За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница28/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

ПОДРОБЕН ПЛАН

за окончателно прекратяване

на дейността на инсталацията за обработка на рулони в

Цех “БАЙЦ НА СТОМАНЕНИ ЛЕНТИ” на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна,

която е обект на разрешителното,

като инсталация в обхвата на посочените дейности в

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

Намеренията ни бяха, в периода не по-късно от 30.06.2014 год. да се завършат изцяло дейностите по горепосочения план с мероприятия за извеждане от експлоатация на инсталацията за байцване на стоманени ленти и следващи ремонти работи, тъй като се предвижда освободената част от монолитната сграда да се ползва за бъдещи наши складови нужди за метали. Дейностите са изпълнени по плана.;

      1. За инсталацията са собствено сплавяване на ЦАМ в бившия Цех “Леярна и шлайф” - подготвено е писмо наш Изх. № 353-113 / 27.05.2014 год., с което сме уведомили за последният етап от изпълнението на Усл. 16.2 на разрешителното започнало още през 2009 год. поради поетапни дейности за преместване на цеха на ново място и демонтиране на ненужното оборудване и инталации. С наши писмо Изх. № 312-125 / 15.07.2009 год. приложено, изпратили сме тогава подготвен и одобрен от ИД на 01.07.2009 год. –

ПОДРОБЕН ПЛАН

за окончателно прекратяване

на дейността на инсталацията са сплавяване на ЦАМ – собствено производство в

Цех “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна,

която не е обект на разрешителното,

като инсталация в обхвата на посочените дейности в

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, но въпреки това дейността му е включена в КР.

Независимо от плануваното, поради икономически съображения и не само тях, през годините е свършен преобладаващ обем от предвидените работи и преместването на цеха на ново място, но имаше и незавършени мероприятия, които през 2014 год. се изпълниха.

В периода от 08.05.2014 год. до 06.06.2014 год. се осъществи дейност по демонтаж на инсталацията за сплавяване на ЦАМ – собствено производство в бившия Цех – 2 “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” безопасно за компонентите на околната среда. Линията, която беше разположена вътре в сградата на цеха, е изведена от експлоатация през м. Август 2009 год. От тогава, същата не функционира, защото предпрянието закупена в готово състояние на блок сплав-ЦАМ. Към 30.06.2014 год. завършиха изцяло дейностите по горепосочения план с мероприятия за демонтажа на инсталацията и следващи ремонти работи, тъй като се предвижда освободената част от монолитната сграда да се ползва за бъдещи наши складови нужди и/или за отзаване под наем. Дейностите са изпълнени по плана, като част от помещението е към дата 31.12.2014 год. преградено и е отдадено под наем за складови нужди. Останалите 2/3-ти от поещението все още не се ползват от предприятието или също да се отдадат.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

МЕТАЛ” АД – гр. Варна има задължения по Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии на КР № 25/2005 да ДОКЛАДВА към съответния ГДОС резултати от дейността си в тази връзка.

През отчетният период на 2014 год. няма допусната авария, вследствие, на което да са се получили оплаквания или възражения от нашите работещи и/или от външни лица, свързани със замърсяване на компонентите на ОС.


7.1. Аварии

За периода на отчетната година “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не е регистрирал случай на допусната авария, за която с ГДОС-2014 да се докладва.

    1. Оплаквания и възражения

За периода на отчетната година “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не е регистрирал случай оплаквания или възражения, за които с ГДОС-2014 да се докладва.

През отчетният период продължи съвместната работа на ЕКОЛОГА с фирмите-наематели. Предприели сме тази превантивна мярка, като с нея целим единствено и само да оказваме вътрешен контрол, в рамките на правомощията ни. На всички е разяснено при срещите на място, какви са ни задълженията за опазване на работната и на компонентите на околната среда – респетктивно, което и те трябва да включат в политиката си на екологосъобразна работа. Определено усилията ни не са напразни и допринасят за по-обстойно запознаване от наша стана с контрола, който И НА някои от тях им се е оказвал през 2014 год. от регионалните структури на МОСВ и други контролни органи и институции.


Юридическите лица – наематели, с които “МЕТАЛ” АД – гр. Варна има сключени договори ведно с анекси за предоставяне на нашите дълготрайни материални активи ведно с площи за ползване за цели, различини от предмета на дейноста на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна бяха, към дата :

- 01.01.2014 год. общо – 34 фирми;

- 31.12.2014 год. общо – 31 фирми.

8. Подписване на годишния доклад
Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в изготвения Годишнен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ за оператора ”МЕТАЛ” АД – гр. Варна (посочва се името на обекта и неговия оператор).

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ – гр. Варна, БДЧР – гр. Варна или МОСВ на копие от този доклад на трети лица при спазване законовият ред и процедурата за достъп до обществена информация.Изготвил –

Еколог,

Подпис:_________________________________ Дата: 31.03.2015 год. (инж. Ирина Г. Христова) Място: гр. Варна


Утвърдил –

Подпис:_________________________________ Дата: 31.03.2015 год.

(представляващ оператора лице) Място: гр. ВарнаИме на подписващия – инж. Иван Станев Лупов

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

Забележка:

Неразделна част от настоящият ГДОС-2014 на оператора и подписаната декларация са приложените документи за актуално състояние на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна издадени по фирмено дело 6354 / 1993 год. от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, които отразяват всички извършени промени по партидата за периода на 2014 год. и към 31.12.2014 год., както и към датата – 19.01.2015 год., а именно:

- УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20141016101616 от дата 16.10.2014 год.;

- УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20150119125429 от дата 19.01.2015 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦИ

ОПИС на ТАБЛИЦИТЕ:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти/канализация
Таблица 4. Образуване на отпадъци
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Таблица 6. Шумови емисии
Таблица 7. Опазване на подземните води
Таблица 8. Опазване на почви
Таблица 9. Аварийни ситуации
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

ЗАМЪРСИТЕЛИ


Таблица 1. Изпускания по PRTR за 2014 год.
п

о
р

е

д

CAS номер –

точен идентификатор в Chemical Abstracts ServiceЗамърсител

Емисиони прагове

(колона 1)

Праг на пренос на замърси -тели извън площ. (колона 2)

Праг за произ - водство, обработка или употреба (колона 3)

във въздух

(колона 1а)

във води (колона 1b)

в почви (колона 1с)


нашKg /год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

1 -

2#


630-08-0

Въглероден оксид

(СО)

-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2005 год./

-

-

-

*


2 -

3#


124-38-9

Въглероден диоксид

(СО2)


-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2005 год./

-

-

-

*


3 -

7#

Неметанови летливи органични съединения (NMVOS)

-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2008 год./

-


-


-


*4 -

8#

Азотни оксиди (Nox/NO2)

-

(579.5562) /С/


-

-

-

*


5 -

11#

Серни оксиди (Sox/SO2)

-

(48.3810) /С/


-

-

-

*


6 -

12#

Общ

азот

-

-

(0.0689) /С/


-

-

10 000


7 -

19#

Хром и съединенията му (изразени като Cr) (8)

-

(1.5470) /С/


-

(0.0168) /С/


-

200

10 000


8 -

20#

Мед и съединенията му

(изразени като Cu) (8)


-

(14.1080) /С/


-

(0.0651) /С/


-

500

10 000


9 -

22#

Никел и съединенията му

(изразени като Ni) (8)-

(6.6081) /С/-

(0.1743) /С/-


500


10 000


10 -

23#

Олово и съедине-нията му съединенията му

(изразени като Pb) (8)-


-

(0.0244) /С/-


50


50


11 -

24#

Цинк и съединенията му (изразени като Zn) (8)

-

(0.3658) /С/


-

(0.0789) /С/


-

1 000

10 000


12 -

76#

Общ органичен въглерод (ТОС) (изразен

като общ С или ХПК/3)-

(53.0944) /С/-


-


-


**


13 -

80#

Хлор

и негови неорганични съединения (изразен

като НСl)

-

(0.0647) /С/


-

-

-

*


14 -

82#

Цианиди /свободни/ -

(изразени като общ CN)


-

(14.5338) /С/


-

(0.0015) /С/


-

500

10 000


15 -

85#


74-90-8

Циано-водород

(НСN)

-

(2.8915) /С/
-

-

-

-


16 -

?#

Перхлор -етилен

-

(0.000) /С/ /нямаме такъв замърсител от 2005 год./-

-

-

*


17 -

86#

Вещество под формата на

финни праховималки твърди

или


течни частици

< µm (РМ10)

-

(664.5120) /С/


-

-

-

*

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница