общо: 33,30 л/м2] и продължило да вали на следващият ден [Общо: 20,80 л/м2]; 3) 20.06.2014 год. [Общо: 74,30 л/м2], като валя 9 последователни дни от 14.06.2014 год. [Общо: 2,40 л/м2], в третият ден [Общо: 48,40 л/м2], а в шестият ден [Общо: 34,90 л/м2]; 4) 26.10.2014 год. [Общо: 58,80 л/м2], като валя 5 последователни дни от 24.10.2014 год. [Общо: 4,50 л/м2] до 28.10.2014 год. [Общо: 2,90 л/м2]. Всичко това е видно и от приложения материал с данни от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – конкретика с обобщена карта за 12-те месеца на 2014 год. на валежите – за гр. Варна е ред поз. № 7, без да са приложени индивидуалните карти по месеци;

  • от пожарогасене - За отчетният период на 2014 год. нямаме такъв регистриран случай.

Всички тези води, се заустват в общ поток към селищната канализационна система на две места извън границите на нашия терен, но в непосредствена близост до оградата - в шахти, които сме обозначили условно с № 1 и с № 2 по протяжението и в непосредственна близост на ул. “Перла” в Западна Индустриална зона на гр. Варна. Това всъщност е Втори горнопоясен колектор на града за ВиК-оператора.
Таблица № 2 отразява по месеци на 2014 год. обемите химически третирани производствени води в локалната ПСОВ на дружеството.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница