За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница27/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

4.6.1. В случай, че от площадката пряко се отвеждат отпадъчни води в подземни водни обекти -


От площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не са се отвеждали в минало време, като и през 2014 год. пряко отпадъчни води в подземни водни обекти – (Виж направените обяснения по-долу).

4.6.2. В случай, че от площадката пряко не се отвеждат отпадъчни води в подземни водни обекти -


Няма отделна изградена канализация за събиране и отвеждане на само дъждовните води и на водите от обилно снеготопене, поради което, те се заустват заедно в смесен поток с битово-фекалните и производствените води (оборотни/охлаждащи) в канализацията, като от там се отвежда към ГПСОВ “Варна” в с. Тополи.

Всички отпадъчни води включително атмосферните от дъждовалене и при обилното снеготопене, с изключение на тези, които директно се пропускат/просмукват през почвения слой на зелените тревни площи, се отвеждат в площадковата канализация, а от нея постъпват в градската канализация, където по силата на договор с “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна се третират. Тъй като състоянието на канализацията ни се поддържа, въпреки нейното изграждане от преди десетилетия, то не се е случвало през 2014 год. да имаме случаи от дейността, когато генерираните отпадъчни води да повлияят негативно върху качеството на подземните води и почвения слой, нито пък е имало умишлено изпускане. Ежемесечно се извършва проверка и почистване от попаднали механични примеси от естествени/изкуствени материали на/под решетките на ревизионните шахти на площадковата канализационна система на Дружеството. По наша инициатива, за да се гарантира добрата пропускливост на подземната тръбопреносна мрежа за отпадъчните водни обеми, които се заустват в селищната канализационна схема на ВиК-оператора, то като превантивна мярка сме възприели мерки за тези тръби, да се почистват основно 1 път в годината. Обичайно дейността по профилактика се прави през летния сезон или в ранна есен, като се ползва – ВОМА с тънка струя вода под налягане.

Предприятието се намира в Западната промишлена зона на гр. Варна /ЗПЗ/, която се третира, като техногенна зона. Поради характера на изградената инфраструктура в промишлената зона, няма прилежащи терени, които да се ползват за земеделие и за които да се очаква промяна на почвеното плодородие. На и в близост до площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се извършва и дейност свързана с производство и/или пакетиране на хранителни продукти, за да се овреди тяхното качество.
През 2010 год. по границите на нашия терен има направена промяна при заснемането от специалисти за изготвяне на новия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Варна. Внесено е ЗАЯВЛЕНИЕ Вх. № УТ-06-55 / 17.12.2009 год. от страна на дружеството в Община Варна за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ за няколкото обекта попадащи в УПИ-та в кв. 34 по плана на Западна Промишлена зона – ВАРНА, одобрен с Решение № 196-13 от Протокол № 8 / 28.01.2004 год. на Общински съвет – Варна. Получихме на 20.04.2010 год. издадената ЗАПОВЕД № 042 / 16.04.2010 год. на ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ на Община Варна с негово разрешение за следващи дейности и процедури, но при поставени няколко условия. Именно, за да разполагаме с време за подготовка на нужните документи, то на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ – ОБЩИНАТА СПРЯ прилагането на действащия устройствен план в определения обхват за период – максимум от една година, т.е. до датата - 19.04.2011 год. (вкл.). до представяне в Община Варна на СТАНОВИЩЕ на РИОСВ – Варна към МОСВ по ПРОЕКТА на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Това е само, при условие, че нашите инвестиционни намерения за строителство на новите обекти включително и масивната ограда (частично преместване на съществуващата ограда) попадат в Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС.


 • Замърсители, изпускани евентуално в почвите

Замърсяване на почвите на площадката на оператора може да стане от прахо-газови емисии, включително и увлечени с тях метали, отчасти и наличие на киселинни аерозоли от комбинация на сярна, солна и азотна к-ни или в самостоятелен вид, както и от алкални цианидни аерозоли. Всички те са емитери и при слаба активност на вятъра в района, могат да се задържат по-продължително време в атмосферния въздух без да се разнесат извън границите на площадката, като така, същите се адсорбират от почвения слой и отчасти от повърхността на листната/тревната маса, когато има такава в зависимост от сезона и е варираща,от максимум - за лятото и есента, към средна - за пролетта и минимум – за зимата.

В двора на фирмата се поддържат на места карета от цветни лехи, зелени площи и дървестни видове – плодни, игролистни и широколистни, както и храстовидна растителност ниско/високо стеблена. Този зелен пояс е в добро състояние и определено спомага, не само за по-благоприятен микроклимат на персонала през работно време по обедната му почивка и междинните почивки, но и за самия терен – спрямо компонентите на околната среда, тук да се възстановят по-бързо, в сравнение, ако нямаше такава растителност.

Известно замърсяване на почвите респективно на подпочвените води, може да се очаква около местата за съхранение:


 • на суровини, материали, горива, които притежават опасни химични вещества, както и при преноса им по тръбопреностана мрежа. Такива случаи през 2013 год. не са регистрирани;

 • на отпадъци, като през 2005 год. се осъществиха мерки за обособяване или доизграждане на площадки за тяхното съхранение, заложени и в инвестиционната програма на предприятието.

По посочените тук потенциални източници на замърсяване някои са отдавна елиминирани, а други - са сведени до минимум въздействията им. Правят се постоянно подобрения в тази връзка.

Основен потенциален източник на замърсяване на почвата и подземните води се “явяваше” заварения МАТЕРИАЛ в 6-те бр. сушилни утаечни полета към неработещата от 1996 год. НЕУТРАЛИЗАЦИОННА станция за пречистване на отпадъчните води от галванично производтво. Същият е класифициран с код: 11.01.09* и наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества – галваничния шлам. Направено му беше основно обследване за опасностите в края на 2007 год. С оглед на обемността на материала, само споменаваме, че подробна информация за извършеното обследване от страна на акредитираната лаборатория “ЛАБОРЕКС” ЕАД – гр. София към МЗ и НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР по ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, които издадоха ЗДРАВНО-ЕКОЛОГИЧНО СТАНОВИЩЕ със ЗАКЛЮЧЕНИЕ за степента на опасност на отпадъка от дата 27.11.2007 год. е предоставена с писмо наш Изх. № 141-54 / 14.03.2008 год. до Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с копие на същото до Община Варна. От направените изводи и следващо обследване на дъното на почистеното съоръжение и стоманобетоновата конструкция от преградни и оградни сетни – се доказа, че обследваната ПОЧВА в съседство и на територията на сушилните полета към бившата ПСОВ – няма оказано негативна въздействие за този компонент на околната среда.

Във връзка с извършената в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна контролна съвместна проверка от страна на експерти на Регионалните структури на МОСВ в дните 16, 17 и 18 юни 2009 год. беше направено специално предписание по т. № 8 от Обобщения констативен протокол № 5-КР-25 / 08.07.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна. То ни задължаваше да представим в срок – 30.09.2009 год. (вкл.) по Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на част от тях. Извършено е. За конкретния обект – не е констатирано замърсяване, което да е над допустимите емисионни норми. Индустриалния терен е запазен и в доказано добро състояние, спрямо статута си, както и прилежащите му” и получаване на нужната степен на стабилност (товаро- и насипо-) при уплътняването, преди да стане това повърхностно запечатване. Постепенно и над този слой, от края на м. януари 2011 год. започна постепенно засипване на ТРИ от ШЕСТЕ клетки с условна наша номерация – А2, В2 и С2 с подходящ материал доставян ни от фирма “СЕМИЗ” ООД – с. Езерово, Обл. Варна. Този материал е с известен произход на земни маси от други обекти в гр. Варна, където има започнали строителни дейности с изкопни работи на чисти терени и няма да се налага после, дупката да се засипва. Към 31.12.2014 год. сме запълнили 3 от горецитираните клетки, като 2 други са започнати да се запълват, а 1 клетка – все още е в свободно състояние след почистването и през 2008 год.

Полагането на армировка на стоманобетонната плоча, която ще бъде ПОД на складовата площадка, беше планувано да се изпълни през 2014 год., но не се направи, въпреки че вече – имаме здрава улегнала почва, което именно изисква време и то достатъчно, заради улягането на земните слоеве, които да не бъдат само тромбовани, а и по естествен път сплъстени. Дебелината на бъдещата основа-ПОД на новата площадка за метални консумативи, ще е такава, че да покрие всичко на 100 % от съществуваща конструкция, като е плътна и се ползва подходяща марка бетон с голяма здравина и непропускливост, устойчив на атмосферни и механични въздействия.Важно, от екологична гледна точка е използването на естествен начин за възстановяване и подобряване качеството на почвата на този терен. Това сме го проучили, че е възможно да стане, като се залеси с няколко фиданки. Открихме, че е подходящ ценния род – Paulownia за екологичното равновесие и за биологичното разнообразие на страната. Paulownia подобрява качеството на почвата. Тя контролира замърсяването на почевните води от тежки метали, химикали и животински отпадъци, както контролира и ерозията на почвата. Служи, като слънчева и ветрова бариера, очиства въздуха от замърсители и доставя големи количества кислород. Не на последно място е значението на Paulownia и за обогатяване на ландшафта и биологичното разнообразие на страната, в която расте. • НЕПРЕКИ емисии във водни обекти/канализации

Емисиите на замърсители във водите от дейността са изчислени на база данните от точки 2 и 3:

 • Т. 1. Получени резултати от протоколите за мониторинг извършван от ВиК-дружеството по техен утвърден вътрешнофирмен график. За отчетният период, това е направено в 4-ри дена през 2014 год. в дните: 07.02.2014 год., 10.04.2014 год., 01.10.2014 год. и 04.12.2014 год.;

 • Т. 2. Получени резултати от протоколите за двукратен ежегоден мониторинг извършван от собствени периодични измервания на водите на изход от локалната ПСОВ, като сме възложили услугата на ЛИК към ВиК-оператора със заявки. За отчетният период, това е направено в дните – 06.06.2014 год. и 22.10.2014 год.

 • Т. 3. Получени резултати от протокол за контролен планов еднократен мониторинг извършен при ежегодната проверка по КР. Взета е проба от страна на РЛ-Варна към ИАОС на МОСВ по поръчка на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ от шахтата за краен контрол на изход от локалната ПСОВ. Това не е направено през 2014 год., поради неформиране на течащи води от изхода на локалната ПСОВ през шахтата за краен контрол.

Отчитаме, че от посоченото в т. 1 спрямо т. 2 – нямаме засичане на дни при едновременно обследване на извършен мониторинг на водите от общо 4-те на ВиК-оператора с двукратния собствен мониторинг. Това обаче е направено, в месеците - Април и Декември, в дни, когато в канализацията са зауствани пречистените производствени води на изход от локалната ПСОВ към цех “Галваничен”.

Отчитаме, че от посоченото в т. 1 спрямо т. 3 – нямаме засечено едновременно обследване на извършен контролен мониторинг със собствен мониторинг на водите през 2014 год.Аналогичен е случая за компонент на околната среда - ПОЧВА. И тук нямаме правен до сега мониторинг за качеството и обичайното средногодишно количество на плиткотечащите подземни води, които преминават през територията ни. Нямаме за тях, каквато и да било информация от обследване включително, данни за минали замърсявания също не знаем дали е имало. Факт е обаче, че това предприятие функционира на тази територия над 50 години, като е създадено още през 1910 год. за дейност от браш – МАШИНОСТРОЕНЕ, но през 60-те години на ХХ век е започнало строиелството на обекта на оператора – “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.

Не се допуска, водите от обектите да се включват директно и да замърсяват подземните води. При това самата почва изпълнява изключително важна филтрираща роля, като частично пречиства при прехода по вертикала на замърсителя и задържа в себе си вредни вещества, а впоследствие се самопречиства и по този начин се набогатява минерлното съдържание. По този начин се нейното съдържание на проследявани параметри не е константна величина, а варира, като същото важи отчасти и за подземните води. За да се гарантира резултата от изпитването, то и самото пробовземане на ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ трябва да се изпълни качествено и от акредитирано лице, като се спазят стандартните методи.“МЕТАЛ” АД – гр. Варна не разполага с геоложки или хидрогеоложки доклад на площадката, въпреки, че има от този ресурс и то предполагаме, че е в достатъчно количество, особено през определени по-влажни сезони на годината, като водата може да се ползва за производсвените му нужди, а при недостиг, само тогава да се ползва скъпо струващата вода за питейно-битови цели предлагана от ВиК-орепатора за гр. Варна.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)
В периода 2005 год. ÷ 2013 год. са изпълнени дейностите заложени в Таблица № 1 – Инвестиционна програма /ИП/ за привеждане в съответствие с условията на КР № 25/2005 год. на МОСВ. С ГДОС-2013 обобщаваме докладваното, както следва:

- по т. 1 от ИП – Подмяна на съществуващата Инсталация 680, която е демонтирана в Цех “Галваничен”, а на свободно място е изградена новата линия. Това е предприето в съответствие с Усл. 9.2.4.1.1. на КР № 25/2005 год. през 2005 год.;

- по т. 2 от ИП – Подмяна и ремонт съгласно Усл. 9.2.4.4.1. на КР № 25/2005 год. на Инсталация 687, като е спазен срока – 31.10.2007 год. В случая през периода от 10.06.2005 год. до 25.08.2006 год. на освободеното място на старата инсталация 680 се извърши реконструкцията нановата галванична линия.;

- по т. 3 от ИП – Преместване на шлайфовете в Цех “Леярна и шлайф” съгласно Усл. 9.2.2.1. на КР № 25/2005 год., като е спазен срока – 31.02.2005 год.;

- по т. 4 от ИП – Организиране на емисиите на дихлоретан от инсталацията за прахово боядисване, на прерхлоретилен от инсталация 680 и на инсталацияна за Производство и монтаж на заключващи системи и брави. В изпълнение на Усл. 9.2.13. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 30.06.2005 год.;

- по т. 5 от ИП – Изграждане на оборотен цикъл на охлаждащата вода на 8 броя апарати за точково заваряване в Производство на брави, врати и панти. В изпълнение на Усл. 8.1.5. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 31.01.2005 год.;

- по т. 6 от ИП – Замянана паровата централа с отопление с газови топлообменници за студените зимни дни при отопление на част от производствените помецения. В изпълнение на Усл. 8.2.1.5. на КР № 25/2005 год. това е изпълнено още през зимния сезон 2005 – 2006 год., преди поставения краен срок – 31.10.2007 год. Поради това измерване на емисиите от азотни оксиди под формата на NОx е отпаднало от задължение на Дружеството. Част от генерираните отпадъци от метал при извършени демонтажни работи на оборудването към централата са предадени до 2007 год. С Приложение № 4 към писмо наш Изх. № 459-187 / 11.08.2008 год. сме изпратили до МОСВ, с копие до ИАОС, РИОСВ – гр. Варна и БДЧР – гр. Варна към МОСВ комплекта информация по Усл. 16.2. от края на м. април и от 17.07.2008 год. във връзка с изпълнение на условие 8.2.1.5. на КР № 25/2005 год. на МОСВ за предприемане на действия от наша страна по демонтаж и освобождаванена помещението, където се намира ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА – т.е. ПЛАН за окончателно прекратяване на дейността и почистване на заетата от нея територия и прилежащи терени на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. По силата на сключен договор с фирма “Надин Комерс” ООД – гр. София Клон в гр. Девня се изърши демонтаж на коминното тяло, което представляваше Изпускателно устройство /ИУ/ № 42, а от 05.12.2008 год. с фирма “Континвест” ООД – гр. София по силата на еднократен договор извършихме продажба на 2 (два) броя употребявани котли ПкТМ-4 от централата окомплектовани с принадлежностите към тях – помпи 2 броя х 2 котела, газови горелки с газов тракт до вход и горивен вентилатор и таблото им за управление. През І-то Тримесечие на 2009 год. помещението беше осбоводено и готово за отдаване под наем за други цели. През това време всички генерирани неопасни/опасни отпадъци от дейността съгласно ЗУО са или предадени на лицензирани фирми за следващо третиране или временно съхранени на съответните места.;

- по т. 7 от ИП – Оптимизиране на режимите на промиване в инсталациите 681 и 676 след етап проучване. В изпълнение на Усл. 8.1.6. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.;

- по т. 8 от ИП – Проучване на възможността за промяна на технологиятана оцветяване в Инсталация 692. Прекратена е употребата на сяра на прах, която предварително се налагаше да се топи. За нуждите на почерняване се ползва друг химикал. В изпълнение на Усл. 8.3.1.6. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 30.06.2005 год.;

- по т. 9 от ИП – Снабдяване на резервоарите за съхранение на химикали със средства на защита на почвите и на подземните води от замърсяване. В изпълнение на условие от КР № 25/2005 год. е спазен срока – 30.06.2005 год.;

- по т. 10 от ИП – Монтаж на измервателни устройства за отчитане консумацията на вода по инсталациите. В изпълнение на Усл. 8.1.4. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.;

- по т. 11 от ИП – Монтаж на електромери и топломери за отчитане консумацията по инсталациите. В изпълнение на Усл. 8.2.1.2. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.;

- по т. 12 от ИП – Предприемане на мерки за прекратяване на употребата на ЛОС с R-фрази - R45, R46, R49, R60 и R61 и халогенирани ЛОС с R40. Това е преустановено много преди срока - 31.12.2006 год. За целта работата с перхлоретилен е заменена с употреба на алтернативен обезмаслител с различна от изброените по-горе R-фрази. С Поръчка-Договор е закупена една екологично почистваща Маса IBS тип - К № 25977, където се ползва почистващо вещество поставено в метален варел – тип на специален почистващ продукт – El/Extra 200. Той има следното химическо описание – комплексна смес от де-ароматизирани въглеводороди, т.е. изопарафини на ... с С10-13 (средно молекулно тегло: 158). Има GAS № 68551-17-7, EINECS № 271-366-9 и EG № 002-713-66-9. За дихлоретана именно в преписката сме посочили, че е преустановена употребата му още от 2002 год. и се ползва, преди да бъде извършено качествено прахово електростатично боядисване на окачени на подвески детайли. В случая по изпълнение на Усл. 9.2.15. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 31.12.2006 год.

За отчетният период сме изпратили наш факс Изх. № 202 / 23.05.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, с което сме ги уведомили за преустановяване в преходният период на м. април 2008 год. на дейността по лакиране на детайли с лак и препоръчан за него разредител, които съдържат ЛОС. Това се правеше до тогава в отделно помещение в кабина с водна завеса, като на атмосфера се емитираше замърсител, за който имахме задължение да извършваме ежегоден мониторинг на вредни емисии – ЛОС от ИУ № 29. Тук след поставяне на детайлите на подвески се пръскаха с пистолет за нанасяне на лаково покритие, където се ползва лак и съответния препоръчан от производителя разредител за него. Лака, който се използва е продукт за покритие на основа органичен разтворител. Фирмата, на която сме ползвали продуктите за известен период от време е “СЕЛТ” ООД – гр. Пловдив. Във връзка с тази дейност на територията на производствената площадка периодично се генерираха отпадъци от неизползваемите впоследствие метални опаковки – кутии и флакони, в които се закупуват материалите. Подобни масово разпространени отпадъци от опаковки се предават разделно на лицензирана/и фирма/и за следващо третиране. Разполагаме с информационният лист за безопасност на нововъведеният водобазиран лакHYDROCLEAR WATED BASED LACQUER (ревизия 3 от 22.02.2011 год. на английски език) произведен от фирма “MacDeremid Plc. - Италия , който при този вид употреба е безопасен за работната и за околната среда. Той се доставя в пластмасови туби от български дистрибутор “ВЕКО” ООД – гр. Варна с НЕТО тегло – 25 кг, които опаковки, след изпразването си допринасят за генериране на разделно събрани отпадъци от пластмасви опаковки от цялостната дейност на предприятието. Внесли сме извършената ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на емисиите на ЛОС от “МЕТАЛ” АД- гр. Варна в РИОСВ – гр. Варна с данни за потреблението на нововъведения лак за отчетните години, както следва:- за 2011 год. - с писмо техен Вх. № 26-00-1265 / 01.03.2012 год. с данни за потреблението на нововъведения лак – 0,025 тона без съдържание на ЛОС и разредител за него, който представлява – вода в общо количество - 0,075 тона.;

- за 2012 год. - с писмо техен Вх. № 26-00-1785 / 13.03.2013 год. с данни за потреблението на нововъведения лак – 0,300 тона без съдържание на ЛОС и разредител за него, който представлява – вода в общо количество - 0,900 тона.;

- за 2013 год. - с писмо техен Вх. № 26-00-2117 / 01.04.2014 год. с данни за потреблението на нововъведения лак – 0,350 тона без съдържание на ЛОС и разредител за него, който представлява – вода в общо количество - 1,050 тона.;

- за 2014 год. - с писмо техен Вх. № 26-00-958 / 20.02.2015 год. с данни за потреблението на нововъведения лак – 0,120 тона без съдържание на ЛОС и разредител за него, който представлява – вода в общо количество - 0,360 тона.;

- по т. 13 от ИП – Увеличаване нависочината на изпускащите устройства с номера – 8, 39 и 44. В изпълнение на Усл. 9.2.17. на КР № 25/2005 год. е спазен срока – 01.06.2006 год.;

- по т. 14 от ИП (последна) – Изграждане на площадка за временносъхранение на отпадъка – Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества с код 11 01 09* - тази инвестиция е планирана в изпълнение на Усл. 11.3.6. на КР № 25/2005 год. Тук поставения срок - 31.12.2005 год. беше просрочен, за което дружеството има наложена санкция през 2008 год. В случая - не е изградена нова площадка за такава цел, защото през м. Август 2008 год. са освободени шестте стоманобетонови утаячни полета към неработещата от 1996 год. ПСОВ за очистка на производствените отпадъчни води, в които клетки имаше приблизително 100 тона утайка. По силата на сключен писмен договор от 2008 год. отпадъка е предаден приоритетно за оползотворяване в инсталация на оператор с КР на МОСВ, вместо да бъдат извършени дейности по неговото обезвреждане.


  1. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

МЕТАЛ” АД – гр. Варна има задължения по Условие № 16 – Прекратяване работата на инсталациите или на част от тях на КР 25/2005 да ДОКЛАДВА към съответния ГДОС резултати от дейността си в тази връзка.

През отчетния период на 2014 год. сме подали ДВА ПЪТИ информация по Условие 16 на КР 25/2005 до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и БДЧР – гр. Варна към МОСВ за прекратяване работата на инсталациите или на част от тях на ПЛОЩАДКАТА, както следва:   1. За инсталацията в Цех “Байц на стоманени ленти” - подготвено е писмо наш Изх. № 354-114 / 28.05.2014 год., с което сме уведомили за изпълнението на Усл. 16.2 на разрешителното. Приложено, изпратили сме подготвен и одобрен от ИД на 28.05.2014 год. –
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница